AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU"

Transkrypt

1 AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o Łódź, ul. Kwidzyńska 14 tel , fax KRS 3812 NIP REGON KONTO

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku uŝyteczności publicznej- sala gimnastyczna 1.2 Rok budowy Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko) 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kwidzyńska 14, Łódź REGON Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr Tomasz Grabarczyk ul. Komandorska 8/24; Łódź PESEL kurs AUiPE /27/17 Członek ZAE 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Miejscowość: Łódź 6. Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych Starostwo Powiatowe w Prudniku 48-2 Prudnik ul. T. Kościuszki fax Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 1.4 Adres budynku miejscowość Prudnik ulica PręŜyńska województwo opolskie podpis Posiadane kwalifikacje data wykonania opracowania styczeń Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu słuŝącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 2

3 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej Powierzchnia netto budynku Pow. uŝytkowa części mieszkalnej Pow. uŝytkowa lokali uŝytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba mieszkań Liczba osób uŝytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody Rodzaj systemu grzewczego budynku Współczynnik kształtu A/V Inne dane charakteryzujące budynek Tradycyjna indywidualne podgrzewacze elektryczne centralnie, Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Ściany zewnętrzne Dach/stropodach Stan przed termomodernizacj 1,191 1,112 Stan po termomodernizacj,23, Okna 2,6 1, Drzwi/bramy 2,8 1, Sprawności składowe systemu grzewczego Sprawność wytwarzania,65,65 Sprawność przesyłania,9,95 Sprawność regulacji,663,97 Sprawność wykorzystania,95,95 Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1, 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1, 1, 2.4. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji naturalna naturalna Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanały stolarka/kanały grawitacyjne grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego Liczba wymian 1,1 1,1 3

4 2.5. Charakterystyka energetyczna budynku Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 75,16 32, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu 7,4 7,4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia η i przerw w ogrzewaniu) Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem η i przerw w ogrzewaniu) Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Zmierzone zuŝycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia η i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem η i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m3rok)] Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem η i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m 2 rok)] brak danych 367,71 138,2 998,5 259,36 48,73 31,69 11,9 86, ,73 22,35 48,18 124, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) Opłata za 1GJ na ogrzewanie 25,8 25,8 Opłata za 1MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc,, Opłata za podgrzanie 1m 3 wody uŝytkowej Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc,, Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni uŝytkowej Opłata abonamentowa, Inne , 2.7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana suma kredytu Oprocentowanie kredytu Okres kredytowania [lat] zł Miesięczna rata kredytu Zmniejszenie 8,% zapotrzebowania na energię Roczna oszczędność kosztów 1 energii 1 526,42 zł 7,58% ,71 zł 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (dla finansowania z innych źródeł przy załoŝeniu 1% kredytowania inwestycji) Planowana kwota kredytu zł Miesięczna rata kredytu 4 435,76 zł Oprocentowanie kredytu Okres kredytowania [lat] 8,% Zmniejszenie zapotrzebowania na energię Roczna oszczędność kosztów 1 energii 4 7,58% ,71 zł

5 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych" z dnia 18 grudnia 1998r. z późniejszymi zmianami 3. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 28r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 22r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Normy techniczne 1. PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-B-225 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych. 3. PN-83/B-343 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B-242 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B-243 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna. 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora Inne materiały oraz programy komputerowe wspomagające obliczenia 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy Instal-OZC Program komputerowy Instal-therm 4. HCR 4. Program komputerowy TermoDANFOSS Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. ObniŜenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie pomocy Państwa na warunkach określonych w wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących moŝliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 265 zł 5

6 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja\technologia budynku Kubatura budynku Kubatura ogrzewana Powierzchnia uŝytkowa części mieszkalnej Współczynnik kształtu - Tradycyjna m m m 2 -,56 m Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne Dach/stropodach Strop piwnicy Okna Drzwi/bramy Inne 1,191 1,112 2,6 2,8 W/m 2 K W/m 2 K W/m2K W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K Szczegółowa charakterystyka przegród budowlanych Obliczenia współczynników przenikania ciepła w stanie istniejącym dokonano na podstawie PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Do wspomagania obliczeń uŝyto licencjonowanego programu komputerowego TERMODanfoss wersja 3.2. Szczegółowe dane słuŝące do obliczeń przyjęto na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej budynku lub w przypadku jej braku na podstawie dokonanej inwentaryzacji budynku. W obliczeniach uwzględniono aktualny stan techniczny przegród budowlanych. 6

7 Wydruki z programu TERMODanfoss : AUDYT ENERGETYCZNY - Zespół Szkół Zawodowych nr 1w Prudniku-ul.PręŜyńska XLS 7

8 8

9 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Opłata za 1 GJ na ogrzewanie Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie Inne koszty, abonament Ceny ciepła - c.w.u. AUDYT ENERGETYCZNY - Zespół Szkół Zawodowych nr 1w Prudniku-ul.PręŜyńska XLS stan przed termomodernizacją stan przed termomodernizacją Opłata za 1 GJ 25,8 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu 25,8, zł/mw/mc, zł/gj zł/mc, zł/mw/mc stan po termomodernizacji 25,8 zł GJ, zł/mw/mc, zł/mc stan po termomodernizacji 25,8 zł GJ, zł/mw/mc Inne koszty, abonament, zł/mc, zł/mc Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na cele cwu w przypadku zastosowania instalacji z kolektorami słonecznymi (przy załoŝeniu 6%pokrycia zapotrzebowania na energię za pomocą kolektorów) Rodzaj paliwa Cena jednoski % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ paliwa gazowe 1,35 %,35 GJ/m 3 38,57 węgiel 58 1% 23,13 GJ/t 25,8 węzeł 26,99 % 1, -- 26,99 kolektory,16 %,36 GJ/kWh,44 Σ 1% średnia waŝona opłata za GJ 25,8 9

10 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego śródło ciepła Kocioł węglowy η w =,65 Typ instalacji Stan przewodów instalacji instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziałem dolnym przewody w złym stanie technicznym η p =,9 Usytuowanie grzejników część grzejników z osłoną η e =,95 Automatyka pogodowa instalacja bez automatyki pogodowej η co =,75 Termostaty instalacja bez termostatów η r =,663 Indywidualny system rozliczeń nie Przerwy w ogrzewaniu w bez przerw okresie doby Przerwy w ogrzewaniu w brak okresie tygodnia Modernizacja systemu grzewczego w latach w d = 1, w t = 1, wymagany próg oszczędności: 25% 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej Rodzaj źródła Rodzaj instalacji indywidualne podgrzewacze elektryczne miejscowe przygotowanie ciepłej wody dla grupy punktów poboru wody ciepłej w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego η w =,98 η p =, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza naturalna stolarka/kanały grawitacyjne Całkowity minimalny strumień powietrza wentylacyjnego budynku 325 m 3 /h 1

11 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściany zewnętrzne Charakterystyka stanu istniejącego i moŝliwości poprawy Przegroda o niezadowalającym współczynniku U - naleŝy ocieplić przegrodę aby uzyskać wymagany współczynnik U Dach\stropodach Przewiduje się ocieplenie stropodachu łącznika i sali gimnastycznej. Okna Przewiduje się wymianę starej stolarki okiennej na nową. Drzwi i bramy Przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych. Wentylacja System grzewczy Instalacja ciepłej wody uŝytkowej Wentylacja grawitacyjna zapewnia prawidłowe przewietrzanie. Nie rozpatruje się modernizacji wentylacji. Kocioł węglowy.przewiduje się wymianę instalacji c.o wraz z montaŝem zaworów termostatycznych i automatyki pogodowej. Indywidualne podgrzewacze elektryczne. Nie przewiduje się modernizacji. 11

12 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Ocieplenie ścian zewnętrznych Proponowany materiał dodatkowej izolacji: STYROPIAN EPS 7-4 Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła : 412, m 2 Stopniodni: 3684 dzień. K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C m 2 Opłata za 1GJ Opłata za 1MW Inne koszty, abonament Grubość proponowanej dodatkowj izolacji Współczynnik przenikania ciepła U Opór cieplny R Zwiększenie oporu cieplnego R Straty ciepła na przenikanie Q Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędnośc kosztów O Cena jednostkowa usprawnienia Koszt realizacji usprawnienia Nu Prosty czas zwrotu SPBT Stan Numer wariantu istniejący W 1 W 2 W 3 zł/gj 25,8 25,7 zł/mw/mc,, zł/mc,, cm W/(m2K) 1,191,26,23,27 (m 2 K)/W,84 3,85 4,35 4,83 (m 2 K)/W 3,1 3,51 3,99 GJ 156,16 34,9 3,16 27,14 MW,196,43,38,34 zł/rok 34, , ,7 zł/m2 25, 215, 225, zł lata 27,78 28,2 28,8 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 28,2 Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 zł lat cm Uwagi: 12

13 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Ocieplenie stropodachu sali i łącznika Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła : STYROPAPA 577, m dzień. K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C Stan Numer wariantu istniejący W 1 W 2 W 3 Opłata za 1GJ zł/gj 25,8 25,7 Opłata za 1MW zł/mw/mc,, Inne koszty, abonament zł/mc,, Grubość proponowanej dodatkowj izolacji cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,112,294,215,17 Opór cieplny R (m 2 K)/W,9 3,4 4,65 5,88 Uwagi: Stopniodni: Zwiększenie oporu cieplnego R Straty ciepła na przenikanie Q Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędnośc kosztów O Cena jednostkowa usprawnienia Koszt realizacji usprawnienia Nu Prosty czas zwrotu SPBT m 2 (m 2 K)/W 2,5 3,75 4,98 GJ 24,2 53,99 39,48 31,22 MW,257,68,5,39 zł/rok 3733,83 416, ,4 zł/m2 195, 22, 245, zł lata 3,13 3,91 32,73 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,91 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 13

14 6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Wymiana stolarki okiennej Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego Ψ: 325 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi : 16, m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru : inne budynki Stan istniejący: stolarka bardzo nieszczelna lub nadmierna wentylacja (a=>4) Wariant numer 1: stolarka szczelna (,5<a<1) Wariant numer 2: stolarka szczelna (,5<a<1) Wariant numer 3: stolarka bardzo szczelna (a<,3) z nawiewnikami ręcznymi Stopniodni: 3684 dzień. K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C Stan Numer wariantu istniejący W 1 W 2 W 3 Opłata za 1GJ zł/gj 25,8 23,8 Opłata za 1MW zł/mw/mc,, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c w cm 1, 1, 1, 1, Współczynnik c r Współczynnik c m Współczynnik przenikania ciepła U Straty ciepła na przenikanie Q Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędnośc kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw Prosty czas zwrotu SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: 1,2 1, 1,,85 1,3 1, 1, 1, W/(m2K) 2,6 1,8 1,6 1,3 GJ 554,74 443,62 433,43 365,36 MW,741,557,544,525 zł/rok 3674,33 399,38 548,43 zł/m2 6, 7,, zł zł lata 26,13 28,65, Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Uwagi: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 96 Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,13 stolarka szczelna (,5<a<1) U= 1,8 zł lat 14

15 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Wymiana drzwi zewnętrznych Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego Ψ: 15 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi : 3,6 m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru : inne budynki Stan istniejący: stolarka bardzo nieszczelna lub nadmierna wentylacja (a=>4) Wariant numer 1: stolarka szczelna (,5<a<1) Wariant numer 2: stolarka szczelna (,5<a<1) Wariant numer 3: stolarka bardzo szczelna (a<,3) z nawiewnikami ręcznymi Stopniodni: 3684 dzień. K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C Stan Numer wariantu istniejący W 1 W 2 W 3 Opłata za 1GJ zł/gj 25,8 23,8 Opłata za 1MW zł/mw/mc,, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c w cm 1, 1, 1, 1, Współczynnik c r Współczynnik c m Współczynnik przenikania ciepła U Straty ciepła na przenikanie Q Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędnośc kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw Prosty czas zwrotu SPBT 1,2 1, 1,,85 1,3 1, 1, 1, W/(m2K) 2,8 1,8 1,6 1,3 GJ 22,7 18,31 18,8 15,3 MW,31,23,23,22 zł/rok 146,83 152,12 216,29 zł/m2 1, 11,, zł zł lata 24,52 26,3, Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Uwagi: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3 6 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,52 lat stolarka szczelna (,5<a<1) U= 1,8 15

16 6.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowania na ciepło do przygotowania cwu Liczba uŝytkowników Zapotrzebowanie jednostkowe Sprawność źródła ciepła Sprawność przesyłu Współczynnik nierównomierności Nh ZuŜycie w ciągu doby ZuŜycie średnie godzinowe ZuŜycie ciepła na ogrzanie 1m 3 Roczne zuŝycie ciepła Max moc cieplna [m 3 /d] [m 3 /d] [m 3 /h] [GJ/m 3 ] [GJ/a] [MW] Stan przed Stan po termomodernizacją termomodernizacji 5 5,1,1,98,98,8,8 3,59 3,59,5,5,28,28,267,267 48,73 48,73,74, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania η w,65, Sprawność przesyłania η p,9,95 Wymiana instalacji c.o Sprawność regulacji η r GLR=,455 η co =,75 η co =,95 Wymiana instalacji c.o wraz z montaŝem zaworów termostatycznych i automatyki pogodowej.,663,933 Sprawność wykorzystania η e,95, Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1, 1, --- Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1, 1,

17 6.4.2 Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Opłata za 1 GJ na ogrzewanie Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie Inne koszty, abonament [zł/gj] [zł/mw] [zł] 25,8,, 25,8,, Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego GJ MW 367,71,7516 Sprawność systemu grzewczego,37,55 Roczna oszczędnośc kosztów O Koszt modernizacji SPBT [zł/a] [zł] [lat] 8184, , Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Wymiana instalcji c.o wraz z montaŝem zaworów termostatycznych i automatyki pogodowej. Sztuk Cena za sztukę Nakłady 1 115, 115, Suma: 115, Obliczenia sprawności regulacji dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Nr Suma zysków [GJ] Suma strat [GJ] GLR η co η r 269,11 591,15,45523,75, ,11 312,17,8625,95, ,11 369,42,72848,95, ,11 37,28,72677,95, ,11 495,38,54324,95, ,11 591,15,45523,95,933 17

18 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu słuŝącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych zł 28,3 2. Ocieplenie stropodachu sali i łącznika zł 3,73 3. Wymiana drzwi zewnętrznych 3 6 zł 32,66 4. Wymiana stolarki okiennej 96 zł 34,44 [lata] Modernizacja systemu grzewczego 115 zł Zestawienie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Usprawnienie Ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie stropodachu sali i łącznika Wymiana drzwi zewnętrznych Wymiana stolarki okiennej Modernizacja instalacji grzewczej x x x x x x x x x x Numer wariantu termomodernizacyjnego x x x x x 18

19 7.3. Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Usprawnienie Ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie stropodachu sali i łącznika Wymiana drzwi zewnętrznych Wymiana stolarki okiennej Modernizacja instalacji grzewczej Numer wariantu termomodernizacyjnego zł zł zł zł zł zł zł 3 6 zł 3 6 zł 96 zł 115 zł 115 zł 115 zł 115 zł 115 zł Planowane koszty całkowite zł zł zł zł 115 zł zł zł zł 7.4. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m, ,71 16, 577, , , ,12 23,32,56 1, ,2 16, 577, , , ,12 1,22,56 2, ,91 16, 577, , , ,12 12,9,56 3, ,58 16, 577, , , ,12 12,94,56 4, ,94 16, 577, , , ,12 18,84,56 5, ,71 16, 577, , , ,12 23,32,56 kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej 19

20 7.5. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h,1co q h,1co Q,1cwu q,1cwu η,1 w t,1 w d,1 Q,1 O,1 O % O ,71 48,73,7516,74 138,2 48,73,3293,74 18,91 48,73,4157,74 181,58 48,73,417,74 283,94 48,73,671,74 367,71 48,73,7516,74,3683 1, 1,,5322 1, 1,,5366 1, 1,,5366 1, 1, 147,23 385, zł 38, zł 387, zł zł zł 9 79 zł zł ,58% 63,15% 63,3%,5434 1, 1, 571, zł zł 45,45%,547 1, 1, 72, zł zł 31,16% 7.6. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Oprocentowanie kredytu: 8,% q= 1,667 m= 12 Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu RóŜnica pomiędzy 1/12 rocznych oszczędności kosztów a ratą kredytu Rata kredytu zł zł zł zł 115 zł 18537, , , , ,9883 7,58% 63,15% 63,3% 45,45% 31,16% zł zł zł zł 4 25 zł 61,% 55,% 55,% 47,% 35,% zł zł zł zł zł 39,% 45,% 45,% 53,% 65,% 18,39 14,3 26,23 12,95 1, , , ,42 981,82 68,19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyŝ: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zuŝywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody uŝytkowej jest większe niŝ: 25% 2. Kredyt na realizację wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 8% jego kosztów, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekracza 1 lat 3. Miesięczna rata spłaty kredytu wraz z odsetkami nie jest większa od równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów, uzyskanych w wyniku realizacji wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 4. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nieprzekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 265 zł 2

21 7.7. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Charakterysyka wyznaczona zgodnie z RMI w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego - planowany koszt całkowity zł - planowana kwota środków własnych zł t.j. 61,% - planowana kwota kredytu zł t.j. 39,% - planowana wartość raty kredytu zł - przewidywana premia termomodernizacyjna zł - przewidywany efekt energetyczny ,58% - roczne oszczędności kosztów energii zł t.j. 7,58% Charakterysyka wyznaczona w przypadku finansowania z innych źródeł przy załoŝeniu 1% kredytowania - planowany koszt całkowity zł - planowana kwota środków własnych zł t.j. 15,% - planowana kwota dofinansowania w ramach RPO zł t.j. 85,% - przewidywany efekt energetyczny ,58% - roczne oszczędności kosztów energii zł t.j. 7,58% - przewidywany prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) lat 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Ocieplenie ścian zewnętrznych Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: STYROPIAN EPS 7-4 Uwagi: P2 Usprawnienie: Ocieplenie stropodachu sali i łącznika Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: STYROPAPA Uwagi: O1 Usprawnienie: Wymiana stolarki okiennej Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki : 1,8 W/m 2 K Wymagany typ stolarki: stolarka szczelna (,5<a<1) Uwagi: O2 Usprawnienie: Wymiana drzwi zewnętrznych Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki : 1,8 W/m 2 K Wymagany typ stolarki: stolarka szczelna (,5<a<1) Uwagi: 21

22 C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Wymiana instalcji c.o wraz z montaŝem zaworów termostatycznych i automatyki pogodowej. 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 22

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: Kościuszki 55 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1.1. Dane do obliczeń W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień

Bardziej szczegółowo

Przykład audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla stanu istniejącego i stanu

Przykład audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla stanu istniejącego i stanu Przykład audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla stanu istniejącego i stanu projektowego uwzględniającego usprawnienia i modernizacje wskazane

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej w Ratyniu

Szkoły Podstawowej w Ratyniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo