Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta KRASNOSIELC, 2015 ROK Centrala Banku: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim ul. Admirała Rickovera 15, Maków Mazowiecki Zarząd Banku: Roman Chrzanowski Prezes Zarządu Anna Barbara Konikiewicz Wiceprezes Zarządu, Zofia Kuciej Wiceprezes Zarządu Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS

2 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: a) Bank Spółdzielczy należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz jednostki organizacyjne Banku tj. jednostkę macierzystą, oddziały, punkty obsługi klienta, b) Taryfa oznacza Taryfę opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedziba w Makowie Mazowieckim dla klienta. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą opłat i prowizji. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez Bank z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank Spółdzielczy pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 4. Nie pobiera się opłat i prowizji od: a) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, b) wypłat na pokrycie zobowiązań banku, np. z tyt. dostaw, robót i usług, c) wpłat z tyt. spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym. 5. Zarząd Banku Spółdzielczego ze względu na ważny interes Banku Spółdzielczego lub ważny interes społeczny, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na pobieranie opłat i prowizji w wysokościach niższych lub wyższych niż ustalone w taryfie lub nawet odstąpienia od pobierania opłat i prowizji. 6. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w taryfie, wysokość prowizji lub opłaty ustala indywidualnie Zarząd BS, w drodze negocjacji z klientem opłatę za daną czynność bankową. 7. Obowiązek pobierania prowizji i opłat za czynności bankowe oraz jej wysokości ustala na podstawie taryfy pracownik Banku Spółdzielczego dokonujący danej czynności lub przyjmujący dowód księgowy w przypadku wpłaty gotówkowej wpisuje kwotę prowizji na wszystkich odcinkach dowodu księgowego. 8. Prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są od posiadacza rachunku bankowego na bieżąco lub miesięcznie w zależności, jak zawarte jest w umowie, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

3 9. Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie z góry do 10- dnia każdego miesiąca. W przypadku otwarcia lub likwidacji rachunku w danym miesiącu, opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się proporcjonalnie do ilości dni funkcjonowania rachunku w miesiącu. 10. Opłatę za użytkowanie kart płatniczych, dostęp do Internet Bankingu oraz zbiorczą opłatę za powiadomienia SMS pobiera się miesięcznie z dołu w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 11. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z taryfą lub na podstawie umowy nie podlegają zwrotowi. 12. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 13. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie postanowiły inaczej. 14. W przypadku Jednostek Samorządowych wysokość opłat i prowizji ustala się indywidualnie dla każdej jednostki w złożonej ofercie przetargowej.

4 Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla klienta Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka pobierania I. RACHUNKI BANKOWE W PLN 1. Otwarcie rachunku a) podstawowego jednorazowo b) pomocniczego jednorazowo c) oszczędnościowo -rozliczeniowego POL-konto, Student, jednorazowo Junior, Senior d) płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego książeczką jednorazowo oszczędnościową e) Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej jednorazowo i Rad Rodziców f) podstawowego związanego z działalnością rolniczą jednorazowo g) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz jednorazowo gospodarstw domowych h) oszczędnościowego jednorazowo i) lokaty terminowej jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku a) podstawowego, miesięcznie 25,00 zł b) pomocniczego miesięcznie 15,00 zł c) POL konto miesięcznie 6,00 zł d) POL - konto Student, Junior miesięcznie e) POL konto Senior * - w okresie promocyjnym pierwsze 3 miesiące od otwarcia miesięcznie - po okresie promocyjnym następne miesiące miesięcznie 3,50 zł f) płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego książeczką miesięcznie oszczędnościową g) lokaty terminowej miesięcznie h) Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej miesięcznie 7,00 zł i Rad Rodziców i) podstawowego związanego z działalnością rolniczą, miesięcznie 8,50 zł j) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz miesięcznie 12,00 zł gospodarstw domowych k) oszczędnościowego miesięcznie *nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Likwidacja rachunku a) podstawowego jednorazowo 20,00 zł b) pomocniczego jednorazowo 15,00 zł c) oszczędnościowego rozliczeniowego POL-konto, Junior, jednorazowo 10,00 zł Student, Senior d) Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowe, Rad Rodziców jednorazowo 5,00 zł e) podstawowego związanego z działalnością rolniczą jednorazowo 20,00 zł f) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz jednorazowo 10,00 zł gospodarstw domowych g) oszczędnościowego jednorazowo 5,00 zł h) lokaty terminowej jednorazowo 5,00 zł

5 i) płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego książeczką oszczędnościową jednorazowo 5,00 zł 4. PAKIETY Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Agro Pakiet Biznes 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku - bieżącego miesięcznie 8,00 zł 12,50 zł 30,00 zł - pomocniczego miesięcznie ,00 zł 15,00 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 4. System Internet Banking - dostęp do systemu miesięcznie - wydanie lub wysłanie jednorazowo koperty z hasłem aktywacyjnym -wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych -wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych jednorazowo jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5. SMS Banking -opłata za powiadomienie SMS miesięcznie - zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł -realizacja dyspozycji zmiany nr telefonu 6. Wpłaty gotówkowe za wpłatę 7. Wypłaty gotówkowe za wypłatę 0,30 % -sporządzenie dowodu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł min. 5,00 zł wypłaty max 100,00 zł 8. Polecenie przelewu, zlecenie stałe -przelew wewnętrzny za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł -przelew zewnętrzny za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł papierowy -przelew zewnętrzny w systemie IB za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 9. Wydanie nowej karty Wznowienie karty po upływie terminu ważności - dla posiadacza rachunku - dla użytkownika karty 5,00 zł 10,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty od pierwszej karty wydanej do rachunku Opłata miesięczna za posiadanie karty 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 4,00 zł od następnej karty wydanej do rachunku Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Płatność kartą a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą Wypłata gotówki a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA i innych

6 banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku) b) w pozostałych bankomatach w kraju 0,5% od kwoty wypłaty nie mniej niż 5,00 zł c) poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) d) w bankomatach poza granicami kraju 3 % od kwoty wypłaty, nie mniej niż 10,00 zł Sprawdzenie salda na rachunku w 1,00 zł bankomacie przy użyciu karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 10,00 zł wniosek użytkownika Rozpatrzenie reklamacji II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Udostępnienie środków z wpływów bieżących ze wszystkich rachunków 2. Prowizje od wpłat a) na rachunek podstawowy, za wpłatę b) na rachunek pomocniczy za wpłatę c) oszczędnościowo rozliczeniowe (POL-konto, Junior, Student, za wpłatę Senior) d) na rachunek oszczędnościowy, lokaty terminowej, rachunek za wpłatę płatny na każde żądanie (a vista) potwierdzony książeczką oszczędnościową e) na rachunek podstawowy związany za wpłatę z działalnością rolniczą f) prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe za wpłatę prowadzone w innych Bankach g) od wpłat na rachunki Zakładów Energetycznych i Orange Polska S.A. (opłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych) h) - od wpłat na rachunki własne dotyczące płatności za wodę i odpady komunalne dokonywane w placówkach Banku (dotyczy wpłat indywidualnych). 1 1 prowizji nie pobiera się: od wpłat na rachunki własne dotyczące płatności za wodę i odpady komunalne dokonywane w: Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Makowie Maz. na rachunek wyłącznie Urzędu Miasta oraz Punkcie Obsługi Klienta w Płoniawach dokonywane na rachunek wyłącznie Urzędu Gminy w Płoniawach za wpłatę za wpłatę 0,3 % od kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 3. Prowizje od wypłat z rachunków a) podstawowego b) pomocniczego za wypłatę za wypłatę 0,3% od kwoty wypłaty, nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł c) podstawowego związanego z działalnością rolniczą za wypłatę 1,00 zł (za sporządzenie dowodu wypłaty) d) bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz za wypłatę 0,3% od kwoty wypłaty, nie mniej niż 5,00 zł i nie gospodarstw domowych więcej niż 100,00 zł e) POL konta, Junior, Student, Senior (za sporządzenie dowodu wypłaty) za wypłatę 1,00 zł

7 f) terminowych, za wyjątkiem lokaty transfer za wypłatę w ramach POL-Konta g) lokaty transfer w ramach POL-Konta za wypłatę 0,3% od kwoty wypłaty, nie mniej niż 5,00 zł h) z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i Rad za wypłatę 1,00 zł Rodziców i) rachunku płatnego na każde żądanie (a vista) potwierdzonego za wypłatę książeczką oszczędnościową j) rachunku oszczędnościowego w trakcie jednego miesiąca 0 zł 1) pierwsza wypłata od kwoty 0,3 % min 5,00 zł 2) kolejna wypłata k) od wypłaty gotówki dla klientów nie posiadających rachunków w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu (w przypadku rachunków zlikwidowanych) 4. Niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z BS w ramach awizowania wypłaty Uwaga: Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z BS za wypłatę 0,5% od kwoty wypłaty nie mniej niż 3,00 zł 0,5 % kwoty i nie więcej niż 100,00 zł 5. Przelewy a) realizacja przelewu na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru klienta b) realizacja przelewu wewnętrznego, w tym zleceń stałych, na rachunki klientów w BS c) realizacja przelewu w tym zleceń stałych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach przelewy papierowe d) realizacja przelewu na rachunki bankowe za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi Home banking i,,internet Banking za przelew za przelew za przelew 1,00 zł 3,50 zł 1,00 zł e) realizacja tytułu wykonawczego z rachunku bankowego od jednego tytułu wykonawczego za przelew 0,5% nie mniej niż 40 zł f) za realizacja tytułu wykonawczego wieloetapowego z rachunku bankowego (np. alimenty egzekwowane co miesiąc) za przelew 10,00 zł od każdego przelewu g) przelew na rachunek w innym banku w systemie SORBNET 2 za przelew 40,00 zł 6. Polecenie zapłaty za przelew 1,00 zł a) przyjęcie, odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł b) na rachunek odbiorcy (wierzyciela) za każde wysłane polecenie zapłaty opłatę pobiera się od odbiorcy 1,00 zł (wierzyciela) c) z rachunku płatnika (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty opłatę pobiera się od płatnika 2,00 zł (dłużnika) 7. Home Banking opłata miesięczna miesięcznie 50,00 zł 8. Internet Banking a) udostępnienie usługi jednorazowo b) opłata miesięczna za korzystanie z usługi miesięcznie 2,00 zł c) odblokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej jednorazowo 5,00 zł d) wysłanie haseł do Internet Bankingu za pomocą wiadomości za wiadomość 0,30 zł tekstowej SMS e) wydanie kolejnej listy haseł Internet Bankingu jednorazowo 2,00 zł 9. Usługa SMS Banking a) udostępnienie usługi jednorazowo

8 b) wysłanie SMS z informacją za wiadomość 0,30 zł c) realizacja dyspozycji zmiany numeru telefonu jednorazowo 5,00 zł 10. Przekazy zagraniczne a) wysyłane za przelew 0,3% od przekazywanej kwoty nie mniej niż 30,00 zł + koszty BPS b) otrzymane za przelew 20,00 zł od każdego przelewu III. INNE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu od każdego dowodu księgowego 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych za dokument za dokument 3 zł 30 zł 3. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz zaległych prowizjach, jednorazowo 20,00 zł opłatach i odsetkach oraz wezwanie do ich spłaty 4. Historia rachunku (w formie wydruku komputerowego) za każdą stronę 5,00 zł 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 7. Przekształcenie wspólnego konta na indywidualne lub indywidualnego na wspólne 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci jednorazowo jednorazowo za dokument za dokument 15,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę a) z Bankiem Spółdzielczym w Krasnosielcu za dokument b) z innymi bankami za dokument 50,00 zł 10. Wydanie czeków gotówkowych (od jednego czeku) za czek 1,00 zł 11. Wydanie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 10,00 zł 12 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku a) telefonicznie na hasło (Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków) 13. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych miesięcznie 10,00 zł a) Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej jednorazowo 12,00 zł

9 VISA Debetowa VISA Debetowa SENIOR VISA Business Debetowa Karta zbliżeniowa Master Card VISA Business Debetowa dla rolników indywidualnych VISA Debetowa STUDENT b) Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 10,00 zł 14. Wizyta serwisanta pracownika Banku na życzenie klienta przy obsłudze systemów Internet Banking i Home Banking jednorazowo 50,00 zł IV. KARTY PŁATNICZE Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTY PŁATNICZE 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności - dla Posiadacza rachunku - dla użytkownika 5,00 zł 10,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 2,50 zł 4,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 zł zł zł zł zł 5. Płatność kartą a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą 6. Wypłata gotówki a)we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku) b) w pozostałych bankomatach w kraju 0,5% od kwoty wypłaty nie mniej niż 5 zł bez opłat c) poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) d) w bankomatach poza granicami kraju 3 % od kwoty wypłaty, nie mniej niż 10 zł 0 zł 10,00 zł 7. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 1,00 zł 10,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji V. KARTA KREDYTOWA 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł

10 2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 3. Wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 5,00 zł 5. Obsługa karty kredytowej jednorazowo 54,00 zł opłata zostaje zniesiona, gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 6.000,00 zł w 12 miesięcznym okresie 6. Transakcje bezgotówkowe jednorazowo 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomacie - w kraju jednorazowo 3 % nie mniej niż 5,00 zł - za granicą jednorazowo 3 % nie mniej niż 10,00 zł 8. Zakup z Cashback jednorazowo 0 zł 9. Zapytanie o saldo jednorazowo 0 zł 10. Ponowne generowanie wyciągu jednorazowo 0 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego jednorazowo 5 zł 12. Za nieterminową spłatę jednorazowo 20 zł 13 Przelew z karty kredytowej jednorazowo 3 % nie mniej niż 5,00 zł VI. KREDYTY 1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. * *nie dotyczy kredytu,,bezpieczna gotówka 0,5 % od wnioskowanej kwoty kredytu Prowizja od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo - 2. najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy a) od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym 1,00 % b) od kredytu w POL koncie 0,50 % c) od kredytu obrotowego komercyjnego 2,00 % d) od kredytu obrotowego komercyjnego z przeznaczeniem na 2,50% zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej e) od kredytu inwestycyjnego komercyjnego - do kwoty ,00 zł 2,00 % - powyżej ,00 zł 1,50 % f) od kredytu z dopłatą AR i MR do oprocentowania 1,35 % g) od kredytu z częściową spłatą kapitału kredytu przez AR i MR - 1,35 % symbol MR (CSK) h) od kredytu pomostowego, z okresem spłaty do 6 m-cy 1,00 % i) od kredytu pomostowego, z okresem spłaty powyżej 6 m-cy 1,50% j) od kredytu,,kredytowa linia hipoteczna dla działalności 2,00 % rolniczej k) od kredytu płatniczego 1,00 % l) od kredytu,,mój dom 1,50 % m) od kredytu,,bezpieczna gotówka 3,00 % n) od kredytu konsolidacyjnego 1,50 % o) od kredytu uniwersalnego hipotecznego 1,50 % p) od kredytu Mieszkanie dla młodych ( MDM) 1,50 % 3. Prowizja za gotowość ( od niewykorzystanego limitu kredytowego udzielonego w rachunku bieżącym 0,15 % miesięcznie i POL koncie liczona za każdy dzień 4. Prowizja za przedłużenie kredytu udzielonego w POL koncie na następny okres 5. Prowizja za przedłużenie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na następny okres 6. Prowizja za zwiększenie lub zmniejszenie kwoty kredytu odnawialnego dla Posiadaczy Pol-konta (prowizja liczona jest od kwoty, o którą się zmniejsza lub zwiększa 1,00 % od kwoty przedłużanego kredytu 1,50% od kwoty przedłużanego kredytu 1,00%

11 limit kredytowy i pobierana jest niezależnie od prowizji przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku w wysokości 0,50% od kwoty zwiększanej lub zmniejszanej kredytu) nie mniej niż 20,00zł 7. Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej (nie dotyczy zmiany warunków umowy o kredyt odnawialny) 1,00 % od pozostałej do spłaty kwoty kredytu jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 8. Prowizja od prolongaty raty kredytu 1,00 % od prolongowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 500 zł 9. Prowizja za sporządzenie i wysłanie monitu w przypadku zalegania ze spłatą 10. Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 20,00 zł a) wysokość zadłużenia i terminowość obsługi 50,00 zł b) brak zadłużenia 30,00 zł 11. Za czynności związane z obsługą kredytów np. sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki itp. 30,00 zł 12. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo). W przypadku zawarcia umowy o kredyt pomostowy prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Prowizja za wydanie promesy nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 13. Prowizja za wydłużenie okresu kredytowania kredytem preferencyjnym obrotowym na wznowienie produkcji na obszarach dotkniętych klęską 14. Prowizja rekompensacyjna od kredytów preferencyjnych z dopłatą z AR i MR oraz Kredytu dla młodych (MDM) spłaconych przed terminem. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłaty kredytu 0,5 % od kwoty przyrzeczonej jednak nie mniej niż 200,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 2,00 % od pozostającej do spłaty kwoty kredytu, nie mniej niż 50,00 zł 2,00 % od kwoty wcześniejszej spłaty 15. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia lub przystąpienie do długu 2,00% od kwoty nie mniej niż 50 zł 16. Zaangażowanie kredytowe: 1) dotyczy kredytów z dopłatą AR i MR do oprocentowania udzielanych od r. do r. 1) Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 17 Opłata za administrowanie kredytów, z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym, ROR oraz kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów udzielanych od r.) VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE 1 % rocznie 5,00 zł miesięcznie 1. Przechowanie w depozycie bankowym a) przedmiotów wartościowych 100,00 zł miesięcznie b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych 2. Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego przesłania poprzez system DZ 5,00 zł miesięcznie 20,00 zł

12 VIII. UBEZPIECZENIA 1 Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy - wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania 1.1 pakiet podstawowy 0,125 % min. 30,00 zł 1.2 pakiet rozszerzony 0,2 % min. 30,00 zł Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 21.04.2015r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 04.04.2012r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 10/XXI/15 Zarządu Banku z dnia 29.05.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów instytucjonalnych Końskie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo