ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK. z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK. z dnia 24 sierpnia 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Wójt Gminy postanawia, co nastćpuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2010 rok: - załącznik nr 1 określa wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 rok, - załącznik nr 2 określa wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010 rok, - załącznik nr 3 przedstawia realizacje zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 rok, 2) informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku, 3) informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku, 4) informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjćcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: inż. Stefan Błaszczyk Załącznik do zarządzenia nr 38/2010 Wójtowi Gminy Przytyk z dnia 24 sierpnia 2010r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Budżet gminy Przytyk na rok 2010 został uchwalony przez Radć Gminy Przytyk dnia 29 grudnia 2009r. uchwałą nr XXVII/144/09. Plan budżetu na dzień r. wynosił: - po stronie dochodów ,07zł, - po stronie wydatków ,07zł. Deficyt w kwocie ,00zł planuje sić sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,89zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie ,00zł i kredytem w kwocie ,11zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku: - osiągnićto dochody w wysokości ,21zł co stanowi 52,75% planu rocznego, - wydatkowano kwotć ,27zł to jest 39,96% planu rocznego. W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku powstała nadwyżka w kwocie ,94zł.

2 Dochody Dochody gminy na plan ,07zł zostały wykonane w kwocie ,21zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu obrazuje poniższa tabela. Lp. Dział Treść Plan Wykonanie % , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 48,74 2,42 49,08 38,47 97, , ,00 22, , , , , ,41 22, , , ,03 56,39 46, , ,50 Ogółem dochody , ,21 52,75 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ,78zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ,32zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia i odroczenia) za okres sprawozdawczy to kwota ,30zł. Należności budżetowe na r. stanowiły kwotć ,60zł, w tym należności wymagalne wynoszą ,26zł. Najwićcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości tj ,53zł oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotć ,13zł. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłacanych osobie uprawnionej powićkszonej o 5% w przypadku zaliczki alimentacyjnej i o odsetki ustawowe za każdy dzień w przypadku świadczenia alimentacyjnego. Kwota ,18zł stanowi należność należną budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dochody podatkowe stanowiące podstawć naliczania subwencji dla gminy za I półrocze tego roku stanowią kwotć ,18zł. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela Lp. Treść Plan Wykonanie % Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilno prawnych Wpływy z opłaty skarbowej Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , ,91 49,06 55,27 51,38 53,54 63,06 43,54 61,88 38,85 40,40 246,35 Ogółem dochody , ,18 48,26 W I półroczu 2010 r. otrzymaliśmy dotacjć na realizacjć zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrćbnymi ustawami, w wysokości ,39zł na plan ,00zł tj. 49,61%. Wykorzystanie dotacji na zadania własne i zadania zlecone przedstawia poniższa tabela. Dochody Plan na r. Wykonanie % wykonania Dotacje celowe, , ,39 49,61

3 w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej , ,11 56,43 b) na zadania własne , ,00 28,06 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,28 99,99 d) z funduszy celowych Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączniku nr 1. Najniższe wykonanie dochodów jest: 1. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wyniosło % w stosunku do zaplanowanych dochodów. Na realizacjć zadania pn. Szansa na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie otrzymaliśmy dotacji na 2010 rok. 2. W dziale 600 Transport i łączność, wykonanie stanowi 2,42% zaplanowanych dochodów na ogólną kwotć zł. Realizacja dochodów w tym dziale bćdzie w II półroczu 2010 roku. Najwyższe wykonanie dochodów jest: 1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wyniosło 108,50% na ogólny plan 39.60zł. Dochody w tym dziale pochodzą z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z opłaty produktowej i wpływu z opłaty z Urzćdu Marszałkowskiego. W pozostałych działach wykonanie przebiega prawidłowo. Wydatki W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości ,27zł, co stanowi 39,97% kwoty planowanej na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % , , , ,87 Ogółem wydatki , ,27 39,97 49,53 18,79 Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest płatnościami za realizacjć zadań inwestycyjnych w drugim półroczu. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku nr 3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu obrazuje poniższa tabela Lp. Dział Treść Plan Wykonanie % , , , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Rezerwy Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 15,15 34,83 2,32 44,13 54, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 8,31 4,74 50,44 31,10 53,24 27,45 48,14 40,46 36,70 Ogółem wydatki , ,27 39,96

4 Najniższe wykonanie wydatków jest: 1) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, wykonanie wg stanu na dzień r. wynosi zł na plan ,00zł. Zaplanowana w tym dziale dotacja dla Samorządu Województwa na realizacjć projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata bćdzie przekazana w II półroczu 2010r. 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie w stosunku do planu wynosi zł. Realizacja wydatków bćdzie w II półroczu 2010r. po otrzymaniu dotacji na realizacjć zadania Szansa na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wyniosło 1.042,81zł na plan 45.00zł. Realizacja wydatków za wydane decyzje o warunkach zabudowy bćdzie w II półroczu 2010r. Najwyższe wykonanie wydatków jest: 1) w dziale 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wyniosło 54,99% w stosunku do zaplanowanych wydatków. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poniesiono je w 55,27%. Na aktualizacjć spisu wyborców wydatki są wykonane w 49,73% w stosunku do planu. 2) w dziale 852 Pomoc społeczna, wydatki są wykonane w 53,24% w stosunku do planu wydatków, które stanowią kwotć ,22zł. Poniesiono wydatki na realizacjć: - zadań zleconych w kwocie ,74zł, na ogólny plan zł, - zadań własnych w kwocie ,44zł, - na wypłatć zasiłków celowych wydatkowano kwotć ,25zł, - na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotć ,23zł, - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło ,79zł, - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydano kwotć ,22zł, - realizacja Programu Integracji Społecznej wyniosła ,25zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi kwotć 1.055,64zł, - zwroty zasiłków rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 2.099,01zł. Pozostałe wydatki w poszczególnych działach przebiegają prawidłowo. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączniku nr 2. Na dzień r. gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągnićtej pożyczki w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł Pożyczka została zaciągnićta na realizacjć zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Przytyku I etap. Gmina Przytyk zgodnie z podjćtą uchwałą Rady Gminy Przytyk nr XXII/127/09 z dnia 12 czerwca 2009r. realizuje wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Na ogólny plan ,00zł zrealizowano wydatki w kwocie ,33zł tj. 9,72%. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego bćdzie w II półroczu. Według stanu na dzień r. zostały udzielone dotacje celowe na realizacjć zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 70.00zł, z tego dla: - Quik Parquet Sokół Przytyk 57.50zł - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orlik 12.50zł oraz dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 85.00zł.

5 Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie ,00zł, który planuje sić spłacić zaciągnićtą pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie ,00zł, kredytem w wysokości ,11zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,89zł. Realizując budżet gminy Przytyk wg stanu na dzień r. osiągnićto nadwyżkć budżetową w kwocie ,94zł. Stan przychodów na dzień r. wynosi ,89zł, (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi ,89zł i pożyczka z WFOŚiGW zł) natomiast rozchody wynoszą zł. Wykonanie budżetu nie budzi zastrzeżeń w stosunku do upływu czasu. Wójt: inż. Stefan Błaszczyk SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowo- rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie za 1 półrocze 2010 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk a w szczególności Wrzeszczowa i okolicznych miejscowości. Na realizacjć powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie: - podstawowej opieki zdrowotnej - stomatologii W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: - lekarza POZ - pielćgniarkć środowiskowo-rodzinną - pielćgniarkć środowiskową w środowisku nauczania i wychowania Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkć kawitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta. SPZOZ we Wrzeszczowie obejmuje opieką medyczną pacjentów mieszkańców Wrzeszczowa i czćściowo gminy Przytyk. Usługi stomatologiczne finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe. Zaplanowane przychody SPZOZ we Wrzeszczowie na 2010 rok wynoszą zł a wykonanie za pierwsze półrocze 2010 roku wynosi ,73zł. co stanowi 46,51% planu. Pierwsze półrocze przyniosło nieznacznie mniejsze przychody niż planowano, wynika to z realizacji umowy podstawowej opieki zdrowotnej. Finansowanie jest uzależnione od ilości zadeklarowanych pacjentów. Umowa z zakresu usług stomatologicznych jest realizowana zgodnie z planem w 50%. Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia sić nastćpująco: Przychody ogółem wynoszą W tym: ,73zł. 1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem ,13zł Zdrowia z tego: - POZ ,13zł - Stomatologia ,00zł 2. Pozostałe przychody 9.965,60zł w tym:

6 - za sprzedaż usług medycznych porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego. Koszty ogółem wynoszą ,74zł W tym: I. Koszty osobowe ,78zł Z tego: - wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ we Wrzeszczowie ,00zł - pochodne wynagrodzeń ZUS i FP ,94zł wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych - świadczenia na rzecz pracowników II. Koszty rzeczowe w tym: 1.047,84zł ,18zł 1. Materiały i wyposażenie ,44zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na: 1) Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 599,65zł 2) Materiały biurowe ,80zł są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero 3) Środki medyczne 7.270,25zł ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, sprzćtu medycznego jednorazowego użytku oraz szczepionek. 4) Opał 2.76zł 5) Energia /energia elektryczna/ 1.918,91zł 6) Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 962,03zł 7) Wyposażenie /zasilacz -UPS/ 414,80zł 2. Usługi obce ,77zł 1) Remonty i bieżąca konserwacja 6.107,20zł W tej pozycji kosztów znajdują sić nastćpujące pozycje: malowanie gabinetu zabiegowego, konserwacja przewodów c. o., konserwacja kominów wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej 2) Najwićkszą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione ,86zł w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objćtych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne, laboratoryjne oraz usługi stomatologiczne. 3) Usługi transportowe 1.692,80zł wydatki na transport zgodnie z potrzebami lekarzy i pielćgniarek na dojazd do pacjentów z terenu działania SPZOZ-u. 4) Wywóz nieczystości 943,61zł w tej pozycji znajdują sić koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych 5) Usługi pocztowe, telefoniczne 1.040,30zł 6) Pozostałe usługi 2.962,00zł W tej pozycji znajdują sić koszty poniesione na usługi informatyczne. 3. Podatki i opłaty 2.981,50zł - podatek od nieruchomości 2.745,00zł

7 - opłaty na znaczki skarbowe, aktualizacja KRS 236,50zł 4. Pozostałe koszty 2.760,47zł w tym: 1) Ubezpieczenia OC 460,08zł Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok nastćpny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce 2) Ryczałty samochodowe, szkolenia 1.185,32zł 3) Pozostałe koszty 1.115,07zł (w tej pozycji kosztów znajdują sić wydatki poniesione na zakup znaczków, przesyłki pocztowe oraz składki na Zw. Pracodawców MPPOZ III. Amortyzacja śr. trwałych 1.530,78zł Plan kosztów za 1 półrocze 2010 r. został zrealizowany w 47,90 %. W pozycji remonty i bieżąca konserwacja - wykonanie planu wynosi 87,24 %. Biorąc pod uwagć powyższe zestawienie stosunek dochodów i wydatków pierwsze półrocze 2010 zamyka sić stratą w wysokości 3.275,01zł. Duży wpływ na ujemny wynik finansowy mają wydatki na remonty, dokonane prawie w całości w pierwszym półroczu 2010 roku. W drugiej połowie roku wićkszych wydatków w tej pozycji nie planujemy. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności. W tym:. Należności ogółem wynoszą ,38zł i są to należności z NFZ z tytułu wykonanych usług medycznych za miesiąc czerwiec 2010 r. Należności wymagalne nie wystćpują. Zobowiązania ogółem wynoszą ,62zł. i w tym zobowiązania: - z tytułu dostaw i usług ,44zł - tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 8.961,18zł - inne zobowiązania 2.849,00zł Są to zobowiązania z tyt. potrąceń od wynagrodzeń (Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej). Zobowiązania wymagalne nie wystćpują. REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Przychody finansowe stan na 30 czerwca 2010r. Tabela nr 1 Rodzaj przychodu Plan po zmianach na rok 2010 Wykonanie na dzień Wykonanie wsk. % Przychody ,73 46,51 w tym: - Z NFZ ,13 46,98 z tego: poz ,13 45,92 stomatologia ,00 5 Pozostałe przychody ,60 36,91 w tym: - badania lek. szczepienia, czynsz ,00 33,12

8 odsetki bankowe ,60 67,25 REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Koszty rodzajowe stan na 30 czerwca 2010r. Tabela nr 2 Rodzaj kosztu Plan po zmianach na rok 2010 Wykonanie na dzień Wykonanie wsk. % Koszty ,74 47,07 Koszty osobowe ,78 46,32 w tym: Wynagrodzenia ,00 46,33 Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP ,94 49,75 Świadczenia socjalne dla pracowników ,84 18,19 Koszty rzeczowe ,18 47,90 w tym: Materiały i wyposażenie ,44 34,78 Środki czystości i dezynfekcyjne ,65 23,99 Materiały papiernicze, druki, pieczątki, recepty ,80 45,86 Środki medyczne ,25 45,44 Opał ,43 Energia (energia elektryczna) ,91 42,64 Materiały gospodarcze ,03 16,03 Wyposażenie ,80 8,30 Usługi obce ,77 52,63 Remonty i bieżąca konserwacja ,20 87,25 Usługi med.. zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. laborat, itp.) ,86 51,82 Usługi transportowe (transport pacjentów) ,80 42,32 Wywóz nieczyst., spalanie odpadów ,61 47,18 Usługi telekomunikacyjne ,30 52,02 Pozostałe usługi (usługi informat. konserw. sprzćtu gospod.i med.) ,00 42,31 Podatki i opłaty ,50 50,53 Podatek od nieruchomości ,00 49,91 Opłaty skarbowe ,50 59,13 Pozostałe koszty ,47 26,29 Ubezpieczenie OC ,08 32,86 Delegacje 1 00 Ryczałt za używanie wł. samochodu na dojazd do pacjentów, deleg ,32 43,90 Świadczenia BHP (ekwiwalenty za używanie i pr. wł. odzieży) Koszty operacji bankowych, znaczki, składki na Zw.Pr."MPPOZ" ,07 34,85 Amortyzacja śr.trwałych ,78 95,67 Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Należności ogółem ,38 - w tym: A Z tytułu dostaw i usług ,38 -

9 - NFZ ,38 B Inne Zobowiązania ogółem ,62 - w tym: A Wobec pracowników - - B Z tytułu dostaw i usług ,44 - C Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 8 961,18 - D Inne 2 849,00 - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie: lek. med. Paweł Kowalczyk specjalista medycyny rodzinnej

10 Załącznik nr 1

11

12

13

14 Załącznik nr 2

15

16

17

18

19

20

21

22 Wójt: inż. Stefan Błaszczyk

23 SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowo- rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku za I półrocze 2010 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizacjć powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie posiadamy trzy umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, pielćgniarki szkolnej), 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia pielćgniarki poz), 3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez: - lekarzy POZ, - pielćgniarki środowiskowo- rodzinne, - pielćgniarkć środowiskową w środowisku nauczania i wychowania, - położną środowiskowo- rodzinną. Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkć kawitacyjną na zadeklarowanego pacjenta. Usługi stomatologiczne finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe. SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczna 4524 pacjentów. W I półroczu 2010 roku przyjćto w Ośrodku Zdrowia 6374 pacjentów. Zaplanowane przychody na rok 2010 wynoszą zł, a wykonane ,92zł, co stanowi 48% planu. Uzyskano nieznacznie mniejsze przychody niż zaplanowano, dotyczy to realizacji umowy stomatologicznej. Najwićkszy procent realizacji uzyskano w przychodach finansowych tj. odsetki bankowe, z uwagi na lokaty bankowe. Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia sić nastćpująco: Przychody ogółem wynoszą: W tym ,92zł 1. Przychody w ramach umów z NFZ ,32zł - podstawowa opieka zdrowotna ,32zł, - stomatologia ,00zł 2. Przychody od pracodawców 5zł 3. Pozostałe przy chody (najem, media) 2.283,00zł 4. Przychody finansowe(odsetki) 823,60zł Koszty ogółem wynoszą: W tym: ,53zł I. Amortyzacja 808,08zł II. Zużycie materiałów i energii ,73zł 1. Materiały medyczne 4.942,56zł W tym: - leki 799,06zł - sprzćt jednorazowy 800,06zł

24 - odczynniki i materiały diagnostyczne 987,07zł - pozostałe medyczne 2.356,37zł 2. Materiały pomocnicze 2.399,03zł (środki czystości, kłódki, zamki, materiały do komputera itp.) 3. Materiały biurowe 1,627,24zł (papier ksero, recepty,druki itp.) 4. Energia elektryczna 2.464,60zł 5. Energia cieplna(olej opałowy) 6.50zł 6. Woda 203,30zł III. Usługi zł 1. Łączność 2.188,07zł 2. Usługi medyczne ,70zł (są to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne) Jednocześnie wyjaśniamy,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki. W I półroczu wykonano 1654 takich badań (cukier, RR, EKG, OB), co dałoby nam kwotć około zł. 3. Konserwacja i naprawa 515,65zł 4. Transport 9.532,80zł (umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu na karetkć wyjazdy lekarzy i pielćgniarek do pacjentów) 5. Opłaty bankowe 609,25zł 6. Pozostałe usługi 1.977,20zł (wydatki na śmieci, wywóz odpadów medycznych itp.) III. Podatki i opłaty 2.626,00zł 1. Podatek od nieruchomości 2.586,00zł 2. Opłaty skarbowe, sądowe 4zł IV. Wynagrodzenia ,72zł 1. Wynagrodzenia osobowe ,72zł 2. Umowy zlecenia 9.92zł V. Świadczenia na rzecz pracowników ,84zł 1. Składki na ubezpieczenie społeczne ,58zł 2. Odpisy na ZFSS 5.894,10zł 3. Pozostałe świadczenia 511,16zł VI. Pozostałe koszty 947,49zł 1. Delegacje 41,79zł 2. Pozostałe koszty 905,70zł Plan kosztów zrealizowano w 48%.Najwićkszy procent realizacji dotyczył wynagrodzeń 53% (na koniec roku plan nie zostanie przekroczony). Wynik finansowy SPZOZ wynosi -5371,61złtj. zakład z tytułu działalności osiągnął stratć. Należności

25 Należności ogółem wynoszą ,05złi są to należności od NFZ za wykonane usługi. Należności wymagalne nie wystćpują. Zobowiązania Zobowiązania ogółem wynoszą ,32zł Z tego: - wobec pracowników 826,80zł (umowa zlecenia), - z tytułu dostaw i usług 5785,77zł, - z tytułu podatków 4279,28zł, - z tytułu ubezpieczeń społecznych 19750,47zł Zobowiązania wymagalne nie wystćpują. REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Przychody finansowe stan na dzień roku. Tabela nr 1 Rodzaj przychodu Plan finansowy na rok 2010 Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania % Przychody w tym: ,92 48% Z Narodowego Funduszu Zdrowia ,32 48% Inne przychody % Pozostałe przychody(czynsze, media) ,00 46% Przychody finansowe(odsetki bankowe) ,60 206% Pozostałe przychody operacyjne 20 - REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Koszty rodzajowe stan na dzień 30 czerwca 2010 r. Tabela nr 2 Rodzaj kosztu Plan finansowy na rok 2010 Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania Koszty ,53 48% I. Amortyzacja ,08 20% j II. Zużycie materiałów i energii ,73 27% 1. Materiały i artykuły medyczne ,56 27% 2.Woda ,30 25% 3. Olej % 4.Energia ,60 35% 5. Materiały biurowe ,24 18% 6.Materiały i artykuły pomocnicze ,03 30% III. Usługi ,67 38% 1. Łączność ,07 6% 2.Usługi medyczne ,70 39% 3. Konserwacja i naprawy ,65 21% 4. Opłaty bankowe ,25 30% 5. Transport ,80 41%

26 6. Remontowe ,00-7.Pozostałe usługi ,20 33% IV. Wynagrodzenia ,72 53% 1.Osobowe ,72 55% 2. Umowy zlecenia % 3. Inne imienne V. Świadczenia na rzecz pracowników ,84 49% 1. Składki na ubezpieczenie społeczne ,58 51% 2.Świadczenia na rzecz pracowników ,16 13% 3.0dpisy na ZFŚS ,10 45% VI. Podróże służbowe ,79 4% VII. Pozostałe koszty ,70 21% 1.Ubezpieczenie OC i majątkowe ,70 30% 2. Podatki i opłaty ,00 38% 3. Inne koszty Koszty operacyjne 20 - Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Ogółem Tabela nr 3 Wymagalne Należności ogółem w tym: Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia) 2. Zobowiązania ogółem w tym: - wobec pracowników, - z tytułu dostaw i usług, - z tytułu podatków, - z tytułu ubezpieczeń społecznych , , ,32 826, , , ,47 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku: lek. med. Zygmunt Piekarski INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Na terenie gminy Przytyk działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie filie biblioteczne we Wrzeszczowie i we Wrzosie. Biblioteka kontynuuje projekt w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej, tj. spotkania okolicznościowe (opłatek, jajko, wyjazd do teatru, festyny). W ramach XXXIII Wiosny Literackiej biblioteka gościła pisarkć Ewć Nowak. Biblioteka współpracuje z kołem emerytów i rencistów, świetlicą gminną oraz szkołami z terenu gminy. Czynna jest bezpłatna czytelnia internetowa IKONKA w godzinach pracy biblioteki. ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania krótkoterminowe 5 437,51zł długoterminowe nie wystąpiły, wymagalne 0,60zł w wyniku błćdnie przelanej kwoty. NALEŻNOŚCI Należności krótkoterminowe, długoterminowe i wymagalne nie wystąpiły. Podjćte pogotowie kasowe 1 00zł. STAN ŚRODKÓW PIENIĆŻNYCH Środki pienićżne na rachunku bankowym: ,04zł.

27 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2010 Dochody Lp. Dochody Plan Wykonanie % 1. Saldo początkowe 2. Środki od organizatora % 3. Odsetki od śr. na r-ku bankowym 4. Dotacje celowe (PIS) , ,00 100% 5. Pozostałe przychody 1 142, ,32 100% 6. Dotacje Razem: , ,32 53,56% Koszty Lp. Wydatki Plan Wykonanie % 1. Wynagrodzenie pracowników w tym ze środków PPOW , Naliczony ZUS w tym ze środków PPOW ,61 3. Fundusz Pracy w tym ze środków PPOW ,31 49% 4 ZFŚS % 5. Zakup zbiorów bibliotecznych ,82 74% 6. Materiały i wyposażenie w tym ze środków PPOW , ,83 7. Energia % 8. Usługi remontowe Usługi obce w tym ze środków PPOW , ,70 10 Inne świadczenia nie zalicz. Do wynagrodzeń (szkolenia, rćczniki itp.) ,00 38% 11. Delegacje w tym ze środków PPOW ,00 206,29 65, Programy i licencje Razem: ,79 45,72% 45% 50% 48% 49% 21% Należności Lp. Tytuł należności Kwota Razem: Zobowiązania Lp. Tytuł zobowiązania Kwota 1. Materiały i wyposażenie (PPOW) 5 437,51 2. Zakup zbiorów bibliotecznych 0,60 Razem: 5 438,11 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku: mgr Bożena Szara

28 Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych stan na 30 czerwca 2010r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2010 Wykonanie na Budowa kanalizacji Przytyk-Podgajek Budowa wodociągu w Wygnanowie Budowa linii wodociągowej spinającej ujćcie wody mićdzy Glinicami a Przytykiem Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody Przytyk-Podgajek Razem dział Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Na realizacjć projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Razem dział Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w postaci dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowć drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Przytyk Przebudowa drogi gminnej nr (350920W) Glinice -Maksymilianów Budowa drogi Studzienice- Dćba Budowa drogi Wrzeszczów-Czarnocin I etap Budowa ulicy Słowackiego I etap Budowa drogi Wygnanów przez wieś Budowa drogi Potkanna przez wieś Budowa drogi Słowików przez wieś Budowa ciągu pieszo-rowerowego z kładką przez rzekć Radomkć w Przytyku Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Przytyk Razem dział Zakup zestawów komputerowych Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizacjć projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa wojewódzkiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Razem dział Przebudowa i adaptacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku Budowa chodnika przy Gimnazjum w Przytyku Razem dział Zakup komputera Razem dział Opracowanie dokumentacji na budowć Domu Ludowego we Wrzeszczowie Razem dział Łącznie: Wójt: inż. Stefan Błaszczyk

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie nr : 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2014 roku Na podstawie art. 37 ust. 1pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA OKRES OD DO ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA OKRES OD DO ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2011 ROK Szlichtyngowa, sierpień 2011 r. 2 Spis treści: - część opisowa, - Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 maja 215 r. Poz. 235 ZARZĄDZENIE NR 5.17.215 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 24 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za Gminny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zespołem z siedzibą w Łasku przy ulicy Polnej 12, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo