NR 2 / post powania maj cego na celu wy onienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie"

Transkrypt

1 ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków UniiEuropejskiejramachEuropejskiegoFunduszuSpoecznego. Strona 1 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

2 ROZDZIA POSTANOWIENIAOGÓLNE 1.1. Zamawiajcym jest: Samodzielne Ko Terenowe nr 64 Spoecznego Towarzystwa wiatowegoposiadajcestatusstowarzyszeniasiedzibprzyul.stradomskiej10, Kraków Postpowanie udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie Zasad konkurencyjnoci rozumieniuwytycznychministrarozwojuregionalnegozakresiekwalifikowaniawydatków ramachprogramuoperacyjnegokapitaludzkidnia roku Postpowanie prowadzone jest ramach projektu INTERBLOK, realizowanego ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego; Programu Operacyjnego Kapita Ludzki; Priorytet III Wysokajakosystemuwiaty,Dziaanie3.5Projektyinnowacyjne,konkurs4/POKL/2009. ROZDZIA PRZEDMIOTZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej konferencji monitorujcej dniu marca2012rokudlagrupyuczestników40osóbczechowicach-dziedzicachpodnazw ZesposzkolnetestujcePROGRAMINTERBLOK Szczegóowcharakterystykzamówieniazawartozacznikunr Umowa,którejwzórstanowizaczniknrjestintegralnczniniejszegozapytania KodnazwazamówieniawedugWspólnegoownikaZamówie(CPV): usugihotelarskie, usugirestauracyjnedotyczcepodawania posików, usugihotelarskiezakresiespotkakonferencji, ROZDZIA TERMINWYKONANIAZAMÓWIENIA 3.1. Wykonawcajestzobowizanywykonazamówieniedlajednodniowejkonferencjimonitorujcej dniu rokudlacznejliczby40osób Szczegóowyprogramwarsztatówokrelonozacznikunrdozapytania Strona 2 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

3 ROZDZIA WARUNKIUDZIAPOSTPOWANIUWYKLUCZENIA 4.1. Ofert mo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowociprawnejilespeniajwarunkiokreloneniniejszymzamówieniu,zastrzeeniem punktu4.2.kadywykonawcamotylkojednofertobejmujcazakreszamówienia bezpodzianazadania Wyczeniumoliwocieniaofertpodmioty,którepowizaneBeneficjentemlub osobami upowanionymi do zacigania zobowiza imieniu Beneficjenta lub osobami wykonujcymiimieniubeneficjentaczynnocizwizaneprzygotowaniemprzeprowadzeniem procedurywyboruwykonawcyosobowolubkapitaowo,szczególnociprzez: a.uczestnictwospócejakowspólnikspókicywilnejlubspókiosobowej, b. Posiadanieudziaówlubconajmniej10%akcji, c. Penieniefunkcjiczonkaorganunadzorczegolubzarzdzajcego,prokurenta,penomocnika, d. Pozostawaniezwizkumaskim,stosunkupokrewiestwalubpowinowactwalinii prostej,pokrewiestwalubpowinowactwaliniibocznejdodrugiegostopnialubstosunku przysposobienia,opiekilubkurateli celupotwierdzeniabrakupowizakapitaowychlubosobowych,którychmowapunkcie 4.2.oferentdoczadoofertywiadczeniebrakuwystpowaniaww.powiza ROZDZIA PRZYGOTOWANIEOFERTY 5.1. Wykonawca mo jedn ofert enie wicej ni jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkichofertonychprzezwykonawc 5.2. Zamawiajcyniedopuszczamoliwociskadaniaofertczciowych Zamawiajcyniedopuszczamoliwocieniaofertywariantowej Ofertamusibysporzdzonazachowaniemformypisemnejpodrygoremniewanoci Oferta(wrazzacznikami)musibysporzdzonasposóbczytelny Wszelkiezmianynaniesioneprzezwykonawctreciofertypojejsporzdzeniumuszby parafowaneprzezwykonawc 5.7. Ofertamusibypodpisanaprzezwykonawctj.osob(osoby)reprezentujwykonawczgodnie zasadamireprezentacjiwskazanymiweciwymrejestrzelubosob(osoby)upowaniondo reprezentowaniawykonawcy Ofertawrazzacznikamimusibysporzdzonazykupolskim.Kadydokumentskadajcy sinaofertlubonywrazofertsporzdzonyzykuinnymnipolskimusibyony wrazumaczeniemnazykpolski Wykonawcaponosiwszelkiekosztyzwizaneprzygotowaniemeniemoferty Zalecasiabystronyofertybytrwalezesobpoczonekolejnoponumerowane. Strona 3 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

4 5.11. Kadastronaofertywinnabypodpisanalubparafowanaprzewykonawc Ofertamusizostaonaformiepisemnejnaformularzuofertywrazzaparafowanumow costanowiakceptacjjejwarunków. ROZDZIA SKADANIEOTWARCIEOFERT 6.1. Ofert nale umieci kopercie/opakowaniu zabezpieczy sposób uniemoliwiajcy zapoznaniesijejzawartocibeznaruszeniazabezpieczeprzedupywemterminuotwarcia ofert,któryprzypadanadzie rokugodz.11.00,tj.terminieprzynajmniej10dni roboczychoddatyzamieszczeniazapytanianastroniewwwzamawiajcegonaadres: SamodzielneKoTerenowenr64SpoecznegoTowarzystwawiatowego BiuroProjektu INTERBLOK Kraków,ul.Stradomska10 dopiskiem BiuroProjektu INTERBLOK 6.2. OfertnaledosiedzibyZamawiajcegoterminiedo rokudogodziny Decydujceznaczeniedlazachowaniaterminuskadaniaofertmadatagodzinawpywuoferty miejscewskazanepkt6.1,niedatajejwysaniaprzesypocztowlubkuriersk 6.3. Wykonawca mo wprowadzi zmiany do onej oferty, pod warunkiem, zamawiajcy otrzyma pisemne zawiadomienie wprowadzeniu zmian do oferty przed upywem terminu skadania ofert. Powiadomienie wprowadzeniu zmian musi by one wedug takich samych zasad,jakskadanaoferta,kopercieoznaczonejjakpkt6.1dodatkowymoznaczeniem ZMIANA Wykonawca mo przed upywem terminu skadania ofert wycofa ofert poprzez enie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie wycofaniu oferty musi by one wedug takich samych zasad, jak skadana oferta, kopercie oznaczonej jak pkt 6.1 dodatkowym oznaczeniem WYCOFANIE.Kopertyofertamiwycofanyminieotwierane Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy sesji otwarcia ofert. przypadku nieobecnociwykonawcy,zamawiajcyprzekawykonawcyinformacjeotwarciaofertnajego wniosek Ofertyonepoterminie,którymmowapunkcie6.1niezostanzwrócone. ROZDZIA OBLICZANIECENYOFERTY 7.1. Wykonawca poda cen oferty Formularzu Ofertowym sporzdzonym wedug wzoru stanowicegozaczniknrdozapytania CenaofertywinnabywyraonaPLNdokadnocidodwóchmiejscpoprzecinku Ofertamusizawieraspecyfikacjuwzgldniaj Strona 4 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

5 kosztwynajmusalkonferencyjnychopisichwyposaenia, kosztposikówniadanie,obiad,kolacja,cateringczasieprzerwobradach), kosztnoclegówwrazwyspecyfikowanilocimoliwychdozagwarantowaniapokoioraz 2-osobowych. podatekvatwedugprzepisówobowizujcychnadzieskadaniaofert. Cenatanieulegniezmianieprzezokresobowizywaniaumowy ZamawiajcyzwalniaOferentaokreleniacaciowejcenyuwaginakoniecznouzalenienia wyboru najkorzystniejszej oferty od ostatecznej liczby uczestników warsztatów oraz moliwoci zagwarantowaniaprzezoferentaliczbypokoijednodwuosobowych Podczas oceny pierwszej kolejnoci dzie brana pod uwag cena jednostkowa sal konferencyjnychorazmoliwozagwarantowaniaprzezoferentaokrelonejichliczby Nastpnienawybórofertymiawpywcenyjednostkowepozostaychzadawymienionych ofercie Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta speniajca warunki punktów , jednoczeniecanajtaszofert Zamawiajcy wystpi nastpnie do Oferenta potwierdzeniem oddania do dyspozycji okrelonej liczby rodzaju pokoi. Nie udzielenie przez Oferenta odpowiedzi terminie jednego dnia roboczegodzieuznanezarezygnacjdalszegopostpowania wynikachprzeprowadzonejocenyoferentzostaniepowiadomionynajdalejdo16luty2012roku. ROZDZIA POSTANOWIENIAUMOWY 8.1. IstotnedlastronpostanowieniaumowyzawartewewzorzeumowystanowicymZacznikNr dozapytania wykonawc którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz zostanie zawarta umowa, którejmowapkt8.1. ROZDZIA WZAJEMNEPOROZUMIEWANIESISTRON 9.1. Wykonawcamozwrócisidozamawiajcegownioskiemwyjanienietrecizapytania Zamawiajcyudzieliwyjanieniezwocznie,niepóniejjednakninadniprzedupywem terminuskadaniaofert,bezujawnianiaródzapytaniaorazzamiecitakinformacjnaasnej stronie internetowej, pod warunkiem, wniosek wyjanienie treci zapytania wpyn do zamawiajcegoniepóniejnidokocadnia,którymupywapoowawyznaczonegoterminu skadaniaofert Zamawiajcy mo przed upywem terminu skadania ofert zmieni tre zapytania. Zmian zapytaniazamawiajcyzamiecizmiannaasnejstronieinternetowej. Strona 5 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

6 9.4. przypadkurozbienocipomidzytrecizapytaniatreciudzielonychwyjaniezmian, jako obowizuj nale przyj tre informacji zawierajcej póniejsze wiadczenie zamawiajcego OsobamiuprawnionymidokontaktuWykonawcami zakresiedotyczcymprzedmiotuzamówienia: iminazwisko:barbaragórska tel.: fax.: zakresiedotyczcymdokumentówformalnych: iminazwisko:annaczaja tel.: fax.: Wszelkie wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy Wykonawcy przekazujfaksem(nrfaksuzamawiajcego )lubdrogelektroniczn(adres Zamawiajcego wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazaneprzezwykonawczapomocfaksulubpocztyelektronicznejuwasizaone terminie, jeeli ich tre dotrze do Zamawiajcego na adres lub nr faksu podany powyej przed upywemwymaganegoterminu.kadazestronnadaniedrugiejniezwoczniepotwierdzafakt otrzymaniafaksulubwiadomocielektronicznej. ROZDZIA10 ZACZNIKIDOZAPYTANIA ZaczniknrSZCZEGÓOWACHARAKTERYSTYKAZAMÓWIENIA ZaczniknrWZÓRUMOWY ZaczniknrWZÓROFERTY Strona 6 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

7 Zaczniknr dozapytaniaofertowegonr2/2012 SZCZEGÓOWACHARAKTERYSTYKAZAMÓWIENIA Przedmiotemzamówieniajestorganizacjajednodniowejkonferencjimonitorujcejdniumarca 2012rokudlagrupyuczestników40osóbCzechowicach-Dziedzicachpodnazw Zesposzkolne testujceprograminterblok. Charakterystykazamówienia. 1. Ramowy program konferencji szkoleniowo-warsztatowej oraz konferencji monitorujcej obejmujenastpujceelementy: Rejestracjauczestnikówkonferencji POWITANIE PREZENTACJAOSIAGNISZKÓ Przerwakawowa ANALIZASWOT SESJA (zajciagrupach) BADANIEFOKUSOWE Przerwaobiadowa BADANIEFOKUSOWE SESJA (zajciagrupach) ANALIZASWOT Przerwakawowa UPOWSZECHNIANIE EWALUACJAZAKOCZENIEKONFERENCJI Kolacja Strona 7 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

8 2. czna liczba uczestników nie przekroczy 40 osób. Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmniejszenialubzwikszenialiczbyuczestnikówmax.30%. 3. Zamówienieobejmuje: a. wynajem jednej sali konferencyjno/szkoleniowej dla 40 osób oraz dodatkowo sali szkoleniowej mieszczcej 20 uczestników sale szkoleniowe mieszczce przynajmniej po 15uczestnikówwrazodpowiednimwyposaeniem:nagnienie,projektormultimedialny, ekran,zapleczesanitarne,szatnia. b. zapewnienie cateringu oraz obiadu kolacji dla uczestników Warsztatów zgodnie punktemnr1. c. umoliwienieprzedstawicielowizamawiajcegodokonaniarejestracjiuczestnikówprojektu godzinachod8.30do9.00poprzezzagwarantowaniemiejscaholulubrecepcji, d. zakwaterowanieuczestnikówpokojachlubosobowychwrazazienknocna marca,przyczymliczbapokoiosobowychniemobymniejszanioraz2-osobowych ni 7. Zamawiajcy zastrzega uiszczenie zobowizania za wynajem od faktycznej liczby uczestnikówkorzystajcychnoclegu. e. zapewnienie Uczestnikom korzystajcym noclegu spoycia niadania miejscu zakwaterowania. Strona 8 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

9 Zaczniknr dozapytaniaofertowegonr2/2012 WZÓRUMOWY UMOWANrIB/Z/../11 Zawarta Krakowie, dniu... pomidzy Samodzielnym Koem Terenowym nr 64 STO siedzibprzyul.stradomskiej10,nip ,regon ,reprezentowanymprzez:.. zwanymdalej,zamawiajcym, zwanymdalejwykonawc zwizku wyborem oferty Wykonawcy na podstawie zasady konkurencyjnoci ramach realizacji Projektu INTERBLOK,stronyzawierajumownastpujcejtreci. Preambu Prace ce przedmiotem niniejszej umowy realizowane ramach Projektu pt. INTERBLOK wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, ProgramOperacyjnyKapitaLudzkipriorytetIII.Wysokajakosystemuwiaty,dziaanie3.5.Projekty innowacyjne. 1 Przedmiotumowy 1. Zamawiajcy zleca Wykonawcy, ten zobowizuje si do wykonania na rzecz Zamawiajcego przedmiotuumowypolegajcegonaorganizacjijednodniowejkonferencjimonitorujcejdla40osób biorcych udzia realizacji Projektu INTERBLOK wspófinansowanego ze rodków Unii EuropejskiejramachEuropejskiegoFunduszuSpoecznego. 2. Zakrespraczwizanyorganizacjkonferencjimonitorujcejdotyczy: a. wynajmu jednej sali konferencyjno-szkoleniowej dla 40 osób oraz dodatkowo sali szkoleniowejmieszczcej20uczestnikówsaleszkoleniowemieszczceprzynajmniejpo 15uczestnikówwrazodpowiednimwyposaeniem:nagnienie,projektormultimedialny, ekran,zapleczesanitarne,szatnia. b. zapewnienia cateringu oraz obiadu kolacji dla uczestników Warsztatów zgodnie ofertwykonawcy. c. umoliwienieprzedstawicielowizamawiajcegodokonaniarejestracjiuczestnikówprojektu godzinachod8.30do9.00poprzezzagwarantowaniemiejscaholulubrecepcji, d. zakwaterowaniauczestnikówpokojachlubosobowychwrazazienknocna marca,przyczymliczbapokoiosobowychniemobymniejszanioraz2-osobowych ni 7. Zamawiajcy zastrzega uiszczenie zobowizania za wynajem od faktycznej liczby uczestnikówkorzystajcychnoclegu. Strona 9 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

10 e. zapewnienie Uczestnikom korzystajcym noclegu spoycia niadania miejscu zakwaterowania. 3. IntegralnczcininiejszejumowyjestofertaprzedonaprzezWykonawc 2 Wartoumowy 1. WynagrodzenieWykonawcyzaprzedmiotumowyustalasisposóbnastpujcyzgodnie przedonofert a. ZawynajemSalikonferencyjno-szkoleniowej.nettoplusnalepodatekVAT wysokoci.(..%vat) b. ZawynajemSaliszkoleniowejprzeznaczonejdla20uczestników.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) c. Zawynajemsalszkoleniowychprzeznaczonychdla15uczestników.netto plusnalepodatekvatwysokoci.(..%vat) d. Zazapewnieniecateringupodczasrealizacjiwarsztatówdla40osób.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) e. Zazapewnienieobiadupodczasrealizacjiwarsztatówdla40osób.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) f. Zazapewnieniekolacjipodczasrealizacjiwarsztatówdla40osób.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) g. Zawynajempokojuosobowego.nettoplusnalepodatekVATwysokoci.(..%VAT) h. Zawynajempokojuosobowego.nettoplusnalepodatekVAT wysokoci.(..%vat) i. Zazapewnienieniadaniauczestnikomkorzystajcymnoclegu.nettoplus nalepodatekvatwysokoci.(..%vat) 2. Wynagrodzenie okrelone ust. obejmuje wszelkie nalenoci tytu realizacji przedmiotu umowy,zastrzeeniem,wynagrodzeniezaprzedmiotzamówieniapunktachg-i.ust.1zostanie ustalone na podstawie listy zatwierdzonej przez Kierownika Projektu oraz przedstawiciela Wykonawcy. 3. Zleceniodawca pokrywa we asnym zakresie koszty dojazdu do miejsca przeprowadzanych warsztatów. 3 Warunkirealizacji 1. Konferencjamonitorujcazostaniezorganizowanadniu Osob upowanion ze strony Zamawiajcego do kontaktu Wykonawc sprawach dotyczcychorganizacjiwarsztatówjest 3. OsobupowanionzestronyWykonawcydokontaktuZamawiajcymsprawachorganizacji warsztatówjestpanibarbaragórskakierownikbiuraprojektu 4 Warunkiatnoci 1. ZamawiajcydokonaatnocizaorganizacjwarsztatównapodstawiefakturyVATterminie 21 dni od daty prawidowo wystawionej dostarczonej faktury, na rachunek Wykonawcy wskazanynafakturze. 2. Zamawiajcywymagawystawieniafakturprzyzapisietreci Projektu INTERBLOK. Strona 10 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

11 3. FakturawinnabywystawionanaSamodzielneKoTerenowenr64STOsiedzibprzyul. Stradomskiej10,NIP ,REGON Wykonawcazobowizujesiwystawifakturcigudnioddatyzakoczeniawarsztatów 5. NumerIdentyfikacjiPodatkowej(NIP)Wykonawcy ZapatanastpujedniuobcieniarachunkuZamawiajcego. 7. Zamawiajcy upowania Wykonawc do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionejdojejodbioru. 5 Wykonawca nie ma prawa powierzy wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiajcego.przypadkuuzyskaniatakiejzgodyWykonawcazadziaaniatychosóbodpowiadajakza asne.przypadkupowierzeniawykonaniaprzedmiotuumowyosobietrzeciejbezwymaganejzgody Zamawiajcego, Zamawiajcy mo odstpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiekskutkówfinansowych. 6 Karyumowne 1. Wykonawca zapaci Zamawiajcemu kary umowne nastpujcej wysokoci 10% wartoci bruttoprzedmiotuumowyzaodstpienieodumowywinywykonawcy. 2. Stronyzachowujprawodoodszkodowaniauzupeniajcegodowysokociponiesionejszkody. 3. przypadkunaliczaniakarumownychzostanonepotrconefaktury ZmiananiniejszejumowymonastpizazgodStronwyraonnapimiepodrygorem niewanoci: 2. zmianyterminuwykonaniaumowypodwarunkiem,wykonanieumowyterminienieby moliwepowodusiwyszej,strajkówitp. 8 kwestiachnieunormowanychniniejszumowmiazastosowanieprzepisykodeksucywilnego Wszelkiesporypowstanagruncieniniejszejumowystronyrozstrzygasposóbpolubowny. 2. ciwy do rozpoznawania sporów wynikajcych zwizku wykonywaniem umowy jest powszechnyciwydlasiedzibyzamawiajcego. 10 Umow sporzdzono dwóch jednobrzmicych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Zamawiajcego, jedenegzemplarzdlawykonawcy. ZAMAWIAJCY WYKONAWCA Strona 11 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

12 Zaczniknr zapytaniaofertowegonr2/2012 OFERTA (iminazwisko,penanazwawykonawcy) (dokadnyadreswykonawcy) (Uwaga:przypadkuskadaniaofertyprzezpodmioty wystpujcewspólnienalepodadane,nazwy dokadneadresywszystkichwspólnikówspókicywilnejlubkonsorcjum) REGON NIP. Internethttp:// ... numerkierunkowy:. Tel. Fax.. Nawizuj do zapytania ofertowego 2/2012 majcego na celu wyonienia organizatora jednodniowej konferencji monitorujcej dla 40 osób biorcych udzia realizacji Projektu INTERBLOK wspófinansowanymzerodkówuniieuropejskiejramacheuropejskiegofunduszuspoecznego. 1. Oferujemy realizacj zamówienia zakresie objtym zapytaniem ofertowym przedmiocie cateringuorazwyywieniadla40osóbuczestniczcychkonferencji: L.p. Zadanie Cenanettoza jednosob(z Ilo osób cznawarto netto(z VAT (%) Obiad 40 cznawarto brutto(z Kolacja 40 cateringczasie przerw 40 Strona 12 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

13 2. Oferujemy realizacj zamówienia zakresie objtym zapytaniem ofertowym przedmiocie wynajmusaliszkoleniowej L.p. Zadanie Cenanettoza dzie Ilodni cznawarto netto(z VAT (%) Salakonferencyjna cznawarto brutto(z Sala szkoleniowa dla 20osóbszt. Sala szkoleniowa dla 15osóbszt. 3. Oferujemy realizacj zamówienia zakresie objtym zapytaniem ofertowym przedmiocie przygotowania zapewnienia dla uczestników warsztatów pokoi jedno lub dwu osobowych cenie netto za dob oraz niadania miejscu noclegu cenie netto za jeden posiek na osob L.p. Rodzaj Cenanetto Ilodostpnychpokoi VAT(%) Pokójjednoosobowy Pokójdwuosobowy Kosztniadania wiadczamy,zapoznalimysizapytaniemofertowymwrazzaczonymidoniejdokumentami,nie wnosimy do nich zastrze oraz, zdobylimy konieczne informacje potrzebne do ciwego wykonaniazamówienia. wiadczamy, projekt umowy zosta przez nas zaakceptowany zobowizujemy si przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, miejscu terminiewyznaczonychprzezzamawiajcego..... (podpisosoby/osóbupowanionychdoskadania wiadczewoliimieniuwykonawcy) Strona 13 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

14 Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, Kraków, Tel: Fax.: wiadczenie wiadczam, firma. nie jest poczona Beneficjentem lub osobamiupowanionymidozaciganiazobowizaimieniubeneficjentalubosobamiwykonujcymi imieniu Beneficjenta czynnoci zwizane przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcyosobowolubkapitaowo,szczególnociprzez: e.uczestnictwospócejakowspólnikspókicywilnejlubspókiosobowej, f. Posiadanieudziaówlubconajmniej10%akcji, g.penieniefunkcjiczonkaorganunadzorczegolubzarzdzajcego,prokurenta,penomocnika, h. Pozostawaniezwizkumaskim,stosunkupokrewiestwalubpowinowactwalinii prostej,pokrewiestwalubpowinowactwaliniibocznejdodrugiegostopnialubstosunku przysposobienia,opiekilubkurateli..... (podpisosoby/osóbupowanionychdoskadania wiadczewoliimieniuwykonawcy) Strona 14 ProjektwspófinansowanyzerodkówUniiEuropejskiej ramacheuropejskiegofunduszuspoecznego

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowej dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia 25.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia 25.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzierżoniów, dnia 25.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Firma Wielobranżowa NESS Tomasz Matera. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/058/2015 z dnia 2015 r.

OFERTA. Firma Wielobranżowa NESS Tomasz Matera. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/058/2015 z dnia 2015 r. OFERTA dla Firmy Wielobran owej NESS Tomasz Matera w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/058/2015 z dnia 2015 r. I. NAZWA OFERENTA: II. III. IV. ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:...... E-MAIL:.. V. NIP:...

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIP... REGON... http... email...

OFERTA NIP... REGON... http... email... Zaù¹cznik nr 1 - ramowy wzór oferty OFERTA Wykonawca: adres.. tel.. fax NIP..................... REGON..................... http.................... email...................... Zamawiaj¹cy: Agencja Nieruchomoœci

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. nazwa i adres Wykonawcy. Oferta. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Formularz ofertowy. nazwa i adres Wykonawcy. Oferta. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Formularz ofertowy nazwa i adres Wykonawcy miejscowość i data Oferta Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Odpowiadając za Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkoleń wyjazdowych (usługa

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013. 907) oraz Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Białystok, dnia 9.03.2009... DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ośrodka dla celów organizacji szkoleń interpersonalnych w ramach projektu WSAP Wiedza, Sprawność,

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Oferujemy długość terminu płatności faktury za wykonaną usługę- 10 / 14 / 21 / 30 dni. (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)

Oferujemy długość terminu płatności faktury za wykonaną usługę- 10 / 14 / 21 / 30 dni. (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ) ... Pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2014 PCPR-PR-37-2014 Tarnów, dnia 06.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2014 Szkolenie pt. Kurs decoupage dla 10 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych w terminie październik - listopad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00 Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 08 maja 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej na organizację

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Nazwa Wykonawcy Adres firmy Adres korespondencyjny. Nr tel. (kontaktowego) Nr faks

Formularz oferty. Nazwa Wykonawcy Adres firmy Adres korespondencyjny. Nr tel. (kontaktowego) Nr faks PI13/17/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ... (miejscowość i data) Formularz oferty Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym nr PI13/17/2016, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014 Ostrów Mazowiecka, dnia 18-09-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Dotyczące projektu Aktywni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPoż (wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na Usługę fryzjerską dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL Sosnowiec, 31.01.2012r. ZAPYTANIE O CEN EFS POKL nr 5/POKL/ZC/2012 P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska w zwi zku z realizacj projektu Badania nieniszcz cesposób na innowacyjno ć współfinansowanego ze rodków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH )

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH ) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 15.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy)

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy) L.dz. OPS 4081/1/POKL/2010 Płoniawy- Bramura, dn. 14.06.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawy- Bramura (zwany dalej OPS Płoniawy -Bramura) działając na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 15.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Kierujący zapytanie Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Zwany dalej Zamawiającym Zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 07/OF/15

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 07/OF/15 Zapytanie ofertowe 07/OF/15 Kłodawa; 02.01.2015 dotyczy wynajmu sali na konferencję realizowane w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę . Znak sprawy: SOP/815/2013 Załącznik nr 1 do OWZ Warszawa, dnia 13.05.2013 r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Ja (my), Stowarzyszenie u. Wołodyjowskiego 69a 02-724 Warszawa działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

PCPR-PR-26-2014 Tarnów, dn. 02.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

PCPR-PR-26-2014 Tarnów, dn. 02.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE PCPR-PR-26-2014 Tarnów, dn. 02.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na szkolenie pt. kurs języka angielskiego dla 2 osób (początkującej i średniozaawansowanej) w ramach realizacji projektu Twój los w twoich rękach

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, 02.09.2010 rok... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Doskonalenie kadr spółdzielni spożywczych w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Załącznik Nr 3 do RZP B/2011/09/03 Formularz ofertowy Do: Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Siewierz, dnia 23.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402 e-mail: siewierz@siewierz.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 Opole, 30.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Zamawiający/RDOŚ w Opolu) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 1/BPPiIO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

POSTĘPOWANIE NR 1/BPPiIO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIE NR 1/BPPiIO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Poznań, 08.02.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI DRUKU I DOSTARCZENIA (DOSTAWY) MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (

Bardziej szczegółowo

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pozezdrze, dnia 26 marca 2013r Znak sprawy : Or.042.4.2013 Gmina Pozezdrze/ Zespół Szkół w Pozezdrzu Zapytanie cenowe Dotyczy : zamówienie w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej do kwoty 14

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę laptopa DELL Inspiron 5749-1 szt"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę laptopa DELL Inspiron 5749-1 szt ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę laptopa DELL Inspiron 5749-1 szt" Sieradz, dnia 09 grudnia 2015 r. Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice ul. Chopina 10 Gliwice, 21.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (Usługa hotelowa, wyżywienie, wynajem sali szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/

Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/ Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/ ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro Zapraszamy do złożenia

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 28 lutego 2011 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym Dębica, dnia 11.02.2015 roku Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym Szanowni Państwo! Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica posiadająca numer identyfikacyjny NIP 872-22-30-742,

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

zostanie zaproszony do podpisania umowy na wykonanie ww. usługi.

zostanie zaproszony do podpisania umowy na wykonanie ww. usługi. Katowice, dnia 13.09.2010 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 e-mail: conart@conart.pl 18/2010.. (postępowanie nr) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18 Zwracamy się do Państwa z prośbą o przestawienie oferty na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki

Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki Wronki, dnia 09.12.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2011 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ośrodka dla celów organizacji szkoleń w ramach projektu pt.:.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie Paczków,07 listopada 2014 tel./fax: 77 431 68 98 email:kontakt@zwikpaczkow.pl www.zwikpaczkow.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie Paczków,07 listopada 2014 tel./fax: 77 431 68 98 email:kontakt@zwikpaczkow.pl www.zwikpaczkow. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie Paczków,07 listopada 2014 tel./fax: 77 431 68 98 email:kontakt@zwikpaczkow.pl www.zwikpaczkow.pl Zapytanie Ofertowe na: Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nocleg z wyżywieniem dla uczestników projektu nr POKL.04.01.02-00-119/11 pt. Z energią do nauki

Zapytanie ofertowe nocleg z wyżywieniem dla uczestników projektu nr POKL.04.01.02-00-119/11 pt. Z energią do nauki Zapytanie ofertowe nocleg z wyżywieniem dla uczestników projektu nr POKL.04.01.02-00-119/11 pt. Z energią do nauki zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług hotelarskich

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9 Znak sprawy: 8/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. Zakup z dostawą pieczywa i ciasta CPV: 158-10000-9 ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 Opole, 7.06.04 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 0 000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Zamawiający/RDOŚ w Opolu) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Katowice, 15.10.2012 r.

Zapytanie ofertowe. Katowice, 15.10.2012 r. Katowice, 15.10.2012 r. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Netizens Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice NIP 635-00- 00-015, REGON 001377422 Biuro projektu: ul. Damrota 22, 40-022 Katowice Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 26 luty 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo