Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r."

Transkrypt

1 Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z r. Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec, dc do zamknicia bolesnych rozdziałów przeszłoci oraz zdecydowane nawiza do dobrych tradycji i przyjaznego współycia w wielowiekowej historii Polski i Niemiec, uwzgldniajc historyczne zmiany w Europie, w szczególnoci ustanowienie jednoci Niemiec oraz głbokie przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Polsce, przekonane o koniecznoci ostatecznego przezwycienia podziału Europy oraz stworzenia sprawiedliwego i trwałego pokojowego ładu europejskiego, wiadome wspólnoty ich interesów oraz wspólnej odpowiedzialnoci za zbudowanie Europy nowej, wolnej i zjednoczonej przez prawa człowieka, demokracj i ide pastwa prawa, głboko przekonane, e urzeczywistniajc ywione od dawna przez ich Narody pragnienie porozumienia i pojednania, wnosz waki wkład w zachowanie pokoju w Europie, uznajc, e współpraca gospodarcza jest niezbdnym czynnikiem rozwoju szerokich dwustronnych stosunków na stabilnej i trwałej podstawie, zmniejszenia rónic rozwojowych oraz umocnienia zaufania midzy obu Pastwami i Narodami, a take wyraajc wol istotnego rozszerzenia i pogłbienia tej współpracy w przyszłoci, wiadome znaczenia, jakie dla przyszłych stosunków obu Pastw ma członkostwo Republiki Federalnej Niemiec we Wspólnocie Europejskiej oraz polityczne i gospodarcze przyłczanie Rzeczypospolitej Polskiej do tej Wspólnoty, pomne niepowtarzalnego wkładu Narodów polskiego i niemieckiego do wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wielowiekowego wzajemnego wzbogacania si kultur obu Narodów, jak równie znaczenia wymiany kulturalnej dla wzajemnego zrozumienia i pojednania narodów, przekonane, e młodym pokoleniom przypada szczególna rola w nowym ukształtowaniu stosunków midzy obydwoma Pastwami i Narodami oraz w budowie zaufania midzy nimi, doceniajc znaczenie Traktatu midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o potwierdzeniu istniejcej midzy nimi granicy, podpisanego 14 listopada 1990 roku uzgodniły, co nastpuje: Artykuł 1 1. Umawiajce si Strony bd kształtowa swoje stosunki w duchu dobrego ssiedztwa i przyjani. D do cisłej pokojowej i partnerskiej współpracy we wszystkich dziedzinach. wiadome odpowiedzialnoci europejskiej doło stara, aby urzeczywistni pragnienie obu Narodów osignicia trwałego porozumienia i pojednania. 2.Umawiajce si Strony d do stworzenia Europy, w której przestrzegane s prawa człowieka i podstawowe wolnoci, a granice utrac dzielcy charakter, równie w wyniku przezwycienia rónic gospodarczych i społecznych. Artykuł 2 Umawiajce si Strony kieruj si w kształtowaniu swych stosunków, a take w sprawach pokoju, bezpieczestwa i współpracy w Europie i na wiecie, przede wszystkim nastpujcymi zasadami:

2 nadrzdnym celem polityki jest zachowanie i umocnienie pokoju oraz skuteczne zapobieganie wszelkim wojnom, postpuj zgodnie z prawem midzynarodowym, w szczególnoci Kart Narodów Zjednoczonych, a take zgodnie z podpisanym 1 sierpnia 1975 roku w Helsinkach Aktem Kocowym Konferencji Bezpieczestwa i Współpracy w Europie, Parysk kart dla nowej Europy z 21 listopada 1990 roku oraz dokumentami kolejnych spotka KBWE, przestrzegaj wzajemnie suwerennej równoci, integralnoci terytorialnej, nietykalnoci granic, niezawisłoci politycznej oraz zasady zakazujcej uycia siły lub groby jej uycia, potwierdzaj prawo wszystkich narodów i pastw do swobodnego stanowienia o swym losie bez zewntrznej integracji oraz do kształtowania swego rozwoju politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego według własnych ycze, stawiaj w centrum swej polityki człowieka, z jego godnoci i prawami oraz trosk o przetrwanie ludzkoci i zachowanie rodowiska naturalnego, potpiaj z cał stanowczoci totalitaryzm, nienawi rasow i etniczn, Antylemityzm, ksenofobi i dyskryminacj kogokolwiek, jak równie przeladowanie z powodów religijnych i ideologicznych, uznaj mniejszoci i równorzdne grupy za naturalny pomost midzy Narodami polskim i niemieckim oraz ufaj, e te mniejszoci i grupy wnosz cenny wkład do ycia ich społeczestw, potwierdzaj bezporednie obowizywanie powszechnych norm prawa midzynarodowego w prawie krajowym i w stosunkach midzynarodowych oraz s zdecydowane sumiennie wypełnia swe zobowizania umowne; bd we wszystkich dziedzinach urzeczywistnia Akt kocowy KBWE, Parysk kart dla nowej Europy oraz pozostałe dokumenty KBWE. Artykuł 3 1. Umawiajce si Strony bd przeprowadza regularne konsultacje w celu zapewnienia dalszego rozwoju i pogłbiania stosunków dwustronnych oraz uzgadniania ich stanowiska w sprawach midzynarodowych. 2. Konsultacje szefów Rzdów bd si odbywa tak czsto jak to bdzie potrzebne, co najmniej jednak raz w roku. 3. Ministrowie Spraw Zagranicznych sprawuj piecz nad realizacj całoci niniejszego Traktatu. Bd oni odbywa konsultacje co najmniej raz w roku. Wysi urzdnicy obu Ministerstw Spraw Zagranicznych, zajmujcy si sprawami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi, bd odbywa regularne konsultacje co najmniej raz w roku. 4. Ministrowie innych resortów, w tym Ministrowie Obrony bd utrzymywa regularne kontakty. To samo dotyczy wyszych urzdników tych resortów. 5. Istniejce dotychczas wspólne komisje zintensyfikuj w miar moliwoci swoje prace. W razie potrzeby, w wyniku wzajemnego uzgodnienia, bd tworzone nowe komisje mieszane. Artykuł 4 Umawiajce si Strony popieraj kontakty i wymian dowiadcze midzy parlamentami w celu rozwoju stosunków dwustronnych oraz majc na wzgldzie midzynarodow współprac parlamentarn. Artykuł 5 1. Umawiajce si Strony potwierdzaj, e bd si powstrzymywa od uycia siły lub groby jej uycia przeciwko integralnoci terytorialnej lub politycznej niezawisłoci drugiej Umawiajcej si Strony lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych lub z Aktem kocowym KBWE. 2. Umawiajce si Strony bd rozstrzygały swe spory wyłcznie przy pomocy rodków pokojowych i nigdy nie uyj

3 adnych ze swych broni, chyba e dla indywidualnej albo zbiorowej samoobrony. Nigdy i w adnych okolicznociach jako pierwsze nie skieruj sił zbrojnych przeciwko sobie. 3. Umawiajce si Strony bd umacnia pokój przez tworzenie kooperacyjnych struktur bezpieczestwa dla całej Europy. W zwizku z tym, realizujc w pełni Akt kocowy KBWE, Parysk kart dla nowej Europy oraz pozostałe dokumenty KBWE, bd popiera w miar swych sił proces bezpieczestwa i współpracy w Europie oraz nadal umacnia i rozwija ten proces przy współudziale wszystkich pastw uczestniczcych w KBWE. Artykuł 6 1. W zmieniajcych si warunkach politycznych i militarnych w Europie, wspólnym celem Umawiajcych si Stron jest działanie na rzecz umocnienia stabilnoci i zwikszenia bezpieczestwa. Strony bd zwłaszcza współpracowa, aby wykorzysta pojawiajce si nowe moliwoci podejmowania wspólnych wysiłków w dziedzinie bezpieczestwa. 2. Umawiajce si Strony opowiadaj si za tym, aby w drodze wicych i dajcych si skutecznie kontrolowa porozumie, siły zbrojne i zbrojenia zostały zredukowane do moliwie najniszego poziomu, wystarczajcego do obrony, lecz nie dajcego moliwoci ataku. 3. Umawiajce si Strony bd si angaowa, równie wspólnie, na rzecz wielostronnego i dwustronnego rozszerzania rodków budowy zaufania i stabilizacji, a take innych politycznych rodków kontroli zbroje, umacniajcych stabilno i zaufanie oraz prowadzcych ku wikszej otwartoci. Artykuł 7 W przypadku powstania sytuacji, która zdaniem jednej z Umawiajcych si Stron stanowi zagroenie lub naruszenie pokoju albo moe wywoła niebezpieczne midzynarodowe powikłania. Umawiajce si Strony nawi ze sob niezwłocznie kontakt oraz bd starały si uzgodni swe stanowiska i osign porozumienie co do właciwych rodków, aby poprawi lub opanowa t sytuacj. Artykuł 8 1. Umawiajce si Strony przywizuj najwysze znaczenie do jednoci europejskiej opartej na prawach człowieka, demokracji i idei pastwa prawa oraz bd działa na rzecz osignicia tej jednoci. 2. Wspólnoty Europejskie, ich pastwa członkowskie oraz Rzeczypospolita Polska stwarzaj przez zawarcie Umowy o stowarzyszeniu midzy Wspólnotami Europejskimi a Rzeczpospolit Polsk podstaw dla politycznego i gospodarczego przyłczania Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej. Republika Federalna Niemiec bdzie wspiera to przyłczanie w miar sił i moliwoci. 3. Republika Federalna Niemiec odnosi si pozytywnie do perspektywy przystpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej, gdy tylko powstan ku temu przesłanki. Artykuł 9 1. Umawiajce si Strony bd działa na rzecz rozszerzania i wzbogacania wzajemnych stosunków gospodarczych we wszystkich dziedzinach. Stworz, w ramach ustawodawstwa krajowego oraz ich zobowiza wynikajcych z umów midzynarodowych, w tym zobowiza Republiki Federalnej Niemiec wynikajcych z członkostwa we Wspólnocie Europejskiej, najdogodniejsze przesłanki, w szczególnoci gospodarcze, prawne i organizacyjne, dla działalnoci gospodarczej, w tym przemysłowej i usługowej, osób fizycznych oraz prawnych. 2. Umawiajce si Strony s zgodne co do tego, i zapocztkowany w Rzeczypospolitej Polskiej proces przeobrae gospodarczych powinien zosta wsparty współprac midzynarodow, Republika Federalna Niemiec jest gotowa działa na płaszczynie zarówno dwustronnej jak i wielostronnej, na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego Polski, w ramach w pełni rozwinitej społecznej gospodarki rynkowej. Tym samym powinny równie

4 zosta stworzone warunki dla istotnego zmniejszenia rónic rozwojowych. 3. Umawiajce si Strony bd w szczególnoci popiera rozwój współpracy inwestycyjnej i kapitałowej oraz kooperacji przemysłowej przedsibiorstw polskich i niemieckich, wykorzystujc w pełni wszystkie dostpne rodki promocji. Szczególna uwaga bdzie skierowana na współprac małych i rednich przedsibiorstw i zakładów. 2. Umawiajce si Strony uwaaj, e współpraca w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr fachowych i kierowniczych w gospodarce ma due znaczenie dla ukształtowania stosunków dwustronnych oraz gotowe s znacznie j rozbudowa i pogłbi. Artykuł Umawiajce si Strony doceniaj znaczenie normalnych stosunków finansowych i kredytowych jako czynnika w procesie przeobrae gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla umocnienia i oywienia całokształtu ich stosunków. Zgodnie z ich midzynarodowymi zobowizaniami umownymi i normami prawa krajowego, bd kontynuowa wysiłki w celu stworzenia dogodnych przesłanek dla dalszego rozwoju ich współpracy finansowej. W tym kontekcie wiadome s znaczenia, jakie dla umocnienia ich stosunków gospodarczych maj eksportowe gwarancje kredytowe. 2. Umawiajce si Strony, uwzgldniajc obopólne interesy oraz istniejc współprac kadej z nich z innymi pastwami, potwierdzaj gotowo współpracy w ramach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz innych wielostronnych instytucji finansowych, w szczególnoci Midzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku wiatowego. 3. Umawiajce si Strony uwaaj, e rozwizanie problemu polskiego zadłuenia stanowi wan przesłank powodzenia reform gospodarczych, zapocztkowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do tego bd nadal współpracowa w tej dziedzinie. Artykuł 11 Umawiajce si Strony s zgodne co do szczególnego znaczenia współpracy midzy nimi w wytwarzaniu produktów rolnych, ich przetwórstwie, transporcie i przechowalnictwie, a take w tworzeniu i popieraniu nowoczesnych, wysokowydajnych gospodarstw rolnych, utrzymujcych stosunki kooperacyjne z przemysłem spoywczym, przetwórczym oraz handlem. Artykuł Umawiajce si Strony przywizuj due znaczenie do partnerskiej współpracy midzy regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi, w szczególnoci na obszarach przygranicznych. 2. Umawiajce si Strony bd ułatwia i wspiera t współprac we wszystkich dziedzinach, w szczególnoci działalno Komisji midzyrzdowej do spraw współpracy regionalnej i przygranicznej. 3. Umawiajce si Strony kieruj si we współpracy regionalnej i przygranicznej w szczególnoci odnonymi konwencjami Rady Europy. Bd dy do włczenia tej współpracy do działalnoci odpowiednich gremiów europejskich. Artykuł 13 Umawiajce si strony s zgodne co do tego, e w jednoczcej si Europie istnieje konieczno uzgadniania polityki poszczególnych pastw w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w szczególnoci midzy pastwami bezporednio ssiadujcymi. Z tego te wzgldu Umawiajce si Strony bd realizowa współprac transgraniczn na wszystkich szczeblach w dziedzinie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.

5 Artykuł 14 Umawiajce si Strony bd rozszerza i pogłbia wzajemne stosunki na podstawie zawartych przez nie umów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz współpracy w zakresie pracy i polityki socjalnej. 2. Republika Federalna Niemiec bdzie udziela poradnictwa i pomocy Rzeczypospolitej Polskiej w przekształcaniu systemu zabezpieczenia społecznego, aktywizacji zawodowej oraz w dziedzinie stosunków pracy. Artykuł Umawiajce si Strony bd rozwija i ułatwia współprac naukow i techniczn midzy obydwoma Pastwami na zasadach równouprawnienia i wzajemnych korzyci, uwgldniajc moliwoci nowoczesnej nauki i techniki, dla dobra człowieka, w celach pokojowych i dla pomnaania dobrobytu. 2. Umawiajce si Strony bd rozszerza współprac w tych dziedzinach na podstawie istniejcych umów oraz wykorzystywa jej wynik w drodze wspólnych przedsiwzi. 3. Umawiajce si Strony bd popiera inicjatywy naukowców i instytucji badawczych, zmierzajce do dynamicznego, harmonijnego i wszechstronnego rozwoju tej współpracy. 4. Umawiajce si Strony bd popiera intensywn wymian informacji i dokumentacji naukowo-technicznej, a take ułatwia dostp do instytutów naukowo-badawczych, archiwów, bibliotek i podobnych instytucji. Artykuł Umawiajce si Strony przywizuj due znaczenie do zapobiegania zagroeniom rodowiska i do utrzymania naturalnych podstaw ycia równie w interesie przyszłych pokole. Potwierdzaj swe zdecydowanie kontynuowania współpracy w dziedzinie ochrony rodowiska na podstawie istniejcych umów, a take jej dalszego rozszerzania w drodze umownej. 2. Pierwszoplanowe znaczenie w tej współpracy naley nada ustaleniu i likwidacji obcie rodowiska na obszarach przygranicznych, w szczególnoci w dorzeczu Odry. 3. Umawiajce si Strony bd si ponadto angaowa na rzecz rozwijania uzgodnionych strategii, dotyczcych regionalnej i midzynarodowej polityki ochrony rodowiska, w celu zapewnienia trwałego, sprzyjajcego rodowisku rozwoju w Europie. Artykuł 17 Umawiajce si Strony bd współdziała w celu wzajemnego wiadczenia pomocy w razie klsk i cikich wypadków. Artykuł Umawiajce si Strony d do rozszerzenia połcze transportowych w ruchu powietrznym, kolejowym, drogowym oraz w egludze morskiej i ródldowej, wykorzystujc najnowoczeniejsze technologie. 2. Umawiajce si Strony doło stara, aby stworzy dogodne warunki dla korzystania z ich szlaków komunikacyjnych w transporcie midzy ich terytoriami oraz w tranzycie. 3. Umawiajce si Strony d do rozszerzenia, usprawnienia i zharmonizowania połcze telekomunikacyjnych, uwzgldniajc stan rozwoju europejskich i midzynarodowych norm technicznych oraz technologii. Dotyczy to w szczególnoci połcze telefonicznych, teleksowych i elektronicznego przekazywania danych. Artykuł Umawiajce si Strony podejm wszelkie stosowne działania w celu popierania i ułatwiania ruchu osobowego i turystyki. 2. Umawiajce si Strony doło stara dla usprawnienia i przyspieszenia, na zasadzie wzajemnoci, odpraw celnych i granicznych oraz dalszego rozwoju współpracy właciwych organów administracji. 3. Umawiajce si Strony

6 zamierzaj, w zalenoci od nasilenia ruchu, rozbudowa i zmodernizowa istniejce oraz otwiera nowe potrzebne przejcia graniczne. Artykuł Członkowie mniejszoci niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadajce polskie obywatelstwo, które s niemieckiego pochodzenia albo przyznaj si do jzyka, kultury lub tradycji niemieckiej, a take osoby w Republice Federalnej Niemiec, posiadajce niemieckie obywatelstwo, które s polskiego pochodzenia, albo przyznaj si do jzyka, kultury lub tradycji polskiej, maj prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do swobodnego wyraania, zachowania i rozwijania swej tosamoci etnicznej, kulturalnej, jzykowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Maj oni prawo do pełnego i skutecznego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolnoci bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równoci wobec prawa. 2. Umawiajce si Strony realizuj prawa i obowizki zgodnie ze standardami midzynarodowymi dotyczcymi mniejszoci, w szczególnoci zgodnie z Powszechn deklaracj praw człowieka Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 roku, Europejsk konwencj o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoci z 4 listopada 1950 roku. Konwencj o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 roku. Midzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 roku. Aktem kocowym KBWE z 1 sierpnia 1975 roku, Dokumentem kopenhaskiego spotkania w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 1990 roku, jak równie Parysk Kart dla nowej Europy z 21 listopada 1990 roku. 3. Umawiajce si Strony owiadczaj, e osoby wymienione w ustpie 1 maj w szczególnoci prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do: swobodnego posługiwania si jzykiem ojczystym w yciu prywatnym i publicznie, dostpu do informacji w tym jzyku, jej rozpowszechniania i wymiany, zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzysze owiatowych, kulturalnych i religijnych, które mog si ubiega o dobrowolne wkłady finansowe i inne, jak równie o pomoc publiczn, zgodnie z prawem krajowym, oraz które posiadaj równoprawny dostp do rodków przekazu swojego regionu, wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia owiatowej działalnoci religijnej w jzyku ojczystym, ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów midzy sob w obrbie swego kraju, jak równie kontaktów poprzez granice z obywatelami innych pastw, z którymi łcz ich wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne lub przekonania religijne, uywania swych imion i nazwisk w brzmieniu jzyka ojczystego, zakładania i utrzymywania organizacji lub stowarzysze w obrbie swojego kraju oraz uczestniczenia w midzynarodowych organizacjach pozarzdowych, korzystania na równi z innymi ze skutecznych rodków prawnych dla urzeczywistniania swoich praw, zgodnie z prawem krajowym. 4. Umawiajce si Strony potwierdzaj, e przynaleno do grup wymienionych w ustpie 1 jest spraw indywidualnego wyboru osoby, i e nie mog z niego wynika adne niekorzystne nastpstwa. Artykuł 21 1.Umawiajce si Strony bd na swych terytoriach chroniły tosamo etniczn, kulturaln, jzykow i religijn grup wymienionych w artykule 20 ustp 1, oraz tworzyły warunki do wspierania tej tosamoci. Doceniaj szczególne znaczenia wzmoonej konstruktywnej współpracy w tej dziedzinie. Współpraca ta powinna umacnia pokojowe współycie i dobre ssiedztwo Narodów polskiego i niemieckiego oraz przyczynia si do porozumienia i pojednania midzy nimi. 2. Umawiajce si Strony bd w szczególnoci:

7 w ramach obowizujcych ustaw wzajemnie umoliwia i ułatwia podejmowanie działa na rzecz wspierania członków grup wymienionych w artykule 20 ustp 1 lub ich organizacji, mimo koniecznoci uczenia si oficjalnego jzyka odnonego pastwa, dy zgodnie z właciwymi przepisami prawa krajowego do zapewnienia członkom grup wymienionych w artykule 20 ustp 1 odpowiednich moliwoci nauczania ich jzyka ojczystego lub w ich jzyku ojczystym, w publicznych placówkach owiatowych, jak równie tam, gdzie to jest moliwe i konieczne, posługiwania si nim wobec władz, uwzgldnia histori i kultur grup wymienionych w artykule 20 ustp 1 w zwizku z nauczaniem historii i kultury w placówkach owiatowych, szanowa prawo członków grup wymienionych w artykule 20 ustp 1 do skutecznego uczestnictwa w sprawach publicznych, łcznie z udziałem w sprawach dotyczcych ochrony i wspierania ich tosamoci, podejmowa niezbdne rodki w tym celu po naleytej konsultacji, zgodnie z procedur podejmowania decyzji w danym pastwie, łcznie z kontaktami z organizacjami lub stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 20 ustp Umawiajce si Strony bd stosowa postanowienia artykułu 3 w odniesieniu do spraw okrelonych w niniejszym artykule oraz w artykułach 20 i 22. Artykuł adnego z zobowiza wynikajcych z artykułów 20 i 21 nie mona interpretowa jako pocigajcego za sob prawo do angaowania si w jakkolwiek działalno lub prowadzenia jakichkolwiek działa wbrew celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych, innym zobowizaniom wynikajcym z prawa midzynarodowego lub wbrew postanowieniom Aktu kocowego KBWE, łcznie z zasad integralnoci terytorialnej pastw. 2. Kada osoba naleca w Rzeczypospolitej Polskiej wzgldnie w Republice Federalnej Niemiec do grup wymienionych w artykule 20 ustp 1 jest odpowiednio do powyszych postanowie zobowizana, jak kady obywatel, lojalnie postpowa wobec odnonego Pastwa, kierujc si obowizkami wynikajcymi z ustawodawstwa tego Pastwa. Artykuł Umawiajce si Strony bd, na podstawie istniejcych midzy nimi umów i programów, intensyfikowa i rozbudowywa wymian kulturaln we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach, wnoszc tym samym wkład do europejskiej tosamoci kulturowej. Bd w szczególnoci popiera współprac midzy stowarzyszeniami twórców i artystów oraz instytucjami i organizacjami kulturalnymi, jak równie bezporednie kontakty midzy polskimi i niemieckimi twórcami i artystami. 2. Istniejca Komisja mieszana bdzie spotyka si co najmniej raz w roku, w celu zbadania stanu wymiany kulturalnej we wszystkich dziedzinach oraz dokonania uzgodnie co do dalszych przedsiwzi. Artykuł 24 Umawiajce si Strony bd urzeczywistnia i w pełni wykorzystywa umow o utworzeniu i działalnoci instytutów kultur Artykuł Umawiajce si Strony potwierdzaj sw gotowo do umoliwienia wszystkim zainteresowanym osobom pełnego dostpu do jzyka i kultury drugiego kraju i bd popiera odpowiednie pastwowe oraz prywatne inicjatywy i instytucje. 2. Umawiajce si Strony bd w wikszej mierze popiera upowszechnianie literatury klasycznej i współczesnej drugiego kraju zarówno w jzyku oryginału jak i w przekładzie. 3. Umawiajce si Strony opowiadaj si zdecydowanie za rozszerzeniem moliwoci nauki jzyka drugiego kraju

8 w szkołach, uczelniach i innych placówkach owiatowych. Bdzie si przy tym równie dy do zakładania szkół, w których nauczanie bdzie si odbywa w obu jzykach. Doło one ponadto stara na rzecz rozszerzenia moliwoci studiów polonistycznych i germanistycznych w uczelniach drugiego kraju. 4. Umawiajce si Strony bd współpracowa w delegowaniu nauczycieli, w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników dydaktycznych oraz w rozwijaniu i udostpnianiu pomocy naukowych, łcznie z wykorzystaniem telewizji, radia, techniki audiowizualnej i komputerowej. 5. Prace niezalenej polskoniemieckiej Komisji do spraw podrczników szkolnych bd nadal popierane. Artykuł Umawiajce si Strony podkrelaj konieczno znacznego rozszerzenia współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa. Bd w szczególnoci wspiera i nadal rozszerza bezporedni współprac i wymian midzy szkołami, uczelniami oraz naukowymi instytucjami badawczymi, zarówno poprzez wymian uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych jak i wspólne przedsiwzicia. 2. Umawiajce si Strony potwierdzaj zamiar zbadania moliwoci wzajemnego uznawania okresów studiów i dyplomów uczelni. Artykuł 27 Umawiajce si Strony przywizuj du wag do współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, bd j znacznie rozszerza i pogłbia, zawierajc odpowiednie porozumienia. Artykuł Umawiajce si Strony bd współpracowa w zakresie zachowania i opieki nad europejskim dziedzictwem kulturowym. Bd dba o ochron zabytków. 2. Umawiajce si Strony otocz szczególn opiek znajdujce si na ich terytoriach miejsca i dobra kultury, wiadczce o wydarzeniach historycznych oraz osignicia i tradycjach kulturalnych i naukowych drugiej Strony oraz zapewni do nich swobodny i nieskrpowany dostp, wzgldnie zadbaj o taki dostp w przypadkach, gdy jego zapewnienie nie naley do kompetencji pastwa. Wspomniane miejsca i dobra kultury znajduj si pod ochron prawa kadej ze Stron. Umawiajce si Strony bd realizowa w tym zakresie wspólne inicjatywy w duchu porozumienia i pojednania. 3. Umawiajce si Strony bd dy w takim samym duchu do rozwizywania problemów zwizanych z dobrami kultury i archiwaliami, poczynajc od pojedynczych przypadków. Artykuł Umawiajce si Strony bd popiera wszechstronne kontakty osobiste midzy ich obywatelami, ywic przekonanie, e rozwój kontaktów midzyludzkich jest niezbdn przesłank porozumienia i pojednania obu Narodów. 2. Umawiajce si Strony bd popiera cilejsz współprac midzy partiami, zwizkami zawodowymi, kociołami i zwizkami wyznaniowymi, organizacjami sportowymi, fundacjami oraz innymi organizacjami i zrzeszeniami społecznymi. 3. Umawiajce si Strony popieraj działalno Forum polsko-niemieckiego. Witaj z zadowoleniem jego starania, aby przy udziale wszystkich reprezentatywnych sił politycznych i społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec opracowywa koncepcje dalszego rozwoju stosunków polsko-niemieckich i podejmowa odpowiednie inicjatywy. Artykuł Umawiajce si Strony s przekonane, e wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokole ma podstawowe znaczenie dla nadania trwałego charakteru porozumieniu i pojednaniu Narodów polskiego i niemieckiego. Przywizuj dlatego szczególnie du wag do moliwie

9 szerokich kontaktów i cisłego współdziałania młodziey polskiej i niemieckiej. W tym celu, Umawiajce si Strony bd, w granicach moliwoci finansowych, wszelkimi sposobami wspiera kontakty i wymian młodzieow. Cała młodzie i jej organizacje w obu Pastwach maj moliwo udziału w spotkaniach i wspólnych przedsiwziciach. 2. Umawiajce si Strony tworz polsko-niemieck instytucj młodzieow. Jej forma prawna, zadania i finansowanie zostan ustalone w odrbnej umowie. Artykuł Umawiajce si Strony bd działa na rzecz współpracy rodków przekazu, w szczególnoci telewizji, radia oraz prasy i wydawnictw. Współpraca ta powinna przede wszystkim słuy porozumieniu i pojednaniu midzy Polakami i Niemcami. 2. Umawiajce si Strony s zgodne co do tego, e publikacje, a take dodatki do dzienników i tygodników redagowane w jzyku drugiego kraju mog by swobodnie wydawane, rozpowszechniane i czytane. Publikacje z drugiego Pastwa mog by bez przeszkód wwoone i rozpowszechniane zgodnie z artykułami 19 i 20 Midzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych. Dotyczy to równie bezpłatnej prenumeraty oraz publikacji rozprowadzanych przez ich przedstawicielstwa zagraniczne. Artykuł Republika Federalna Niemiec owiadcza, e polskie groby znajdujce si w Republice Federalnej Niemiec s otoczone szacunkiem oraz umoliwiona jest opieka nad nimi. Groby polskich ofiar wojen i tyranii, znajdujce si w Republice Federalnej Niemiec, podlegaj ochronie prawa niemieckiego oraz bd zachowane i pielgnowane. 2. Rzeczpospolita Polska owiadcza, e niemieckie groby znajdujce si w Rzeczypospolitej Polskiej s otoczone szacunkiem oraz umoliwiona jest opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar wojen i tyranii, znajdujce si w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj ochronie prawa polskiego oraz bd zachowane i pielgnowane. 3. Umawiajce si Strony popieraj współprac organizacji i instytucji odpowiedzialnych w obu Pastwach za groby ofiar wojen i tyranii. Umoliwiaj w szczególnoci tym organizacjom i instytucjom rejestracj, uporzdkowanie oraz opiek nad takimi grobami. Artykuł Umawiajce si Strony bd rozwija, intensyfikowa i upraszcza z korzyci dla ich obywateli stosunki prawne i konsularne, w tym obrót prawny w sprawach cywilnych i karnych, oraz socjalnych i administracyjnych, z uwzgldnieniem ich systemów prawnych oraz istniejcych umów wielostronnych i dwustronnych, w szczególnoci konwencji Rady Europy. 2. Umawiajce si Strony bd współdziała w zwalczaniu zorganizowanej przestpczoci, terroryzmu, przestpczoci gospodarczej, przestpczoci zwizanej z narkotykami, karalnego handlu dziełami sztuki, bezprawnych narusze bezpieczestwa cywilnej eglugi powietrznej i morskiej oraz wytwarzania i wprowadzania do obiegu fałszywych rodków płatniczych. Procedura i warunki tej współpracy zostan uzgodnione odrbnie Artykuł Umawiajce si Strony bd popiera wszechstronn współprac w okrelonych dziedzinach profilaktyki zdrowotnej oraz we wspólnym zwalczaniu chorób zakanych i innych chorób, jak na przykład schorzenia serca i układu krenia, nowotwory i AIDS. 2. Republika Federalna Niemiec bdzie udziela Rzeczypospolitej Polskiej pomocy w przejciu od pastwowego systemu ochrony zdrowia do systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

10 Artykuł 35 Umawiajce si Strony ustanawiaj wspóln nagrod za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Nagrod t bdziemy przyznawa corocznie komitet, którego statut zostanie ustalony w odrbnym porozumieniu. Artykuł 36 Umawiajce si Strony bd umacnia współprac w ramach organizacji midzynarodowych, ze szczególnym uwzgldnieniem organizacji europejskich. Bd wzajemnie udziela sobie pomocy w rozwijaniu współpracy z midzynarodowymi, zwłaszcza europejskimi organizacjami i instytucjami, których członkiem jest jedna ze Stron, w przypadku gdy druga Strona wyrazi odpowiednie zainteresowanie. Artykuł 37 Niniejszy Traktat nie jest wymierzony przeciw komukolwiek. Nie narusza on praw i zobowiza, które wynikaj z obowizujcych umów dwustronnych i wielostronnych, zawartych przez kad z Umawiajcych si Stron z innymi pastwami. Artykuł Traktat niniejszy podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastpi w Warszawie, w moliwie bliskim terminie. 2. Traktat niniejszy wchodzi w ycie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. 3. Traktat niniejszy obowizuje przez dziesi lat. ulega on nastpnie automatycznemu przedłuaniu na okresy picioletnie, jeeli adna z Umawiajcych si Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na rok przed upływem danego okresu obowizywania. Na dowód czego Przedstawiciele Umawiajcych si Stron podpisali niniejszy Traktat i opatrzyli go pieczciami. Sporzdzono w Bonn, dnia 17 czerwca 1991 roku, w dwóch egzemplarzach, kady w jzykach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty maj jednakow moc. Za Rzeczpospolit Polsk Jan Krzysztof Bielecki Krzysztof Skubiszewski Za Republik Federaln Niemiec Helmut Kohl Hans-Dietrich Genscher Tekst Traktatu pobrany ze strony internetowej Polsko-niemiecka współpraca :

Traktat między Rzecz¹pospolit¹ Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy z 14.11.1990 r.

Traktat między Rzecz¹pospolit¹ Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy z 14.11.1990 r. Traktat między Rzecz¹pospolit¹ Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy z 14.11.1990 r. Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec dążąc do kształtowania

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy,

TRAKTAT. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Dz.U.93.118.527 TRAKTAT między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 1993 r.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO Preambuła Pastwa Członkowskie Rady Europy, inne Pastwa i Wspólnota Europejska,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy,

TRAKTAT. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, Dz.U.93.125.573 TRAKTAT między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (Dz. U. z dnia 20 grudnia 1993 r.)

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r.

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. Dz.U.97.125.800 MIDZYNARODOWA KONWENCJA o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. (Dz. U. z dnia 14 padziernika 1997 r.)

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 kwietnia 1999 r. Nr 39

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 kwietnia 1999 r. Nr 39 D ~ZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 kwietnia 1999 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 379 - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Żupanią Vukovarsko-Srijemską

Bardziej szczegółowo

Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 1 Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Sporządzony w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r. Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między Państwami uczestniczącymi

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Polska Karta Praw Ofiary

Polska Karta Praw Ofiary Polska Karta Praw Ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykajce si w swojej pracy z ofiarami przestpstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok Ocena Zasobów Pomocy Spoecznej Miasta Mawa za 2016 rok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ocena zasobów pomocy spoecznej odzwierciedla dziaalno Miejskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r.

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r. Dz.U.03.174.1686 2005.01.25 zm. Dz.U.05.4.18 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziemi, dziecicej prostytucji i dziecicej pornografii

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziemi, dziecicej prostytucji i dziecicej pornografii Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziemi, dziecicej prostytucji i dziecicej pornografii ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ROK 2000 1 Protokół fakultatywny do Konwencji

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Ptla Mazurska

STATUT Fundacji Ptla Mazurska STATUT Fundacji Ptla Mazurska Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazw: Fundacja Ptla Mazurska, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Dorot Jaksa - Pliszka, zwanej dalej "Fundatorem", aktem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2004 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Leszno 02.12.2004 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I RO ZWIZYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity SPIS TRECI I. NAZWA I TYP SZKOŁY 3 II. ORGAN PROWADZCY SZKOŁ 3 III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 3 IV. CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/319/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/319/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/319/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Skwierzyna a Zdołbunowską Radą Miejską (Ukraina) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA

STATUT FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA STATUT FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazw Fundacja Przyjaciółka, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Edipresse Polska S.A. z siedzib w Warszawie, zwana dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 14.07.2004 COM(2004) 494 final 2004/0166(COD) Projekt ROZPORZDZENIA RADY ustanawiajcego Fundusz Spójnoci (przedstawiony przez Komisj) TŁUMACZENIE ROBOCZE UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie poziomu uczelni 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy szczeble kształcenia: zawodowy,

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Lęborskiego. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lęborskim i Powiatem Brzeskim.

Rady Powiatu Lęborskiego. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lęborskim i Powiatem Brzeskim. Uchwała Nr Rady Powiatu Lęborskiego z dnia Projekt w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lęborskim i Powiatem Brzeskim. Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA UMOWA MI~DZY RZJ\DEM RZECZYPOSPOLITEl POLSKIEl A RZJ\DEM PANSTWA IZRAEL, o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA I MEDYCYNY Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej Rzqd Panstwa Izrael, zwane dalej "Stronami" kierujqc

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw.

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw. UMOWA midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikniciu podwójnego opodatkowania i zapobieeniu uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi działalno poytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo