Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel"

Transkrypt

1 ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Poredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/43/2007, zwanym dalej Organizatorem, nastpuje z chwil zapoznania si z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz podpisania przez Uczestnika i przedstawiciela Organizatora stosownej Umowy. Za osoby niepełnoletnie Umow podpisuj ich przedstawiciele ustawowi Przy zawieraniu Umowy Organizator okrela rodzaj dokumentów niezbdnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Niezłoenie w wyznaczonym terminie okrelonych w Umowie dokumentów powoduje skrelenie z listy Uczestników na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika. Przy wyjazdach zagranicznych, jeli nie okrelono inaczej, paszport musi by wany minimum 6 miesicy od daty powrotu z imprezy i posiada po jednej wolnej stronie na kad z potrzebnych wiz. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złoenie jest równoznaczne z rezygnacj Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn lecych po stronie Klienta. 2. Warunki płatnoci 2.1. Zasady ogólne Zaliczka jest konieczna w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji Przy rezerwacji na mniej ni 40 dni przed wyjazdem, pełn kwot za imprez turystyczn naley wpłaci bezporednio czekiem, kart kredytow bd przelewem na konto Płatnoci Zaliczka jest potwierdzeniem i zabezpieczeniem rezerwacji. Cała naleno za imprez, okrelona Umow, winna by wpłacona przez Uczestnika w terminie 40 dni przed dat rozpoczcia imprezy Do Umowy Klient zobowizany jest dołczy dowód wpłaty zaliczki w wysokoci okrelonej w Umowie. Klient zobowizuje si dokona dalszych wpłat w ustalonych w Umowie terminach i wysokociach Niedokonanie przez Klienta pełnej wpłaty nalenoci za imprez turystyczn w ustalonym terminie i wysokoci, Organizator moe potraktowa jako rezygnacj z imprezy z przyczyn lecych po stronie Klienta, chyba e brak wpłaty na koncie Organizatora wynika z przyczyn całkowicie niezalenych od Klienta Pokoje hotelowe. Klient wykupujcy tylko jedno miejsce w imprezie turystycznej akceptuje moliwo zakwaterowania z inn osob. Gdy istnieje taka moliwo, Klient moe zdecydowa o zakwaterowaniu w pokoju 1-osobowym za wniesieniem dodatkowej dopłaty do pokoju 1-osobowego Organizator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za ewentualne koszty, które Uczestnik imprezy poniesie z tytułu zbyt pónego stawienia si na miejsce rozpoczcia imprezy oraz za straty wynikłe z opónienia powrotu. Organizator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za koszty, bdce nastpstwem zaniedbania przez Klienta obowizku posiadania wizy lub szczepienia. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepie ochronnych, dodatkowych ubezpiecze itp., a odpowiedzialno za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku imprezy. Cena specjalnych atrakcji hotelowych, takich jak wstp na korty tenisowe, pole do gry w mini-golfa, itp. zwykle nie jest objta cen imprezy Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowizujcych taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator podróy zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed dat wyjazdu z tytułu zmian kosztów transportu (np. wzrostu cen paliwa), podatków, opłat (np. opłat lotniskowych, startowych i ldowania) lub kursu waluty stanowicej 1

2 podstaw obliczenia ceny imprezy. Wzrost ceny imprezy moe nastpi w kadym przypadku, gdy zmiana regulacji prawnych powoduje zwikszenie kosztów ponoszonych przez Organizatora, bd te zwikszenie takie powodowane jest wzrostem cen towarów lub usług składajcych si na ostateczn cen imprezy. Wzrost ceny musi odpowiada wzrostowi kosztów i cen, o których mowa. W okresie 21 dni przed dat rozpoczcia imprezy, cena ustalona w umowie nie moe zosta podniesiona. 3. Rezygnacja z imprezy turystycznej 3.1. Klient ma prawo zrezygnowa z imprezy na poniej wyszczególnionych warunkach. Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego owiadczenia pod rygorem niewanoci. Rezygnacji z imprezy, na któr wystawione ju zostało potwierdzenie rezerwacji / dokumenty podróy, dokonuje si na nastpujcych warunkach: a) przy rezygnacji na 36 lub wicej dni przed terminem wyjazdu, Organizator ma prawo zatrzyma do 20% ceny b) przy rezygnacji midzy 35 a 22 dni przed terminem wyjazdu, Organizator ma prawo zatrzyma do 50% ceny c) przy rezygnacji midzy 21 a 8 dni przed terminem wyjazdu, Organizator ma prawo zatrzyma do 75% ceny d) przy rezygnacji na 7 i mniej dni przed dat wyjazdu, Organizator ma prawo zatrzyma do 90% ceny imprezy, jednak nie wicej ni faktyczne koszty i straty Organizatora. 4. Zmiany 4.1. Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny imprezy chce przepisa imprez na inn osob, spełniajc wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie, moe to zrobi tylko wtedy, jesli przepisy linii lotniczych i organizatora nie zabraniaj tego oraz pod warunkiem powiadomienia Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem przed dat wyjazdu. Uczestnik ponosi wszystkie koszty zwizane ze mnian oraz koszty manipulacyjne w wysokoci 100 zł Organizator potraktuje dan przez Klienta zmian miejsca docelowego i/lub terminu imprezy jako rezygnacj z imprezy (na zasadach okrelonych w punkcie 3) i now rezerwacj 4.3. Inne zmiany W przypadku imprez samolotowych: a) Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za mniejsze ni 12-godzinne opónienia od podanych czasów wylotu z kraju. b) Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za zbyt póne stawienie si klienta do odprawy, która rozpoczyna si najczciej na 2 godziny, a koczy na ok. 45 minut przed planowan godzin odlotu; c) Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne opónienia wynikajce ze zmian czasu trwania i rozkładu lotu, wprowadzone przez lini lotnicz lub kapitana statku powietrznego, w szczególnoci podyktowane wzgldami technicznymi lub wzgldami bezpieczestwa. d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnoci zwiedzania, a take, w okolicznociach losowych, rezygnacji z wybranych punktów programu. e) Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za spónienia spowodowane postojami na granicach oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi. f) Organizator nie dokonuje zwrotu wartoci niezrealizowanych wiadcze, jeeli w czasie trwania imprezy nstpuje zmiana programu z przyczyn niezalenych od Organizatora, a Organizator zorganizował wiadczenia zastpcze o tym samym standardzie zaakceptowane przez Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik nie moe zgłasza roszcze do Organizatora. g) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany - w trakcie trwania sezonu - linii lotniczych, które obsługuj znajdujce si w ofercie Organizatora trasy lotów Odwołanie imprezy turystycznej 2

3 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w kadej chwili z przyczyn od siebie niezalenych Organizator ma prawo do odstpienia od Umowy w razie zbyt małej iloci uczestników imprezy turystycznej - nie póniej jednak, ni na 21 dni przed terminem wyjazdu, a w kadym terminie w razie: a) szczególnych zagroe ycia i zdrowia, b) niedotrzymania warunków umów przez kontrahentów krajowych i zagranicznych, c) istotnej zmiany krajowych lub zagranicznych przepisów wizowych i dewizowych W sytuacjach opisanych wyej Organizator przedstawi Uczestnikowi ofert zastpcz lub zwróci cało wpłaconej kwoty Jeeli Uczestnik, któremu przedstawiono ofert zastpcz nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy turystycznej w cigu trzech dni roboczych od jej otrzymania, uznaje si, e j przyjł Minimalna liczba uczestników przy wyjazdach grupowych wynosi 10 osób. 5. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów 5.1. DLI Travel korzysta z usług Ubezpieczyciela, którym jest Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpiecze S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, kod pocztowy: Warszawa W cen imprezy wliczone jest ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA TRAVEL w wariancie STANDARD. Warunki umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA TRAVEL s dostpne dla Klienta przy podpisywaniu umowy. Szczegóły ubezpieczenia znajduj si take na stronie internetowej Ewentualne koszty dodatkowych ubezpiecze pokrywa Uczestnik Zawierajc umow Uczestnik deklaruje, i jego stan zdrowia umoliwia udział w imprezie. 6. Prawa i obowizki Uczestnika 6.1. Uczestnik ma prawo do uzyskania szczegółowych materiałów informacyjnych dotyczcych trasy, miejsca pobytu, jakoci usług, ceny i sposobu jej zapłaty, programu zwiedzania, a take niezbdnych informacji o obowizujcych przepisach wizowych i przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie, jak równie o ubezpieczeniu kosztów odstpienia od umowy. 6.2.Uczestnik ma prawo do wiadcze DLI Travel gwarantowanych ofert (programem), stanowicych integraln cz zawartej z Uczestnikiem Umowy Uczestnik uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli DLI Travel w czasie trwania imprezy Od chwili rozpoczcia imprezy Uczestnik zobowizany jest stosowa si do wskazówek przedstawicieli DLI Travel dotyczcych realizacji programu imprezy Uczestnik zobowizany jest do posiadania niezbdnych dokumentów podrónych oraz wiz turystycznych, gdy s one wymagane obowizujcymi przepisami Uczestnik zobowizany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowizujcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych i docelowych W ramach ceny imprezy Uczestnik opłaca przelot samolotem w klasie ekonomicznej z moliwoci przewiezienia bagau o wadze i wymiarach okrelonych przez linie lotnicze. Za ewentualny nadbaga Uczestnik zobowizany jest uici dodatkow opłat przy odprawie bagaowej, jeeli zostanie do tego wezwany przez pracownika linii lotniczej. 3

4 6.8. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie przekazane przez przedstawiciela/pilota DLI Travel dokumenty oraz bilety lotnicze. W przypadku ewentualnego zaginicia w/w Uczestnik jest zobowizany do pokrycia wszystkich kosztów zwizanych z odtworzeniem dokumentów lub biletów lotniczych Uczestnik zobowizany jest do przestrzegania przepisów porzdkowych, bezpieczestwa, przepisów poarowych w rodkach transportu i miejscu zakwaterowania, godzin zbiórek wyznaczonych przez pilotów/rezydentów DLI Travel (niestawienie si o wyznaczonej godzinie na zbiórk, moe by zrozumiane przez pilota jako dobrowolna rezygnacja z danej czci programu) W przypadku uporczywego bd racego naruszania przez Uczestnika ustalonego porzdku lub przepisów Bezpieczestwa, DLI Travel moe rozwiza umow z Uczestnikiem w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granic i powrotu do kraju obciaj w takim przypadku Uczestnika Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrzdzone w trakcie trwania imprezy turystycznej zarówno przez siebie, jak i osoby niepełnoletnie pozostajce pod jego opiek. Zobowizany jest pokry szkod na miejscu jej powstania w walucie kraju, w którym szkod wyrzdzono lub w innej walucie wymienialnej przy zastosowaniu obowizujcego kursu walutowego. 7. Odpowiedzialno DLI Travel 7.1. DLI Travel jako Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie umowy o wiadczenie usług turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest spowodowane wyłcznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczcych w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeeli tych działa lub zaniecha nie mona było przewidzie, ani unikn; albo sił wysz Organizator nie odpowiada za: a) wady lub niewykonanie wiadcze przez miejscowych usługodawców, z którymi uczestnik zawarł bezporednio umowy na organizacj wycieczek lokalnych i imprez fakultatywnych, wynajem samochodów, itp., b) szkody poniesione przez Uczestników wskutek udziału w grach sportowych i innych imprezach organizowanych w trakcie pobytu, w których Uczestnicy wzili udział z własnej woli, c) opónienia w przelocie i innym transporcie spowodowane warunkami atmosferycznymi, strajkami lub z winy przewonika, gdzie zakres odpowiedzialnoci reguluj odrbne przepisy midzynarodowe, d) zagubiony lub uszkodzony przez przewonika baga, gdzie Uczestnik w sprawie o odszkodowanie winien zwróci si bezporednio do przewonika lub Ubezpieczyciela Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej z tytułu nieszczliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagau, powstałej nie z winy Organizatora i jego kontrahentów w zakresie przekraczajcym kwoty gwarantowane polis Ubezpieczyciela, z którym zawarł umow Organizator zastrzega sobie prawo rozwizania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszajcym ustalony porzdek imprezy, zagraajcym jej realizacji lub uniemoliwiajcym innym uczestnikom normalne korzystanie ze wiadcze. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik Organizator nie dokonuje zwrotu wiadcze, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn lecych po stronie Uczestnika lub jeeli w czasie trwania imprezy nastpuje zmiana programu z przyczyn niezalenych od Organizatora. Wyłcza równie odpowiedzialno odszkodowawcz z tytułu nieszczliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagau w zakresie przekraczajcym sum ubezpieczenia. 8. Baga 4

5 8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat lub uszkodzenie bagau, jeeli szkoda spowodowana była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci lub działaniem siły wyszej. Odpowiedzialno Organizatora za baga jest ograniczona w zakresie, jaki przewiduj obowizujce przepisy prawa, w szczególnoci przepisy umów midzynarodowych, których stron jest Rzeczypospolita Polska Zawiadomienia o opónieniach samolotów lub utracie i zniszczeniu bagau naley kierowa niezwłocznie (w stosunku do bagau - nie póniej ni 7 dni od daty odbioru bagau lub nie póniej ni w okresie 21 dni od dnia, kiedy baga winien by wydany) do linii lotniczych. Waga bagau: baga nie moe przekracza rozmiarów i wagi podanej przez przewonika. 9. Inne płatnoci 9.1. Cena wycieczki nie uwzgldnia: a) Napiwków oraz innych gratyfikacji. Naley zarezerwowa sobie ok. 70 USD. b) Opłat za lunch. Naley zarezerwowa sobie ok. 70 USD. 10. Reklamacje Jeeli Uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien on wnie reklamacj wzgldem pilota lub lokalnego przedstawiciela Organizatora, celem umoliwienia usunicia wady na miejscu Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakoczenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakoczeniu imprezy turystycznej 30 dni od jej złoenia (obowizuje data wpłynicia pisma do biura) Podstaw reklamacji nie mog by okolicznoci, za które biuro podróy nie ponosi odpowiedzialnoci i przy zachowaniu naleytej starannoci nie mogło ich przewidzie (awarie techniczne rodków transportu, postoje na granicach, czynnoci celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy) Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocz naley niezwłocznie po powrocie. Biuro podróy ma prawo cign opłat na pokrycie kosztów poszukiwania (np. korzystanie z telefaksu, itp.); opłata ta podlega uiszczeniu bez wzgldu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona. Wszystkie reklamacje (wraz z kopi dokumentu podróy) naley składa w cigu 30 dni od zakoczenia imprezy w formie pisemnej listem poleconym na adres: DLI Travel Dojazdów Kocmyrzów 11. Uwagi kocowe DLI Travel bardzo prosi o dokładne zapoznanie si z Warunkami Umowy, jak zaliczka, warunki zapłaty, oraz informacjami zawartymi w broszurze Prezentowane w katalogu zdjcia pokoi hotelowych s zdjciami przykładowymi. Oznacza to, e nie kady pokój w danym hotelu wyglda tak samo, jak ten prezentowany na zdjciu w katalogu Klient podpisujc Umow z Organizatorem potwierdza, e zapoznał si i akceptuje Program oraz Warunki Uczestnictwa. 5

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES

WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ PAŃSTWA REJSU. NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ, PONIEWAŻ BĘDĄ ONE PAŃSTWA OBOWIĄZYWAĆ. Wszystkie rejsy przedstawione w niniejszej broszurze znajdują

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 10. DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 10. DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13/t. 10 31990L0314 23.6.1990 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 158/59 DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo