NR 2 / post powania maj cego na celu wy onienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie"

Transkrypt

1 ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków UniiEuropejskiejramachEuropejskiegoFunduszuSpoecznego. Strona 1 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

2 ROZDZIA POSTANOWIENIAOGÓLNE 1.1. Zamawiajcym jest: Samodzielne Ko Terenowe nr 64 Spoecznego Towarzystwa wiatowegoposiadajcestatusstowarzyszeniasiedzibprzyul.stradomskiej10, Kraków Postpowanie udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie Zasad konkurencyjnoci rozumieniuwytycznychministrarozwojuregionalnegozakresiekwalifikowaniawydatków ramachprogramuoperacyjnegokapitaludzkidnia roku Postpowanie prowadzone jest ramach projektu INTERBLOK, realizowanego ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego; Programu Operacyjnego Kapita Ludzki; Priorytet III Wysokajakosystemuwiaty,Dziaanie3.5Projektyinnowacyjne,konkurs4/POKL/2009. ROZDZIA PRZEDMIOTZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej konferencji monitorujcej dniu marca2012rokudlagrupyuczestników40osóbczechowicach-dziedzicachpodnazw ZesposzkolnetestujcePROGRAMINTERBLOK Szczegóowcharakterystykzamówieniazawartozacznikunr Umowa,którejwzórstanowizaczniknrjestintegralnczniniejszegozapytania KodnazwazamówieniawedugWspólnegoownikaZamówie(CPV): usugihotelarskie, usugirestauracyjnedotyczcepodawania posików, usugihotelarskiezakresiespotkakonferencji, ROZDZIA TERMINWYKONANIAZAMÓWIENIA 3.1. Wykonawcajestzobowizanywykonazamówieniedlajednodniowejkonferencjimonitorujcej dniu rokudlacznejliczby40osób Szczegóowyprogramwarsztatówokrelonozacznikunrdozapytania Strona 2 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

3 ROZDZIA WARUNKIUDZIAPOSTPOWANIUWYKLUCZENIA 4.1. Ofert mo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowociprawnejilespeniajwarunkiokreloneniniejszymzamówieniu,zastrzeeniem punktu4.2.kadywykonawcamotylkojednofertobejmujcazakreszamówienia bezpodzianazadania Wyczeniumoliwocieniaofertpodmioty,którepowizaneBeneficjentemlub osobami upowanionymi do zacigania zobowiza imieniu Beneficjenta lub osobami wykonujcymiimieniubeneficjentaczynnocizwizaneprzygotowaniemprzeprowadzeniem procedurywyboruwykonawcyosobowolubkapitaowo,szczególnociprzez: a.uczestnictwospócejakowspólnikspókicywilnejlubspókiosobowej, b. Posiadanieudziaówlubconajmniej10%akcji, c. Penieniefunkcjiczonkaorganunadzorczegolubzarzdzajcego,prokurenta,penomocnika, d. Pozostawaniezwizkumaskim,stosunkupokrewiestwalubpowinowactwalinii prostej,pokrewiestwalubpowinowactwaliniibocznejdodrugiegostopnialubstosunku przysposobienia,opiekilubkurateli celupotwierdzeniabrakupowizakapitaowychlubosobowych,którychmowapunkcie 4.2.oferentdoczadoofertywiadczeniebrakuwystpowaniaww.powiza ROZDZIA PRZYGOTOWANIEOFERTY 5.1. Wykonawca mo jedn ofert enie wicej ni jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkichofertonychprzezwykonawc 5.2. Zamawiajcyniedopuszczamoliwociskadaniaofertczciowych Zamawiajcyniedopuszczamoliwocieniaofertywariantowej Ofertamusibysporzdzonazachowaniemformypisemnejpodrygoremniewanoci Oferta(wrazzacznikami)musibysporzdzonasposóbczytelny Wszelkiezmianynaniesioneprzezwykonawctreciofertypojejsporzdzeniumuszby parafowaneprzezwykonawc 5.7. Ofertamusibypodpisanaprzezwykonawctj.osob(osoby)reprezentujwykonawczgodnie zasadamireprezentacjiwskazanymiweciwymrejestrzelubosob(osoby)upowaniondo reprezentowaniawykonawcy Ofertawrazzacznikamimusibysporzdzonazykupolskim.Kadydokumentskadajcy sinaofertlubonywrazofertsporzdzonyzykuinnymnipolskimusibyony wrazumaczeniemnazykpolski Wykonawcaponosiwszelkiekosztyzwizaneprzygotowaniemeniemoferty Zalecasiabystronyofertybytrwalezesobpoczonekolejnoponumerowane. Strona 3 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

4 5.11. Kadastronaofertywinnabypodpisanalubparafowanaprzewykonawc Ofertamusizostaonaformiepisemnejnaformularzuofertywrazzaparafowanumow costanowiakceptacjjejwarunków. ROZDZIA SKADANIEOTWARCIEOFERT 6.1. Ofert nale umieci kopercie/opakowaniu zabezpieczy sposób uniemoliwiajcy zapoznaniesijejzawartocibeznaruszeniazabezpieczeprzedupywemterminuotwarcia ofert,któryprzypadanadzie rokugodz.11.00,tj.terminieprzynajmniej10dni roboczychoddatyzamieszczeniazapytanianastroniewwwzamawiajcegonaadres: SamodzielneKoTerenowenr64SpoecznegoTowarzystwawiatowego BiuroProjektu INTERBLOK Kraków,ul.Stradomska10 dopiskiem BiuroProjektu INTERBLOK 6.2. OfertnaledosiedzibyZamawiajcegoterminiedo rokudogodziny Decydujceznaczeniedlazachowaniaterminuskadaniaofertmadatagodzinawpywuoferty miejscewskazanepkt6.1,niedatajejwysaniaprzesypocztowlubkuriersk 6.3. Wykonawca mo wprowadzi zmiany do onej oferty, pod warunkiem, zamawiajcy otrzyma pisemne zawiadomienie wprowadzeniu zmian do oferty przed upywem terminu skadania ofert. Powiadomienie wprowadzeniu zmian musi by one wedug takich samych zasad,jakskadanaoferta,kopercieoznaczonejjakpkt6.1dodatkowymoznaczeniem ZMIANA Wykonawca mo przed upywem terminu skadania ofert wycofa ofert poprzez enie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie wycofaniu oferty musi by one wedug takich samych zasad, jak skadana oferta, kopercie oznaczonej jak pkt 6.1 dodatkowym oznaczeniem WYCOFANIE.Kopertyofertamiwycofanyminieotwierane Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy sesji otwarcia ofert. przypadku nieobecnociwykonawcy,zamawiajcyprzekawykonawcyinformacjeotwarciaofertnajego wniosek Ofertyonepoterminie,którymmowapunkcie6.1niezostanzwrócone. ROZDZIA OBLICZANIECENYOFERTY 7.1. Wykonawca poda cen oferty Formularzu Ofertowym sporzdzonym wedug wzoru stanowicegozaczniknrdozapytania CenaofertywinnabywyraonaPLNdokadnocidodwóchmiejscpoprzecinku Ofertamusizawieraspecyfikacjuwzgldniaj Strona 4 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

5 kosztwynajmusalkonferencyjnychopisichwyposaenia, kosztposikówniadanie,obiad,kolacja,cateringczasieprzerwobradach), kosztnoclegówwrazwyspecyfikowanilocimoliwychdozagwarantowaniapokoioraz 2-osobowych. podatekvatwedugprzepisówobowizujcychnadzieskadaniaofert. Cenatanieulegniezmianieprzezokresobowizywaniaumowy ZamawiajcyzwalniaOferentaokreleniacaciowejcenyuwaginakoniecznouzalenienia wyboru najkorzystniejszej oferty od ostatecznej liczby uczestników warsztatów oraz moliwoci zagwarantowaniaprzezoferentaliczbypokoijednodwuosobowych Podczas oceny pierwszej kolejnoci dzie brana pod uwag cena jednostkowa sal konferencyjnychorazmoliwozagwarantowaniaprzezoferentaokrelonejichliczby Nastpnienawybórofertymiawpywcenyjednostkowepozostaychzadawymienionych ofercie Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta speniajca warunki punktów , jednoczeniecanajtaszofert Zamawiajcy wystpi nastpnie do Oferenta potwierdzeniem oddania do dyspozycji okrelonej liczby rodzaju pokoi. Nie udzielenie przez Oferenta odpowiedzi terminie jednego dnia roboczegodzieuznanezarezygnacjdalszegopostpowania wynikachprzeprowadzonejocenyoferentzostaniepowiadomionynajdalejdo16luty2012roku. ROZDZIA POSTANOWIENIAUMOWY 8.1. IstotnedlastronpostanowieniaumowyzawartewewzorzeumowystanowicymZacznikNr dozapytania wykonawc którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz zostanie zawarta umowa, którejmowapkt8.1. ROZDZIA WZAJEMNEPOROZUMIEWANIESISTRON 9.1. Wykonawcamozwrócisidozamawiajcegownioskiemwyjanienietrecizapytania Zamawiajcyudzieliwyjanieniezwocznie,niepóniejjednakninadniprzedupywem terminuskadaniaofert,bezujawnianiaródzapytaniaorazzamiecitakinformacjnaasnej stronie internetowej, pod warunkiem, wniosek wyjanienie treci zapytania wpyn do zamawiajcegoniepóniejnidokocadnia,którymupywapoowawyznaczonegoterminu skadaniaofert Zamawiajcy mo przed upywem terminu skadania ofert zmieni tre zapytania. Zmian zapytaniazamawiajcyzamiecizmiannaasnejstronieinternetowej. Strona 5 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

6 9.4. przypadkurozbienocipomidzytrecizapytaniatreciudzielonychwyjaniezmian, jako obowizuj nale przyj tre informacji zawierajcej póniejsze wiadczenie zamawiajcego OsobamiuprawnionymidokontaktuWykonawcami zakresiedotyczcymprzedmiotuzamówienia: iminazwisko:barbaragórska tel.: fax.: zakresiedotyczcymdokumentówformalnych: iminazwisko:annaczaja tel.: fax.: Wszelkie wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy Wykonawcy przekazujfaksem(nrfaksuzamawiajcego )lubdrogelektroniczn(adres Zamawiajcego wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazaneprzezwykonawczapomocfaksulubpocztyelektronicznejuwasizaone terminie, jeeli ich tre dotrze do Zamawiajcego na adres lub nr faksu podany powyej przed upywemwymaganegoterminu.kadazestronnadaniedrugiejniezwoczniepotwierdzafakt otrzymaniafaksulubwiadomocielektronicznej. ROZDZIA10 ZACZNIKIDOZAPYTANIA ZaczniknrSZCZEGÓOWACHARAKTERYSTYKAZAMÓWIENIA ZaczniknrWZÓRUMOWY ZaczniknrWZÓROFERTY Strona 6 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

7 Zaczniknr dozapytaniaofertowegonr2/2012 SZCZEGÓOWACHARAKTERYSTYKAZAMÓWIENIA Przedmiotemzamówieniajestorganizacjajednodniowejkonferencjimonitorujcejdniumarca 2012rokudlagrupyuczestników40osóbCzechowicach-Dziedzicachpodnazw Zesposzkolne testujceprograminterblok. Charakterystykazamówienia. 1. Ramowy program konferencji szkoleniowo-warsztatowej oraz konferencji monitorujcej obejmujenastpujceelementy: Rejestracjauczestnikówkonferencji POWITANIE PREZENTACJAOSIAGNISZKÓ Przerwakawowa ANALIZASWOT SESJA (zajciagrupach) BADANIEFOKUSOWE Przerwaobiadowa BADANIEFOKUSOWE SESJA (zajciagrupach) ANALIZASWOT Przerwakawowa UPOWSZECHNIANIE EWALUACJAZAKOCZENIEKONFERENCJI Kolacja Strona 7 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

8 2. czna liczba uczestników nie przekroczy 40 osób. Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmniejszenialubzwikszenialiczbyuczestnikówmax.30%. 3. Zamówienieobejmuje: a. wynajem jednej sali konferencyjno/szkoleniowej dla 40 osób oraz dodatkowo sali szkoleniowej mieszczcej 20 uczestników sale szkoleniowe mieszczce przynajmniej po 15uczestnikówwrazodpowiednimwyposaeniem:nagnienie,projektormultimedialny, ekran,zapleczesanitarne,szatnia. b. zapewnienie cateringu oraz obiadu kolacji dla uczestników Warsztatów zgodnie punktemnr1. c. umoliwienieprzedstawicielowizamawiajcegodokonaniarejestracjiuczestnikówprojektu godzinachod8.30do9.00poprzezzagwarantowaniemiejscaholulubrecepcji, d. zakwaterowanieuczestnikówpokojachlubosobowychwrazazienknocna marca,przyczymliczbapokoiosobowychniemobymniejszanioraz2-osobowych ni 7. Zamawiajcy zastrzega uiszczenie zobowizania za wynajem od faktycznej liczby uczestnikówkorzystajcychnoclegu. e. zapewnienie Uczestnikom korzystajcym noclegu spoycia niadania miejscu zakwaterowania. Strona 8 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

9 Zaczniknr dozapytaniaofertowegonr2/2012 WZÓRUMOWY UMOWANrIB/Z/../11 Zawarta Krakowie, dniu... pomidzy Samodzielnym Koem Terenowym nr 64 STO siedzibprzyul.stradomskiej10,nip ,regon ,reprezentowanymprzez:.. zwanymdalej,zamawiajcym, zwanymdalejwykonawc zwizku wyborem oferty Wykonawcy na podstawie zasady konkurencyjnoci ramach realizacji Projektu INTERBLOK,stronyzawierajumownastpujcejtreci. Preambu Prace ce przedmiotem niniejszej umowy realizowane ramach Projektu pt. INTERBLOK wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, ProgramOperacyjnyKapitaLudzkipriorytetIII.Wysokajakosystemuwiaty,dziaanie3.5.Projekty innowacyjne. 1 Przedmiotumowy 1. Zamawiajcy zleca Wykonawcy, ten zobowizuje si do wykonania na rzecz Zamawiajcego przedmiotuumowypolegajcegonaorganizacjijednodniowejkonferencjimonitorujcejdla40osób biorcych udzia realizacji Projektu INTERBLOK wspófinansowanego ze rodków Unii EuropejskiejramachEuropejskiegoFunduszuSpoecznego. 2. Zakrespraczwizanyorganizacjkonferencjimonitorujcejdotyczy: a. wynajmu jednej sali konferencyjno-szkoleniowej dla 40 osób oraz dodatkowo sali szkoleniowejmieszczcej20uczestnikówsaleszkoleniowemieszczceprzynajmniejpo 15uczestnikówwrazodpowiednimwyposaeniem:nagnienie,projektormultimedialny, ekran,zapleczesanitarne,szatnia. b. zapewnienia cateringu oraz obiadu kolacji dla uczestników Warsztatów zgodnie ofertwykonawcy. c. umoliwienieprzedstawicielowizamawiajcegodokonaniarejestracjiuczestnikówprojektu godzinachod8.30do9.00poprzezzagwarantowaniemiejscaholulubrecepcji, d. zakwaterowaniauczestnikówpokojachlubosobowychwrazazienknocna marca,przyczymliczbapokoiosobowychniemobymniejszanioraz2-osobowych ni 7. Zamawiajcy zastrzega uiszczenie zobowizania za wynajem od faktycznej liczby uczestnikówkorzystajcychnoclegu. Strona 9 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

10 e. zapewnienie Uczestnikom korzystajcym noclegu spoycia niadania miejscu zakwaterowania. 3. IntegralnczcininiejszejumowyjestofertaprzedonaprzezWykonawc 2 Wartoumowy 1. WynagrodzenieWykonawcyzaprzedmiotumowyustalasisposóbnastpujcyzgodnie przedonofert a. ZawynajemSalikonferencyjno-szkoleniowej.nettoplusnalepodatekVAT wysokoci.(..%vat) b. ZawynajemSaliszkoleniowejprzeznaczonejdla20uczestników.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) c. Zawynajemsalszkoleniowychprzeznaczonychdla15uczestników.netto plusnalepodatekvatwysokoci.(..%vat) d. Zazapewnieniecateringupodczasrealizacjiwarsztatówdla40osób.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) e. Zazapewnienieobiadupodczasrealizacjiwarsztatówdla40osób.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) f. Zazapewnieniekolacjipodczasrealizacjiwarsztatówdla40osób.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) g. Zawynajempokojuosobowego.nettoplusnalepodatekVATwysokoci.(..%VAT) h. Zawynajempokojuosobowego.nettoplusnalepodatekVAT wysokoci.(..%vat) i. Zazapewnienieniadaniauczestnikomkorzystajcymnoclegu.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) 2. Wynagrodzenie okrelone ust. obejmuje wszelkie nalenoci tytu realizacji przedmiotu umowy,zastrzeeniem,wynagrodzeniezaprzedmiotzamówieniapunktachg-i.ust.1zostanie ustalone na podstawie listy zatwierdzonej przez Kierownika Projektu oraz przedstawiciela Wykonawcy. 3. Zleceniodawca pokrywa we asnym zakresie koszty dojazdu do miejsca przeprowadzanych warsztatów. 3 Warunkirealizacji 1. Konferencjamonitorujcazostaniezorganizowanadniu Osob upowanion ze strony Zamawiajcego do kontaktu Wykonawc sprawach dotyczcychorganizacjiwarsztatówjest 3. OsobupowanionzestronyWykonawcydokontaktuZamawiajcymsprawachorganizacji warsztatówjestpanibarbaragórskakierownikbiuraprojektu 4 Warunkiatnoci 1. ZamawiajcydokonaatnocizaorganizacjwarsztatównapodstawiefakturyVATterminie 21 dni od daty prawidowo wystawionej dostarczonej faktury, na rachunek Wykonawcy wskazanynafakturze. 2. Zamawiajcywymagawystawieniafakturprzyzapisietreci Projektu INTERBLOK. Strona 10 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

11 3. FakturawinnabywystawionanaSamodzielneKoTerenowenr64STOsiedzibprzyul. Stradomskiej10,NIP ,REGON Wykonawcazobowizujesiwystawifakturcigudnioddatyzakoczeniawarsztatów 5. NumerIdentyfikacjiPodatkowej(NIP)Wykonawcy ZapatanastpujedniuobcieniarachunkuZamawiajcego. 7. Zamawiajcy upowania Wykonawc do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionejdojejodbioru. 5 Wykonawca nie ma prawa powierzy wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiajcego.przypadkuuzyskaniatakiejzgodyWykonawcazadziaaniatychosóbodpowiadajakza asne.przypadkupowierzeniawykonaniaprzedmiotuumowyosobietrzeciejbezwymaganejzgody Zamawiajcego, Zamawiajcy mo odstpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiekskutkówfinansowych. 6 Karyumowne 1. Wykonawca zapaci Zamawiajcemu kary umowne nastpujcej wysokoci 10% wartoci bruttoprzedmiotuumowyzaodstpienieodumowywinywykonawcy. 2. Stronyzachowujprawodoodszkodowaniauzupeniajcegodowysokociponiesionejszkody. 3. przypadkunaliczaniakarumownychzostanonepotrconefaktury ZmiananiniejszejumowymonastpizazgodStronwyraonnapimiepodrygorem niewanoci: 2. zmianyterminuwykonaniaumowypodwarunkiem,wykonanieumowyterminienieby moliwepowodusiwyszej,strajkówitp. 8 kwestiachnieunormowanychniniejszumowmiazastosowanieprzepisykodeksucywilnego Wszelkiesporypowstanagruncieniniejszejumowystronyrozstrzygasposóbpolubowny. 2. ciwy do rozpoznawania sporów wynikajcych zwizku wykonywaniem umowy jest powszechnyciwydlasiedzibyzamawiajcego. 10 Umow sporzdzono dwóch jednobrzmicych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Zamawiajcego, jedenegzemplarzdlawykonawcy. ZAMAWIAJCY WYKONAWCA Strona 11 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

12 Zaczniknr zapytaniaofertowegonr2/2012 OFERTA (iminazwisko,penanazwawykonawcy) (dokadnyadreswykonawcy) (Uwaga:przypadkuskadaniaofertyprzezpodmioty wystpujcewspólnienalepodadane,nazwy dokadneadresywszystkichwspólnikówspókicywilnejlubkonsorcjum) REGON NIP. Internethttp:// ... numerkierunkowy:. Tel. Fax.. Nawizuj do zapytania ofertowego 2/2012 majcego na celu wyonienia organizatora jednodniowej konferencji monitorujcej dla 40 osób biorcych udzia realizacji Projektu INTERBLOK wspófinansowanymzerodkówuniieuropejskiejramacheuropejskiegofunduszuspoecznego. 1. Oferujemy realizacj zamówienia zakresie objtym zapytaniem ofertowym przedmiocie cateringuorazwyywieniadla40osóbuczestniczcychkonferencji: L.p. Zadanie Cenanettoza jednosob(z Ilo osób cznawarto netto(z VAT (%) Obiad 40 cznawarto brutto(z Kolacja 40 cateringczasie przerw 40 Strona 12 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

13 2. Oferujemy realizacj zamówienia zakresie objtym zapytaniem ofertowym przedmiocie wynajmusaliszkoleniowej L.p. Zadanie Cenanettoza dzie Ilodni cznawarto netto(z VAT (%) Salakonferencyjna cznawarto brutto(z Sala szkoleniowa dla 20osóbszt. Sala szkoleniowa dla 15osóbszt. 3. Oferujemy realizacj zamówienia zakresie objtym zapytaniem ofertowym przedmiocie przygotowania zapewnienia dla uczestników warsztatów pokoi jedno lub dwu osobowych cenie netto za dob oraz niadania miejscu noclegu cenie netto za jeden posiek na osob L.p. Rodzaj Cenanetto Ilodostpnychpokoi VAT(%) Pokójjednoosobowy Pokójdwuosobowy Kosztniadania wiadczamy,zapoznalimysizapytaniemofertowymwrazzaczonymidoniejdokumentami,nie wnosimy do nich zastrze oraz, zdobylimy konieczne informacje potrzebne do ciwego wykonaniazamówienia. wiadczamy, projekt umowy zosta przez nas zaakceptowany zobowizujemy si przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, miejscu terminiewyznaczonychprzezzamawiajcego..... (podpisosoby/osóbupowanionychdoskadania wiadczewoliimieniuwykonawcy) Strona 13 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

14 Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, Kraków, Tel: Fax.: wiadczenie wiadczam, firma. nie jest poczona Beneficjentem lub osobamiupowanionymidozaciganiazobowizaimieniubeneficjentalubosobamiwykonujcymi imieniu Beneficjenta czynnoci zwizane przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcyosobowolubkapitaowo,szczególnociprzez: e.uczestnictwospócejakowspólnikspókicywilnejlubspókiosobowej, f. Posiadanieudziaówlubconajmniej10%akcji, g.penieniefunkcjiczonkaorganunadzorczegolubzarzdzajcego,prokurenta,penomocnika, h. Pozostawaniezwizkumaskim,stosunkupokrewiestwalubpowinowactwalinii prostej,pokrewiestwalubpowinowactwaliniibocznejdodrugiegostopnialubstosunku przysposobienia,opiekilubkurateli..... (podpisosoby/osóbupowanionychdoskadania wiadczewoliimieniuwykonawcy) Strona 14 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia Tyczyn, dnia 2 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. Zamawiający. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/015/2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Organizacja międzynarodowej konferencji ISSRNS 2014. Kod CPV: 55.30.00.00-3 55.10.00.00-1 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo