1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC"

Transkrypt

1 OPLA TA POCZTOA USZCZONA RYCZA TEK 5 ODJec nve pe2 p Jnó Lbe 3 mc Pce gm ę 6 p Jn )ve ybchł p ł ;:> e ąceg ó nejeg An:e6> 2 :!ceg pye!hj ;Jcn ł ym 57 ec Oónc y Y ną ł 6 y ły Pż pł e< mpł e ny;h ó p v NEDZEL Y " V ł Oł NEDZELA 3 MARCA 929 ROKU : CENA NMERU 2 OROSZY NR 63 mą: CH PABJANCA PO ZBRODN OZbój pób N;g bł j ; nn <eg bg e bq pnjqkłg n;b n p 53 f y Expe" ym fby Kch En" p nż Knnbgm cjy "Expe: pynół Jż e pcję Oy m pcł bżć Złem py mć e nem eyłem g! C ej był ne pmłę Jeneg! ą ypłem ą fę mynę cy eż eył :ł bą żeną Pł bem e N em ye Knenbe j e Młycy ne eył O łch fbycnych fmy Kche m! mę bójc MłYcy głę ec pchął g mynę cy NEśC PAN MÓOL PRZECEŻ ONUbn Ene ge 5Jen fry ML YNARCZYK bł 53eneg DO MNE SKAROĘ A NE RZUCAĆ yeł y Tm Jż p em ceg en ł cęż nny Ogęny ł b ły Jenc MŁYNARCZYK DRONĄL NA SłĘ NA CZŁOEKA! mj JÓZEFA OTTO Recj Expe yeegł Pne yee pł pne DOK POLCJ LECZ SZYBKO SĘ e OTRZYMAŁ ON TRZV SLNE ŻELAZNĄ SZTABĄ PbJnc eg półpcn SOym głem Młycy Jyby p C? ANOA POSł USZNE UDAL DERZENJA DA OOĘ A JEDNO PLECY óy ebł jce ee2 żnych n ś bżył j O mne SE DO KOMSARJA TU ce chen eł n UDERZENA OOĘ SPOODOech pn eż młby g eyć! śejących cegółó m c peł y Knenbeg AŁY YPŁYNĘCE MóZOU A c n pn peźłł? nne pycyny cnśc bobecne ec ne eg żnej ą TEOO NE MOOE PANU POE ne jąc żneg nefo c:en pśc że Młycy cł ę ZE UJemy ę peeyem DZEC! TEOO NKOMU NE PO gół Tjemnc bn ne ł ęc SZTABĄ ŻELZANĄ NA SA OfARĘ yecj fbyl PymJe p y EM! N fbycnej ce RY Mec gył n ł cłce yjn KANENBERO óy nfmł Zbójc pebyjący e gył ę gej ę e ch ybchne łcęm pebeg e) gej Cy pn pł j? Pył g ece Pbncch chje ł ę eec bnó Onegj g 73 p nł gy ym cąg płny pój Te n mjó Żen nch e ne ełem ebe gbnece óc ye Knenbe TROCHĘ PLĘJ\ TAK ZYKLE e ne pypm be Jż cy pchnął ł c ę ł py myne mn mnje że n e py óej pcł Młycy chmm ył ę Jś yprbncy >cł >łe cę e Ułem e ychm fb chł gy O eżł J łe ycnej Pe Jeną myn em Młycy ł pchyny ą łże Mj n bófcy ne Rbny pyóc Młyfą śe nłe«: ynecn był O męyce cy c Sę łśce ł ec mbjm Młycy f!eś en ne peł łm #fn e6nf eefen e nł N bnó ne chcł J nfmje yecf łó M 3 mc m peeć c e ł b ne bmy ę m! y fbycnych Kcbeg Ene ZA nence mnycne eb ce Jeen nn mnch Dpe "" ne nyn mch Jeem mjó peł m że łł ne pyjne ency By" ą cy" pe ś R?NO ZABÓJCA JAK ZAMORDO Młycy bł O p łłe ną Me by eenem nebyłeg cene bcj ę mgł \\ANY CJESZYL SĘ fabryce ś głęb ynął: P BRDZO DOBRĄ OPNJA j ece n n bą O óy pcął?cę ej n eenn!p : cy ne je cł" Ae c m śee ł? Tymcem peym eb fbyce łeg bn był J j efe cn pycj epył Knenbe Te2 n ne e e cej ygłć mł ępc pe eefnł GPU pe gmchem nej nnv OD 33 LAT Młyncąceg ecyjnej y m ym był ę ebne j y e ły m cne gły LUBANY BARDZO BYL OTTO ROBOTNKÓ f!y N v: e PRZEZ ł Z N NJODY D yc Knen b e ne mgqc ne n y ce Unłch G y ę ę jc yśeć jemncv bn Unch ł móncy óż g ł enncy Tceg pócł eg 2bne PO CH nych n cęy pć y: nech ej bcj pśc e KM N EMA ŻADNEJ SCYST PER L ZJA SĘ GABJNECJE ZA Pec pec em nech żyje Tc bne Refe Unch był ę SONEL FABRYCZNY NE ZAUA BóJCA PRZYSZEDŁ SAM NJE ZY!" Zcjąc ę cenó b p chną ją be peó ŻYL TEŻ BY OTTO ŻLE SĘ OBCHO DZL Z MŁYNARCZYKEM BY KE ANV PRZEZ NK OOO ZBLŻYŁ cj Unch ścył: McDYKOLEK KóCL SE Z NM SĘ żolnerskm KROKJEM DO Młycy eą óneż był y DYR KANENBEROA SKLONL SĘ cj ść pjny NSKO Zbójc mny óeśndy Knenbeg żył że MLYm ODYŻ OBAJ UCZA 53 LATA " pfefem v 6ee eed NARCZYK BV PJANY b ęgem U mby NALEŻY ZAZNACZYĆ Ż ZAKŁA 3 mc C ę łśce ł? pył ą n yną ce ne łścym łm p!ł nacff FABRYCZNYCH KRUSCłfE Me ł e J e cj ycją yn ęgyn nmcnc ee hnu"egem F:NDER4 STNETACYCH TUŻ Z OÓ PJESZY JEST TO RA STO LAT ę v yc b \VYPADEK "" nc ł eź ZBPODNJ je nep ycy eą e py ąp?p!8:cm pje YP e npgq ż yłł ełe e m e eł bce Dj m y pmącej g y ej p nłe cfem śce e pyłł m jegś pyn m penych ąeń ee eby m pm2ł T pmc bvł m pełne nepeb Pe ecem O cął mne yceć e pe m p e!j«:a R 2 pc e Hn DDJ m6 Łó 3 mc n cj5ym bmłe m py P 32 gnęł e ży ce Genef P n Re n p Łą ene pge p een peej pmcy peł epeę p Rjgc Pycyny pceg nen nec c pejpcch 6vnfó" b 3 ej py?ne m mc Pe m Expe" pne Ł bc 6cb p eg 9Onół pjece e eene eg m cen cnej ó Ją pecjne cem n<:y nć bęe cłą pcję n ych geh :ych Ł hczjych!en b Ł j ecef! był ę ą n!ey óy bją ye nśc pbcnej pe: py":one pe łścn e 6em pnn<? gm J Sp en m n e pneen gć Ł pechny p n pyneg Ł Sp en pepny en:vm n Ny J 2 mc e cągłych pó ec ych nm ce n Geg łc ce m An ły ene pyą Re yąpły begó pyjąc ł 5 bń e m płnych m Lcb f ch ch 6 Sy ne yną ( ł 2 mjnó ó L "" Kf je b m py Befej 2 pven mch mbsjcy Jf!DAe Be 3 mc 2en P Km ły py Sej 27 ene p Pmęy Beem Pe O mjnó n e e Be ey ge eł ce jyną ym c 9 pcągem e n m!unó!m łneee mc P R p peł epe Pcj p eł pc óe pbł ób pynych ::e ejy śó óych 4 ł gc Pycy ce c H: S! em vc em p ó ej bnej ceże bże b mcy PORUC ZNK CZESK

2 / EXPR!;S mą : 4:" SN AFER&&# **ZłL * :! &ZSG De % ce ;ne c pf DJ ódj cfen vcf " J (em pee cfenś" eu8ł ) njeł Słynny fy fncq pf Jey Ce cmł emę jęnś cł że pół m ę ye mcą óeg mże cenne pć ó neye ch pvcne ycj cennych gó chenych Pf Ce by gy chene j yvn" xenn" P!vnneg en; becne py cny pcje em by y mej być chene gy: m być łne py pmcy yy óżnc mpev y pechną gę b;m pqych mó Zbyne chenych gó ęych ścjch pył ychc ee nśc Peeyłem %y e Ą e jją e e nmych Uścch ; A ęc pee e y 9 pc :!n\ y 5 pc nen" hem" y Oó5 póe Jece e ą ypn" xenn" L yp Ćhenych ą b Mżby em eevcne pe enpey yeyć płynne p e e chene gy łśne yepje n pfe Ce Peg en że płynny en ejący gy hene je pepny pe eef! cyń pycem gy yqeją! cyej f A że pne pe nych fścch ne pe jż óbecne żnych nśc mógł pf Ce cąg ch Cąec pe jją:e e e łeją bem y v ye chenych g;ó J mfeycne pee Oó ł ę pfec: :m: Ce (żnce empe mę y cepłą pechną mnem łębm YZyć j ne neycene źół ły Me cy em enegj mcą óej ną bye chene gy Bepecne chłłą gy cen ąć bęą eemł ścm ych ch vchc pefń ybyć jeen xenn" e! ść ch pvc c ne e ne Pemvł chemcny ó ypn" yn bęą ęe jece gy ne bec nych mżśc ną y yne by ó n jych E ZUS MU: 25 mj ó fó bb łn ł q Nm pebyjący jż łżegc "jje e mne ó veb c Ayce ppełnł n jenej # A xenn" n 5 pc ycefł pec egpene p Jeen ech ennó py jeg ;emncę Annje nepyfne f?nśc e ł ł pe pym mnm pc ąe ee cyły! nc T eż y chene ej ch e jż łżeg epe łe yóe c ne p:yją vchc pe eę em Tjemnc geły; je ę egłść; ąene c peen ny ł ne pycnej mncj nvśłe cjemłcnym ej J<ą pnny nym nch nó )cm ę cegółó c eg jj p6b n?ą ne ce n pe ł Gy vć Dxeg Z\\femv je chenem"? bne nyń N n Ry N n pyby Oeny nc m jee : ee ne eą ymy bł cąg jeneg peł 25 ce ebą ł Je ł njyne łmł J N e ee je b jny mjó fnóv! łych!henemf U pce; ę chją Nn Ry cymy ne ye chenemł m ś gn nen yyć chce Je pn żen ny że pegł : :n xen chenen g!łmf ce f j Ce 8 U f czy e ye e cł mją ą yem pycny p f p c R:y njje ec;e g łgę śmłą y ef! nś ee eenj mśc ne pł ce ce eg cy py pne ł łścce Lc p;ec:bć e eżyeg pe łżyć mół ne chemcnym f!tz!c ółnym Jym 78łÓ cmf mśc fnych; n cce ć ę y e f?(vm J Ae nne pfe Yem ej! ł:śne łącył <; eg bn U:!nęCA bec!=g ne m! eg 24 eń J Jg ęcną łcąc!e pc głębe pe c e głębn ąpełe ne 2ó : chenvch p j Sbg był cny ęc e!! p łj mn łcheny(;h Dj ymy łe yb<e cfmś c A e pe:> p cjycnej yn pve en ng fe ćce pe Pyż Fnf n e łn yfe em D LnYn :pyby V: ch gy ncem neg pycjny p D ce jny peńej gły ł eb łłą pene m hve n cce ne e e y v: łłqn( ych pe ne he nły m ceń płżen ne Ję ypełng»cnef : py<;" N ą ycy ł{;e ne < ( pvmhnych em gy Je ąys ł nc;e B ó m: CO m Bcheem? C łychc be! pne chne 6 5 cem \ ą? \ ) V ne e vm nnvch Je p;v g Sm necenfzebn Denłej:ce$! N e e eyn e m fnce beg n:: n ę ece p Kfnnem ce py! e e y N pść mgły ł pc łębe ce Yf> e /bvf Peene ZO!\ en e fą łó że ch był p ne pc głę Nc e e b nf ;pce by " cenene!"e J?Oąc ą nc Jc cnych eenó ce n cy ne p ł ł mnęe b ge był by ee by mż m Thćne cą De e cemj g che był łc peć ych jł peg::!!yk;;:; ;f: g;:!: c; bne p De by cłe pnfmny Nn Ry Jeyn be ł!ych ył bną f?tupe ęy nych łch ęc ę Złł ppłn ej ece bcm; nenem n ę pem A S?"p begę pł mny my Peby mnce ł chc be p ee ppey płąc!uj cep":ny pemccy nje p ee pfyy! ee cene pemyśe chemc m ny ę e bem!;e ppey ś cąge pją neóe peł ącą hję?pene ec y ł v e m e? m n pełne cły ść QJm Oe e E Py ;4 JUZ %Y eś ępneg Dpe śe ęm e!e p ge;e ę ; nłe Jen Oychc mce JO eść SO! głębe pcce pynły bv vch chenych $?ó pebg ee y ge ęe CJ Qcył m epel} C cem ę pyjech óy c pycę Fnc; eeg y ę f!ą py ć by " Jch c c hvł m ::n p\; p e jż nym )y9ne nnóvnfe e m śe; m p:e):neg nee n n p nem P:=:H Oe Bee m: eśę późnł mść :fzy che nę nc ncenć em yc yhn:vch ": } e \ne em Dę ny cey c engn ygł Bę e jje nem e ::!b::! SOCJó y jcą Ce jż ey pc ne nyń Nn R) ;$U:9 ecej 26 chenych nż p D by pecene Z}eł jn 25 peł bł by e! R mne ey ą / Y:Jem pbe Ae pnv e ą; ceh! m Svene cj ył fnó łych n nfvnnepn n en :ó e m nąc N Ry : ć g bęe nyóv py nych óy ą g ;e gc ne yó " Ov P Dee n >cą nął Sene yj ff cvśce j: c ecg:np n :emn cem e p " młeńcó óy ;m3 v cch Jm b ; ych ch pyen Je; j pecją mję pj ą cejąceg A mv}: p chp&jg fjm śó e y cą?ł peny pny ż h h eł ne ę JJe n n m S n Y ż ece pe "OłJnem ne? Qn yń e p J eg e p ący g e 6 " ; B J ł p myłó De óy óce p eg eżąceg be Ye\ c ę Aen ną mchó p ceem nłep!y en nem em cężeg ympmó śó mł pe fe mfeż: en e De; pn ścyu młeńcy pę łły óy neł c bey Ośmy Jeeśmv fv De pny fnc pł cne j chemj pyą Mąncfe UZĄn nej łę ł pgnęśmy peć pn m chempe Użyne nny y jeecyśc cyce ę mych ec <óe 3 my nn!e3e ygłen ó :yp Póbe Jęy M ó pcł jemś ym m ę Te J Uł Sbg ee beg Scą ybjm chem eny :e Y n jpenejy jęem pe ebe?ce e ó yły że Pe egł jemś y je ę pn ceej <c!"j;:\njne c P"cę pzją m pe ych pmgł m jeyny chnemy p pc pcv e p Cy chce pn byśmy p f{!{em pcją Qh ą łżący cne byy neyłą je vy że ł n y Jmś cy eż ł pn być emym ó nnych; ną bą ś mncścą ż c peneg yb nenym gem cne pc Sbg? Ocyśce " De cł ne pecył pg pcy eg n yp c p:: pób pnes; móe ch n ngy " j ece Ye ł y b Y g pejmych fvó f f PA:fcv nefe ece ł ę pe e pcn e T jął ne bże m yć n Cem ę ypę błą ę j P ym yp cyły Sceg6f ej p óe ły g :j mj J ęż<;:y c e żym p pey łe p:yjne óe:ęm pęją g Jm f= em!>ę ym De yjśnł że jmje ę b pech płych p mfym p ążjąceg :bg cvcp Qpen ecą że nem nenych jece pbó ( pypcć że De jmł P efen ych py cempęej pc q JJ:yp!y yby jm że pą ę pcm jącem ympygó J D:e je neyfy!h ceó gó jących nych óe śm żem jnem fc jennych Mm cegółeg b ygłł mę 6ą peem ygme pycyną j >eą f en ce pecył Obecne pe p gcnej Jeg ych ppeó ne ł ę eźć ć ł " pfą hfómn mźe Ne pmgły ęc cefj pne śc yjśnł ę ceg en che żnej n óby ył y;cjeą:\ ą e Ane? m fnc ą jemncścą ł chemcny yó młeg c encyjnej: pb epe cł e e b P pyfe m Jen pene ne e jemnce Q Jn mfjec: fył Pechąe pe ce en g p!j pe eg ł jące że pc De fnł ye że póż Pyż SSbg eły ę żne n fm łe bepeceń Jś eny ły jenym e był nevch nż chneg ne!ec śc nch Yeey e2 b Snó Zjencnych Av f f e m? e 6e4 n 2 jen n Zg nchł J

3 e NO A GRA TOARZYSKA łn Jq Af; e G gcne qne mjżńg óq ł nł Ł6ź 3 mc ec ńcy jenej p Łą beg ne gęy pyjnej ł Gbej P penym ce Łń yncłą byjąc ł y pychynść pnny pjech mymnych nął m pee pbó jy Łń płny j mł yjechć Obecł cę łh pyć ) Mm śeny pmył nej gy yej : bmy e chneeemy ę chć pm! Ae nm ne bęe n ć! ec jący bże gmny pe gecnść cł ł m y Ocnść pł pepene neyłej nyg ec yjmł y Łńeg O DO Znc ch b j p yemnejeg p JSC b D8JPY Có e :: Ó c Y7 ł 6 ec h " Oe PJJBDYC ge feem e p3 ę ne h? beę A cy ży pn Ł6ź 3 mc góe eł je ś\ece Oem Pję Pn Mchł Znc Mchł Znc : b ee m że eg gł6ne Dye Znc Myn && Sńcyłem ęc pje pn? Re:mę: ęść łn je Oem Kó! g ne? pec pen phbcj e ngy ój <;hne K ne łył y<:h pecych ł A p em? mych p ą ne P em ś ą mje nny nznc" Łne pą y eźyb gejących pój źy (y cenne mją ą ym em" cyść fmjną pyp ) jących mnmną ść ęg 7 4J!EfHM &JP :ą Nem je ę łn ł mm; 6by ne ł chcby e b e łye eg neby yeg cy eń: %eł n fefł f< A eśce J O ś Zbn p e:!cf!:fy:!f: ;:=e em p óym ą cęść cynnśc pełją pónną peę łł y pe:c py ebe pne Ocyśce c chej ńc ł c e cny Npł pnny ł n L ńeg że peje ę żć ecneg ł pebł ę łść LńSem ył mąż e e y ące p śbe ę j Tymcem ócł Łń jł e nn łyły by cć jej " <:y ł gycy P łgej Ube boe był pcą nyg Gy p penym ce pyjechł p ne ł jż żny łył ł bem Łńeg ne chcł żen pób ócć e męż gy en nł ę j Upłynęł pęć ec ne mógł żen p6h pmne :ł pc:ął n Łm ny Łń ł gść óce m żny jeźe ł ó łó ym pęcen e R begły j ńc &nęły ę e ncy p6 p ły łyngy cebe ne ócę cył pn m męż ec OŚ łyy e ł yjął een ee eł: M bj mne! Pn ły %Uył pgh mm óc ec ł ąc :!<>nę cę ec Młą beę en p P penym ce pócł ec ł ny pe ą 6 ęcy ęe pej jn m ę 6 ęcy Snegp ym n6 U cy ne ec ZUSZODJJ e O6 eg p Mchł Znc ne bł yy e jeg L> ł? pył żącym fnn 6eąene; Lbn 3 mc ócy yłej jnj C ę f f f ł K łą eł głem ce Anneg Słnmeg chhą:::?g n e ve jeneg Pepych fejeó ę cj ncy ge "" Zbłem nę e?ej ną Ce Ó e ne jech Pnec pc be ycł ebe Pne yyó enych Sn mn ne b ychc pemóene ece n ęgej yecj clóg ąc ł pymnym em ge łynne j C ee eł ę ł gy gb pł śne chn ygłł młe Jóef Pł nych e ecne nejyeh mpnef żen:ł ę pe em Kem óż eg p Mchł Znc ó Sec nął ę błg ó cłem ę pśbą eene m y y myą Heeną K ZZey ę cepłej jeen y em y Ł m być K ch ę jąc śc Peżn ą cną ec y j ec 6eneg J 4e cyły łece pbegły J ły eżyce enły ę be p phcj: T my ę bmy łły neóych jeóch głóne O c pe8:ł p Mchł nej Z che płn mny Rem Pnecm ł eść pe ły Znc y e ejeg Ł% Pec?Cnął ę cł e ybjły jeen bec ceg neje ch gcy K: ec 76en (engm!): b by ne ypły p Pnec pc<nvł j c e e ;)en;: J bśce byłby b e C J błem? ybegł śnegem «?ny 8;em pc b cj ły pen Kn J eł nej ceny Głóneg U egłym y K m có Je pyemnee pójść Pł m pę m! pófe głł ę ę Syycneg n eó P pcy cł pn ę ó >y bć be j pen pcj e ścł e ce Pce peł ę pch beę ąc?: beć p nc m O peneg c Pnec cął mś emłym e bł fcyjnych ępjąc: nycb gcj? Penc 37 ży 38 je 4 cć g hce mpn nę pć Mchł p Oechnąy ł :qgem 6!ch e ęł ę pn epej n ym ce e Ne pmły p&by żny płc c Znc: łym T g n m C cęśce głclnych ec Pnec p ę ycy pg benych pł ny łóg b ś ł h ż c ę pn neb e ey ey y e cąc e pn n bęee eź " 9 P)ąłem mśc ę mn ne;": m y P ąc cee yne pżegłem P COę ecą pynł JeJ Ne p ł: c:b bemnc:he Znc ócłem ę ej ó e chy ąbó ych ymył cły łe: P9=ZU bee:ne:h śnee:h fech enych m Ł je :h m? c c p ź 3 mc fej ye cch nenm óc ł E> cś mę? P HELENA PUCHNESA c ncy pnec n m pyne: ecne cch nyc Jch żyjemy eeg cęzcn ć n:e b łżb m łż ł ; C n pm ą phł ąc g Zeg! ::: półnc pymy ę ży e p ę enej em <y c pebł ę ł p c mgfmn yąced bmne ;e e ę geją Złc py bec h cj Ł? 6 pcenych nęych e nych mch śne!ch m M ( hn ch y b yy een ąceg Pn Pch becne pe y głąe łb m e e e pp nh ł L 7vym em y ł h e p c b cy e SmSJę JUZ c y c yemy ź ł ł f m ną m: ychj ygem pny pe eży ych nemgń D yące ny J phbcj?: Dby ł y P e nejeem óe ępenem h Pyy e ee ym ęe ę n A p nśc je cemś pne pcąg em eż e nenmnść :e::j nce p żą pcą m?<?cągnął c)ge yh ch eży ć peżne bą eeg nnych ęc CJę ncną ;ł h ł :eby bć ść eż ą bem ń m jej ące gęy bjęych e e n E«Hł(N!>fMU T:f? śe ę Hee my cne ee gneżących ę ce mją ne ynyć źnej ej eg Pnec pył ę mnych gnych nch b e ecj pe ejścem ny! p Teg mg ę jpymynej bemnych \\c:j ybch! p; móce j< e ę hmnnść łc że j jż Njgą ś <>neenją ącej ę pe py Cechej 4 H łó ł śpące ąee! Qgef gż! pżn e bcjm m łec Ze nej je ąc y be pyżej żcyśmy nemg ny m e ż gn yb pż nenmnśc ęc óneż nem m łóem Zcęły płć pyyć m łmł S y ść pżne ne py emję ynją pe m emj! ę ch pg śeneg envm ń m py cy Pmm!e 5 pły ę pęy yl bem ężyc pj O e nch nmnvch e ne cęzjch nó nmcnych nął e byneg g pe c en jcec mnej gcy K mj je y śćcynenem ne ny nevch nem e!n y ł ży gn ej óy łm! ene nv nebv je e Sec )łjed ce! e Znó 2

4 T pq$f S&S CS!5 TnmJ bżeń ey c hejn eży Mjce Ke mny ZO Tnmj nce Fhmn ej 3 Kmn <v 55 fnnm! cmmjce fhmn ej 7 3 Ocy p Ceg ły eme \ mg myó" v e neye eg pf n Pychc! 755 Ocy p Zbyce ec:hncne nch m:eecv" nł n E: Pęb 8 Knce >nv AycJ J ecmy:: 9 )() :>m;: ygł p L ń! 92 O:v p Bbn e M v"ł p Bg<hn Rche 9 45 Sygł c JOO Ry U"Y e" yg p Cy n Jhn< 3 Kn cc e P> Chv;;eg p Pn Rv{" «cy: p f; e BcheńS Z;JA: Kn ;e ecny pny Z 5 O:y cn ;:nce P yc! mn:y 223 TnmJJ nq necnej f)ońńej 56 Sygł EHff&&& Nehepec:n ł e c:nem neb

5 S S n Bn DJ f:(q q męż\ve N b p nh je e! F*Mł jtt8łm n bg be ppć: Py y ę bn Fpn Z Cechch pcął ł j jej ł Pne Pc pec Uy en ń cen ją mm yy Jł \ę pevy nych" Pe Gbe Km y fn;n enn y pyccm cem m Fpn pmcm gmce y ppe be nem yń óy mż }:Oe mże łżyć jeg m bch h Hg N T żjć:łł e mem cję m Ogmne e mł być eć ę : e fnm fę óą e eę pybył ene ey enn:<te!y e pójne ppe chł pm e n e T g e ey by ę ł żeby emneem fncem śchm Pn" Epy łąc T Zb Fp ęg ec ł y ż ąć ł pych g pfeencc h łm pyję jeg łżnść py Mnce eną py m y Obe półn 927 eg 3 n ne m6gł m p :e em Jń jen cybv m e że p mnęc pe eł ący m pż żn cy ć Znny Lenen? nych óe mą łcć Nf n::y mógł ę y bęe epą był Pł ę bem że ym mym ó Heny T Rne yły He ą p P pł e gmchn p cć e pmyn były b nny łyn e Gbe bcył pę ennl em pócł Ay eśc?ych Key łżąc ; eyżn je Key eną Le n y n?m łó3m pm! mp enn} p!:ę ył mąc n ł ych f!ffcn em ę Pyycny en ee nmł enn n :e gmn ó łpł jej głę Pem m cyn ący ł ęgne pół eg że Ayce ;:;e ną m ech nfmj jeg żny łżącej głm ł chę łchą pną Tchą ełne pe yją chn ył pó Tł ne łpnem eeą D e ceł ł 2 mn Pł g jee głę bą mł T ł nyn cem b ch ey ch mł ęcną yję! e pec: jf p e ce Py śee emn c ł P bł : py nłe łył :#! żnł pcó cłej łżby een y g hęcł głę by g ne nemźe bł e>łnem ę ce Ang nch ch y pycyn ą pyen eg c nce łśne ó Fpn Zb y 5 n g:są ł p fmnśc ej ec ę c bne pp nej ne ypy łł e:e żen:e nem nśc ppł m ym chę yyc jeg ł e Mnce pe cyce pnyc h eł pn by pem b ę nął MA : pł f pyen e Rj n ęep ge n pż y n ł ąc e ł be yę en błą fą pe ść późnej ł m c ły ę pmy nej neem pgżeby x ce chby ą je ą D m Fpn ł jece 32 fe jc:b Rj Spec e py pe enncjje cjc cąg fłyyą ą Jenemn cłne Aem peene : mne"<j śe pepe; e Lvey y e Fnc e ycne: ż nemże pśó łne cę bn ee Hg e ne ó ó ą cee óy yył jm Npe!ł óneż ee f yh G Vje<:he óy e y Yłc!ych y ypę y<? ęc był em m e n:epeżny ó ęe ee mpnę fnc;e vm Sceg cnpły g peł : ęen y :v cłe że źnej py pe Apy łch ych een y?ęcy eg mł "; ępf cym e ę ne m pp meą 82 łykpch ych ąśn eń mnych? pł łnee n e męch nych eec Słny R m 3m g:e G y f n CU jfe;;;eżee;:::::c h:;: jh ) cłe mły cłn m eące cegóne Omne nm!! ó ne jcęścej p p j my żłne:y c ;egó U) m pć m mch żółych bych ch ycy m?cc pn eną ne mąc n:e c ceóe że cą ę Dne ec łnnść m nem cv Tą ych jch góe je nęc yępł żłney ne p mł źy e ychc e c jęych mó e: ył ę Fnc łn eć ee e j cj ey gy y by J ż pć ch ej ę em ypó peneen c:::e Npe nj pnł y ó Jem becną h?ę by ne e em mm ny R;ą mę!lym py ynnem R eży żć b f e v bj b fłye peje ne y cył 2 yęcy żł ney ął Pyż ; 3) : LmJJXJ LUXJUJ JDLUCmU ycy nn gnę e!! cą óeg c p ech mó gm;yc h óe chrem U ł cc>łcvch fe< e ły 28 pn >SG 8 ff fp 9 V# K R j nbne nnc ne nej v :e n5 J(;" pb płć fn: nń e eje hc n7m ;f! he O fe fv 2" Njłże chy śece ;:!c: J V A c/; ( f: \ Ofł : echłe pbe!! pgó Schy e mją 28 ó łgśc cą 699 ; pą yść 24 E "e Kenc ś Heeny Pą Je \ hnnvch v pec vą ją ę ype e fnnc! 67cf e nene pj f\ec Ue T>v :mncn cn e cy e ypy nnny (pv cce) Żć p ech f :ejh P mnem pjenem pjcch c Rp n śó j nych gj em gnącej Rj pe S\e Sf\ pnyc h pe bó męę pe ó ą ść ch p j S p L nc CMł?;:::!:ć e h pnął m j"""""m" ;L:\J:Jf! mgnen łne jeg ł m eg łm ep2 :" J T J H J J R J m pn bny py n njących hne C pn >b ne bęę Ph ągj jmśc ceł P:eemy m he łł G y ł pe Zyyję : pny ppnł G neeb j śnęe jąę hye?c een; Łó peść ency n :: Pmęj pn że nc ę Dł pneeące ce ą póby cec mne ę pn Me ż ąść "gy ne nejjemncy yół em p Ae j nc Ae mm n C C C J O O O C ( : O Q O my Aej Pep m b pn p pnł G 29) pn pnen embe ęc ppychj;\c Ne pvem c pe ene Jź jce $ je ć e mną peł e żm ne p J pqój; ć h9 mchą nę G ł G bemąc żącą e e był necęśłą ecynę K pn je? pył mny mm y ó cen p ełm byłm pe pe Ję L ęc łch U Ren b n że ne m ę ą pne G Uęn pcj y nej : pył Gf pe? jej pe cebeę e Pch męy nnym eę m jeemj jc pn ę e D peł nejmy jąc Pc żne ęc ycne peł GbL Zjąc p łne fneg Nżm ę je en pób cny p pą n m eść że n b Z mół jby ebe A y pżne y żeś eą e b chę ;! ę pn n pyje ne ęc nmł! J be peem yął y SOOOO łych n Ren ; P m ę pn pegć ą ł łmn Cóż eg? Pch m jż p Beąpem h mm pm pył? p b : peł J pn cy peł pnfmł c:;my J e pem m Pę peł ch y; Jne G A ch e Spy m pne Nę c P e e? pył J yjśżnych bce cłem m ą e J f\cę ścnął G Te pe y że Chyb Fe ł pe mgę ne eć ńeń mył ne cem ę pn Cy mny ś łe e eł : ; łśne n G e m eą e (!mśc fe y nceśne 2 pył G e neć : żnych? A mże pn m O ne! Pn e Ahe G? ół e;j YP:!: Y nm P?n6ł ę L p<;>e m c pn bł e G peł T Sh p emmcy męcy ępne mpee hbny R ó?jne n Śę? łvch pyjnyc h byp p:j b ch bem be Pn Me mże pł G} vyj peł qm ś b ę C e ch peenm " heb Ją : N! egł m łeg łn Sę ce e py? c )cę eb:e peey e m n ł ł głó N ":ec y em L pył G b y ny pł Jź py p ny Z b ł c ecne H my em b ąc g m mm e JęC Y pn e y M f ł n b A ę że ę Z;e m N pn ę L ł Mże p m ę pm ł " chc em ę \ ec ne gę echce e e cy yjśnć? K e ą n egj p Jź N że być pe peł G e ł c ł ł nep ny njn e e łe e ec " c 6Ył m e c Z pcłe pe vmł U N 8 :? :!

6 Dś n nęnych HM łłocy J!:%U; S 5 = 2Mł S *MBA 6 :e PLE DD chb pej c& Sef ŻEROMSKEGO Tgcny nf męnej młśc D ec śn g bą pcc Głóne y f: Cyb RENA ZJ Ke HELENA Z Svmf Mecył KO Sefn 3c JOACHM RUDOMSKA Sł yc ŚATOBÓR K Ben nłm m j [nn e v NEDZELE D[Ue 2ej ce ych c 5 gy ły ** D n nn 7 Młłł A NfłEA* MM** H*E SNO ępnych Dś AA n ępnych Ony e śenśc nch có gy pemnej by ecf nó pężny m młny fce cjąceg ę męy hnem młścą bey A : " :fpj;: " "S góne nepmny bhe AN MOZZUCH!!A! "Q Tył ARA Tjneg Ke" jpęnej jpęnejych łe CARMEN BON ąjąceg ge eneg ę em ycemnycnem che p chn yne ej neónej j jem śeen eg Mż cj myc p yecj p L KANTORA Fm ny śpem łynneg yj:ńeg " chó yycneg p bą y p H A 8 c A pf 2 eą e g ef O g 2 g 3 ce ych jc 5 g CEnłłłK nasdłł NARZĘDZ OBZ PRZYBOR6 OfROC yyłmy życene bepłne J Pł\RCłłEC Pń JY: 6b ónych eneycnych Lecene pv f ne śę 9 pe:hv KvnK Ae eegf "N" D ne bub"z y G6nym vn m;ó Pb ; Cege 43 Te 432 pbj e ppene ecje geym mce eńe męnśc gą:ce ł ; enfysycz encc ónych eneycnych nemcy płcej 3 Y b6 JĄTECZNY pecj ch ób ónych enec:n»ch e n OHHf p PORTRETó T!::!j 5 pc RAM yny!pyjmje 8 móe {ychm\3! 59 PłZbYC# ł6! Oe pcen pń KnnynCJ 32 ó! Gńej NA RA TY! ne ne pej? JĘZYKA A D en Pf e Sf ne pnen ngnn ; nf Y[R U ;:!:: e Sych pecną ócną!eł!ł Gń 23 m 2 fn pę " pę? M fche epnencyjne pfe Sefc Te Żó 42 Ky yc Pymfe ne: bchej chnkś: 68 D pń pecej epnencj hnej 4 5 D n!mvch en;fj hn p J p mych CENY LECZNC gfj ngeeg fnce: nece: pn gmy pej ne Rnó: b:h ej nc yjnśc geby P ńcen śec ŻJce )peó płc!e 5552 Nąne Rnn enjnyh jych H żnejych 6c Cne S*f ej ch 72 pół p pł e e 6c enej jepej pe ę ecyn Zgł be y Z ć ę nż H e pcem g Pm5 4ł pm 35 pp Bc Gbłó Refeence pąne N N 8 mny pcny fee neł eeny geby ły pym jemy ee móe y[ :vee fe Afm A M gy fepn Cł łó neycne BR A ó Pepł ł ch AD Z"" f óe C óne e ZOTE JELK PRZED E ve pecjnśc envy ónyh eney!fee śene mp c nych mcpłc? :!evcj Renen cepe ych Nśene ;v (mc ł pcn mpą cą v e!n :J pecje pn P::y :vy m!g 8 O n P 4 Zł 58 :;! D pń 35 e pce b mpą cą pócł mcmcn ::vn n / ec S h ób neee śe 2?>O pł pec c Teefn 2687 SYNOE LECZNCA PK meeg nejm Specj ch e ecj ceen Pc 29 Teefn n 322!e;y Oj2 e Bhe mnnneg Mep" mnej Ane fnycnej Yhy" CHCESZ ymć ńcyć y Le nenn f H!)yj ec ncy py Pej 294 :enne 27 POSZUKUJĘ pj pvce bne pśceą f e nem neencem ejścem ne A m ReDhU" b A B"

7 G P neencu F P \ Pyce vee pc: p łn> 6 Djemy e że ny mbfu yścgv Vee pnł ć e e p yścgero ę ł ej pe pe m łenłe VeeJeg óy yżej pneg p peje mchń vścgv Bg!" 928 yp 37A 4cyny mpeem D Veeł jeen Jmvch śch ec( je ny Mm pcm bej jy hegłvm pc yścó ąnych pe Ambb łó \V bee pe p h m ś ł pcen» OfPeB f : Db Bł ec evę Zą Peó Z Le( c;cegónych gpch ełnych?fgf!cvh pfh żfce ycne pcł ce ą yy ę ćeć płf (P e by óe nć mż j J gnv ennł Ł Fnn Lc D eg p e eycne y F"n n") n e p 92S pyję een ce ne pcne eg e e PZLA 45 nych bó e be ł n ceem ą óy m c ąe en cy 57 c OnKO e nyg 7 e nc p:mvce 75 nych 9 c ęgch b p Tć eg vć Je ee ce FF A e ey y ee enne łżą ne pc: b pc nfeencj Myce ne ęg eg? ę nee 3 mj b ej nfeen cągnjęcm eę ceny bęe óneż pece pem e?eynym pmcj c :: P becne chh P 362 cynnych eeó e:e pecnych nych PZLA mcy 55 męźcyn (27!łeó Dnłfśmy J nfeencj p e R"ye ph epej ó P był ełej nee en pece: pńłe v ;m AJ S ecj S łch łgch P ęge Cechłcj ebch YPOeł ę nfeencj nc n?:nn em m n ś ne gąc ę je e gęó fnych echncnych nje pecjne mj FF A M ś R"yn:bY c cey Jyce hy b Y Y ę p e mmcyne p > E L KE N E POR O Z U M E N E :::ep;cc: \ó;h:;:;:;b J pcen en e yy łm ę 3 pc m 29 Df?nełe nej ę e( ;f 7;; :;ób;;j!łpf " ł :p4 ::J? pq& &V Dcnym ycjem był ę ne ecej pł Rómm neg yn pebcv cvenó Pegą 5ch ch gncnych śeneg Sne?" Ją:v ę jep epeenn P gych S ybył ę ąpśc c ych e<:c SfOcó pch bcjłv P ebcv neł p eenneg c nó g cb 7233 cve6 pycem py có jm nem yn pebcv bfn en pób cyć bęą cy cenem że e e jce fy cn p óm jc je Kc?e 9 p cfe 8 p e ; Kb mą ę ć p T yem h:n Sł6 7em 8em jcem Cy neje Pce bej fym n pey n ny pec nż ce Kch eł bc pcne pee Le nnjcpych O pcó genem pc? Oóż en m Pce 9?8 Ln łe P 928 jeźe ybej ępjncvm ( ch pje ę ść e ych ynch śeny he neóny pł óy byych pnó): e b y n p m µ Y n Ceq\ 2 (69832) Knpc n!sch b g ł {5346) J c;:c< (J\{f4J) 4 Kev " (29?O) 5 Annec (28972) 6 T ;n nc 2 c ź 3) cene neg łf p cym c p pbcnść P K 8 (83) CcJ 7 ("!=\6") ł P e " p ne y y S p j e n c P eó eh nn c e"e em n vcm "em g?er"o J?O ą ej cy n \ (496) 9 Pn (874) ce cye ) 5? pcv bą łn?nej : Y łó eg p e źe Z vm pebcyem egmm neś (725) "7v::nn nceg nvch vmó ą PZLA y c ne bł f>e młcj"c J: Am mścł pej M Pebcy Pe SneR"n pe ej vób bc73 K7 7 Rćm 694 Le 6 c (4;j K;c;6 448 Ppp; pnm j jce śce 928 n pe hł p Hł! e f :e g my? p ł m je nene je ne nnce: e hvcneg ę e n en n ę n 3j 9 Kh; 3U6 297 y łh J\ S 2876 nn ::>4 K pvce Je pełne benv B ce hmch p peg U B 8GJ Se pę be YObć że enn j ć ne bęe ch 88 Jcvmłn 4 K R6 K 32 Rpe " Bccó 27 Lcfe 26!f!ene Dee Fech 9 Kn Kcy AUq!Dnfq nnfq 6 Tj;nł 98 See Jq f:e<:jq O nhe pm p94 Pnm jece Te ń fłen e mą pnó pnżej yąc em Pe Z Tegcny Jż pbeżny yfje ę fnc enn py A" że ec my ec Teng ne ł jece ceny Ue j ee nepne nene ny ne m He>eR"O p?g neę: pejechł em bh ę ee :vąy gyspne gem e Sp by np ch pe: c pe ee ee cyenó p yc mjn!ó mchem? Ope :ł mnó J m!tchó 5 2 e ph Dv pmęy ą y pej Oł h: że yn chej pnfnśc ąnej był peem ye beln e pe cen ve e Angją bę e ę pypcne p nem em ó c e cej p:ne my :y cy bym m: męy 2 mj e y: g że gfje e e ż Dć ę p eb e chem O Je pypcmy e e m pyłgje p yb y epeennó p e echn ścłych bceń pn m m<;:h?<j 2 pejeżż e Oecny emn jce ne ły ełg g (b Tp 6e jce je mynych ą e óych c g C>!en J!Y jece efmyne ne?ec y hej) m: Jpą cą yeycną e ę e pejecł n ee eeg ppbe!y b nej pece jpp Pyłn np e pe: by 728 yęc m A ne p?;mj!y e bęą ę łych nejeg jbej gęne! m mchem ępjące ęe py en e m :ce m Łch Leg" P em PZL T peje e ą Pce p płej Cyż ycec: Pyż Ben Pyż "":" ce nc by pymyc cy em fń m ceem pe ży yn pebcy byłby pmyśe Rym Pyż My y y Py f Nej Lemn je feem e ny m y ńc ce jęych gych? eeń ye gą pą byłyby śó peych eęc jjep pó eg jeźem Ny Sc:j ej fbyce mc9ó Je jęce j j pycem een!n Fnn pcą peg en e m <>n ypóby ę c P ych 928 ł e j c Beh Jeże pyjmy e Pyż \\ć n mch:v Kży mb ch cec nej Pnó ynją LccRóneż Dną ą ą ż 5 jce Dceg? Cy e żej ych c je yąc J nm Je ny "PU pe że 928 Pnó ne ó (chć ye penścą nem) ż by 3 m póbnych Lemn je e b ąpe cv ł n fjne efc eż ó pejechł ó jeg 2 j ńce jny (p pą ne pyyne yn ńc cec bęe ę 5p928 ne m nej jc ne y mść? C jyżej 2 yęcy m: c óej fżyf yj mch en ęe jepych e góe ó pcmy m ce pcey cj!!) cf e be g<; ne Gń eeg cynvch pcó ym Rvee BeJ!j?e ye śę pejeżż nej m nec póne Gń N Knó pć? Cy eg że Lec że ę że e y ne jechł yne e nne 3 m C ce m gy ch p peb y żyny cą ceą ym by m Fncj? e 3 yęcy ó męy nny mb pł nemnej pbe mchy J chćby y en łeen vł Pn bęe ę pc cąg ych 2 mł y y!)efne eje ść eg pebcy em enem ych ycyr 928 Ompjy óej ch: Sfem em y ygne p ( peym ) nej męvy ch enn p b yąbł be cy e ł Fncj byłem P n był chy J m<: ych AZS ńc ep m ge śej ey je yż Knnynp Pyż jeź cy ce pecne żyć be nej P Oł 2 bó P<>ch peje jęych nenne A łem cfe łchy Aję Scję e mże eg eż pó PO pe m ne ecn njg pch b cóż ę je? R ł Fncj cnej póbe ne chce yyy cąg ąene nejó ó!e e ychc ą m p) ó śó jenych pcó cy nepeł 5 yęcy m D Tcj ć Zem Lcmn pejechł ne cą g pecj m ne bne Oóne je je 3 yce m Pypcjąc Tene Ząe ne pl óym gnc ngy nc ne łył że j eżżene łch AJJ Sj jennych mó ł mj Ogółem enych je becne 4 Ne by m jż jc jeneg c yn p yęcy m Qy y yęcy ó bó 25 cłn mnjc cb! nch ócó pej ły jeź mmy mln 75 yący m cy ( ęą ść głnych nó p Aemc Ząe Spy e 23 N m c ł eg pc pe y e je ę Aemc Ząe Spn;ey Pe peył hy y Pn f78 ecm fcnem eg fn: e c ł" 6 4ym (46) em c en pb py:p Sn Kó H m pnm e mgą mcn Sym AZS Ló 32 Jeś e;enych 42 eó v żć vm e e ec! Peą hc yem pełnych pch 268 nyó ( bhcen! głń nen!ć n by en 2 ęó męyy h) C ę ycy byych yłó mnem ych cyemó en mc ch ę p p\ ;śc Jeże yn peb ełną hegemnję ene ec" n: byc ny p: p e ey Km p PZLA eł mm Jeg C?;encv n;" n y c P7;eevm p gę 54 ey (b yó) en 33 ) ycę pe pe fm bece 2 męch ć e y Y m gnmcv m 2) ć S"O pce6}pc;h fnce pee pn J n vev nó n pm p bc ec ó pe hey mę Vł7H " n Se pny nn " 8 "" JOR ODemO

8 N Pż f:ny c hf<ne nb P hycny Lmh2 {Nemcy) bny Xym ccne vch eh Pfe ży ne był pe nemży eg p że mł chch pże ::łc m płnnł nd podjv efłne % ena p;v fef T Ze ygą e e ch pół«;envf ścenych nó fóoj ec:nfj MAX SCHMELLNO nv be ne cł ny pe 7:enJmny łm p ne m em ycee :JCvfn fn TRATATO FRA LA SANTA SEDE E LTALA c Pe nc n my ej py ppeżem ąem ł9m Pmęy Kpenhgą Benem p ł b m ł fgfc (peyłne bó egłść) ży pbcneg Pyżej: pey b pefgfny" Kpenh2 Be; fgf ńeg pee mnó Men Myg pey b pełny Be Kpenhg; gmch Pcy beńej nnc Ł 4 ecne ZJce S L Zgn: łych ęcne Pe nu f : ęcne Onene mó 4 y Re: Amn:J P 49 Teeny e: 2724 Jf>43 Jó44 Teefn nn:j 224 gł 5 e n j : ZYCZANe: O e e my ( ne Op) TEKSCE: 4 f e my ( ne 4p) NEKROLOG: 3 e m ( 4p) Zec śb p eśce O Z jce ne pecj pł Z!ce 5 pc gn;:ne p: ej Z emny głeń mncj ne p Dbne 2 gy N;m:eJf ł łzo p pcy O y Gny pyje ecłf $ p pł Repó nemó nyeh ne c e Z yn; Repb p p łył P CZyce Expe ecny" n Rełb Sp p P 49 ł M e p Jn Oben

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

30 czerw<'a. obradował w

30 czerw<'a. obradował w ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKICH KO ITETOW FJN

WOJEWODZKICH KO ITETOW FJN ynk ybró ZSRR ŁÓDŻ Sptkane Preydum Sejmu cartek 28 uteg 980 rku Rk XXXV nr 47 (955) 27 bm pubkan statecne ynk vbró deutanvch rad Jvźsvch pętstu repubk :akych Frekencja vbrca kstałtała se e:rancach 9995

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę

Bardziej szczegółowo

POPULIRIY DZIENNIK: Pos1edzen1e Prezydium:E~~~'~"?Per11nguer czelne1 i Z Z i /~~~:~em. województwa płockiego KIESIE. Edward Gierek gościem DZIER

POPULIRIY DZIENNIK: Pos1edzen1e Prezydium:E~~~'~?Per11nguer czelne1 i Z Z i /~~~:~em. województwa płockiego KIESIE. Edward Gierek gościem DZIER AR Edrd Gerek goścem ojeód pockego Wydne A ce ron erek ken 99 rokn Rok XXXV nr 78 (92Z) l Z DZENNK kjg o produkcf ego nego k!du J>eMochen pąerją SEKRETARZ KC PZPR cego odpdoe prodjuk;y rfl!le EDWARD GERlK

Bardziej szczegółowo

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE t 1) yky pcy () 2) p dycyply pt (b) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE Kg c mżmy bpcyć? 1 1 N pdt ych Ogólych Wkó Ubpc (ych dl OWU), Tyt Ubpcń Rkc "WARTA" SA ( dl WARTA)

Bardziej szczegółowo

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi-

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi- ŁóDt etmsk Order yd A ponedaek pca 98 r Rok XXXV nr 60 (904) Ceno 35ece Ludoego P Pryaźn bm byo sę Beedere spotkarue premcące g o Rady Państa prencącego OK FJN Bnryka Jabońskego prebyaącą ofcaną rlytą

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~ WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj

Bardziej szczegółowo

pogladv - nie przvieto odezwv.

pogladv - nie przvieto odezwv. Rmy B Craxeg ŁODZ, pątek T paźdernka ydane 989 rku Rk XLV PL SSN 2087707 Prebyający Plsce predncący łskej Padl Scjalstycnej, były premer Republk ł skej Bettn Crax stał craj pryjęty pre preydenta 2 (3068)

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz Mtk Dyrektork - Ktry Stchyr Pomoc nformtyc - Klud Wencer Zrąd: Redktor celny Mteus Prybylsk Z-c red. celnego skłd Gos Jsec II -c red. celnego korekt Mchł Lr W tym numere ystąpl: Al Luterbch Mrt Tomcyk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ..nin.u.l M 2010 N 1 (42) 13 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE Jtm i lui (. 5) P jln tną nuą (. 8) Mt Zilng Wgó (. 26) Wtśią jt m itnini (. 38) Kó itóą nj ulni (. 54) Wni b mięn Wni b mięn

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo