Raport na zlecenie Departamentu Zarz dzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chro cicka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na zlecenie Departamentu Zarz dzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chro cicka"

Transkrypt

1

2 ANALIZA DZIAA INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH DOTYCZCYCH EFS I SPO RZL PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WDRAAJCE SPO RZL ORAZ KOSZEFS Warszawa, grudzie

3 Raport na zlecenie Departamentu Zarzdzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrocicka Wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Zarzdzania Europejskim Funduszem Spoecznym Instytucja Zarzdzajca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich ul. urawia a, - Warszawa tel. (+ ) 7 fax. (+ ) 7

4 SPIS TRECI Spis Treci.... Najwaniejsze wnioski.... Informacje o badaniu.... Cel badania.... Realizacja badania.... Analiza typów dziaa promocyjnych...7. Wspópraca z mediami.... Imprezy informacyjne i promocyjne.... Wasny serwis internetowy.... Stanowisko informacyjne.... Szkolenia.... Publikacje.... Analiza natenia dziaa promocyjnych.... Wspópraca z mediami.... Imprezy informacyjne i promocyjne Analiza aktywoci poszczególnych Instytucji Wdraajcych.... Porównanie skali i typów zrealizowanych dziaa promocyjnych do zaoe zawartych w dokumentach programowych SPO RZL Ocena trafnoci ankiety jako narzdzia ewaluacyjnego rekomendacje w sprawie przyszych bada.... Dodatek A: tematyka artykuów i audycji dotyczcych EFS i SPO RZL w mediach najczeciej stosowanych w kampanii promocyjnej oraz informacyjnej.... Dodatek B: pytania dotyczce EFS i SPO RZL najczciej zadawane pracownikom badanych instytucji...

5 . NAJWANIEJSZE WNIOSKI Intensywno dziaa promujcych EFS i SPO RZL w cigu dziesiciu miesicy objtych badaniem bya wyranie nierównomierna. Natenie wikszoci dziaa byo stosunkowo niskie w pierwszych dwóch miesicach roku, wzrastao w miesicach wiosennych i uzyskiwao najwyszy poziom w maju (wikszo dziaa medialnych) lub w czerwcu (wikszo imprez) a wic bezporednio po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej. W sierpniu intensywno wikszoci dziaa wyranie si obniaa, by nastpnie wzrosn jesieni tym razem zapewne w zwizku z ogaszaniem konkursów w ramach SPO RZL. Czsto stosowan form promowania EFS i SPO RZL byy konferencje, spotkania i prezentacje, podczas gdy targi i wystawy okazay si zdecydowanie mniej popularne. Kampani medialn informujc i promujc o EFS i SPO RZL przeprowadzano czciej w mediach regionalnych i lokalnych, ni w ogólnopolskich. Badane instytucje realizoway wiele dziaa promocyjnych we wspópracy z innymi podmiotami, uczestniczc w konferencjach, przeprowadzajc prezentacje lub delegujc trenerów.

6 . INFORMACJE O BADANIU. CEL BADANIA Badanie ma na celu analiz dziaa informacyjno - promocyjnych realizowanych dotychczas przez instytucje wdraajce SPO RZL. Badanie obejmuje nastpujce zagadnienia: analiza typów dziaa promocyjnych które narzdzia s najczciej wykorzystywane, a które najmniej, analiza natenia dziaa promocyjnych - w jakich miesicach dziao si najwicej w zakresie promocji, w jakich najmniej; analiza porównawcza aktywnoci poszczególnych instytucji wdraajcych w zakresie promocji i informacji; porównanie skali i typów realizowanych dziaa promocyjnych wobec zaoe i wytycznych zawartych w Uzupenieniu Programu SPO RZL (w szczególnoci w Strategii Promocji i Informacji ) oraz w dokumencie Wytyczne dla Instytucji Wdraajcych SPO RZL ; ocena trafnoci narzdzia monitorujcego jakim jest ankieta, oraz tego w jakim kierunku powinna zosta zmieniona, aby bya skuteczna.. REALIZACJA BADANIA Wszystkie instytucje wdraajce oraz KOSZEFS zobowizane zostay przez Instytucj Zarzdzajc (Departament Zarzdzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy) do wypeniania okresowych Ankiet monitorujcych dziaania informacyjne i promocyjne dotyczce EFS i SPO RZL. instytucji: Wojewódzkich Urzdów Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych, Urzd Suby Cywilnej, Departament Wdraania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Wdraania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Krajowy Orodek Szkolenia EFS.

7 Od pocztku roku r. zostay przeprowadzone cztery edycje ankiety:. za okres: stycze - kwiecie. za okres: maj czerwiec. za okres: lipiec sierpie. za okres: wrzesie padziernik. Analiza opiera si na ankietach wypenionych i przekazanych Departamentowi Zarzdzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy przez instytucje ( Instytucji Wdraajcych i KOSZEFS). Klika brakujcych ankiet zakwalifikowano jako braki danych.

8 . ANALIZA TYPÓW DZIAA PROMOCYJNYCH Analiza poszczególnych dziaa promocyjnych opiera si na dwóch wskanikach: pierwszym jest liczba instytucji objtych badaniem, które co najmniej raz stosoway dane dziaanie drugim jest liczba okrelonych dziaa podjtych w sumie przez wszystkie instytucje objte badaniem: liczba artykuów w prasie liczba audycji radiowych liczba audycji telewizyjnych liczba informacji zamieszczonych na stronach internetowych innych, ni wasne liczba konferencji liczba wystaw liczba informacji zamieszczonych na wasnych stronach internetowych liczba kontaktów za porednictwem interaktywnych elementów wasnej strony internetowej (chat, forum, komentarz) liczba klientów stanowiska help-desk obsuonych bezporednio liczba klientów stanowiska help-desk obsuonych telefonicznie liczba materiaów przekazanych klientom stanowiska help-desk liczba zorganizowanych szkole liczba szkole, na które uyczono trenerów liczba uczestników zorganizowanych szkole liczba uczestników szkole, na które uyczono trenerów czny nakad wydanych publikacji czny nakad rozprowadzonych publikacji wasnych czny nakad rozprowadzonych publikacji innych instytucji. 7

9 . WSPÓPRACA Z MEDIAMI Najpopularniejszym sposobem informowania o EFS i SPO RZL w mediach byo zamieszczanie artykuów w dziennikach regionalnych. Z tej formy skorzystao przynajmniej raz 7 instytucji, czego skutkiem byo 7 artykuów. Drugim medium pod wzgldem liczby instytucji, które je wykorzystyway, byy programy regionalne telewizji ogólnopolskiej, trzecim za audycje radiowe w regionalnych rozgoniach. Liczba instytucji, które przynajmniej raz informoway o EFS lub SPO RZL w mediach danego typu dziennik regionalny 7 program regionalny telewizji ogólnopolskiej regionalna rozgonia radiowa dziennik ogólnopolski typ mediów Internet czasopismo inne ni specjalistyczne telewizja lokalna lub regionalna 7 7 ogólnopolska rozgonia radiowa telewizja ogólnopolska czasopismo specjalistyczne liczba instytucji Liczba audycji lub artykuów informujcych o EFS lub SPO RZL w mediach dziennik regionalny 7 artykuów regionalna rozgonia radiowa audycji program regionalny telewizji ogólnopolskiej 7 audycji Internet informacji dziennik ogólnopolski artykuów czasopismo inne ni specjalistyczne artykuów czasopismo specjalistyczne artykuów telewizja lokalna lub regionalna audycji ogólnopolska rozgonia radiowa audycji telewizja ogólnopolska audycji Dane dotyczce zamieszczania informacji w Internecie (w serwisie innym, ni wasny) obejmuj wycznie okres od maja do padziernika, poniewa w pierwszej edycji ankiety nie zostay uwzgldnione. Tematy artykuów i audycji w najczciej stosowanych mediach przedstawiono w dodatku A.

10 . IMPREZY INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Najpopularniejszym rodzajem imprez sucych informowaniu o EFS oraz SPO RZL byy konferencje badanych instytucji razy uczestniczyo w konferencjach organizowanych przez inne podmioty, za zorganizowao 7 wasnych konferencji. Istotnym sposobem informowania by udzia w powiconych EFS i SPO RZL prezentacjach i spotkaniach. Najmniej popularne okazao si organizowanie i udzia w targach i wystawach. Liczba instytucji, które przynajmniej raz informoway o EFS lub SPO RZL podczas imprez danego typu konferencje organizowane przez inne instytucje konferencje wasne typ imprezy inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) organizowane przez inne instytucje targi organizowane przez inne instytucje wystawy organizowane przez inne instytucje targi wasne liczba instytucji Liczba imprez, podczas których informowano o EFS lub SPO RZL konferencje organizowane przez inne instytucje konferencje wasne 7 inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) organizowane przez inne instytucje inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) targi organizowane przez inne instytucje targi wasne wystawy organizowane przez inne instytucje

11 . WASNY SERWIS INTERNETOWY Wszystkie instytucje oprócz jednej informoway o EFS i SPO RZL we wasnym serwisie internetowym, zamieszczajc cznie artykuy lub informacje. rednia liczba odwiedzin stron dotyczcych EFS lub SPO RZL w cigu miesica wynosia prawdopodobnie blisko. Liczba instytucji, które przynajmniej raz informoway o EFS lub SPO RZL poprzez wasny serwis internetowy funkcja serwisu dodawanie artykuów lub informacji kontakt poprzez chat lub forum liczba instytucji Wykorzystanie wasnych serwisów internetowych do informowania o EFS lub SPO RZL liczba dodanych artykuów / informacji liczba kontaktów poprzez chat lub forum 7 rednia liczba odwiedzin stron dotyczcych EFS lub SPO RZL w cigu jednego miesica (estymacja) Uwaga: ze wzgldu na czste braki danych oraz znaczne rónice midzy danymi z poszczególnych okresów sprawozdawczych liczba ta jest szacunkowa i moe by obarczona znacznym bdem.

12 . STANOWISKO INFORMACYJNE Wszystkie instytucje prowadziy stanowisko informacyjne o EFS i SPO RZL udzielajc informacji telefonicznych. Prawie wszystkie (oprócz jednej) udzielay równie informacji bezporednio i (oprócz dwóch) dystrybuoway na stanowisku informacyjnym materiay. Badane instytucje na stanowiskach typu help-desk obsuyy cznie 7 klientów, z tego 7 bezporednio i telefonicznie. Liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL poprzez prowadzenie stanowiska informacyjnego kontakt telefoniczny sposób informowania kontakt bezporedni dystrybucja materiaów liczba instytucji Klientami stanowisk informacyjnych byli najczciej: o przedstawiciele instytucji samorzdu terytorialnego (przede wszystkim urzdów gmin i powiatowych urzdów pracy) o przedstawiciele organizacji pozarzdowych o przedstawiciele szkó wyszych i ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji owiatowych o pracownicy instytucji szkoleniowych o przedsibiorcy lub osoby chcce rozpocz prowadzenie wasnej dziaalnoci gospodarczej o studenci o osoby bezrobotne, w tym dugotrwale bezrobotne. List zagadnie najczciej poruszanych przez klientów stanowisk informacyjnych oraz przez uytkowników serwisów internetowych wraz z przykadowymi pytaniami przedstawiono w dodatku B.

13 Liczba klientów stanowisk informacyjnych kontakt bezporedni 7 kontakt telefoniczny w sumie: 7 sporód badanych instytucji dystrybuowao na swoim stanowisku help-desk materiay informujce o EFS i SPO RZL. Najpopularniejszymi materiaami byy ulotki powicone EFS oraz EQUAL instytucji rozprowadzio ich w sumie okoo. Liczba instytucji, które dystrybuoway materiay o EFS lub SPO RZL na stanowisku informacyjnym ulotki (EFS i EQUAL) inne materiay (poradniki dla projektodawców, wnioski etc.) rodzaj materiaów pyty CD instrukcje do wniosków UP SPO RZL liczba instytucji Materiay dystrybuowane na stanowiskach informacyjnych ulotki (EFS i EQUAL) inne materiay (poradniki dla projektodawców, wnioski etc.) instrukcje do wniosków pyty CD SPO RZL UP 7

14 . SZKOLENIA badanych instytucji przeprowadzio cznie szkole, w których uczestniczyy w sumie 7 osoby. Równie instytucji posyao swoich trenerów na szkolenia organizowane przez inne podmioty trenerów uyczono w sumie na szkole. Liczba instytucji zaangaowanych w dziaalno szkoleniow dotyczc EFS lub SPO RZL rodzaj zaangaowania organizacja szkole uyczanie trenerów innym instytucjom liczba instytucji Liczba zorganizowanych szkole wasnych oraz szkole, na które uyczono trenerów szkolenia wasne szkolenia na które uyczono trenerów Liczba uczestników szkole wasnych szkolenia wasne 7. PUBLIKACJE Sporód badanych instytucji 7 wydawao publikacje powicone EFS oraz SPO RZL, dystrybuowao wasne publikacje, za publikacje innych wydawców. czny nakad publikacji wydanych przez badane instytucje wyniós 7. Informacje o szkoleniach nie obejmuj dziaalnoci KOSZEFS, który nie by proszony o podanie informacji na temat prowadzonych przez siebie szkole w ankiecie.

15 Rozprowadziy w sumie wasnych egzemplarzy publikacji oraz egzemplarzy publikacji innych wydawców. Liczba instytucji wydajcych lub dystrybuujcych publikacje o EFS lub SPO RZL wydawnie wasnych publikacji 7 rodzaj dziaalnoci dystrybucja wasnych publikacji dystrybucja publikacji innych wydawców liczba instytucji czne nakady wydawanych i dystrybuowanych publikacji wydawanie wasnych publikacji 7 dystrybucja wasnych publikacji dystrybucja publikacji innych wydawców

16 . ANALIZA NATENIA DZIAA PROMOCYJNYCH Do zobrazowania dynamiki dziaa promocyjnych, czyli ich natenia w cigu miesicy objtych badaniem, wykorzystano dwa wskaniki: liczba instytucji, które prowadziy dziaanie w danym miesicu liczba dziaa okrelonego typu podjtych w sumie przez wszystkie objte badaniem instytucje w cigu danego miesica.. WSPÓPRACA Z MEDIAMI Pod wzgldem wspópracy z pras, radiem i telewizj mona zaobserwowa nastpujcy trend: stosunkowo niskie natenie dziaa promocyjnych na pocztku roku, wzrost w miesicach wiosennych z kumulacj w maju, nastpnie spadek i ponowny, cho mniejszy, wzrost w ostatnich miesicach badanego okresu... Artykuy w prasie Liczba artykuów zamieszczonych w prasie w kolejnych miesicach waha si od 7 (w styczniu) do (w maju i we wrzeniu), za instytucji wspópracujcych przy ich powstaniu od (w styczniu) do (w maju i w czerwcu). Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w prasie liczba artykuów I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba artykuów liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w prasie 7 7 liczba instytucji

17 .. Audycje radiowe Liczba audycji radiowych zamieszczonych w prasie w kolejnych miesicach waha si od (w sierpniu) do 7 (w maju), za instytucji wspópracujcych przy ich powstaniu od (w styczniu) do (w maju). Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w audycjach radiowych liczba audycji liczba instytucji I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba audycji radiowych liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w audycjach radiowych.. Programy telewizyjne Liczba programów telewizyjnych waha si od (w sierpniu) do (w maju), za instytucji wspópracujcych przy ich powstaniu od (w styczniu) do (w maju). Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w telewizji liczba audycji liczba instytucji I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba artykuów liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w telewizji

18 .. Informacje w Internecie 7 W cigu pierwszych czterech miesicy roku badane instytucje nie wspópracoway przy zamieszczaniu informacji o EFS i SPO RZL w serwisach internetowych innych, ni wasny. Zaangaowanie w t form promocji byo najsilniejsze w padzierniku, kiedy to przy wspópracy badanych instytucji w serwisach internetowych innych podmiotów ukazao si artykuów. Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w serwisach Internetowych innych, ni wasny liczba artykuów / informacji V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba artykuów liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w serwisach internetowych innych, ni wasny. IMPREZY INFORMACYJNE I PROMOCYJNE.. Konferencje Badane instytucje organizoway konferencje przede wszystkim w okresie od lutego do czerwca, natomiast natenie konferencji byo najmniejsze w ostatnich trzech miesicach badanego okresu. Suma konferencji przygotowanych przez badane instytucje waha si od (w sierpniu, wrzeniu i padzierniku) do (w lutym), za liczba instytucji organizujcych konferencje od (we wrzeniu) do 7 (w czerwcu). 7 Dane dotyczce zamieszczania informacji w Internecie (w serwisie innym, ni wasny) obejmuj wycznie okres od maja do padziernika, poniewa w pierwszej edycji ankiety nie zostay uwzgldnione. 7

19 Dynamika informowania o EFS i SPO RZL podczas konferencji organizowanych przez Instytucje Wdraajce liczba konferencji liczba instytucji I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba konferencji liczba instytucji, które organizoway konferencje Zaangaowanie w konferencje organizowane przez inne podmioty byo najwiksze w okresie od marca do czerwca, nastpnie zmniejszyo si w miesicach wakacyjnych, by w padzierniku powróci do poziomu porównywalnego z kwietniowym. Badane instytucje w sumie bray udzia w konferencjach organizowanych przez inne podmioty od (w sierpniu) do (w czerwcu) razy w cigu miesica. Liczba instytucji informujcych o ES i SPO RZL w ten sposób wahaa si od (w sierpniu) do (w marcu). liczba konferencji Dynamika uczestniczenia w konferencjach organizowanych przez inne podmioty I II III IV V VI VII VIII IX X liczba przypadków uczestniczenia w konferencjach miesic zorganizowanych przez inne podmioty liczba instytucji, które uczestniczyyu w konferencjach zorganizowanych przez inne podmioty 7 7 liczba instytucji

20 ... Wystawy Badane instytucje same nie organizoway wystaw, za udzia w wystawach organizowanych przez inne podmioty by najmniej popularn z form promocji, wykorzystywan sporadycznie i jedynie przez pojedyncze instytucje. Dynamika udziau w wystawach organizowanych przez inne instytucje liczba wystaw 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba wystaw liczba instytucji

21 .. Targi Równie targi byy mao rozpowszechnion form promowania EFS i SPO RZL organizoway je tylko pojedyncze badane instytucje, natomiast nieco wicej uczestniczyo w targach organizowanych przez inne podmioty. Targi przypadaj przede wszystkim na okres od kwietnia do czerwca. liczba targów 7 Dynamika udziau w targach organizowanych przez inne instytucje I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba targów liczba instytucji, które bray udzia w targach zorganizowanych przez inne instytucje

22 .. INNE IMPREZY prezentacje, spotkania Drug pod wzgldem powszechnoci form promowania i informowania o SPO RZL i EFS (po konferencjach) byy prezentacje i spotkania, które badane instytucje same organizoway, lub w których uczestniczyy. Natenie tego rodzaju dziaa byo najwysze w marcu, czerwcu i wrzeniu. Dynamika organizowania "innych imprez" (prezentacji, spotka etc.) liczba artykuów 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba "innych imprez" liczba instytucji, które organizoway "inne imprezy" liczba imprez Dynamika informowania o EFS i SPO RZL podczas imprez organizowanych przez inne instytucje 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba imprez liczba instytucji, które uczestniczyy w imprezach organizowanych przez inne instytucje

23 . Szkolenia.. Organizowanie szkole Natenie szkole organizowanych przez badane instytucje byo najwysze w marcu ( instytucji, szkole, uczestników) i w kwietniu ( instytucji, szkole, uczestników). Dynamika organizowania szkole na temat SPO RZL i EFS liczba szkole 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba instytucji liczba szkole liczba instytucji, które prowadziy szkolenia liczba uczestników Dynamika organizowania szkole na temat SPO RZL i EFS - liczba uczestników I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba instytucji liczba uczestników szkole liczba instytucji, które prowadziy szkolenia Informacje o szkoleniach nie obejmuj dziaalnoci KOSZEFS, który nie by proszony o podanie informacji na temat prowadzonych przez siebie szkole w ankiecie.

24 .. Delegowanie trenerów Natenie delegowania trenerów na szkolenia organizowane przez inne instytucje byo najwysze w kwietniu ( instytucji, 7 uycze trenerów ) i w czerwcu ( instytucji, uycze trenerów ). Dynamika delegowania trenerów na szkolenia liczba "uycze trenerów" 7 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba "uycze trenerów" liczba instytucji, które uyczyy trenerów

25 . ANALIZA AKTYWOCI POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI WDRAAJCYCH W poniszych zestawieniach uszeregowano badane instytucje pod wzgldem zaangaowania w poszczególne formy dziaa informacyjnych oraz promujcych EFS i SPO RZL. Liczba artykuów prasowych o EFS lub SPO RZL w dziennikach ogólnopolskich, regionalnych i prasie specjalistycznej Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

26 Liczba audycji radiowych o EFS lub SPO RZL w radiu ogólnopolskim i regionalnym Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku

27 Liczba programów telewizyjnych o EFS lub SPO RZL w telewizji ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej

28 Liczba informacji o EFS lub SPO RZL umieszczonych w Internecie przez Instytucje Wdraajce na stronach innych ni wasne Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej 7

29 Liczba konferencji promujcych EFS lub SPO RZL Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Urzd Suby Cywilnej

30 Liczba wystaw promujcych EFS lub SPO RZL Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Urzd Suby Cywilnej

31 Liczba targów promujcych EFS lub SPO RZL Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Urzd Suby Cywilnej Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Biuro Wdraania EFS w MENiS KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku

32 Inne imprezy promujce EFS lub SPO RZL Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Urzd Suby Cywilnej KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku

33 Liczba informacji na temat EFS lub SPO RZL dodana na stronach wasnego serwisu Internetowego Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Urzd Suby Cywilnej Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF)

34 Liczba klientów obsuonych przez help desk kontakt bezporedni Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Biuro Wdraania EFS w MENiS Urzd Suby Cywilnej KOSZEFS

35 Liczba klientów obsuonych przez help desk kontakt telefoniczny Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Urzd Suby Cywilnej

36 Liczba materiaów rozdanych przez help desk Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu 7 Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie KOSZEFS Urzd Suby Cywilnej

37 Liczba publikacji na temat EFS lub SPO RZL wydanych przez Instytucje Wdraajce Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie KOSZEFS Urzd Suby Cywilnej

38 Liczba szkole na temat EFS lub SPO RZL zorganizowanych przez Instytucje Wdraajce Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Urzd Suby Cywilnej Informacje o szkoleniach nie obejmuj dziaalnoci KOSZEFS, który nie by proszony o podanie informacji na temat organizowanych przez siebie szkole w ankiecie. 7

39 . PORÓWNANIE SKALI I TYPÓW ZREALIZOWANYCH DZIAA PROMOCYJNYCH DO ZAOE ZAWARTYCH W DOKUMENTACH PROGRAMOWYCH SPO RZL Adekwatno dziaa informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez Instytucje Wdraajce i KOSZEFS od stycznia do padziernika roku wobec zaoe zawartych w Uzupenieniu Programu SPO RZL (w szczególnoci do Strategii Promocji i Informacji) oraz w dokumencie Wytyczne dla Instytucji Wdraajcych SPO RZL naleaoby oceni z dwóch perspektyw. Po pierwsze: czy badane instytucje korzystay z zalecanych instrumentów? Po drugie: w jakim stopniu osigny przewidziane cele? Zestawienie zbiorczych danych o dziaaniach zrealizowanych przez Instytucje Wdraajce i KOSZEFS (por. drugi rozdzia raportu) z zaoeniami zawartymi w Uzupenieniu Programu SPO RZL pozwala odpowiedzie twierdzco na pierwsze pytanie. Zalecane instrumenty zostay w znacznej mierze wykorzystane aczkolwiek poszczególne instytucje przyczyniy si do tego w rónym stopniu (rónice w aktywnoci poszczególnych instytucji przedstawione zostay w rozdziale ). Warto równie zwróci uwag, e zgodnie z zaleceniami zawartymi w Uzupenieniu Programu SPO RZL badane instytucje czsto wspódziaay z innymi podmiotami. Przeprowadzone badanie ankietowe nie daje natomiast wystarczajcych podstaw do udzielenia odpowiedzi na pytanie o skuteczno przeprowadzonych dziaa w realizacji zaoonych celów. Badanie ankietowe posuyo zebraniu cennych informacji o przeprowadzonych dziaaniach, lecz nie dostarczyo informacji o ich kosztach i skutkach. Tymczasem dopiero analiza wszystkich tych informacji cznie umoliwiaby systematyczne ocenienie skutecznoci poszczególnych dziaa informacyjnych i promocyjnych dotyczcych EFS i SPO RZL (kwestia ta zostaa omówiona bardziej szczegóowo w rozdziale 7).

40 7. OCENA TRAFNOCI ANKIETY JAKO NARZDZIA EWALUACYJNEGO REKOMENDACJE W SPRAWIE PRZYSZYCH BADA Oczekiwanie, e ankieta skierowana wycznie do instytucji realizujcej dziaania informacyjne i promocyjna pozwoli w peni oszacowa skuteczno tych dziaa byoby nierealne. Precyzyjne ocenienie skutecznoci kampanii informacyjnej wymagaoby zbadania zmiany opinii i wiedzy jej adresatów, jak równie wykazania, e owa zmiana nastpia pod wpywem podjtych dziaa. Mimo tego zastrzeenia moliwe wydaje si zmodyfikowanie dotychczasowego projektu badawczego w taki sposób, eby uzyskane dane umoliwiy ocenienie efektywnoci prowadzonych dziaa bardziej precyzyjnie, ni miao to miejsce w obecnej edycji. W tym celu zespó zoony ze specjalistów w dziedzinie EFS i SPO RZL oraz ekspertów zajmujcych si badaniami marketingowymi powinien ustali zestaw wskaników mierzcych oczekiwane efekty kampanii informacyjno-promocyjnej. Wstpnie wydaje si, e takimi wskanikami mogaby by na przykad liczba zoonych wniosków oraz liczba wniosków poprawnych pod wzgldem formalnym. Dane na ten temat posuyyby do przeprowadzenia statystycznej analizy zwizku midzy nateniem poszczególnych dziaa promocyjnych a rozmiarem oczekiwanych efektów (analiza regresji). czne zastosowanie rónych metod oceny skutecznoci prowadzonych dziaa zwikszyoby wiarygodno wyników. Dlatego przydatne wydaje si równie zobowizanie Instytucji Wdraajcych do przeprowadzania z klientami mini-ankiety, poruszajcej trzy zagadnienia: status klienta (przedsibiorca, pracownik organizacji pozarzdowej, bezrobotny etc.), sprawa, w jakiej si kontaktuje (zoenie projektu, uzyskanie informacji o moliwoci skorzystania ze wsparcia etc.), oraz ródo, z którego dowiedzia si o tej sprawie (prasa, radio, konferencja etc.). W celu uniknicia nadmiernego obciania Instytucji Wdraajcych t prac, ankiety nie musiayby by zbierane przez cay okres sprawozdawczy, lecz jedynie we wskazanych okresach (obejmujcych w sumie kilka tygodni w cigu roku).

41 Oprócz czynnoci badawczych sucych oszacowaniu skutecznoci dziaa informacyjnych i promocyjnych naleaoby uzyska dane dotyczce kosztów zwizanych z prowadzeniem poszczególnych dziaa (pienidze i czas pracowników). Dopiero czna analiza danych o skutecznoci poszczególnych dziaa oraz kosztach ich realizacji pozwoliaby wskaza dziaania bardziej i mniej efektywne. Dodatkowa sugestia techniczna : w ankietach wypenionych w tym roku wystpoway bdy takie jak pomijanie niektórych pyta lub wpisywanie informacji o dziaaniach zrealizowanych w terminie nie objtym danym okresem sprawozdawczym. W celu zminimalizowania liczby bdów popenianych przy wypenianiu ankiety naleaoby rozway wykorzystanie w przyszoci ankiety on-line, zaprojektowanej w taki sposób, eby nieuzasadnione pozostawianie pustych pól lub podawanie odpowiedzi spoza przewidzianego zakresu byo niemoliwe.

42 . DODATEK A: TEMATYKA ARTYKUÓW I AUDYCJI DOTYCZCYCH EFS I SPO RZL W MEDIACH NAJCZECIEJ STOSOWANYCH W KAMPANII PROMOCYJNEJ ORAZ INFORMACYJNEJ Mediami najczciej wykorzystywanymi do promowania i informowania o SPO RZL byy regionalne dzienniki, rozgonie radiowe i stacje telewizyjne. Najczciej informowano o otrzymaniu przez dana instytucj rodków finansowych z Funduszy Strukturalnych w ramach SPO RZL oraz o moliwociach wykorzystania tych funduszy przez pracodawców bezrobotnych i osoby niepenosprawne. ARTYKUY ZAMIESZCZONE W DZIENNIKACH REGIONALNYCH: tysicy na szkolenia dla bezrobotnych powiatu kazimierskiego. Pienidze daje Unia Europejska mln dla Mazowsza Aktywizacja caego rodowiska Aktywni bezrobotni Bez paniki Bezrobocie ronie... cho mogoby szybciej Bezrobotni do pracy Bd szkoli modych By yo nam si lepiej Co dalej z wnioskami Co robi Wojewódzki Urzd Pracy Co to jest EFS? Czy wykorzystamy szans? wier miliona dla bezrobotnych Kazimierza Wielka siga po pienidze z Europejskiego Funduszu Spoecznego Dla bezrobotnych Dla kogo EFS? Dla rynku pracy Dla wszystkich Do pracy Dobra ocena Urzdu Dotacje mile widziane Dotacje na szkolenia

43 Dziaanie. SPO RZL Dziaanie. SPO RZL Integracja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych Equal znaczy równy Europejski Fundusz Spoeczny Europejskie fundusze na naszych amach Europejskie pienidze na szkolenia Filtry w kominie Integracja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych Jak sign do unijnej kasy? Koszty edukacji ekonomicznej Kobiety pod europejskim parasolem Kolejka po pienidze Lek na bezrobocie Lepsze jutro dla bezrobotnych ap pienidze bo przepadn Matura, studia i co dalej? Miliardy do wzicia Miliony i bezrobocie Nie przegap szans Niech firma zapaci mona szkoli pracowników za unijne pienidze Nowy bat na bezrobocie Ogoszenie Ogoszenie o konkursie Pewniejszy start Pienidze na doksztacanie Pienidze z Europy Pomagamy aktywnym Pomoc dla bezrobotnych. Kto skorzysta z unijnych pienidzy? Pomysy na projekt Konkurs dla bezrobotnych Pomysy na unijne pienidze Popynie euro pierwsze unijne pienidze na walk z bezrobociem Porozumienie podpisane Praca dla modych bezrobotnych Praca z urzdu - mld euro z EFS Program dla tysicy bezrobotnych Program z opónieniem Przeciw bezrobociu Przeszkol si z Uni Region musi skorzysta

44 Rosn szanse na szkolenia Równo wedug wzoru Rzutem na tam S pienidze S pienidze z Europejskiego Funduszy Spoecznego stae i prace interwencyjne dla pó tysica osób Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - szansa dla bezrobotnych Skok na unijna kas Sprawd si w bazie Sta do konkursu Start i powrót Sukces czy poraka Szansa dla tysicy Szansa dla bezrobotnych Szansa dla dugotrwale bezrobotnych Szansa dla mieszkaców Podkarpacia Szansa na prac Szkolenia dla bezrobotnych Szkolenia pracowników za unijne pienidze Szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Unia da pienidze Unia dla OHP Unia dla przedsibiorczych Unia szkoli Unijne pienidze na projekty Unijne rozmnoenie Unijny fundusz nadziei Urlop w pocigu Urzd pracy dosta Wane dla firm Wsparcie dla modych WUP szkoli Rynkowi pracy z pomoc. Wystarczy mie pomys Wyszkol kadr pracodawcom Z pomysem po grosz Z wnioskami do Urzdu Pracy Za swoje i unijne Za unijne pienidze Zadowolony pracownik

45 Zatrudnij si sam Zdoby EFS AUDYCJE WYEMITOWANE W REGIONALNYCH ROZGONIACH RADIOWYCH: Bliej gminy Gieda pracy Radioaktywni antena dla suchaczy Rozmowy z Kubasiewiczem Punkt informacji o EFS Moliwoci aplikowania o rodki z EFS w ramach SPO RZL Aktualnoci Dnia Aktualnoci dnia stae absolwenckie w Opatowie Biznes po lubusku Cogodzinne serwisy informacyjne Czy powinnimy zatrudnia obcokrajowców Nowe szanse - lepszy start Pienidze dla PUPów Pienidze na zmniejszanie bezrobocia Pomorski wycig po Euro Program informacyjny Serwis informacyjny W Pomorskiem jesieni pierwsze decyzje w sprawie podziau pienidzy z Unii Wiadomoci W REGIONALNYCH STACJACH TELEWIZYJNYCH informacje o EFS i SPO RZL ukazyway si przewanie w audycjach informacyjnych.

46 . DODATEK B: PYTANIA DOTYCZCE EFS I SPO RZL NAJCZCIEJ ZADAWANE PRACOWNIKOM BADANYCH INSTYTUCJI Informacje na temat najczciej zadawanych pyta mog by szczególnie pomocne przy opracowywaniu kolejnych materiaów informacyjnych. Pena lista najczciej zadawanych pyta jest dostpna w bazie danych (plik programu Excel). Poniej przedstawiono najbardziej typowe zagadnienia wraz z przykadowymi pytaniami. OGÓLNE PYTANIA O FUNDUSZE STRUKTURALNE Czym jest Europejski Fundusz Spoeczny? Czym zajmuje si Equal? PYTANIA O RÓDA INFORMACJI Na jakich stronach internetowych dostpne s informacje dotyczce Funduszy Strukturalnych (proba o adresy)? Do kogo zwraca si ze szczegóowymi pytaniami dotyczcymi przygotowania projektu? OGÓLNE PYTANIA O MOLIWOCI UZYSKANIA WSPARCIA PRZEZ OSOBY NALECE DO OKRELONEJ GRUPY Czy absolwent moe skorzysta ze wsparcia ze rodków EFS? Jakie wsparcie moe uzyska osoba bezrobotna w ramach EFS? Czy bezrobotni mog otrzyma dotacje na rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej? Jakie s moliwoci uzyskania dotacji dla osób podejmujcych dziaalno gospodarcz? Czy studenci mog otrzyma stypendium z EFS? OGÓLNE PYTANIA O MOLIWOCI UZYSKANIA WSPARCIA PRZEZ OKRELONE INSTYTUCJE Jak pomoc ze rodków EFS mog uzyska szkoy? Jakie dofinansowania dostan przedszkola, z jakiego programu? W jaki sposób mona pozyska fundusze dla: powiatu, instytucji pozarzdowej, szkoy?

47 Czy pracodawca moe otrzyma rodki z EFS na stworzenie i wyposaenie nowych miejsc pracy? PYTANIA O TO, KTO JEST UPRAWNIONYM PROJEKTODAWC Czy osoba fizyczna moe by projektodawc? Gdzie mog znale informacj, czy moja instytucja moe by projektodawc? Czy szkoy wysze mog by projektodawc i w jakich schematach? Kto moe by projektodawc w Dziaaniu. w ramach SPO RZL? Czy wnioski na Dziaania., i. moe zoy firma szkoleniowa zarejestrowana poza granicami RP? Czy firma z % kapitau obcego moe ubiega si o wspófinansowanie w ramach Dziaania.? PYTANIA ZWIZANE Z PROCEDUR SKADANIA I OCENIANIA WNIOSKU Gdzie zoy wniosek? Gdzie ma skada wnioski instytucja szkoleniowa, która ma siedzib w jednym województwie a zamierza szkoli beneficjentów w innym? Kiedy zostanie ogoszony konkurs? Ile trwa weryfikacja wniosku? W jakim terminie s rozpatrywane wnioski o finansowanie? Czy beneficjent moe skada dwa róne wnioski aplikacyjne w ramach jednego konkursu? Czy mona zoy nowy wniosek tuz przed zakoczeniem wczeniejszego projektu? Czy istnieje moliwo odwoania si od decyzji o odrzuceniu projektu? Pytania dotyczce obsugi Generatora Wniosków. PYTANIA ZWIZANE Z PRZYGOTOWYWANIEM PROJEKTU PYTANIA O DOPUSZCZALN WARTO PROJEKTU I WYSOKO DOFINANSOWANIA Jaka jest minimalna warto projektu? Czy istnieje okrelenie wartoci maksymalnej projektu? Ile rodków finansowych moe pozyska projektodawca? Jaka jest minimalna i maksymalna warto dofinansowania projektu?

48 PYTANIA O KOSZTY KWALIFIKOWALNE Jakie koszty w projekcie mona uzna za kwalifikowalne? Czy koszt przygotowania wniosku jest kosztem kwalifikowalnym? Czy badania lekarskie wymagane przed rozpoczciem szkolenia s kosztem kwalifikowanym? Czy kosztem kwalifikowalnym jest odzie robocza i materiay dydaktyczne niezbdne do realizacji praktyk? Czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt naprawy sprztu, który zosta uszkodzony podczas praktyk? Czy zakup sprztu komputerowego jest kosztem kwalifikowanym? PYTANIA O WKAD WASNY Czy wymagany jest wkad wasny i w jakiej formie? Co moe by wkadem wasnym beneficjenta i w jakiej on musi by wysokoci? Czy praca wolontariusza powinna by liczona w projekcie? Czy wkad wasny, minimum %, musi by poniesiony przed czy po podpisaniu umowy? INNE PYTANIA O BUDET PROJEKTU Co to s rodki prywatne? Czy do budetu naley wpisywa kwoty netto czy brutto? Ile rodków mona przeznaczy na zakup sprztu? Czy w ramach projektu mona zakupi sprzt uywany? W jakiej kwocie? W jakie koszty wlicza koszt personelu zatrudnionego na umow zlecenie bd umow o dzieo? Czy firma szkoleniowa moe osiga zysk i czy naley go uj w budecie? PYTANIA O HARMONOGRAM PRZEPYWÓW FINANSOWYCH Po jakim czasie mona otrzyma pierwsz transz rodków? Czy rodki niewykorzystane w cigu jednego roku bd przechodziy na rok nastpny? Czy mona rozpocz realizacj projektu przed podpisaniem umowy? PYTANIA O PARTNERSTWO W PROJEKCIE Czy partnerzy projektu musz mie osobowo prawn? Jaka instytucja moe by partnerem w projekcie w ramach dziaania. i. SPO RZL? Czy mona zawizywa partnerstwo z PUP-ami? 7

49 Czy jeeli projekt jest realizowany przez partnerstwo, wszyscy partnerzy musz by uprawnionymi projektodawcami? Jak powinna by sformuowana umowa partnerstwa w projekcie? PYTANIA O PODWYKONAWSTWO I PROCEDURY PRZETARGOWE Jakie s zasady zlecania realizacji czci projektu innej instytucji? Czy korzystajc z Europejskiego Funduszu Spoecznego przy wyborze instytucji szkoleniowej, która przygotowuje projekt, naley uwzgldni procedury dotyczce stosowania ustawy o zamówieniach publicznych? Czy mona wszcz procedur przetargow zanim rozpocznie si finansowanie projektu? PYTANIA O DOKUMENTACJ Jakie dokumenty powinny by zaczone do skadanego wniosku o dofinansowanie? PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU Jaki kurs euro jest obowizujcy dla celów rozliczeniowych projektu? Jakie dokumenty bd niezbdne przy rozliczaniu projektów od strony finansowej i merytorycznej? PYTANIE O ZMIANY W PROJEKCIE Czy mona zwikszy liczb osób objtych dziaaniami w przypadku oszczdnoci wynikajcych np. ze skrócenia okresu trwania stau ze wzgldu na przeduajcy si termin przystpienia do realizacji programu? Czy naley zgasza zmiany we wniosku nie przekraczajce % dotyczce liczby beneficjentów ostatecznych? PYTANIA O KONSEKWENCJE NIEZREALIZOWANIA PROJEKTU Kto poniesie konsekwencje w razie niezrealizowania zaoonych efektów? Co si dzieje, gdy projektodawca wykorzysta otrzymane rodki niezgodnie z przeznaczeniem? Jakie s konsekwencje nieosignici zakadanych wielkoci efektywnoci? PYTANIA O OZNACZANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z EFS

50 Jak stosowa logo EFS w dokumentach zwizanych z realizacja projektu? Czy konieczne jest zastosowanie czcionki wskazanej w Ksidze Tosamoci w rónego rodzaju drukach? Czy naley stosowa logo EFS i UE na wszelkich drukach, w tym na umowach, wnioskach lub innych skierowaniach? Czy przy projektach opiewajcych na wiksze sumy trzeba stosowa stae tablice pamitkowe?

51

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie :

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie : Rozdzia55 Promocjaprojektuinwestycyjnego 5 Promocja projektu inwestycyjnego Celeedukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdzieszwiedzie: ele edukacyjne jakie przepisy prawne UE oraz krajowe reguluj zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wi"cim

Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wicim Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wi"cim Przeprowadzony przez Stowarzyszenie Szansa Autorka raportu: Teresa Bebak Raport Monitoring finansowania kampanii wyborczej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !"#$ %&&' () * ( +, #) - . /

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !#$ %&&' () * ( +, #) - . / NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE. /!"#$ %&&' () * ( +, #) - 01 - 2!" # " $ %& ' (! %& )*"! %& $* (*#!#+( ( #" #) 2!" # ", - (.! *" ""! '! )!" # (/" 0 )"1' ( " -, )! ( *)! 21$!3 # '!1$( $/"

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Redakcja: in". Micha# Okulewicz Magda Zió#kowska Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Zuzanna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF

Bardziej szczegółowo

Mobilno Naukowców w Polsce

Mobilno Naukowców w Polsce MNiSW Projekt Mobilno Naukowców w Polsce Raport opracowany przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw mobilnoci i karier naukowych Warszawa, listopad 2007 r. Spis treci Wprowadzenie 1. Formy mobilnoci naukowców

Bardziej szczegółowo

spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29

spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29 satysfakcja rodzina praca ja do!wiadczenie kontakty zawód szacunek presti" finanse si#a wsparcie odwaga akceptacja równowaga sukces charakter konsekwencja samorealizacja wykszta#cenie wsparcie zadowolenie

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo