Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta KRASNOSIELC, 2015 ROK Centrala Banku: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim ul. Admirała Rickovera 15, Maków Mazowiecki Zarząd Banku: Roman Chrzanowski Prezes Zarządu Anna Barbara Konikiewicz Wiceprezes Zarządu, Zofia Kuciej Wiceprezes Zarządu Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS

2 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: a) Bank Spółdzielczy należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz jednostki organizacyjne Banku tj. jednostkę macierzystą, oddziały, punkty obsługi klienta, b) Taryfa oznacza Taryfę opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedziba w Makowie Mazowieckim dla klienta. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą opłat i prowizji. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez Bank z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank Spółdzielczy pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 4. Nie pobiera się opłat i prowizji od: a) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, b) wypłat na pokrycie zobowiązań banku, np. z tyt. dostaw, robót i usług, c) wpłat z tyt. spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym. 5. Zarząd Banku Spółdzielczego ze względu na ważny interes Banku Spółdzielczego lub ważny interes społeczny, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na pobieranie opłat i prowizji w wysokościach niższych lub wyższych niż ustalone w taryfie lub nawet odstąpienia od pobierania opłat i prowizji. 6. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w taryfie, wysokość prowizji lub opłaty ustala indywidualnie Zarząd BS, w drodze negocjacji z klientem opłatę za daną czynność bankową. 7. Obowiązek pobierania prowizji i opłat za czynności bankowe oraz jej wysokości ustala na podstawie taryfy pracownik Banku Spółdzielczego dokonujący danej czynności lub przyjmujący dowód księgowy w przypadku wpłaty gotówkowej wpisuje kwotę prowizji na wszystkich odcinkach dowodu księgowego. 8. Prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są od posiadacza rachunku bankowego na bieżąco lub miesięcznie w zależności, jak zawarte jest w umowie, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

3 9. Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie z góry do 10- dnia każdego miesiąca. W przypadku otwarcia lub likwidacji rachunku w danym miesiącu, opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się proporcjonalnie do ilości dni funkcjonowania rachunku w miesiącu. 10. Opłatę za użytkowanie kart płatniczych, dostęp do Internet Bankingu oraz zbiorczą opłatę za powiadomienia SMS pobiera się miesięcznie z dołu w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 11. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z taryfą lub na podstawie umowy nie podlegają zwrotowi. 12. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 13. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie postanowiły inaczej. 14. W przypadku Jednostek Samorządowych wysokość opłat i prowizji ustala się indywidualnie dla każdej jednostki w złożonej ofercie przetargowej.

4 Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka pobierania I. RACHUNKI BANKOWE W PLN 1. Otwarcie rachunku a) podstawowego jednorazowo b) pomocniczego jednorazowo c) oszczędnościowo -rozliczeniowego POL-konto, Student, jednorazowo Junior, Senior d) płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego książeczką jednorazowo oszczędnościową e) Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej jednorazowo i Rad Rodziców f) podstawowego związanego z działalnością rolniczą jednorazowo g) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz jednorazowo gospodarstw domowych h) oszczędnościowego jednorazowo i) lokaty terminowej jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku a) podstawowego, miesięcznie 25,00 zł b) pomocniczego miesięcznie 15,00 zł c) POL konto miesięcznie 6,00 zł d) POL - konto Student, Junior miesięcznie e) POL konto Senior * - w okresie promocyjnym pierwsze 3 miesiące od otwarcia miesięcznie - po okresie promocyjnym następne miesiące miesięcznie 3,50 zł f) płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego książeczką miesięcznie oszczędnościową g) lokaty terminowej miesięcznie h) Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej miesięcznie 7,00 zł i Rad Rodziców i) podstawowego związanego z działalnością rolniczą, miesięcznie 8,50 zł j) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz miesięcznie 12,00 zł gospodarstw domowych k) oszczędnościowego miesięcznie *nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Likwidacja rachunku a) podstawowego jednorazowo 20,00 zł b) pomocniczego jednorazowo 15,00 zł c) oszczędnościowego rozliczeniowego POL-konto, Junior, jednorazowo 10,00 zł Student, Senior d) Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowe, Rad Rodziców jednorazowo 5,00 zł e) podstawowego związanego z działalnością rolniczą jednorazowo 20,00 zł f) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz jednorazowo 10,00 zł gospodarstw domowych g) oszczędnościowego jednorazowo 5,00 zł h) lokaty terminowej jednorazowo 5,00 zł

5 i) płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego książeczką oszczędnościową jednorazowo 5,00 zł 4. PAKIETY Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Agro Pakiet Biznes 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku - bieżącego miesięcznie 8,00 zł 12,50 zł 30,00 zł - pomocniczego miesięcznie ,00 zł 15,00 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 4. System Internet Banking - dostęp do systemu miesięcznie - wydanie lub wysłanie jednorazowo koperty z hasłem aktywacyjnym -wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych -wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych jednorazowo jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5. SMS Banking -opłata za powiadomienie SMS miesięcznie - zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł -realizacja dyspozycji zmiany nr telefonu 6. Wpłaty gotówkowe za wpłatę 7. Wypłaty gotówkowe za wypłatę 0,30 % -sporządzenie dowodu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł min. 5,00 zł wypłaty max 100,00 zł 8. Polecenie przelewu, zlecenie stałe -przelew wewnętrzny za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł -przelew zewnętrzny za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł papierowy -przelew zewnętrzny w systemie IB za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 9. Wydanie nowej karty Wznowienie karty po upływie terminu ważności - dla posiadacza rachunku - dla użytkownika karty 5,00 zł 10,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty od pierwszej karty wydanej do rachunku Opłata miesięczna za posiadanie karty 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 4,00 zł od następnej karty wydanej do rachunku Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Płatność kartą a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą Wypłata gotówki a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA i innych

6 banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku) b) w pozostałych bankomatach w kraju 0,5% od kwoty wypłaty nie mniej niż 5,00 zł c) poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) d) w bankomatach poza granicami kraju 3 % od kwoty wypłaty, nie mniej niż 10,00 zł Sprawdzenie salda na rachunku w 1,00 zł bankomacie przy użyciu karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 10,00 zł wniosek użytkownika Rozpatrzenie reklamacji II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Udostępnienie środków z wpływów bieżących ze wszystkich rachunków 2. Prowizje od wpłat a) na rachunek podstawowy, za wpłatę b) na rachunek pomocniczy za wpłatę c) oszczędnościowo rozliczeniowe (POL-konto, Junior, Student, za wpłatę Senior) d) na rachunek oszczędnościowy, lokaty terminowej, rachunek za wpłatę płatny na każde żądanie (a vista) potwierdzony książeczką oszczędnościową e) na rachunek podstawowy związany za wpłatę z działalnością rolniczą f) prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe za wpłatę prowadzone w innych Bankach g) od wpłat na rachunki Zakładów Energetycznych i Orange Polska S.A. (opłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych) h) - od wpłat na rachunki własne dotyczące płatności za wodę i odpady komunalne dokonywane w placówkach Banku (dotyczy wpłat indywidualnych). 1 1 prowizji nie pobiera się: od wpłat na rachunki własne dotyczące płatności za wodę i odpady komunalne dokonywane w: Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Makowie Maz. na rachunek wyłącznie Urzędu Miasta oraz Punkcie Obsługi Klienta w Płoniawach dokonywane na rachunek wyłącznie Urzędu Gminy w Płoniawach za wpłatę za wpłatę 0,3 % od kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 3. Prowizje od wypłat z rachunków a) podstawowego b) pomocniczego za wypłatę za wypłatę 0,3% od kwoty wypłaty, nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł c) podstawowego związanego z działalnością rolniczą za wypłatę 1,00 zł (za sporządzenie dowodu wypłaty) d) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz za wypłatę 0,3% od kwoty wypłaty, nie mniej niż 5,00 zł i nie gospodarstw domowych więcej niż 100,00 zł e) POL konta, Junior, Student, Senior (za sporządzenie dowodu wypłaty) za wypłatę 1,00 zł

7 f) terminowych, za wyjątkiem lokaty transfer za wypłatę w ramach POL-Konta g) lokaty transfer w ramach POL-Konta za wypłatę 0,3% od kwoty wypłaty, nie mniej niż 5,00 zł h) z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i Rad za wypłatę 1,00 zł Rodziców i) rachunku płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego za wypłatę książeczką oszczędnościową j) rachunku oszczędnościowego w trakcie jednego miesiąca 0 zł 1) pierwsza wypłata od kwoty 0,3 % min 5,00 zł 2) kolejna wypłata k) od wypłaty gotówki dla klientów nie posiadających rachunków w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu (w przypadku rachunków zlikwidowanych) 4. Niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z BS w ramach awizowania wypłaty Uwaga: Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z BS za wypłatę 0,5% od kwoty wypłaty nie mniej niż 3,00 zł 0,5 % kwoty i nie więcej niż 100,00 zł 5. Przelewy a) realizacja przelewu na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru klienta b) realizacja przelewu wewnętrznego, w tym zleceń stałych, na rachunki klientów w BS c) realizacja przelewu w tym zleceń stałych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach przelewy papierowe d) realizacja przelewu na rachunki bankowe za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi Home banking i,,internet Banking za przelew za przelew za przelew 1,00 zł 3,50 zł 1,00 zł e) realizacja tytułu wykonawczego z rachunku bankowego od jednego tytułu wykonawczego za przelew 0,5% nie mniej niż 40 zł f) za realizacja tytułu wykonawczego wieloetapowego z rachunku bankowego (np. alimenty egzekwowane co miesiąc) za przelew 10,00 zł od każdego przelewu g) przelew na rachunek w innym banku w systemie SORBNET 2 za przelew 40,00 zł 6. Polecenie zapłaty za przelew 1,00 zł a) przyjęcie, odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł b) na rachunek odbiorcy (wierzyciela) za każde wysłane polecenie zapłaty opłatę pobiera się od odbiorcy 1,00 zł (wierzyciela) c) z rachunku płatnika (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty opłatę pobiera się od płatnika 2,00 zł (dłużnika) 7. Home Banking opłata miesięczna miesięcznie 50,00 zł 8. Internet Banking a) udostępnienie usługi jednorazowo b) opłata miesięczna za korzystanie z usługi miesięcznie 2,00 zł c) odblokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej jednorazowo 5,00 zł d) wysłanie haseł do Internet Bankingu za pomocą wiadomości za wiadomość 0,30 zł tekstowej SMS e) wydanie kolejnej listy haseł Internet Bankingu jednorazowo 2,00 zł 9. Usługa SMS Banking a) udostępnienie usługi jednorazowo

8 b) wysłanie SMS z informacją za wiadomość 0,30 zł c) realizacja dyspozycji zmiany numeru telefonu jednorazowo 5,00 zł 10. Przekazy zagraniczne a) wysyłane za przelew 0,3% od przekazywanej kwoty nie mniej niż 30,00 zł + koszty BPS b) otrzymane za przelew 20,00 zł od każdego przelewu III. INNE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu od każdego dowodu księgowego 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych za dokument za dokument 3 zł 30 zł 3. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz zaległych prowizjach, jednorazowo 20,00 zł opłatach i odsetkach oraz wezwanie do ich spłaty 4. Historia rachunku (w formie wydruku komputerowego) za każdą stronę 5,00 zł 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 7. Przekształcenie wspólnego konta na indywidualne lub indywidualnego na wspólne 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci jednorazowo jednorazowo za dokument za dokument 15,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę a) z Bankiem Spółdzielczym w Krasnosielcu za dokument b) z innymi bankami za dokument 50,00 zł 10. Wydanie czeków gotówkowych (od jednego czeku) za czek 1,00 zł 11. Wydanie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 10,00 zł 12 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku a) telefonicznie na hasło (Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków) 13. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych miesięcznie 10,00 zł a) Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej jednorazowo 12,00 zł

9 VISA Debetowa VISA Debetowa SENIOR VISA Business Debetowa Karta zbliżeniowa Master Card VISA Business Debetowa dla rolników indywidualnych VISA Debetowa STUDENT b) Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 10,00 zł 14. Wizyta serwisanta pracownika Banku na życzenie klienta przy obsłudze systemów Internet Banking i Home Banking jednorazowo 50,00 zł IV. KARTY PŁATNICZE Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTY PŁATNICZE 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności - dla Posiadacza rachunku - dla użytkownika 5,00 zł 10,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 2,50 zł 4,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 zł zł zł zł zł 5. Płatność kartą a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą 6. Wypłata gotówki a)we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku) b) w pozostałych bankomatach w kraju 0,5% od kwoty wypłaty nie mniej niż 5 zł bez opłat c) poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) d) w bankomatach poza granicami kraju 3 % od kwoty wypłaty, nie mniej niż 10 zł 0 zł 10,00 zł 7. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 1,00 zł 10,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji V. KARTA KREDYTOWA 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł

10 2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 3. Wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 5,00 zł 5. Obsługa karty kredytowej jednorazowo 54,00 zł opłata zostaje zniesiona, gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 6.000,00 zł w 12 miesięcznym okresie 6. Transakcje bezgotówkowe jednorazowo 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomacie - w kraju jednorazowo 3 % nie mniej niż 5,00 zł - za granicą jednorazowo 3 % nie mniej niż 10,00 zł 8. Zakup z Cashback jednorazowo 0 zł 9. Zapytanie o saldo jednorazowo 0 zł 10. Ponowne generowanie wyciągu jednorazowo 0 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego jednorazowo 5 zł 12. Za nieterminową spłatę jednorazowo 20 zł 13 Przelew z karty kredytowej jednorazowo 3 % nie mniej niż 5,00 zł VI. KREDYTY 1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. * *nie dotyczy kredytu,,bezpieczna gotówka 0,5 % od wnioskowanej kwoty kredytu Prowizja od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo - 2. najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy a) od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym 1,00 % b) od kredytu w POL koncie 0,50 % c) od kredytu obrotowego komercyjnego 2,00 % d) od kredytu obrotowego komercyjnego z przeznaczeniem na 2,50% zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej e) od kredytu inwestycyjnego komercyjnego - do kwoty ,00 zł 2,00 % - powyżej ,00 zł 1,50 % f) od kredytu z dopłatą AR i MR do oprocentowania 1,35 % g) od kredytu z częściową spłatą kapitału kredytu przez AR i MR - 1,35 % symbol MR (CSK) h) od kredytu pomostowego, z okresem spłaty do 6 m-cy 1,00 % i) od kredytu pomostowego, z okresem spłaty powyżej 6 m-cy 1,50% j) od kredytu,,kredytowa linia hipoteczna dla działalności 2,00 % rolniczej k) od kredytu płatniczego 1,00 % l) od kredytu,,mój dom 1,50 % m) od kredytu,,bezpieczna gotówka 3,00 % n) od kredytu konsolidacyjnego 1,50 % o) od kredytu uniwersalnego hipotecznego 1,50 % p) od kredytu Mieszkanie dla młodych ( MDM) 1,50 % 3. Prowizja za gotowość ( od niewykorzystanego limitu kredytowego udzielonego w rachunku bieżącym 0,15 % miesięcznie i POL koncie liczona za każdy dzień 4. Prowizja za przedłużenie kredytu udzielonego w POL koncie na następny okres 5. Prowizja za przedłużenie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na następny okres 6. Prowizja za zwiększenie lub zmniejszenie kwoty kredytu odnawialnego dla Posiadaczy Pol-konta (prowizja liczona jest od kwoty, o którą się zmniejsza lub zwiększa 1,00 % od kwoty przedłużanego kredytu 1,50% od kwoty przedłużanego kredytu 1,00%

11 limit kredytowy i pobierana jest niezależnie od prowizji przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku w wysokości 0,50% od kwoty zwiększanej lub zmniejszanej kredytu) nie mniej niż 20,00zł 7. Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej (nie dotyczy zmiany warunków umowy o kredyt odnawialny) 1,00 % od pozostałej do spłaty kwoty kredytu jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 8. Prowizja od prolongaty raty kredytu 1,00 % od prolongowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 500 zł 9. Prowizja za sporządzenie i wysłanie monitu w przypadku zalegania ze spłatą 10. Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 20,00 zł a) wysokość zadłużenia i terminowość obsługi 50,00 zł b) brak zadłużenia 30,00 zł 11. Za czynności związane z obsługą kredytów np. sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki itp. 30,00 zł 12. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo). W przypadku zawarcia umowy o kredyt pomostowy prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Prowizja za wydanie promesy nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 13. Prowizja za wydłużenie okresu kredytowania kredytem preferencyjnym obrotowym na wznowienie produkcji na obszarach dotkniętych klęską 14. Prowizja rekompensacyjna od kredytów preferencyjnych z dopłatą z AR i MR oraz Kredytu dla młodych (MDM) spłaconych przed terminem. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłaty kredytu 0,5 % od kwoty przyrzeczonej jednak nie mniej niż 200,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 2,00 % od pozostającej do spłaty kwoty kredytu, nie mniej niż 50,00 zł 2,00 % od kwoty wcześniejszej spłaty 15. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia lub przystąpienie do długu 2,00% od kwoty nie mniej niż 50 zł 16. Zaangażowanie kredytowe: 1) dotyczy kredytów z dopłatą AR i MR do oprocentowania udzielanych od r. do r. 1) Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 17 Opłata za administrowanie kredytów, z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym, ROR oraz kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów udzielanych od r.) VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE 1 % rocznie 5,00 zł miesięcznie 1. Przechowanie w depozycie bankowym a) przedmiotów wartościowych 100,00 zł miesięcznie b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych 2. Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego przesłania poprzez system DZ 5,00 zł miesięcznie 20,00 zł

12 VIII. UBEZPIECZENIA 1 Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy - wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania 1.1 pakiet podstawowy 0,125 % min. 30,00 zł 1.2 pakiet rozszerzony 0,2 % min. 30,00 zł Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 21.04.2015r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 29.04.2016r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8 /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 01.02.2017r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 12/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 28.02.2014 r. (V zmiana Uchwały Nr 41 /2013 z dnia 24.04.2013 r.) obowiązuje od 01.03.2014 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo