1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC"

Transkrypt

1 OPLA TA POCZTOA USZCZONA RYCZA TEK 5 ODJec nve pe2 p Jnó Lbe 3 mc Pce gm ę 6 p Jn )ve ybchł p ł ;:> e ąceg ó nejeg An:e6> 2 :!ceg pye!hj ;Jcn ł ym 57 ec Oónc y Y ną ł 6 y ły Pż pł e< mpł e ny;h ó p v NEDZEL Y " V ł Oł NEDZELA 3 MARCA 929 ROKU : CENA NMERU 2 OROSZY NR 63 mą: CH PABJANCA PO ZBRODN OZbój pób N;g bł j ; nn <eg bg e bq pnjqkłg n;b n p 53 f y Expe" ym fby Kch En" p nż Knnbgm cjy "Expe: pynół Jż e pcję Oy m pcł bżć Złem py mć e nem eyłem g! C ej był ne pmłę Jeneg! ą ypłem ą fę mynę cy eż eył :ł bą żeną Pł bem e N em ye Knenbe j e Młycy ne eył O łch fbycnych fmy Kche m! mę bójc MłYcy głę ec pchął g mynę cy NEśC PAN MÓOL PRZECEŻ ONUbn Ene ge 5Jen fry ML YNARCZYK bł 53eneg DO MNE SKAROĘ A NE RZUCAĆ yeł y Tm Jż p em ceg en ł cęż nny Ogęny ł b ły Jenc MŁYNARCZYK DRONĄL NA SłĘ NA CZŁOEKA! mj JÓZEFA OTTO Recj Expe yeegł Pne yee pł pne DOK POLCJ LECZ SZYBKO SĘ e OTRZYMAŁ ON TRZV SLNE ŻELAZNĄ SZTABĄ PbJnc eg półpcn SOym głem Młycy Jyby p C? ANOA POSł USZNE UDAL DERZENJA DA OOĘ A JEDNO PLECY óy ebł jce ee2 żnych n ś bżył j O mne SE DO KOMSARJA TU ce chen eł n UDERZENA OOĘ SPOODOech pn eż młby g eyć! śejących cegółó m c peł y Knenbeg AŁY YPŁYNĘCE MóZOU A c n pn peźłł? nne pycyny cnśc bobecne ec ne eg żnej ą TEOO NE MOOE PANU POE ne jąc żneg nefo c:en pśc że Młycy cł ę ZE UJemy ę peeyem DZEC! TEOO NKOMU NE PO gół Tjemnc bn ne ł ęc SZTABĄ ŻELZANĄ NA SA OfARĘ yecj fbyl PymJe p y EM! N fbycnej ce RY Mec gył n ł cłce yjn KANENBERO óy nfmł Zbójc pebyjący e gył ę gej ę e ch ybchne łcęm pebeg e) gej Cy pn pł j? Pył g ece Pbncch chje ł ę eec bnó Onegj g 73 p nł gy ym cąg płny pój Te n mjó Żen nch e ne ełem ebe gbnece óc ye Knenbe TROCHĘ PLĘJ\ TAK ZYKLE e ne pypm be Jż cy pchnął ł c ę ł py myne mn mnje że n e py óej pcł Młycy chmm ył ę Jś yprbncy >cł >łe cę e Ułem e ychm fb chł gy O eżł J łe ycnej Pe Jeną myn em Młycy ł pchyny ą łże Mj n bófcy ne Rbny pyóc Młyfą śe nłe«: ynecn był O męyce cy c Sę łśce ł ec mbjm Młycy f!eś en ne peł łm #fn e6nf eefen e nł N bnó ne chcł J nfmje yecf łó M 3 mc m peeć c e ł b ne bmy ę m! y fbycnych Kcbeg Ene ZA nence mnycne eb ce Jeen nn mnch Dpe "" ne nyn mch Jeem mjó peł m że łł ne pyjne ency By" ą cy" pe ś R?NO ZABÓJCA JAK ZAMORDO Młycy bł O p łłe ną Me by eenem nebyłeg cene bcj ę mgł \\ANY CJESZYL SĘ fabryce ś głęb ynął: P BRDZO DOBRĄ OPNJA j ece n n bą O óy pcął?cę ej n eenn!p : cy ne je cł" Ae c m śee ł? Tymcem peym eb fbyce łeg bn był J j efe cn pycj epył Knenbe Te2 n ne e e cej ygłć mł ępc pe eefnł GPU pe gmchem nej nnv OD 33 LAT Młyncąceg ecyjnej y m ym był ę ebne j y e ły m cne gły LUBANY BARDZO BYL OTTO ROBOTNKÓ f!y N v: e PRZEZ ł Z N NJODY D yc Knen b e ne mgqc ne n y ce Unłch G y ę ę jc yśeć jemncv bn Unch ł móncy óż g ł enncy Tceg pócł eg 2bne PO CH nych n cęy pć y: nech ej bcj pśc e KM N EMA ŻADNEJ SCYST PER L ZJA SĘ GABJNECJE ZA Pec pec em nech żyje Tc bne Refe Unch był ę SONEL FABRYCZNY NE ZAUA BóJCA PRZYSZEDŁ SAM NJE ZY!" Zcjąc ę cenó b p chną ją be peó ŻYL TEŻ BY OTTO ŻLE SĘ OBCHO DZL Z MŁYNARCZYKEM BY KE ANV PRZEZ NK OOO ZBLŻYŁ cj Unch ścył: McDYKOLEK KóCL SE Z NM SĘ żolnerskm KROKJEM DO Młycy eą óneż był y DYR KANENBEROA SKLONL SĘ cj ść pjny NSKO Zbójc mny óeśndy Knenbeg żył że MLYm ODYŻ OBAJ UCZA 53 LATA " pfefem v 6ee eed NARCZYK BV PJANY b ęgem U mby NALEŻY ZAZNACZYĆ Ż ZAKŁA 3 mc C ę łśce ł? pył ą n yną ce ne łścym łm p!ł nacff FABRYCZNYCH KRUSCłfE Me ł e J e cj ycją yn ęgyn nmcnc ee hnu"egem F:NDER4 STNETACYCH TUŻ Z OÓ PJESZY JEST TO RA STO LAT ę v yc b \VYPADEK "" nc ł eź ZBPODNJ je nep ycy eą e py ąp?p!8:cm pje YP e npgq ż yłł ełe e m e eł bce Dj m y pmącej g y ej p nłe cfem śce e pyłł m jegś pyn m penych ąeń ee eby m pm2ł T pmc bvł m pełne nepeb Pe ecem O cął mne yceć e pe m p e!j«:a R 2 pc e Hn DDJ m6 Łó 3 mc n cj5ym bmłe m py P 32 gnęł e ży ce Genef P n Re n p Łą ene pge p een peej pmcy peł epeę p Rjgc Pycyny pceg nen nec c pejpcch 6vnfó" b 3 ej py?ne m mc Pe m Expe" pne Ł bc 6cb p eg 9Onół pjece e eene eg m cen cnej ó Ją pecjne cem n<:y nć bęe cłą pcję n ych geh :ych Ł hczjych!en b Ł j ecef! był ę ą n!ey óy bją ye nśc pbcnej pe: py":one pe łścn e 6em pnn<? gm J Sp en m n e pneen gć Ł pechny p n pyneg Ł Sp en pepny en:vm n Ny J 2 mc e cągłych pó ec ych nm ce n Geg łc ce m An ły ene pyą Re yąpły begó pyjąc ł 5 bń e m płnych m Lcb f ch ch 6 Sy ne yną ( ł 2 mjnó ó L "" Kf je b m py Befej 2 pven mch mbsjcy Jf!DAe Be 3 mc 2en P Km ły py Sej 27 ene p Pmęy Beem Pe O mjnó n e e Be ey ge eł ce jyną ym c 9 pcągem e n m!unó!m łneee mc P R p peł epe Pcj p eł pc óe pbł ób pynych ::e ejy śó óych 4 ł gc Pycy ce c H: S! em vc em p ó ej bnej ceże bże b mcy PORUC ZNK CZESK

2 / EXPR!;S mą : 4:" SN AFER&&# **ZłL * :! &ZSG De % ce ;ne c pf DJ ódj cfen vcf " J (em pee cfenś" eu8ł ) njeł Słynny fy fncq pf Jey Ce cmł emę jęnś cł że pół m ę ye mcą óeg mże cenne pć ó neye ch pvcne ycj cennych gó chenych Pf Ce by gy chene j yvn" xenn" P!vnneg en; becne py cny pcje em by y mej być chene gy: m być łne py pmcy yy óżnc mpev y pechną gę b;m pqych mó Zbyne chenych gó ęych ścjch pył ychc ee nśc Peeyłem %y e Ą e jją e e nmych Uścch ; A ęc pee e y 9 pc :!n\ y 5 pc nen" hem" y Oó5 póe Jece e ą ypn" xenn" L yp Ćhenych ą b Mżby em eevcne pe enpey yeyć płynne p e e chene gy łśne yepje n pfe Ce Peg en że płynny en ejący gy hene je pepny pe eef! cyń pycem gy yqeją! cyej f A że pne pe nych fścch ne pe jż óbecne żnych nśc mógł pf Ce cąg ch Cąec pe jją:e e e łeją bem y v ye chenych g;ó J mfeycne pee Oó ł ę pfec: :m: Ce (żnce empe mę y cepłą pechną mnem łębm YZyć j ne neycene źół ły Me cy em enegj mcą óej ną bye chene gy Bepecne chłłą gy cen ąć bęą eemł ścm ych ch vchc pefń ybyć jeen xenn" e! ść ch pvc c ne e ne Pemvł chemcny ó ypn" yn bęą ęe jece gy ne bec nych mżśc ną y yne by ó n jych E ZUS MU: 25 mj ó fó bb łn ł q Nm pebyjący jż łżegc "jje e mne ó veb c Ayce ppełnł n jenej # A xenn" n 5 pc ycefł pec egpene p Jeen ech ennó py jeg ;emncę Annje nepyfne f?nśc e ł ł pe pym mnm pc ąe ee cyły! nc T eż y chene ej ch e jż łżeg epe łe yóe c ne p:yją vchc pe eę em Tjemnc geły; je ę egłść; ąene c peen ny ł ne pycnej mncj nvśłe cjemłcnym ej J<ą pnny nym nch nó )cm ę cegółó c eg jj p6b n?ą ne ce n pe ł Gy vć Dxeg Z\\femv je chenem"? bne nyń N n Ry N n pyby Oeny nc m jee : ee ne eą ymy bł cąg jeneg peł 25 ce ebą ł Je ł njyne łmł J N e ee je b jny mjó fnóv! łych!henemf U pce; ę chją Nn Ry cymy ne ye chenemł m ś gn nen yyć chce Je pn żen ny że pegł : :n xen chenen g!łmf ce f j Ce 8 U f czy e ye e cł mją ą yem pycny p f p c R:y njje ec;e g łgę śmłą y ef! nś ee eenj mśc ne pł ce ce eg cy py pne ł łścce Lc p;ec:bć e eżyeg pe łżyć mół ne chemcnym f!tz!c ółnym Jym 78łÓ cmf mśc fnych; n cce ć ę y e f?(vm J Ae nne pfe Yem ej! ł:śne łącył <; eg bn U:!nęCA bec!=g ne m! eg 24 eń J Jg ęcną łcąc!e pc głębe pe c e głębn ąpełe ne 2ó : chenvch p j Sbg był cny ęc e!! p łj mn łcheny(;h Dj ymy łe yb<e cfmś c A e pe:> p cjycnej yn pve en ng fe ćce pe Pyż Fnf n e łn yfe em D LnYn :pyby V: ch gy ncem neg pycjny p D ce jny peńej gły ł eb łłą pene m hve n cce ne e e y v: łłqn( ych pe ne he nły m ceń płżen ne Ję ypełng»cnef : py<;" N ą ycy ł{;e ne < ( pvmhnych em gy Je ąys ł nc;e B ó m: CO m Bcheem? C łychc be! pne chne 6 5 cem \ ą? \ ) V ne e vm nnvch Je p;v g Sm necenfzebn Denłej:ce$! N e e eyn e m fnce beg n:: n ę ece p Kfnnem ce py! e e y N pść mgły ł pc łębe ce Yf> e /bvf Peene ZO!\ en e fą łó że ch był p ne pc głę Nc e e b nf ;pce by " cenene!"e J?Oąc ą nc Jc cnych eenó ce n cy ne p ł ł mnęe b ge był by ee by mż m Thćne cą De e cemj g che był łc peć ych jł peg::!!yk;;:; ;f: g;:!: c; bne p De by cłe pnfmny Nn Ry Jeyn be ł!ych ył bną f?tupe ęy nych łch ęc ę Złł ppłn ej ece bcm; nenem n ę pem A S?"p begę pł mny my Peby mnce ł chc be p ee ppey płąc!uj cep":ny pemccy nje p ee pfyy! ee cene pemyśe chemc m ny ę e bem!;e ppey ś cąge pją neóe peł ącą hję?pene ec y ł v e m e? m n pełne cły ść QJm Oe e E Py ;4 JUZ %Y eś ępneg Dpe śe ęm e!e p ge;e ę ; nłe Jen Oychc mce JO eść SO! głębe pcce pynły bv vch chenych $?ó pebg ee y ge ęe CJ Qcył m epel} C cem ę pyjech óy c pycę Fnc; eeg y ę f!ą py ć by " Jch c c hvł m ::n p\; p e jż nym )y9ne nnóvnfe e m śe; m p:e):neg nee n n p nem P:=:H Oe Bee m: eśę późnł mść :fzy che nę nc ncenć em yc yhn:vch ": } e \ne em Dę ny cey c engn ygł Bę e jje nem e ::!b::! SOCJó y jcą Ce jż ey pc ne nyń Nn R) ;$U:9 ecej 26 chenych nż p D by pecene Z}eł jn 25 peł bł by e! R mne ey ą / Y:Jem pbe Ae pnv e ą; ceh! m Svene cj ył fnó łych n nfvnnepn n en :ó e m nąc N Ry : ć g bęe nyóv py nych óy ą g ;e gc ne yó " Ov P Dee n >cą nął Sene yj ff cvśce j: c ecg:np n :emn cem e p " młeńcó óy ;m3 v cch Jm b ; ych ch pyen Je; j pecją mję pj ą cejąceg A mv}: p chp&jg fjm śó e y cą?ł peny pny ż h h eł ne ę JJe n n m S n Y ż ece pe "OłJnem ne? Qn yń e p J eg e p ący g e 6 " ; B J ł p myłó De óy óce p eg eżąceg be Ye\ c ę Aen ną mchó p ceem nłep!y en nem em cężeg ympmó śó mł pe fe mfeż: en e De; pn ścyu młeńcy pę łły óy neł c bey Ośmy Jeeśmv fv De pny fnc pł cne j chemj pyą Mąncfe UZĄn nej łę ł pgnęśmy peć pn m chempe Użyne nny y jeecyśc cyce ę mych ec <óe 3 my nn!e3e ygłen ó :yp Póbe Jęy M ó pcł jemś ym m ę Te J Uł Sbg ee beg Scą ybjm chem eny :e Y n jpenejy jęem pe ebe?ce e ó yły że Pe egł jemś y je ę pn ceej <c!"j;:\njne c P"cę pzją m pe ych pmgł m jeyny chnemy p pc pcv e p Cy chce pn byśmy p f{!{em pcją Qh ą łżący cne byy neyłą je vy że ł n y Jmś cy eż ł pn być emym ó nnych; ną bą ś mncścą ż c peneg yb nenym gem cne pc Sbg? Ocyśce " De cł ne pecył pg pcy eg n yp c p:: pób pnes; móe ch n ngy " j ece Ye ł y b Y g pejmych fvó f f PA:fcv nefe ece ł ę pe e pcn e T jął ne bże m yć n Cem ę ypę błą ę j P ym yp cyły Sceg6f ej p óe ły g :j mj J ęż<;:y c e żym p pey łe p:yjne óe:ęm pęją g Jm f= em!>ę ym De yjśnł że jmje ę b pech płych p mfym p ążjąceg :bg cvcp Qpen ecą że nem nenych jece pbó ( pypcć że De jmł P efen ych py cempęej pc q JJ:yp!y yby jm że pą ę pcm jącem ympygó J D:e je neyfy!h ceó gó jących nych óe śm żem jnem fc jennych Mm cegółeg b ygłł mę 6ą peem ygme pycyną j >eą f en ce pecył Obecne pe p gcnej Jeg ych ppeó ne ł ę eźć ć ł " pfą hfómn mźe Ne pmgły ęc cefj pne śc yjśnł ę ceg en che żnej n óby ył y;cjeą:\ ą e Ane? m fnc ą jemncścą ł chemcny yó młeg c encyjnej: pb epe cł e e b P pyfe m Jen pene ne e jemnce Q Jn mfjec: fył Pechąe pe ce en g p!j pe eg ł jące że pc De fnł ye że póż Pyż SSbg eły ę żne n fm łe bepeceń Jś eny ły jenym e był nevch nż chneg ne!ec śc nch Yeey e2 b Snó Zjencnych Av f f e m? e 6e4 n 2 jen n Zg nchł J

3 e NO A GRA TOARZYSKA łn Jq Af; e G gcne qne mjżńg óq ł nł Ł6ź 3 mc ec ńcy jenej p Łą beg ne gęy pyjnej ł Gbej P penym ce Łń yncłą byjąc ł y pychynść pnny pjech mymnych nął m pee pbó jy Łń płny j mł yjechć Obecł cę łh pyć ) Mm śeny pmył nej gy yej : bmy e chneeemy ę chć pm! Ae nm ne bęe n ć! ec jący bże gmny pe gecnść cł ł m y Ocnść pł pepene neyłej nyg ec yjmł y Łńeg O DO Znc ch b j p yemnejeg p JSC b D8JPY Có e :: Ó c Y7 ł 6 ec h " Oe PJJBDYC ge feem e p3 ę ne h? beę A cy ży pn Ł6ź 3 mc góe eł je ś\ece Oem Pję Pn Mchł Znc Mchł Znc : b ee m że eg gł6ne Dye Znc Myn && Sńcyłem ęc pje pn? Re:mę: ęść łn je Oem Kó! g ne? pec pen phbcj e ngy ój <;hne K ne łył y<:h pecych ł A p em? mych p ą ne P em ś ą mje nny nznc" Łne pą y eźyb gejących pój źy (y cenne mją ą ym em" cyść fmjną pyp ) jących mnmną ść ęg 7 4J!EfHM &JP :ą Nem je ę łn ł mm; 6by ne ł chcby e b e łye eg neby yeg cy eń: %eł n fefł f< A eśce J O ś Zbn p e:!cf!:fy:!f: ;:=e em p óym ą cęść cynnśc pełją pónną peę łł y pe:c py ebe pne Ocyśce c chej ńc ł c e cny Npł pnny ł n L ńeg że peje ę żć ecneg ł pebł ę łść LńSem ył mąż e e y ące p śbe ę j Tymcem ócł Łń jł e nn łyły by cć jej " <:y ł gycy P łgej Ube boe był pcą nyg Gy p penym ce pyjechł p ne ł jż żny łył ł bem Łńeg ne chcł żen pób ócć e męż gy en nł ę j Upłynęł pęć ec ne mógł żen p6h pmne :ł pc:ął n Łm ny Łń ł gść óce m żny jeźe ł ó łó ym pęcen e R begły j ńc &nęły ę e ncy p6 p ły łyngy cebe ne ócę cył pn m męż ec OŚ łyy e ł yjął een ee eł: M bj mne! Pn ły %Uył pgh mm óc ec ł ąc :!<>nę cę ec Młą beę en p P penym ce pócł ec ł ny pe ą 6 ęcy ęe pej jn m ę 6 ęcy Snegp ym n6 U cy ne ec ZUSZODJJ e O6 eg p Mchł Znc ne bł yy e jeg L> ł? pył żącym fnn 6eąene; Lbn 3 mc ócy yłej jnj C ę f f f ł K łą eł głem ce Anneg Słnmeg chhą:::?g n e ve jeneg Pepych fejeó ę cj ncy ge "" Zbłem nę e?ej ną Ce Ó e ne jech Pnec pc be ycł ebe Pne yyó enych Sn mn ne b ychc pemóene ece n ęgej yecj clóg ąc ł pymnym em ge łynne j C ee eł ę ł gy gb pł śne chn ygłł młe Jóef Pł nych e ecne nejyeh mpnef żen:ł ę pe em Kem óż eg p Mchł Znc ó Sec nął ę błg ó cłem ę pśbą eene m y y myą Heeną K ZZey ę cepłej jeen y em y Ł m być K ch ę jąc śc Peżn ą cną ec y j ec 6eneg J 4e cyły łece pbegły J ły eżyce enły ę be p phcj: T my ę bmy łły neóych jeóch głóne O c pe8:ł p Mchł nej Z che płn mny Rem Pnecm ł eść pe ły Znc y e ejeg Ł% Pec?Cnął ę cł e ybjły jeen bec ceg neje ch gcy K: ec 76en (engm!): b by ne ypły p Pnec pc<nvł j c e e ;)en;: J bśce byłby b e C J błem? ybegł śnegem «?ny 8;em pc b cj ły pen Kn J eł nej ceny Głóneg U egłym y K m có Je pyemnee pójść Pł m pę m! pófe głł ę ę Syycneg n eó P pcy cł pn ę ó >y bć be j pen pcj e ścł e ce Pce peł ę pch beę ąc?: beć p nc m O peneg c Pnec cął mś emłym e bł fcyjnych ępjąc: nycb gcj? Penc 37 ży 38 je 4 cć g hce mpn nę pć Mchł p Oechnąy ł :qgem 6!ch e ęł ę pn epej n ym ce e Ne pmły p&by żny płc c Znc: łym T g n m C cęśce głclnych ec Pnec p ę ycy pg benych pł ny łóg b ś ł h ż c ę pn neb e ey ey y e cąc e pn n bęee eź " 9 P)ąłem mśc ę mn ne;": m y P ąc cee yne pżegłem P COę ecą pynł JeJ Ne p ł: c:b bemnc:he Znc ócłem ę ej ó e chy ąbó ych ymył cły łe: P9=ZU bee:ne:h śnee:h fech enych m Ł je :h m? c c p ź 3 mc fej ye cch nenm óc ł E> cś mę? P HELENA PUCHNESA c ncy pnec n m pyne: ecne cch nyc Jch żyjemy eeg cęzcn ć n:e b łżb m łż ł ; C n pm ą phł ąc g Zeg! ::: półnc pymy ę ży e p ę enej em <y c pebł ę ł p c mgfmn yąced bmne ;e e ę geją Złc py bec h cj Ł? 6 pcenych nęych e nych mch śne!ch m M ( hn ch y b yy een ąceg Pn Pch becne pe y głąe łb m e e e pp nh ł L 7vym em y ł h e p c b cy e SmSJę JUZ c y c yemy ź ł ł f m ną m: ychj ygem pny pe eży ych nemgń D yące ny J phbcj?: Dby ł y P e nejeem óe ępenem h Pyy e ee ym ęe ę n A p nśc je cemś pne pcąg em eż e nenmnść :e::j nce p żą pcą m?<?cągnął c)ge yh ch eży ć peżne bą eeg nnych ęc CJę ncną ;ł h ł :eby bć ść eż ą bem ń m jej ące gęy bjęych e e n E«Hł(N!>fMU T:f? śe ę Hee my cne ee gneżących ę ce mją ne ynyć źnej ej eg Pnec pył ę mnych gnych nch b e ecj pe ejścem ny! p Teg mg ę jpymynej bemnych \\c:j ybch! p; móce j< e ę hmnnść łc że j jż Njgą ś <>neenją ącej ę pe py Cechej 4 H łó ł śpące ąee! Qgef gż! pżn e bcjm m łec Ze nej je ąc y be pyżej żcyśmy nemg ny m e ż gn yb pż nenmnśc ęc óneż nem m łóem Zcęły płć pyyć m łmł S y ść pżne ne py emję ynją pe m emj! ę ch pg śeneg envm ń m py cy Pmm!e 5 pły ę pęy yl bem ężyc pj O e nch nmnvch e ne cęzjch nó nmcnych nął e byneg g pe c en jcec mnej gcy K mj je y śćcynenem ne ny nevch nem e!n y ł ży gn ej óy łm! ene nv nebv je e Sec )łjed ce! e Znó 2

4 T pq$f S&S CS!5 TnmJ bżeń ey c hejn eży Mjce Ke mny ZO Tnmj nce Fhmn ej 3 Kmn <v 55 fnnm! cmmjce fhmn ej 7 3 Ocy p Ceg ły eme \ mg myó" v e neye eg pf n Pychc! 755 Ocy p Zbyce ec:hncne nch m:eecv" nł n E: Pęb 8 Knce >nv AycJ J ecmy:: 9 )() :>m;: ygł p L ń! 92 O:v p Bbn e M v"ł p Bg<hn Rche 9 45 Sygł c JOO Ry U"Y e" yg p Cy n Jhn< 3 Kn cc e P> Chv;;eg p Pn Rv{" «cy: p f; e BcheńS Z;JA: Kn ;e ecny pny Z 5 O:y cn ;:nce P yc! mn:y 223 TnmJJ nq necnej f)ońńej 56 Sygł EHff&&& Nehepec:n ł e c:nem neb

5 S S n Bn DJ f:(q q męż\ve N b p nh je e! F*Mł jtt8łm n bg be ppć: Py y ę bn Fpn Z Cechch pcął ł j jej ł Pne Pc pec Uy en ń cen ją mm yy Jł \ę pevy nych" Pe Gbe Km y fn;n enn y pyccm cem m Fpn pmcm gmce y ppe be nem yń óy mż }:Oe mże łżyć jeg m bch h Hg N T żjć:łł e mem cję m Ogmne e mł być eć ę : e fnm fę óą e eę pybył ene ey enn:<te!y e pójne ppe chł pm e n e T g e ey by ę ł żeby emneem fncem śchm Pn" Epy łąc T Zb Fp ęg ec ł y ż ąć ł pych g pfeencc h łm pyję jeg łżnść py Mnce eną py m y Obe półn 927 eg 3 n ne m6gł m p :e em Jń jen cybv m e że p mnęc pe eł ący m pż żn cy ć Znny Lenen? nych óe mą łcć Nf n::y mógł ę y bęe epą był Pł ę bem że ym mym ó Heny T Rne yły He ą p P pł e gmchn p cć e pmyn były b nny łyn e Gbe bcył pę ennl em pócł Ay eśc?ych Key łżąc ; eyżn je Key eną Le n y n?m łó3m pm! mp enn} p!:ę ył mąc n ł ych f!ffcn em ę Pyycny en ee nmł enn n :e gmn ó łpł jej głę Pem m cyn ący ł ęgne pół eg że Ayce ;:;e ną m ech nfmj jeg żny łżącej głm ł chę łchą pną Tchą ełne pe yją chn ył pó Tł ne łpnem eeą D e ceł ł 2 mn Pł g jee głę bą mł T ł nyn cem b ch ey ch mł ęcną yję! e pec: jf p e ce Py śee emn c ł P bł : py nłe łył :#! żnł pcó cłej łżby een y g hęcł głę by g ne nemźe bł e>łnem ę ce Ang nch ch y pycyn ą pyen eg c nce łśne ó Fpn Zb y 5 n g:są ł p fmnśc ej ec ę c bne pp nej ne ypy łł e:e żen:e nem nśc ppł m ym chę yyc jeg ł e Mnce pe cyce pnyc h eł pn by pem b ę nął MA : pł f pyen e Rj n ęep ge n pż y n ł ąc e ł be yę en błą fą pe ść późnej ł m c ły ę pmy nej neem pgżeby x ce chby ą je ą D m Fpn ł jece 32 fe jc:b Rj Spec e py pe enncjje cjc cąg fłyyą ą Jenemn cłne Aem peene : mne"<j śe pepe; e Lvey y e Fnc e ycne: ż nemże pśó łne cę bn ee Hg e ne ó ó ą cee óy yył jm Npe!ł óneż ee f yh G Vje<:he óy e y Yłc!ych y ypę y<? ęc był em m e n:epeżny ó ęe ee mpnę fnc;e vm Sceg cnpły g peł : ęen y :v cłe że źnej py pe Apy łch ych een y?ęcy eg mł "; ępf cym e ę ne m pp meą 82 łykpch ych ąśn eń mnych? pł łnee n e męch nych eec Słny R m 3m g:e G y f n CU jfe;;;eżee;:::::c h:;: jh ) cłe mły cłn m eące cegóne Omne nm!! ó ne jcęścej p p j my żłne:y c ;egó U) m pć m mch żółych bych ch ycy m?cc pn eną ne mąc n:e c ceóe że cą ę Dne ec łnnść m nem cv Tą ych jch góe je nęc yępł żłney ne p mł źy e ychc e c jęych mó e: ył ę Fnc łn eć ee e j cj ey gy y by J ż pć ch ej ę em ypó peneen c:::e Npe nj pnł y ó Jem becną h?ę by ne e em mm ny R;ą mę!lym py ynnem R eży żć b f e v bj b fłye peje ne y cył 2 yęcy żł ney ął Pyż ; 3) : LmJJXJ LUXJUJ JDLUCmU ycy nn gnę e!! cą óeg c p ech mó gm;yc h óe chrem U ł cc>łcvch fe< e ły 28 pn >SG 8 ff fp 9 V# K R j nbne nnc ne nej v :e n5 J(;" pb płć fn: nń e eje hc n7m ;f! he O fe fv 2" Njłże chy śece ;:!c: J V A c/; ( f: \ Ofł : echłe pbe!! pgó Schy e mją 28 ó łgśc cą 699 ; pą yść 24 E "e Kenc ś Heeny Pą Je \ hnnvch v pec vą ją ę ype e fnnc! 67cf e nene pj f\ec Ue T>v :mncn cn e cy e ypy nnny (pv cce) Żć p ech f :ejh P mnem pjenem pjcch c Rp n śó j nych gj em gnącej Rj pe S\e Sf\ pnyc h pe bó męę pe ó ą ść ch p j S p L nc CMł?;:::!:ć e h pnął m j"""""m" ;L:\J:Jf! mgnen łne jeg ł m eg łm ep2 :" J T J H J J R J m pn bny py n njących hne C pn >b ne bęę Ph ągj jmśc ceł P:eemy m he łł G y ł pe Zyyję : pny ppnł G neeb j śnęe jąę hye?c een; Łó peść ency n :: Pmęj pn że nc ę Dł pneeące ce ą póby cec mne ę pn Me ż ąść "gy ne nejjemncy yół em p Ae j nc Ae mm n C C C J O O O C ( : O Q O my Aej Pep m b pn p pnł G 29) pn pnen embe ęc ppychj;\c Ne pvem c pe ene Jź jce $ je ć e mną peł e żm ne p J pqój; ć h9 mchą nę G ł G bemąc żącą e e był necęśłą ecynę K pn je? pył mny mm y ó cen p ełm byłm pe pe Ję L ęc łch U Ren b n że ne m ę ą pne G Uęn pcj y nej : pył Gf pe? jej pe cebeę e Pch męy nnym eę m jeemj jc pn ę e D peł nejmy jąc Pc żne ęc ycne peł GbL Zjąc p łne fneg Nżm ę je en pób cny p pą n m eść że n b Z mół jby ebe A y pżne y żeś eą e b chę ;! ę pn n pyje ne ęc nmł! J be peem yął y SOOOO łych n Ren ; P m ę pn pegć ą ł łmn Cóż eg? Pch m jż p Beąpem h mm pm pył? p b : peł J pn cy peł pnfmł c:;my J e pem m Pę peł ch y; Jne G A ch e Spy m pne Nę c P e e? pył J yjśżnych bce cłem m ą e J f\cę ścnął G Te pe y że Chyb Fe ł pe mgę ne eć ńeń mył ne cem ę pn Cy mny ś łe e eł : ; łśne n G e m eą e (!mśc fe y nceśne 2 pył G e neć : żnych? A mże pn m O ne! Pn e Ahe G? ół e;j YP:!: Y nm P?n6ł ę L p<;>e m c pn bł e G peł T Sh p emmcy męcy ępne mpee hbny R ó?jne n Śę? łvch pyjnyc h byp p:j b ch bem be Pn Me mże pł G} vyj peł qm ś b ę C e ch peenm " heb Ją : N! egł m łeg łn Sę ce e py? c )cę eb:e peey e m n ł ł głó N ":ec y em L pył G b y ny pł Jź py p ny Z b ł c ecne H my em b ąc g m mm e JęC Y pn e y M f ł n b A ę że ę Z;e m N pn ę L ł Mże p m ę pm ł " chc em ę \ ec ne gę echce e e cy yjśnć? K e ą n egj p Jź N że być pe peł G e ł c ł ł nep ny njn e e łe e ec " c 6Ył m e c Z pcłe pe vmł U N 8 :? :!

6 Dś n nęnych HM łłocy J!:%U; S 5 = 2Mł S *MBA 6 :e PLE DD chb pej c& Sef ŻEROMSKEGO Tgcny nf męnej młśc D ec śn g bą pcc Głóne y f: Cyb RENA ZJ Ke HELENA Z Svmf Mecył KO Sefn 3c JOACHM RUDOMSKA Sł yc ŚATOBÓR K Ben nłm m j [nn e v NEDZELE D[Ue 2ej ce ych c 5 gy ły ** D n nn 7 Młłł A NfłEA* MM** H*E SNO ępnych Dś AA n ępnych Ony e śenśc nch có gy pemnej by ecf nó pężny m młny fce cjąceg ę męy hnem młścą bey A : " :fpj;: " "S góne nepmny bhe AN MOZZUCH!!A! "Q Tył ARA Tjneg Ke" jpęnej jpęnejych łe CARMEN BON ąjąceg ge eneg ę em ycemnycnem che p chn yne ej neónej j jem śeen eg Mż cj myc p yecj p L KANTORA Fm ny śpem łynneg yj:ńeg " chó yycneg p bą y p H A 8 c A pf 2 eą e g ef O g 2 g 3 ce ych jc 5 g CEnłłłK nasdłł NARZĘDZ OBZ PRZYBOR6 OfROC yyłmy życene bepłne J Pł\RCłłEC Pń JY: 6b ónych eneycnych Lecene pv f ne śę 9 pe:hv KvnK Ae eegf "N" D ne bub"z y G6nym vn m;ó Pb ; Cege 43 Te 432 pbj e ppene ecje geym mce eńe męnśc gą:ce ł ; enfysycz encc ónych eneycnych nemcy płcej 3 Y b6 JĄTECZNY pecj ch ób ónych enec:n»ch e n OHHf p PORTRETó T!::!j 5 pc RAM yny!pyjmje 8 móe {ychm\3! 59 PłZbYC# ł6! Oe pcen pń KnnynCJ 32 ó! Gńej NA RA TY! ne ne pej? JĘZYKA A D en Pf e Sf ne pnen ngnn ; nf Y[R U ;:!:: e Sych pecną ócną!eł!ł Gń 23 m 2 fn pę " pę? M fche epnencyjne pfe Sefc Te Żó 42 Ky yc Pymfe ne: bchej chnkś: 68 D pń pecej epnencj hnej 4 5 D n!mvch en;fj hn p J p mych CENY LECZNC gfj ngeeg fnce: nece: pn gmy pej ne Rnó: b:h ej nc yjnśc geby P ńcen śec ŻJce )peó płc!e 5552 Nąne Rnn enjnyh jych H żnejych 6c Cne S*f ej ch 72 pół p pł e e 6c enej jepej pe ę ecyn Zgł be y Z ć ę nż H e pcem g Pm5 4ł pm 35 pp Bc Gbłó Refeence pąne N N 8 mny pcny fee neł eeny geby ły pym jemy ee móe y[ :vee fe Afm A M gy fepn Cł łó neycne BR A ó Pepł ł ch AD Z"" f óe C óne e ZOTE JELK PRZED E ve pecjnśc envy ónyh eney!fee śene mp c nych mcpłc? :!evcj Renen cepe ych Nśene ;v (mc ł pcn mpą cą v e!n :J pecje pn P::y :vy m!g 8 O n P 4 Zł 58 :;! D pń 35 e pce b mpą cą pócł mcmcn ::vn n / ec S h ób neee śe 2?>O pł pec c Teefn 2687 SYNOE LECZNCA PK meeg nejm Specj ch e ecj ceen Pc 29 Teefn n 322!e;y Oj2 e Bhe mnnneg Mep" mnej Ane fnycnej Yhy" CHCESZ ymć ńcyć y Le nenn f H!)yj ec ncy py Pej 294 :enne 27 POSZUKUJĘ pj pvce bne pśceą f e nem neencem ejścem ne A m ReDhU" b A B"

7 G P neencu F P \ Pyce vee pc: p łn> 6 Djemy e że ny mbfu yścgv Vee pnł ć e e p yścgero ę ł ej pe pe m łenłe VeeJeg óy yżej pneg p peje mchń vścgv Bg!" 928 yp 37A 4cyny mpeem D Veeł jeen Jmvch śch ec( je ny Mm pcm bej jy hegłvm pc yścó ąnych pe Ambb łó \V bee pe p h m ś ł pcen» OfPeB f : Db Bł ec evę Zą Peó Z Le( c;cegónych gpch ełnych?fgf!cvh pfh żfce ycne pcł ce ą yy ę ćeć płf (P e by óe nć mż j J gnv ennł Ł Fnn Lc D eg p e eycne y F"n n") n e p 92S pyję een ce ne pcne eg e e PZLA 45 nych bó e be ł n ceem ą óy m c ąe en cy 57 c OnKO e nyg 7 e nc p:mvce 75 nych 9 c ęgch b p Tć eg vć Je ee ce FF A e ey y ee enne łżą ne pc: b pc nfeencj Myce ne ęg eg? ę nee 3 mj b ej nfeen cągnjęcm eę ceny bęe óneż pece pem e?eynym pmcj c :: P becne chh P 362 cynnych eeó e:e pecnych nych PZLA mcy 55 męźcyn (27!łeó Dnłfśmy J nfeencj p e R"ye ph epej ó P był ełej nee en pece: pńłe v ;m AJ S ecj S łch łgch P ęge Cechłcj ebch YPOeł ę nfeencj nc n?:nn em m n ś ne gąc ę je e gęó fnych echncnych nje pecjne mj FF A M ś R"yn:bY c cey Jyce hy b Y Y ę p e mmcyne p > E L KE N E POR O Z U M E N E :::ep;cc: \ó;h:;:;:;b J pcen en e yy łm ę 3 pc m 29 Df?nełe nej ę e( ;f 7;; :;ób;;j!łpf " ł :p4 ::J? pq& &V Dcnym ycjem był ę ne ecej pł Rómm neg yn pebcv cvenó Pegą 5ch ch gncnych śeneg Sne?" Ją:v ę jep epeenn P gych S ybył ę ąpśc c ych e<:c SfOcó pch bcjłv P ebcv neł p eenneg c nó g cb 7233 cve6 pycem py có jm nem yn pebcv bfn en pób cyć bęą cy cenem że e e jce fy cn p óm jc je Kc?e 9 p cfe 8 p e ; Kb mą ę ć p T yem h:n Sł6 7em 8em jcem Cy neje Pce bej fym n pey n ny pec nż ce Kch eł bc pcne pee Le nnjcpych O pcó genem pc? Oóż en m Pce 9?8 Ln łe P 928 jeźe ybej ępjncvm ( ch pje ę ść e ych ynch śeny he neóny pł óy byych pnó): e b y n p m µ Y n Ceq\ 2 (69832) Knpc n!sch b g ł {5346) J c;:c< (J\{f4J) 4 Kev " (29?O) 5 Annec (28972) 6 T ;n nc 2 c ź 3) cene neg łf p cym c p pbcnść P K 8 (83) CcJ 7 ("!=\6") ł P e " p ne y y S p j e n c P eó eh nn c e"e em n vcm "em g?er"o J?O ą ej cy n \ (496) 9 Pn (874) ce cye ) 5? pcv bą łn?nej : Y łó eg p e źe Z vm pebcyem egmm neś (725) "7v::nn nceg nvch vmó ą PZLA y c ne bł f>e młcj"c J: Am mścł pej M Pebcy Pe SneR"n pe ej vób bc73 K7 7 Rćm 694 Le 6 c (4;j K;c;6 448 Ppp; pnm j jce śce 928 n pe hł p Hł! e f :e g my? p ł m je nene je ne nnce: e hvcneg ę e n en n ę n 3j 9 Kh; 3U6 297 y łh J\ S 2876 nn ::>4 K pvce Je pełne benv B ce hmch p peg U B 8GJ Se pę be YObć że enn j ć ne bęe ch 88 Jcvmłn 4 K R6 K 32 Rpe " Bccó 27 Lcfe 26!f!ene Dee Fech 9 Kn Kcy AUq!Dnfq nnfq 6 Tj;nł 98 See Jq f:e<:jq O nhe pm p94 Pnm jece Te ń fłen e mą pnó pnżej yąc em Pe Z Tegcny Jż pbeżny yfje ę fnc enn py A" że ec my ec Teng ne ł jece ceny Ue j ee nepne nene ny ne m He>eR"O p?g neę: pejechł em bh ę ee :vąy gyspne gem e Sp by np ch pe: c pe ee ee cyenó p yc mjn!ó mchem? Ope :ł mnó J m!tchó 5 2 e ph Dv pmęy ą y pej Oł h: że yn chej pnfnśc ąnej był peem ye beln e pe cen ve e Angją bę e ę pypcne p nem em ó c e cej p:ne my :y cy bym m: męy 2 mj e y: g że gfje e e ż Dć ę p eb e chem O Je pypcmy e e m pyłgje p yb y epeennó p e echn ścłych bceń pn m m<;:h?<j 2 pejeżż e Oecny emn jce ne ły ełg g (b Tp 6e jce je mynych ą e óych c g C>!en J!Y jece efmyne ne?ec y hej) m: Jpą cą yeycną e ę e pejecł n ee eeg ppbe!y b nej pece jpp Pyłn np e pe: by 728 yęc m A ne p?;mj!y e bęą ę łych nejeg jbej gęne! m mchem ępjące ęe py en e m :ce m Łch Leg" P em PZL T peje e ą Pce p płej Cyż ycec: Pyż Ben Pyż "":" ce nc by pymyc cy em fń m ceem pe ży yn pebcy byłby pmyśe Rym Pyż My y y Py f Nej Lemn je feem e ny m y ńc ce jęych gych? eeń ye gą pą byłyby śó peych eęc jjep pó eg jeźem Ny Sc:j ej fbyce mc9ó Je jęce j j pycem een!n Fnn pcą peg en e m <>n ypóby ę c P ych 928 ł e j c Beh Jeże pyjmy e Pyż \\ć n mch:v Kży mb ch cec nej Pnó ynją LccRóneż Dną ą ą ż 5 jce Dceg? Cy e żej ych c je yąc J nm Je ny "PU pe że 928 Pnó ne ó (chć ye penścą nem) ż by 3 m póbnych Lemn je e b ąpe cv ł n fjne efc eż ó pejechł ó jeg 2 j ńce jny (p pą ne pyyne yn ńc cec bęe ę 5p928 ne m nej jc ne y mść? C jyżej 2 yęcy m: c óej fżyf yj mch en ęe jepych e góe ó pcmy m ce pcey cj!!) cf e be g<; ne Gń eeg cynvch pcó ym Rvee BeJ!j?e ye śę pejeżż nej m nec póne Gń N Knó pć? Cy eg że Lec że ę że e y ne jechł yne e nne 3 m C ce m gy ch p peb y żyny cą ceą ym by m Fncj? e 3 yęcy ó męy nny mb pł nemnej pbe mchy J chćby y en łeen vł Pn bęe ę pc cąg ych 2 mł y y!)efne eje ść eg pebcy em enem ych ycyr 928 Ompjy óej ch: Sfem em y ygne p ( peym ) nej męvy ch enn p b yąbł be cy e ł Fncj byłem P n był chy J m<: ych AZS ńc ep m ge śej ey je yż Knnynp Pyż jeź cy ce pecne żyć be nej P Oł 2 bó P<>ch peje jęych nenne A łem cfe łchy Aję Scję e mże eg eż pó PO pe m ne ecn njg pch b cóż ę je? R ł Fncj cnej póbe ne chce yyy cąg ąene nejó ó!e e ychc ą m p) ó śó jenych pcó cy nepeł 5 yęcy m D Tcj ć Zem Lcmn pejechł ne cą g pecj m ne bne Oóne je je 3 yce m Pypcjąc Tene Ząe ne pl óym gnc ngy nc ne łył że j eżżene łch AJJ Sj jennych mó ł mj Ogółem enych je becne 4 Ne by m jż jc jeneg c yn p yęcy m Qy y yęcy ó bó 25 cłn mnjc cb! nch ócó pej ły jeź mmy mln 75 yący m cy ( ęą ść głnych nó p Aemc Ząe Spy e 23 N m c ł eg pc pe y e je ę Aemc Ząe Spn;ey Pe peył hy y Pn f78 ecm fcnem eg fn: e c ł" 6 4ym (46) em c en pb py:p Sn Kó H m pnm e mgą mcn Sym AZS Ló 32 Jeś e;enych 42 eó v żć vm e e ec! Peą hc yem pełnych pch 268 nyó ( bhcen! głń nen!ć n by en 2 ęó męyy h) C ę ycy byych yłó mnem ych cyemó en mc ch ę p p\ ;śc Jeże yn peb ełną hegemnję ene ec" n: byc ny p: p e ey Km p PZLA eł mm Jeg C?;encv n;" n y c P7;eevm p gę 54 ey (b yó) en 33 ) ycę pe pe fm bece 2 męch ć e y Y m gnmcv m 2) ć S"O pce6}pc;h fnce pee pn J n vev nó n pm p bc ec ó pe hey mę Vł7H " n Se pny nn " 8 "" JOR ODemO

8 N Pż f:ny c hf<ne nb P hycny Lmh2 {Nemcy) bny Xym ccne vch eh Pfe ży ne był pe nemży eg p że mł chch pże ::łc m płnnł nd podjv efłne % ena p;v fef T Ze ygą e e ch pół«;envf ścenych nó fóoj ec:nfj MAX SCHMELLNO nv be ne cł ny pe 7:enJmny łm p ne m em ycee :JCvfn fn TRATATO FRA LA SANTA SEDE E LTALA c Pe nc n my ej py ppeżem ąem ł9m Pmęy Kpenhgą Benem p ł b m ł fgfc (peyłne bó egłść) ży pbcneg Pyżej: pey b pefgfny" Kpenh2 Be; fgf ńeg pee mnó Men Myg pey b pełny Be Kpenhg; gmch Pcy beńej nnc Ł 4 ecne ZJce S L Zgn: łych ęcne Pe nu f : ęcne Onene mó 4 y Re: Amn:J P 49 Teeny e: 2724 Jf>43 Jó44 Teefn nn:j 224 gł 5 e n j : ZYCZANe: O e e my ( ne Op) TEKSCE: 4 f e my ( ne 4p) NEKROLOG: 3 e m ( 4p) Zec śb p eśce O Z jce ne pecj pł Z!ce 5 pc gn;:ne p: ej Z emny głeń mncj ne p Dbne 2 gy N;m:eJf ł łzo p pcy O y Gny pyje ecłf $ p pł Repó nemó nyeh ne c e Z yn; Repb p p łył P CZyce Expe ecny" n Rełb Sp p P 49 ł M e p Jn Oben

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu.

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu. S, Dę ą RMI L LLC. Dę ś ąń h ś, ż Pń ą ż ł, P. Pł 1996 f RMI L LCC ł ą hę N:YVO4 ó Pń ą. P ó, ó ą h ś, ż ż ć óż Pń ą. N f ó ż bł ą. If ą,, ń ęś ą ę. Jż ą Pń, b hę. P, f b. E: @. Ph: 303 664 9000 RMI L

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO!

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! Uą G R-W 34-381 R W 700. 33 867 66 10 fx. 33 867 66 13 -: @-..-. Aś WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! G C K Pj T ł bó ęł G R W! W bęą bł óę ż jż ść j j! Dj jść łń! W bć ę bęą

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Niemili nie będą mili

Niemili nie będą mili Ł Ł ś % X - Ś f ś ś ą ą ś ą - ą - ś f ć f ą - ś - f ą - ść ą ś ć ć ś ś ś - : ą f ą ą ą ć ą ą ą f - f - ą - - ą ą ź - ą - ś ą ą ą ś ą ą ś ć ś - ć ść ś ą - ą ą - ą ą ć - f ą f - ą ź ą ć - ą f ą ś - ś ą :

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇ 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó ၇受 Ó Ó Ż E p Ad ycj ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34 I 10NC U C I E J O Ł J 2 3 9 9 I E O Ó, O I I U E I E C O I I I C E U O Ó N O C Š C E C E I O C Y Ł O I E J 1 0 a n c E U J 4 O 8, I Ł O Y O 5 U U I U Y E I I, I E O E J E U Ł Ó N J E C I N O Ł Y U I N

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

KP7o pożegnano h a r c e r s k ą pio. komendant bazy broni n u k l e a r n e j średniego

KP7o pożegnano h a r c e r s k ą pio. komendant bazy broni n u k l e a r n e j średniego XXXX 4(79) B G 8 98 q ź ź C x B G J C C J G D B Y G D D G C Bź B : B B : G C 7 C D LLY BND L B 7 v N L J C J E N v C C 7 C G C ( ) Y JCEC JEL B E ź E 0 D G : C LDE ŚGŃ N GEC ź D EGEN J ć C D : ; ć G B

Bardziej szczegółowo

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej Ł Ł ŚD ( % V) 5 (494) XV 54 D ŚD 9 D?! < f 4 5 5 f f D Ż 5 J! f ć???!!? ń 5 ć? D ] f < ć J 5 5 ź 55 5 5 9 ń ń 4 f 4 5 5 (LL) 55 44 Ś ń 44 f " f D J L 4 J B B J 5 ć B D f ć ć ć J ń 5 ć J J f " ć () F ^JĄ^

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela pƒt Chb Gƒ pcàt p Gƒ K b P Scc Scc P R c G Ê c Ê S P Cchy Cƒ cyc c p Cƒ S p p Kó Cchy Ê c c Ê yc P c y b b cyc t Pƒ t P P c Pƒ jy bycy B Chb K b P Kó c y pƒt P y c P pcàt àó I Nt py àc p I tch 989 992

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS:

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: 19V 3.42A For Asus A2 19V 3.42A For Asus A2000L 19V 3.42A For Asus A2L 19V 3.42A For Asus A3 19V 3.42A For Asus A3000 19V 3.42A For Asus A3000A

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m ᖧ劗C ᖧ劗C... 3 2 W Ę... ᖧ劗 3 ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗... ᖧ劗 ᐧ厇ó ᆇ厷 Ć ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 p - dz ᐧ厇ó T z z z u u ᆇ厷 ᆇ厷 ᐗ吗 ᆇ厷, ᆇ厷, ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ( V) Op fu j u ó z u zg ęd g j ᐧ厇 z ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 Ż ᆇ厷 ᐧ厇 O z p j ᖷ呷 u u ó ᐧ厇 p ż ᖧ劗 W

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ekumeniczna Wspólnota Modlitewna świętego Pawła Apostoła REGUŁA Ojcze spraw, aby stanowili jedno (J 17, 21) WARSZAWA 2010 E k u me n i c z

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo