Raport na zlecenie Departamentu Zarz dzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chro cicka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na zlecenie Departamentu Zarz dzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chro cicka"

Transkrypt

1

2 ANALIZA DZIAA INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH DOTYCZCYCH EFS I SPO RZL PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WDRAAJCE SPO RZL ORAZ KOSZEFS Warszawa, grudzie

3 Raport na zlecenie Departamentu Zarzdzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrocicka Wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Zarzdzania Europejskim Funduszem Spoecznym Instytucja Zarzdzajca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich ul. urawia a, - Warszawa tel. (+ ) 7 fax. (+ ) 7

4 SPIS TRECI Spis Treci.... Najwaniejsze wnioski.... Informacje o badaniu.... Cel badania.... Realizacja badania.... Analiza typów dziaa promocyjnych...7. Wspópraca z mediami.... Imprezy informacyjne i promocyjne.... Wasny serwis internetowy.... Stanowisko informacyjne.... Szkolenia.... Publikacje.... Analiza natenia dziaa promocyjnych.... Wspópraca z mediami.... Imprezy informacyjne i promocyjne Analiza aktywoci poszczególnych Instytucji Wdraajcych.... Porównanie skali i typów zrealizowanych dziaa promocyjnych do zaoe zawartych w dokumentach programowych SPO RZL Ocena trafnoci ankiety jako narzdzia ewaluacyjnego rekomendacje w sprawie przyszych bada.... Dodatek A: tematyka artykuów i audycji dotyczcych EFS i SPO RZL w mediach najczeciej stosowanych w kampanii promocyjnej oraz informacyjnej.... Dodatek B: pytania dotyczce EFS i SPO RZL najczciej zadawane pracownikom badanych instytucji...

5 . NAJWANIEJSZE WNIOSKI Intensywno dziaa promujcych EFS i SPO RZL w cigu dziesiciu miesicy objtych badaniem bya wyranie nierównomierna. Natenie wikszoci dziaa byo stosunkowo niskie w pierwszych dwóch miesicach roku, wzrastao w miesicach wiosennych i uzyskiwao najwyszy poziom w maju (wikszo dziaa medialnych) lub w czerwcu (wikszo imprez) a wic bezporednio po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej. W sierpniu intensywno wikszoci dziaa wyranie si obniaa, by nastpnie wzrosn jesieni tym razem zapewne w zwizku z ogaszaniem konkursów w ramach SPO RZL. Czsto stosowan form promowania EFS i SPO RZL byy konferencje, spotkania i prezentacje, podczas gdy targi i wystawy okazay si zdecydowanie mniej popularne. Kampani medialn informujc i promujc o EFS i SPO RZL przeprowadzano czciej w mediach regionalnych i lokalnych, ni w ogólnopolskich. Badane instytucje realizoway wiele dziaa promocyjnych we wspópracy z innymi podmiotami, uczestniczc w konferencjach, przeprowadzajc prezentacje lub delegujc trenerów.

6 . INFORMACJE O BADANIU. CEL BADANIA Badanie ma na celu analiz dziaa informacyjno - promocyjnych realizowanych dotychczas przez instytucje wdraajce SPO RZL. Badanie obejmuje nastpujce zagadnienia: analiza typów dziaa promocyjnych które narzdzia s najczciej wykorzystywane, a które najmniej, analiza natenia dziaa promocyjnych - w jakich miesicach dziao si najwicej w zakresie promocji, w jakich najmniej; analiza porównawcza aktywnoci poszczególnych instytucji wdraajcych w zakresie promocji i informacji; porównanie skali i typów realizowanych dziaa promocyjnych wobec zaoe i wytycznych zawartych w Uzupenieniu Programu SPO RZL (w szczególnoci w Strategii Promocji i Informacji ) oraz w dokumencie Wytyczne dla Instytucji Wdraajcych SPO RZL ; ocena trafnoci narzdzia monitorujcego jakim jest ankieta, oraz tego w jakim kierunku powinna zosta zmieniona, aby bya skuteczna.. REALIZACJA BADANIA Wszystkie instytucje wdraajce oraz KOSZEFS zobowizane zostay przez Instytucj Zarzdzajc (Departament Zarzdzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy) do wypeniania okresowych Ankiet monitorujcych dziaania informacyjne i promocyjne dotyczce EFS i SPO RZL. instytucji: Wojewódzkich Urzdów Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych, Urzd Suby Cywilnej, Departament Wdraania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Wdraania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Krajowy Orodek Szkolenia EFS.

7 Od pocztku roku r. zostay przeprowadzone cztery edycje ankiety:. za okres: stycze - kwiecie. za okres: maj czerwiec. za okres: lipiec sierpie. za okres: wrzesie padziernik. Analiza opiera si na ankietach wypenionych i przekazanych Departamentowi Zarzdzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy przez instytucje ( Instytucji Wdraajcych i KOSZEFS). Klika brakujcych ankiet zakwalifikowano jako braki danych.

8 . ANALIZA TYPÓW DZIAA PROMOCYJNYCH Analiza poszczególnych dziaa promocyjnych opiera si na dwóch wskanikach: pierwszym jest liczba instytucji objtych badaniem, które co najmniej raz stosoway dane dziaanie drugim jest liczba okrelonych dziaa podjtych w sumie przez wszystkie instytucje objte badaniem: liczba artykuów w prasie liczba audycji radiowych liczba audycji telewizyjnych liczba informacji zamieszczonych na stronach internetowych innych, ni wasne liczba konferencji liczba wystaw liczba informacji zamieszczonych na wasnych stronach internetowych liczba kontaktów za porednictwem interaktywnych elementów wasnej strony internetowej (chat, forum, komentarz) liczba klientów stanowiska help-desk obsuonych bezporednio liczba klientów stanowiska help-desk obsuonych telefonicznie liczba materiaów przekazanych klientom stanowiska help-desk liczba zorganizowanych szkole liczba szkole, na które uyczono trenerów liczba uczestników zorganizowanych szkole liczba uczestników szkole, na które uyczono trenerów czny nakad wydanych publikacji czny nakad rozprowadzonych publikacji wasnych czny nakad rozprowadzonych publikacji innych instytucji. 7

9 . WSPÓPRACA Z MEDIAMI Najpopularniejszym sposobem informowania o EFS i SPO RZL w mediach byo zamieszczanie artykuów w dziennikach regionalnych. Z tej formy skorzystao przynajmniej raz 7 instytucji, czego skutkiem byo 7 artykuów. Drugim medium pod wzgldem liczby instytucji, które je wykorzystyway, byy programy regionalne telewizji ogólnopolskiej, trzecim za audycje radiowe w regionalnych rozgoniach. Liczba instytucji, które przynajmniej raz informoway o EFS lub SPO RZL w mediach danego typu dziennik regionalny 7 program regionalny telewizji ogólnopolskiej regionalna rozgonia radiowa dziennik ogólnopolski typ mediów Internet czasopismo inne ni specjalistyczne telewizja lokalna lub regionalna 7 7 ogólnopolska rozgonia radiowa telewizja ogólnopolska czasopismo specjalistyczne liczba instytucji Liczba audycji lub artykuów informujcych o EFS lub SPO RZL w mediach dziennik regionalny 7 artykuów regionalna rozgonia radiowa audycji program regionalny telewizji ogólnopolskiej 7 audycji Internet informacji dziennik ogólnopolski artykuów czasopismo inne ni specjalistyczne artykuów czasopismo specjalistyczne artykuów telewizja lokalna lub regionalna audycji ogólnopolska rozgonia radiowa audycji telewizja ogólnopolska audycji Dane dotyczce zamieszczania informacji w Internecie (w serwisie innym, ni wasny) obejmuj wycznie okres od maja do padziernika, poniewa w pierwszej edycji ankiety nie zostay uwzgldnione. Tematy artykuów i audycji w najczciej stosowanych mediach przedstawiono w dodatku A.

10 . IMPREZY INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Najpopularniejszym rodzajem imprez sucych informowaniu o EFS oraz SPO RZL byy konferencje badanych instytucji razy uczestniczyo w konferencjach organizowanych przez inne podmioty, za zorganizowao 7 wasnych konferencji. Istotnym sposobem informowania by udzia w powiconych EFS i SPO RZL prezentacjach i spotkaniach. Najmniej popularne okazao si organizowanie i udzia w targach i wystawach. Liczba instytucji, które przynajmniej raz informoway o EFS lub SPO RZL podczas imprez danego typu konferencje organizowane przez inne instytucje konferencje wasne typ imprezy inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) organizowane przez inne instytucje targi organizowane przez inne instytucje wystawy organizowane przez inne instytucje targi wasne liczba instytucji Liczba imprez, podczas których informowano o EFS lub SPO RZL konferencje organizowane przez inne instytucje konferencje wasne 7 inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) organizowane przez inne instytucje inne imprezy (prezentacje, spotkania etc.) targi organizowane przez inne instytucje targi wasne wystawy organizowane przez inne instytucje

11 . WASNY SERWIS INTERNETOWY Wszystkie instytucje oprócz jednej informoway o EFS i SPO RZL we wasnym serwisie internetowym, zamieszczajc cznie artykuy lub informacje. rednia liczba odwiedzin stron dotyczcych EFS lub SPO RZL w cigu miesica wynosia prawdopodobnie blisko. Liczba instytucji, które przynajmniej raz informoway o EFS lub SPO RZL poprzez wasny serwis internetowy funkcja serwisu dodawanie artykuów lub informacji kontakt poprzez chat lub forum liczba instytucji Wykorzystanie wasnych serwisów internetowych do informowania o EFS lub SPO RZL liczba dodanych artykuów / informacji liczba kontaktów poprzez chat lub forum 7 rednia liczba odwiedzin stron dotyczcych EFS lub SPO RZL w cigu jednego miesica (estymacja) Uwaga: ze wzgldu na czste braki danych oraz znaczne rónice midzy danymi z poszczególnych okresów sprawozdawczych liczba ta jest szacunkowa i moe by obarczona znacznym bdem.

12 . STANOWISKO INFORMACYJNE Wszystkie instytucje prowadziy stanowisko informacyjne o EFS i SPO RZL udzielajc informacji telefonicznych. Prawie wszystkie (oprócz jednej) udzielay równie informacji bezporednio i (oprócz dwóch) dystrybuoway na stanowisku informacyjnym materiay. Badane instytucje na stanowiskach typu help-desk obsuyy cznie 7 klientów, z tego 7 bezporednio i telefonicznie. Liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL poprzez prowadzenie stanowiska informacyjnego kontakt telefoniczny sposób informowania kontakt bezporedni dystrybucja materiaów liczba instytucji Klientami stanowisk informacyjnych byli najczciej: o przedstawiciele instytucji samorzdu terytorialnego (przede wszystkim urzdów gmin i powiatowych urzdów pracy) o przedstawiciele organizacji pozarzdowych o przedstawiciele szkó wyszych i ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji owiatowych o pracownicy instytucji szkoleniowych o przedsibiorcy lub osoby chcce rozpocz prowadzenie wasnej dziaalnoci gospodarczej o studenci o osoby bezrobotne, w tym dugotrwale bezrobotne. List zagadnie najczciej poruszanych przez klientów stanowisk informacyjnych oraz przez uytkowników serwisów internetowych wraz z przykadowymi pytaniami przedstawiono w dodatku B.

13 Liczba klientów stanowisk informacyjnych kontakt bezporedni 7 kontakt telefoniczny w sumie: 7 sporód badanych instytucji dystrybuowao na swoim stanowisku help-desk materiay informujce o EFS i SPO RZL. Najpopularniejszymi materiaami byy ulotki powicone EFS oraz EQUAL instytucji rozprowadzio ich w sumie okoo. Liczba instytucji, które dystrybuoway materiay o EFS lub SPO RZL na stanowisku informacyjnym ulotki (EFS i EQUAL) inne materiay (poradniki dla projektodawców, wnioski etc.) rodzaj materiaów pyty CD instrukcje do wniosków UP SPO RZL liczba instytucji Materiay dystrybuowane na stanowiskach informacyjnych ulotki (EFS i EQUAL) inne materiay (poradniki dla projektodawców, wnioski etc.) instrukcje do wniosków pyty CD SPO RZL UP 7

14 . SZKOLENIA badanych instytucji przeprowadzio cznie szkole, w których uczestniczyy w sumie 7 osoby. Równie instytucji posyao swoich trenerów na szkolenia organizowane przez inne podmioty trenerów uyczono w sumie na szkole. Liczba instytucji zaangaowanych w dziaalno szkoleniow dotyczc EFS lub SPO RZL rodzaj zaangaowania organizacja szkole uyczanie trenerów innym instytucjom liczba instytucji Liczba zorganizowanych szkole wasnych oraz szkole, na które uyczono trenerów szkolenia wasne szkolenia na które uyczono trenerów Liczba uczestników szkole wasnych szkolenia wasne 7. PUBLIKACJE Sporód badanych instytucji 7 wydawao publikacje powicone EFS oraz SPO RZL, dystrybuowao wasne publikacje, za publikacje innych wydawców. czny nakad publikacji wydanych przez badane instytucje wyniós 7. Informacje o szkoleniach nie obejmuj dziaalnoci KOSZEFS, który nie by proszony o podanie informacji na temat prowadzonych przez siebie szkole w ankiecie.

15 Rozprowadziy w sumie wasnych egzemplarzy publikacji oraz egzemplarzy publikacji innych wydawców. Liczba instytucji wydajcych lub dystrybuujcych publikacje o EFS lub SPO RZL wydawnie wasnych publikacji 7 rodzaj dziaalnoci dystrybucja wasnych publikacji dystrybucja publikacji innych wydawców liczba instytucji czne nakady wydawanych i dystrybuowanych publikacji wydawanie wasnych publikacji 7 dystrybucja wasnych publikacji dystrybucja publikacji innych wydawców

16 . ANALIZA NATENIA DZIAA PROMOCYJNYCH Do zobrazowania dynamiki dziaa promocyjnych, czyli ich natenia w cigu miesicy objtych badaniem, wykorzystano dwa wskaniki: liczba instytucji, które prowadziy dziaanie w danym miesicu liczba dziaa okrelonego typu podjtych w sumie przez wszystkie objte badaniem instytucje w cigu danego miesica.. WSPÓPRACA Z MEDIAMI Pod wzgldem wspópracy z pras, radiem i telewizj mona zaobserwowa nastpujcy trend: stosunkowo niskie natenie dziaa promocyjnych na pocztku roku, wzrost w miesicach wiosennych z kumulacj w maju, nastpnie spadek i ponowny, cho mniejszy, wzrost w ostatnich miesicach badanego okresu... Artykuy w prasie Liczba artykuów zamieszczonych w prasie w kolejnych miesicach waha si od 7 (w styczniu) do (w maju i we wrzeniu), za instytucji wspópracujcych przy ich powstaniu od (w styczniu) do (w maju i w czerwcu). Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w prasie liczba artykuów I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba artykuów liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w prasie 7 7 liczba instytucji

17 .. Audycje radiowe Liczba audycji radiowych zamieszczonych w prasie w kolejnych miesicach waha si od (w sierpniu) do 7 (w maju), za instytucji wspópracujcych przy ich powstaniu od (w styczniu) do (w maju). Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w audycjach radiowych liczba audycji liczba instytucji I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba audycji radiowych liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w audycjach radiowych.. Programy telewizyjne Liczba programów telewizyjnych waha si od (w sierpniu) do (w maju), za instytucji wspópracujcych przy ich powstaniu od (w styczniu) do (w maju). Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w telewizji liczba audycji liczba instytucji I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba artykuów liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w telewizji

18 .. Informacje w Internecie 7 W cigu pierwszych czterech miesicy roku badane instytucje nie wspópracoway przy zamieszczaniu informacji o EFS i SPO RZL w serwisach internetowych innych, ni wasny. Zaangaowanie w t form promocji byo najsilniejsze w padzierniku, kiedy to przy wspópracy badanych instytucji w serwisach internetowych innych podmiotów ukazao si artykuów. Dynamika informowania o EFS i SPO RZL w serwisach Internetowych innych, ni wasny liczba artykuów / informacji V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba artykuów liczba instytucji, które informoway o EFS lub SPO RZL w serwisach internetowych innych, ni wasny. IMPREZY INFORMACYJNE I PROMOCYJNE.. Konferencje Badane instytucje organizoway konferencje przede wszystkim w okresie od lutego do czerwca, natomiast natenie konferencji byo najmniejsze w ostatnich trzech miesicach badanego okresu. Suma konferencji przygotowanych przez badane instytucje waha si od (w sierpniu, wrzeniu i padzierniku) do (w lutym), za liczba instytucji organizujcych konferencje od (we wrzeniu) do 7 (w czerwcu). 7 Dane dotyczce zamieszczania informacji w Internecie (w serwisie innym, ni wasny) obejmuj wycznie okres od maja do padziernika, poniewa w pierwszej edycji ankiety nie zostay uwzgldnione. 7

19 Dynamika informowania o EFS i SPO RZL podczas konferencji organizowanych przez Instytucje Wdraajce liczba konferencji liczba instytucji I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba konferencji liczba instytucji, które organizoway konferencje Zaangaowanie w konferencje organizowane przez inne podmioty byo najwiksze w okresie od marca do czerwca, nastpnie zmniejszyo si w miesicach wakacyjnych, by w padzierniku powróci do poziomu porównywalnego z kwietniowym. Badane instytucje w sumie bray udzia w konferencjach organizowanych przez inne podmioty od (w sierpniu) do (w czerwcu) razy w cigu miesica. Liczba instytucji informujcych o ES i SPO RZL w ten sposób wahaa si od (w sierpniu) do (w marcu). liczba konferencji Dynamika uczestniczenia w konferencjach organizowanych przez inne podmioty I II III IV V VI VII VIII IX X liczba przypadków uczestniczenia w konferencjach miesic zorganizowanych przez inne podmioty liczba instytucji, które uczestniczyyu w konferencjach zorganizowanych przez inne podmioty 7 7 liczba instytucji

20 ... Wystawy Badane instytucje same nie organizoway wystaw, za udzia w wystawach organizowanych przez inne podmioty by najmniej popularn z form promocji, wykorzystywan sporadycznie i jedynie przez pojedyncze instytucje. Dynamika udziau w wystawach organizowanych przez inne instytucje liczba wystaw 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba wystaw liczba instytucji

21 .. Targi Równie targi byy mao rozpowszechnion form promowania EFS i SPO RZL organizoway je tylko pojedyncze badane instytucje, natomiast nieco wicej uczestniczyo w targach organizowanych przez inne podmioty. Targi przypadaj przede wszystkim na okres od kwietnia do czerwca. liczba targów 7 Dynamika udziau w targach organizowanych przez inne instytucje I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba targów liczba instytucji, które bray udzia w targach zorganizowanych przez inne instytucje

22 .. INNE IMPREZY prezentacje, spotkania Drug pod wzgldem powszechnoci form promowania i informowania o SPO RZL i EFS (po konferencjach) byy prezentacje i spotkania, które badane instytucje same organizoway, lub w których uczestniczyy. Natenie tego rodzaju dziaa byo najwysze w marcu, czerwcu i wrzeniu. Dynamika organizowania "innych imprez" (prezentacji, spotka etc.) liczba artykuów 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba "innych imprez" liczba instytucji, które organizoway "inne imprezy" liczba imprez Dynamika informowania o EFS i SPO RZL podczas imprez organizowanych przez inne instytucje 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba imprez liczba instytucji, które uczestniczyy w imprezach organizowanych przez inne instytucje

23 . Szkolenia.. Organizowanie szkole Natenie szkole organizowanych przez badane instytucje byo najwysze w marcu ( instytucji, szkole, uczestników) i w kwietniu ( instytucji, szkole, uczestników). Dynamika organizowania szkole na temat SPO RZL i EFS liczba szkole 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba instytucji liczba szkole liczba instytucji, które prowadziy szkolenia liczba uczestników Dynamika organizowania szkole na temat SPO RZL i EFS - liczba uczestników I II III IV V VI VII VIII IX X miesic liczba instytucji liczba uczestników szkole liczba instytucji, które prowadziy szkolenia Informacje o szkoleniach nie obejmuj dziaalnoci KOSZEFS, który nie by proszony o podanie informacji na temat prowadzonych przez siebie szkole w ankiecie.

24 .. Delegowanie trenerów Natenie delegowania trenerów na szkolenia organizowane przez inne instytucje byo najwysze w kwietniu ( instytucji, 7 uycze trenerów ) i w czerwcu ( instytucji, uycze trenerów ). Dynamika delegowania trenerów na szkolenia liczba "uycze trenerów" 7 7 I II III IV V VI VII VIII IX X miesic 7 7 liczba instytucji liczba "uycze trenerów" liczba instytucji, które uyczyy trenerów

25 . ANALIZA AKTYWOCI POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI WDRAAJCYCH W poniszych zestawieniach uszeregowano badane instytucje pod wzgldem zaangaowania w poszczególne formy dziaa informacyjnych oraz promujcych EFS i SPO RZL. Liczba artykuów prasowych o EFS lub SPO RZL w dziennikach ogólnopolskich, regionalnych i prasie specjalistycznej Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

26 Liczba audycji radiowych o EFS lub SPO RZL w radiu ogólnopolskim i regionalnym Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku

27 Liczba programów telewizyjnych o EFS lub SPO RZL w telewizji ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej

28 Liczba informacji o EFS lub SPO RZL umieszczonych w Internecie przez Instytucje Wdraajce na stronach innych ni wasne Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Urzd Suby Cywilnej 7

29 Liczba konferencji promujcych EFS lub SPO RZL Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Urzd Suby Cywilnej

30 Liczba wystaw promujcych EFS lub SPO RZL Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Urzd Suby Cywilnej

31 Liczba targów promujcych EFS lub SPO RZL Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Urzd Suby Cywilnej Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Biuro Wdraania EFS w MENiS KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku

32 Inne imprezy promujce EFS lub SPO RZL Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Urzd Suby Cywilnej KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku

33 Liczba informacji na temat EFS lub SPO RZL dodana na stronach wasnego serwisu Internetowego Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie KOSZEFS Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Urzd Suby Cywilnej Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF)

34 Liczba klientów obsuonych przez help desk kontakt bezporedni Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Biuro Wdraania EFS w MENiS Urzd Suby Cywilnej KOSZEFS

35 Liczba klientów obsuonych przez help desk kontakt telefoniczny Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie KOSZEFS Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Urzd Suby Cywilnej

36 Liczba materiaów rozdanych przez help desk Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu 7 Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie 7 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie KOSZEFS Urzd Suby Cywilnej

37 Liczba publikacji na temat EFS lub SPO RZL wydanych przez Instytucje Wdraajce Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie KOSZEFS Urzd Suby Cywilnej

38 Liczba szkole na temat EFS lub SPO RZL zorganizowanych przez Instytucje Wdraajce Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 77 Wojewódzki Urzd Pracy w Rzeszowie Departament Wdraania EFS w MGiP (DWF) Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urzd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie Biuro Wdraania EFS w MENiS Wojewódzki Urzd Pracy w Szczecinie Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urzd Pracy w Wabrzychu Wojewódzki Urzd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urzd Pracy w odzi Wojewódzki Urzd Pracy w Opolu Wojewódzki Urzd Pracy w Zielonej Górze Urzd Suby Cywilnej Informacje o szkoleniach nie obejmuj dziaalnoci KOSZEFS, który nie by proszony o podanie informacji na temat organizowanych przez siebie szkole w ankiecie. 7

39 . PORÓWNANIE SKALI I TYPÓW ZREALIZOWANYCH DZIAA PROMOCYJNYCH DO ZAOE ZAWARTYCH W DOKUMENTACH PROGRAMOWYCH SPO RZL Adekwatno dziaa informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez Instytucje Wdraajce i KOSZEFS od stycznia do padziernika roku wobec zaoe zawartych w Uzupenieniu Programu SPO RZL (w szczególnoci do Strategii Promocji i Informacji) oraz w dokumencie Wytyczne dla Instytucji Wdraajcych SPO RZL naleaoby oceni z dwóch perspektyw. Po pierwsze: czy badane instytucje korzystay z zalecanych instrumentów? Po drugie: w jakim stopniu osigny przewidziane cele? Zestawienie zbiorczych danych o dziaaniach zrealizowanych przez Instytucje Wdraajce i KOSZEFS (por. drugi rozdzia raportu) z zaoeniami zawartymi w Uzupenieniu Programu SPO RZL pozwala odpowiedzie twierdzco na pierwsze pytanie. Zalecane instrumenty zostay w znacznej mierze wykorzystane aczkolwiek poszczególne instytucje przyczyniy si do tego w rónym stopniu (rónice w aktywnoci poszczególnych instytucji przedstawione zostay w rozdziale ). Warto równie zwróci uwag, e zgodnie z zaleceniami zawartymi w Uzupenieniu Programu SPO RZL badane instytucje czsto wspódziaay z innymi podmiotami. Przeprowadzone badanie ankietowe nie daje natomiast wystarczajcych podstaw do udzielenia odpowiedzi na pytanie o skuteczno przeprowadzonych dziaa w realizacji zaoonych celów. Badanie ankietowe posuyo zebraniu cennych informacji o przeprowadzonych dziaaniach, lecz nie dostarczyo informacji o ich kosztach i skutkach. Tymczasem dopiero analiza wszystkich tych informacji cznie umoliwiaby systematyczne ocenienie skutecznoci poszczególnych dziaa informacyjnych i promocyjnych dotyczcych EFS i SPO RZL (kwestia ta zostaa omówiona bardziej szczegóowo w rozdziale 7).

40 7. OCENA TRAFNOCI ANKIETY JAKO NARZDZIA EWALUACYJNEGO REKOMENDACJE W SPRAWIE PRZYSZYCH BADA Oczekiwanie, e ankieta skierowana wycznie do instytucji realizujcej dziaania informacyjne i promocyjna pozwoli w peni oszacowa skuteczno tych dziaa byoby nierealne. Precyzyjne ocenienie skutecznoci kampanii informacyjnej wymagaoby zbadania zmiany opinii i wiedzy jej adresatów, jak równie wykazania, e owa zmiana nastpia pod wpywem podjtych dziaa. Mimo tego zastrzeenia moliwe wydaje si zmodyfikowanie dotychczasowego projektu badawczego w taki sposób, eby uzyskane dane umoliwiy ocenienie efektywnoci prowadzonych dziaa bardziej precyzyjnie, ni miao to miejsce w obecnej edycji. W tym celu zespó zoony ze specjalistów w dziedzinie EFS i SPO RZL oraz ekspertów zajmujcych si badaniami marketingowymi powinien ustali zestaw wskaników mierzcych oczekiwane efekty kampanii informacyjno-promocyjnej. Wstpnie wydaje si, e takimi wskanikami mogaby by na przykad liczba zoonych wniosków oraz liczba wniosków poprawnych pod wzgldem formalnym. Dane na ten temat posuyyby do przeprowadzenia statystycznej analizy zwizku midzy nateniem poszczególnych dziaa promocyjnych a rozmiarem oczekiwanych efektów (analiza regresji). czne zastosowanie rónych metod oceny skutecznoci prowadzonych dziaa zwikszyoby wiarygodno wyników. Dlatego przydatne wydaje si równie zobowizanie Instytucji Wdraajcych do przeprowadzania z klientami mini-ankiety, poruszajcej trzy zagadnienia: status klienta (przedsibiorca, pracownik organizacji pozarzdowej, bezrobotny etc.), sprawa, w jakiej si kontaktuje (zoenie projektu, uzyskanie informacji o moliwoci skorzystania ze wsparcia etc.), oraz ródo, z którego dowiedzia si o tej sprawie (prasa, radio, konferencja etc.). W celu uniknicia nadmiernego obciania Instytucji Wdraajcych t prac, ankiety nie musiayby by zbierane przez cay okres sprawozdawczy, lecz jedynie we wskazanych okresach (obejmujcych w sumie kilka tygodni w cigu roku).

41 Oprócz czynnoci badawczych sucych oszacowaniu skutecznoci dziaa informacyjnych i promocyjnych naleaoby uzyska dane dotyczce kosztów zwizanych z prowadzeniem poszczególnych dziaa (pienidze i czas pracowników). Dopiero czna analiza danych o skutecznoci poszczególnych dziaa oraz kosztach ich realizacji pozwoliaby wskaza dziaania bardziej i mniej efektywne. Dodatkowa sugestia techniczna : w ankietach wypenionych w tym roku wystpoway bdy takie jak pomijanie niektórych pyta lub wpisywanie informacji o dziaaniach zrealizowanych w terminie nie objtym danym okresem sprawozdawczym. W celu zminimalizowania liczby bdów popenianych przy wypenianiu ankiety naleaoby rozway wykorzystanie w przyszoci ankiety on-line, zaprojektowanej w taki sposób, eby nieuzasadnione pozostawianie pustych pól lub podawanie odpowiedzi spoza przewidzianego zakresu byo niemoliwe.

42 . DODATEK A: TEMATYKA ARTYKUÓW I AUDYCJI DOTYCZCYCH EFS I SPO RZL W MEDIACH NAJCZECIEJ STOSOWANYCH W KAMPANII PROMOCYJNEJ ORAZ INFORMACYJNEJ Mediami najczciej wykorzystywanymi do promowania i informowania o SPO RZL byy regionalne dzienniki, rozgonie radiowe i stacje telewizyjne. Najczciej informowano o otrzymaniu przez dana instytucj rodków finansowych z Funduszy Strukturalnych w ramach SPO RZL oraz o moliwociach wykorzystania tych funduszy przez pracodawców bezrobotnych i osoby niepenosprawne. ARTYKUY ZAMIESZCZONE W DZIENNIKACH REGIONALNYCH: tysicy na szkolenia dla bezrobotnych powiatu kazimierskiego. Pienidze daje Unia Europejska mln dla Mazowsza Aktywizacja caego rodowiska Aktywni bezrobotni Bez paniki Bezrobocie ronie... cho mogoby szybciej Bezrobotni do pracy Bd szkoli modych By yo nam si lepiej Co dalej z wnioskami Co robi Wojewódzki Urzd Pracy Co to jest EFS? Czy wykorzystamy szans? wier miliona dla bezrobotnych Kazimierza Wielka siga po pienidze z Europejskiego Funduszu Spoecznego Dla bezrobotnych Dla kogo EFS? Dla rynku pracy Dla wszystkich Do pracy Dobra ocena Urzdu Dotacje mile widziane Dotacje na szkolenia

43 Dziaanie. SPO RZL Dziaanie. SPO RZL Integracja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych Equal znaczy równy Europejski Fundusz Spoeczny Europejskie fundusze na naszych amach Europejskie pienidze na szkolenia Filtry w kominie Integracja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych Jak sign do unijnej kasy? Koszty edukacji ekonomicznej Kobiety pod europejskim parasolem Kolejka po pienidze Lek na bezrobocie Lepsze jutro dla bezrobotnych ap pienidze bo przepadn Matura, studia i co dalej? Miliardy do wzicia Miliony i bezrobocie Nie przegap szans Niech firma zapaci mona szkoli pracowników za unijne pienidze Nowy bat na bezrobocie Ogoszenie Ogoszenie o konkursie Pewniejszy start Pienidze na doksztacanie Pienidze z Europy Pomagamy aktywnym Pomoc dla bezrobotnych. Kto skorzysta z unijnych pienidzy? Pomysy na projekt Konkurs dla bezrobotnych Pomysy na unijne pienidze Popynie euro pierwsze unijne pienidze na walk z bezrobociem Porozumienie podpisane Praca dla modych bezrobotnych Praca z urzdu - mld euro z EFS Program dla tysicy bezrobotnych Program z opónieniem Przeciw bezrobociu Przeszkol si z Uni Region musi skorzysta

44 Rosn szanse na szkolenia Równo wedug wzoru Rzutem na tam S pienidze S pienidze z Europejskiego Funduszy Spoecznego stae i prace interwencyjne dla pó tysica osób Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - szansa dla bezrobotnych Skok na unijna kas Sprawd si w bazie Sta do konkursu Start i powrót Sukces czy poraka Szansa dla tysicy Szansa dla bezrobotnych Szansa dla dugotrwale bezrobotnych Szansa dla mieszkaców Podkarpacia Szansa na prac Szkolenia dla bezrobotnych Szkolenia pracowników za unijne pienidze Szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Unia da pienidze Unia dla OHP Unia dla przedsibiorczych Unia szkoli Unijne pienidze na projekty Unijne rozmnoenie Unijny fundusz nadziei Urlop w pocigu Urzd pracy dosta Wane dla firm Wsparcie dla modych WUP szkoli Rynkowi pracy z pomoc. Wystarczy mie pomys Wyszkol kadr pracodawcom Z pomysem po grosz Z wnioskami do Urzdu Pracy Za swoje i unijne Za unijne pienidze Zadowolony pracownik

45 Zatrudnij si sam Zdoby EFS AUDYCJE WYEMITOWANE W REGIONALNYCH ROZGONIACH RADIOWYCH: Bliej gminy Gieda pracy Radioaktywni antena dla suchaczy Rozmowy z Kubasiewiczem Punkt informacji o EFS Moliwoci aplikowania o rodki z EFS w ramach SPO RZL Aktualnoci Dnia Aktualnoci dnia stae absolwenckie w Opatowie Biznes po lubusku Cogodzinne serwisy informacyjne Czy powinnimy zatrudnia obcokrajowców Nowe szanse - lepszy start Pienidze dla PUPów Pienidze na zmniejszanie bezrobocia Pomorski wycig po Euro Program informacyjny Serwis informacyjny W Pomorskiem jesieni pierwsze decyzje w sprawie podziau pienidzy z Unii Wiadomoci W REGIONALNYCH STACJACH TELEWIZYJNYCH informacje o EFS i SPO RZL ukazyway si przewanie w audycjach informacyjnych.

46 . DODATEK B: PYTANIA DOTYCZCE EFS I SPO RZL NAJCZCIEJ ZADAWANE PRACOWNIKOM BADANYCH INSTYTUCJI Informacje na temat najczciej zadawanych pyta mog by szczególnie pomocne przy opracowywaniu kolejnych materiaów informacyjnych. Pena lista najczciej zadawanych pyta jest dostpna w bazie danych (plik programu Excel). Poniej przedstawiono najbardziej typowe zagadnienia wraz z przykadowymi pytaniami. OGÓLNE PYTANIA O FUNDUSZE STRUKTURALNE Czym jest Europejski Fundusz Spoeczny? Czym zajmuje si Equal? PYTANIA O RÓDA INFORMACJI Na jakich stronach internetowych dostpne s informacje dotyczce Funduszy Strukturalnych (proba o adresy)? Do kogo zwraca si ze szczegóowymi pytaniami dotyczcymi przygotowania projektu? OGÓLNE PYTANIA O MOLIWOCI UZYSKANIA WSPARCIA PRZEZ OSOBY NALECE DO OKRELONEJ GRUPY Czy absolwent moe skorzysta ze wsparcia ze rodków EFS? Jakie wsparcie moe uzyska osoba bezrobotna w ramach EFS? Czy bezrobotni mog otrzyma dotacje na rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej? Jakie s moliwoci uzyskania dotacji dla osób podejmujcych dziaalno gospodarcz? Czy studenci mog otrzyma stypendium z EFS? OGÓLNE PYTANIA O MOLIWOCI UZYSKANIA WSPARCIA PRZEZ OKRELONE INSTYTUCJE Jak pomoc ze rodków EFS mog uzyska szkoy? Jakie dofinansowania dostan przedszkola, z jakiego programu? W jaki sposób mona pozyska fundusze dla: powiatu, instytucji pozarzdowej, szkoy?

47 Czy pracodawca moe otrzyma rodki z EFS na stworzenie i wyposaenie nowych miejsc pracy? PYTANIA O TO, KTO JEST UPRAWNIONYM PROJEKTODAWC Czy osoba fizyczna moe by projektodawc? Gdzie mog znale informacj, czy moja instytucja moe by projektodawc? Czy szkoy wysze mog by projektodawc i w jakich schematach? Kto moe by projektodawc w Dziaaniu. w ramach SPO RZL? Czy wnioski na Dziaania., i. moe zoy firma szkoleniowa zarejestrowana poza granicami RP? Czy firma z % kapitau obcego moe ubiega si o wspófinansowanie w ramach Dziaania.? PYTANIA ZWIZANE Z PROCEDUR SKADANIA I OCENIANIA WNIOSKU Gdzie zoy wniosek? Gdzie ma skada wnioski instytucja szkoleniowa, która ma siedzib w jednym województwie a zamierza szkoli beneficjentów w innym? Kiedy zostanie ogoszony konkurs? Ile trwa weryfikacja wniosku? W jakim terminie s rozpatrywane wnioski o finansowanie? Czy beneficjent moe skada dwa róne wnioski aplikacyjne w ramach jednego konkursu? Czy mona zoy nowy wniosek tuz przed zakoczeniem wczeniejszego projektu? Czy istnieje moliwo odwoania si od decyzji o odrzuceniu projektu? Pytania dotyczce obsugi Generatora Wniosków. PYTANIA ZWIZANE Z PRZYGOTOWYWANIEM PROJEKTU PYTANIA O DOPUSZCZALN WARTO PROJEKTU I WYSOKO DOFINANSOWANIA Jaka jest minimalna warto projektu? Czy istnieje okrelenie wartoci maksymalnej projektu? Ile rodków finansowych moe pozyska projektodawca? Jaka jest minimalna i maksymalna warto dofinansowania projektu?

48 PYTANIA O KOSZTY KWALIFIKOWALNE Jakie koszty w projekcie mona uzna za kwalifikowalne? Czy koszt przygotowania wniosku jest kosztem kwalifikowalnym? Czy badania lekarskie wymagane przed rozpoczciem szkolenia s kosztem kwalifikowanym? Czy kosztem kwalifikowalnym jest odzie robocza i materiay dydaktyczne niezbdne do realizacji praktyk? Czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt naprawy sprztu, który zosta uszkodzony podczas praktyk? Czy zakup sprztu komputerowego jest kosztem kwalifikowanym? PYTANIA O WKAD WASNY Czy wymagany jest wkad wasny i w jakiej formie? Co moe by wkadem wasnym beneficjenta i w jakiej on musi by wysokoci? Czy praca wolontariusza powinna by liczona w projekcie? Czy wkad wasny, minimum %, musi by poniesiony przed czy po podpisaniu umowy? INNE PYTANIA O BUDET PROJEKTU Co to s rodki prywatne? Czy do budetu naley wpisywa kwoty netto czy brutto? Ile rodków mona przeznaczy na zakup sprztu? Czy w ramach projektu mona zakupi sprzt uywany? W jakiej kwocie? W jakie koszty wlicza koszt personelu zatrudnionego na umow zlecenie bd umow o dzieo? Czy firma szkoleniowa moe osiga zysk i czy naley go uj w budecie? PYTANIA O HARMONOGRAM PRZEPYWÓW FINANSOWYCH Po jakim czasie mona otrzyma pierwsz transz rodków? Czy rodki niewykorzystane w cigu jednego roku bd przechodziy na rok nastpny? Czy mona rozpocz realizacj projektu przed podpisaniem umowy? PYTANIA O PARTNERSTWO W PROJEKCIE Czy partnerzy projektu musz mie osobowo prawn? Jaka instytucja moe by partnerem w projekcie w ramach dziaania. i. SPO RZL? Czy mona zawizywa partnerstwo z PUP-ami? 7

49 Czy jeeli projekt jest realizowany przez partnerstwo, wszyscy partnerzy musz by uprawnionymi projektodawcami? Jak powinna by sformuowana umowa partnerstwa w projekcie? PYTANIA O PODWYKONAWSTWO I PROCEDURY PRZETARGOWE Jakie s zasady zlecania realizacji czci projektu innej instytucji? Czy korzystajc z Europejskiego Funduszu Spoecznego przy wyborze instytucji szkoleniowej, która przygotowuje projekt, naley uwzgldni procedury dotyczce stosowania ustawy o zamówieniach publicznych? Czy mona wszcz procedur przetargow zanim rozpocznie si finansowanie projektu? PYTANIA O DOKUMENTACJ Jakie dokumenty powinny by zaczone do skadanego wniosku o dofinansowanie? PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU Jaki kurs euro jest obowizujcy dla celów rozliczeniowych projektu? Jakie dokumenty bd niezbdne przy rozliczaniu projektów od strony finansowej i merytorycznej? PYTANIE O ZMIANY W PROJEKCIE Czy mona zwikszy liczb osób objtych dziaaniami w przypadku oszczdnoci wynikajcych np. ze skrócenia okresu trwania stau ze wzgldu na przeduajcy si termin przystpienia do realizacji programu? Czy naley zgasza zmiany we wniosku nie przekraczajce % dotyczce liczby beneficjentów ostatecznych? PYTANIA O KONSEKWENCJE NIEZREALIZOWANIA PROJEKTU Kto poniesie konsekwencje w razie niezrealizowania zaoonych efektów? Co si dzieje, gdy projektodawca wykorzysta otrzymane rodki niezgodnie z przeznaczeniem? Jakie s konsekwencje nieosignici zakadanych wielkoci efektywnoci? PYTANIA O OZNACZANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z EFS

50 Jak stosowa logo EFS w dokumentach zwizanych z realizacja projektu? Czy konieczne jest zastosowanie czcionki wskazanej w Ksidze Tosamoci w rónego rodzaju drukach? Czy naley stosowa logo EFS i UE na wszelkich drukach, w tym na umowach, wnioskach lub innych skierowaniach? Czy przy projektach opiewajcych na wiksze sumy trzeba stosowa stae tablice pamitkowe?

51

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji Wielkopolski Re gionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dziaanie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji 1 Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Uregulowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy Projekt Zielony potencja subregionu pockiego szans rozwoju rynku pracy wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO Obowizujeod02listopada2013r ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT SIEDMIU I OSOBAMI ZALENYMI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU Rzeszów, 16.06.2011 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. Informacja o projekcie Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości kończy realizację projektu szkoleniowego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE

Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE Instrukcja wypełniania formularza konkursowego 1. Aby uzyska certyfikat naley uzyska minimum 70 punktów na 0 moliwych,

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Załącznik do Uchwały NR 95/1686/09 Zarządu z dnia 29 grudnia 2009 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 rok Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- w Toruniu 1. Cele

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim POWIATOWY URZD PRACY W MISKU MAZOWIECKIM Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim wrzesie 2006 r. S P I S T R E C I Cz I. Bezrobocie w powiecie miskim 1. Stopa bezrobocia....3 2. Dynamika bezrobocia....4

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH Nie wiesz jak pozyskać środki z UE na swoją działalność? Masz problem z rozliczeniem projektu? Mamy na to sprawdzone rozwiązania! ul. Jedności 19/2 65-018 Zielona

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich W kwietniu br. na rynku krajowym przeway wzrosty cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo³eczny. korzyœci dla sektora edukacji w Polsce

Europejski Fundusz Spo³eczny. korzyœci dla sektora edukacji w Polsce Europejski Fundusz Spo³eczny korzyœci dla sektora edukacji w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, maj 2003 Kto skorzysta dziêki œrodkom z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego? m³odzi

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY Dbica, padziernik 2003 roku Rozdzia! I 1. Rada rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Dbickich Saperów

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionu Częstochowskiego prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Józef Wojtas Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały promocyjne

Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały promocyjne Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Promocja projektu Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka ANALIZA OFERTY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWANEJ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH SPO RZL I REALIZOWANYCH W FORMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2004 Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY!OPIS!OSI! PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO! NA LATA 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Spo"eczny

SZCZEGÓ OWY!OPIS!OSI! PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO! NA LATA 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Spoeczny ZARZ D!WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO SZCZEGÓ OWY!OPIS!OSI! PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO! NA LATA 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Spo"eczny Wersja nr 1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo