ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK. z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK. z dnia 24 sierpnia 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Wójt Gminy postanawia, co nastćpuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2010 rok: - załącznik nr 1 określa wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 rok, - załącznik nr 2 określa wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010 rok, - załącznik nr 3 przedstawia realizacje zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 rok, 2) informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku, 3) informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku, 4) informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjćcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: inż. Stefan Błaszczyk Załącznik do zarządzenia nr 38/2010 Wójtowi Gminy Przytyk z dnia 24 sierpnia 2010r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Budżet gminy Przytyk na rok 2010 został uchwalony przez Radć Gminy Przytyk dnia 29 grudnia 2009r. uchwałą nr XXVII/144/09. Plan budżetu na dzień r. wynosił: - po stronie dochodów ,07zł, - po stronie wydatków ,07zł. Deficyt w kwocie ,00zł planuje sić sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,89zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie ,00zł i kredytem w kwocie ,11zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku: - osiągnićto dochody w wysokości ,21zł co stanowi 52,75% planu rocznego, - wydatkowano kwotć ,27zł to jest 39,96% planu rocznego. W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku powstała nadwyżka w kwocie ,94zł.

2 Dochody Dochody gminy na plan ,07zł zostały wykonane w kwocie ,21zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu obrazuje poniższa tabela. Lp. Dział Treść Plan Wykonanie % , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 48,74 2,42 49,08 38,47 97, , ,00 22, , , , , ,41 22, , , ,03 56,39 46, , ,50 Ogółem dochody , ,21 52,75 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ,78zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ,32zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia i odroczenia) za okres sprawozdawczy to kwota ,30zł. Należności budżetowe na r. stanowiły kwotć ,60zł, w tym należności wymagalne wynoszą ,26zł. Najwićcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości tj ,53zł oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotć ,13zł. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłacanych osobie uprawnionej powićkszonej o 5% w przypadku zaliczki alimentacyjnej i o odsetki ustawowe za każdy dzień w przypadku świadczenia alimentacyjnego. Kwota ,18zł stanowi należność należną budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dochody podatkowe stanowiące podstawć naliczania subwencji dla gminy za I półrocze tego roku stanowią kwotć ,18zł. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela Lp. Treść Plan Wykonanie % Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilno prawnych Wpływy z opłaty skarbowej Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , ,91 49,06 55,27 51,38 53,54 63,06 43,54 61,88 38,85 40,40 246,35 Ogółem dochody , ,18 48,26 W I półroczu 2010 r. otrzymaliśmy dotacjć na realizacjć zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrćbnymi ustawami, w wysokości ,39zł na plan ,00zł tj. 49,61%. Wykorzystanie dotacji na zadania własne i zadania zlecone przedstawia poniższa tabela. Dochody Plan na r. Wykonanie % wykonania Dotacje celowe, , ,39 49,61

3 w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej , ,11 56,43 b) na zadania własne , ,00 28,06 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,28 99,99 d) z funduszy celowych Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączniku nr 1. Najniższe wykonanie dochodów jest: 1. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wyniosło % w stosunku do zaplanowanych dochodów. Na realizacjć zadania pn. Szansa na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie otrzymaliśmy dotacji na 2010 rok. 2. W dziale 600 Transport i łączność, wykonanie stanowi 2,42% zaplanowanych dochodów na ogólną kwotć zł. Realizacja dochodów w tym dziale bćdzie w II półroczu 2010 roku. Najwyższe wykonanie dochodów jest: 1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wyniosło 108,50% na ogólny plan 39.60zł. Dochody w tym dziale pochodzą z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z opłaty produktowej i wpływu z opłaty z Urzćdu Marszałkowskiego. W pozostałych działach wykonanie przebiega prawidłowo. Wydatki W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości ,27zł, co stanowi 39,97% kwoty planowanej na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % , , , ,87 Ogółem wydatki , ,27 39,97 49,53 18,79 Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest płatnościami za realizacjć zadań inwestycyjnych w drugim półroczu. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku nr 3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu obrazuje poniższa tabela Lp. Dział Treść Plan Wykonanie % , , , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Rezerwy Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 15,15 34,83 2,32 44,13 54, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 8,31 4,74 50,44 31,10 53,24 27,45 48,14 40,46 36,70 Ogółem wydatki , ,27 39,96

4 Najniższe wykonanie wydatków jest: 1) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, wykonanie wg stanu na dzień r. wynosi zł na plan ,00zł. Zaplanowana w tym dziale dotacja dla Samorządu Województwa na realizacjć projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata bćdzie przekazana w II półroczu 2010r. 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie w stosunku do planu wynosi zł. Realizacja wydatków bćdzie w II półroczu 2010r. po otrzymaniu dotacji na realizacjć zadania Szansa na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wyniosło 1.042,81zł na plan 45.00zł. Realizacja wydatków za wydane decyzje o warunkach zabudowy bćdzie w II półroczu 2010r. Najwyższe wykonanie wydatków jest: 1) w dziale 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wyniosło 54,99% w stosunku do zaplanowanych wydatków. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poniesiono je w 55,27%. Na aktualizacjć spisu wyborców wydatki są wykonane w 49,73% w stosunku do planu. 2) w dziale 852 Pomoc społeczna, wydatki są wykonane w 53,24% w stosunku do planu wydatków, które stanowią kwotć ,22zł. Poniesiono wydatki na realizacjć: - zadań zleconych w kwocie ,74zł, na ogólny plan zł, - zadań własnych w kwocie ,44zł, - na wypłatć zasiłków celowych wydatkowano kwotć ,25zł, - na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotć ,23zł, - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło ,79zł, - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydano kwotć ,22zł, - realizacja Programu Integracji Społecznej wyniosła ,25zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi kwotć 1.055,64zł, - zwroty zasiłków rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 2.099,01zł. Pozostałe wydatki w poszczególnych działach przebiegają prawidłowo. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączniku nr 2. Na dzień r. gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągnićtej pożyczki w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł Pożyczka została zaciągnićta na realizacjć zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Przytyku I etap. Gmina Przytyk zgodnie z podjćtą uchwałą Rady Gminy Przytyk nr XXII/127/09 z dnia 12 czerwca 2009r. realizuje wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Na ogólny plan ,00zł zrealizowano wydatki w kwocie ,33zł tj. 9,72%. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego bćdzie w II półroczu. Według stanu na dzień r. zostały udzielone dotacje celowe na realizacjć zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 70.00zł, z tego dla: - Quik Parquet Sokół Przytyk 57.50zł - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orlik 12.50zł oraz dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 85.00zł.

5 Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie ,00zł, który planuje sić spłacić zaciągnićtą pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie ,00zł, kredytem w wysokości ,11zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,89zł. Realizując budżet gminy Przytyk wg stanu na dzień r. osiągnićto nadwyżkć budżetową w kwocie ,94zł. Stan przychodów na dzień r. wynosi ,89zł, (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi ,89zł i pożyczka z WFOŚiGW zł) natomiast rozchody wynoszą zł. Wykonanie budżetu nie budzi zastrzeżeń w stosunku do upływu czasu. Wójt: inż. Stefan Błaszczyk SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowo- rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie za 1 półrocze 2010 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk a w szczególności Wrzeszczowa i okolicznych miejscowości. Na realizacjć powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie: - podstawowej opieki zdrowotnej - stomatologii W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: - lekarza POZ - pielćgniarkć środowiskowo-rodzinną - pielćgniarkć środowiskową w środowisku nauczania i wychowania Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkć kawitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta. SPZOZ we Wrzeszczowie obejmuje opieką medyczną pacjentów mieszkańców Wrzeszczowa i czćściowo gminy Przytyk. Usługi stomatologiczne finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe. Zaplanowane przychody SPZOZ we Wrzeszczowie na 2010 rok wynoszą zł a wykonanie za pierwsze półrocze 2010 roku wynosi ,73zł. co stanowi 46,51% planu. Pierwsze półrocze przyniosło nieznacznie mniejsze przychody niż planowano, wynika to z realizacji umowy podstawowej opieki zdrowotnej. Finansowanie jest uzależnione od ilości zadeklarowanych pacjentów. Umowa z zakresu usług stomatologicznych jest realizowana zgodnie z planem w 50%. Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia sić nastćpująco: Przychody ogółem wynoszą W tym: ,73zł. 1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem ,13zł Zdrowia z tego: - POZ ,13zł - Stomatologia ,00zł 2. Pozostałe przychody 9.965,60zł w tym:

6 - za sprzedaż usług medycznych porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego. Koszty ogółem wynoszą ,74zł W tym: I. Koszty osobowe ,78zł Z tego: - wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ we Wrzeszczowie ,00zł - pochodne wynagrodzeń ZUS i FP ,94zł wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych - świadczenia na rzecz pracowników II. Koszty rzeczowe w tym: 1.047,84zł ,18zł 1. Materiały i wyposażenie ,44zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na: 1) Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 599,65zł 2) Materiały biurowe ,80zł są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero 3) Środki medyczne 7.270,25zł ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, sprzćtu medycznego jednorazowego użytku oraz szczepionek. 4) Opał 2.76zł 5) Energia /energia elektryczna/ 1.918,91zł 6) Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 962,03zł 7) Wyposażenie /zasilacz -UPS/ 414,80zł 2. Usługi obce ,77zł 1) Remonty i bieżąca konserwacja 6.107,20zł W tej pozycji kosztów znajdują sić nastćpujące pozycje: malowanie gabinetu zabiegowego, konserwacja przewodów c. o., konserwacja kominów wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej 2) Najwićkszą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione ,86zł w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objćtych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne, laboratoryjne oraz usługi stomatologiczne. 3) Usługi transportowe 1.692,80zł wydatki na transport zgodnie z potrzebami lekarzy i pielćgniarek na dojazd do pacjentów z terenu działania SPZOZ-u. 4) Wywóz nieczystości 943,61zł w tej pozycji znajdują sić koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych 5) Usługi pocztowe, telefoniczne 1.040,30zł 6) Pozostałe usługi 2.962,00zł W tej pozycji znajdują sić koszty poniesione na usługi informatyczne. 3. Podatki i opłaty 2.981,50zł - podatek od nieruchomości 2.745,00zł

7 - opłaty na znaczki skarbowe, aktualizacja KRS 236,50zł 4. Pozostałe koszty 2.760,47zł w tym: 1) Ubezpieczenia OC 460,08zł Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok nastćpny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce 2) Ryczałty samochodowe, szkolenia 1.185,32zł 3) Pozostałe koszty 1.115,07zł (w tej pozycji kosztów znajdują sić wydatki poniesione na zakup znaczków, przesyłki pocztowe oraz składki na Zw. Pracodawców MPPOZ III. Amortyzacja śr. trwałych 1.530,78zł Plan kosztów za 1 półrocze 2010 r. został zrealizowany w 47,90 %. W pozycji remonty i bieżąca konserwacja - wykonanie planu wynosi 87,24 %. Biorąc pod uwagć powyższe zestawienie stosunek dochodów i wydatków pierwsze półrocze 2010 zamyka sić stratą w wysokości 3.275,01zł. Duży wpływ na ujemny wynik finansowy mają wydatki na remonty, dokonane prawie w całości w pierwszym półroczu 2010 roku. W drugiej połowie roku wićkszych wydatków w tej pozycji nie planujemy. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności. W tym:. Należności ogółem wynoszą ,38zł i są to należności z NFZ z tytułu wykonanych usług medycznych za miesiąc czerwiec 2010 r. Należności wymagalne nie wystćpują. Zobowiązania ogółem wynoszą ,62zł. i w tym zobowiązania: - z tytułu dostaw i usług ,44zł - tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 8.961,18zł - inne zobowiązania 2.849,00zł Są to zobowiązania z tyt. potrąceń od wynagrodzeń (Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej). Zobowiązania wymagalne nie wystćpują. REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Przychody finansowe stan na 30 czerwca 2010r. Tabela nr 1 Rodzaj przychodu Plan po zmianach na rok 2010 Wykonanie na dzień Wykonanie wsk. % Przychody ,73 46,51 w tym: - Z NFZ ,13 46,98 z tego: poz ,13 45,92 stomatologia ,00 5 Pozostałe przychody ,60 36,91 w tym: - badania lek. szczepienia, czynsz ,00 33,12

8 odsetki bankowe ,60 67,25 REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Koszty rodzajowe stan na 30 czerwca 2010r. Tabela nr 2 Rodzaj kosztu Plan po zmianach na rok 2010 Wykonanie na dzień Wykonanie wsk. % Koszty ,74 47,07 Koszty osobowe ,78 46,32 w tym: Wynagrodzenia ,00 46,33 Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP ,94 49,75 Świadczenia socjalne dla pracowników ,84 18,19 Koszty rzeczowe ,18 47,90 w tym: Materiały i wyposażenie ,44 34,78 Środki czystości i dezynfekcyjne ,65 23,99 Materiały papiernicze, druki, pieczątki, recepty ,80 45,86 Środki medyczne ,25 45,44 Opał ,43 Energia (energia elektryczna) ,91 42,64 Materiały gospodarcze ,03 16,03 Wyposażenie ,80 8,30 Usługi obce ,77 52,63 Remonty i bieżąca konserwacja ,20 87,25 Usługi med.. zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. laborat, itp.) ,86 51,82 Usługi transportowe (transport pacjentów) ,80 42,32 Wywóz nieczyst., spalanie odpadów ,61 47,18 Usługi telekomunikacyjne ,30 52,02 Pozostałe usługi (usługi informat. konserw. sprzćtu gospod.i med.) ,00 42,31 Podatki i opłaty ,50 50,53 Podatek od nieruchomości ,00 49,91 Opłaty skarbowe ,50 59,13 Pozostałe koszty ,47 26,29 Ubezpieczenie OC ,08 32,86 Delegacje 1 00 Ryczałt za używanie wł. samochodu na dojazd do pacjentów, deleg ,32 43,90 Świadczenia BHP (ekwiwalenty za używanie i pr. wł. odzieży) Koszty operacji bankowych, znaczki, składki na Zw.Pr."MPPOZ" ,07 34,85 Amortyzacja śr.trwałych ,78 95,67 Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Należności ogółem ,38 - w tym: A Z tytułu dostaw i usług ,38 -

9 - NFZ ,38 B Inne Zobowiązania ogółem ,62 - w tym: A Wobec pracowników - - B Z tytułu dostaw i usług ,44 - C Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 8 961,18 - D Inne 2 849,00 - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie: lek. med. Paweł Kowalczyk specjalista medycyny rodzinnej

10 Załącznik nr 1

11

12

13

14 Załącznik nr 2

15

16

17

18

19

20

21

22 Wójt: inż. Stefan Błaszczyk

23 SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowo- rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku za I półrocze 2010 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizacjć powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie posiadamy trzy umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, pielćgniarki szkolnej), 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia pielćgniarki poz), 3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez: - lekarzy POZ, - pielćgniarki środowiskowo- rodzinne, - pielćgniarkć środowiskową w środowisku nauczania i wychowania, - położną środowiskowo- rodzinną. Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkć kawitacyjną na zadeklarowanego pacjenta. Usługi stomatologiczne finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe. SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczna 4524 pacjentów. W I półroczu 2010 roku przyjćto w Ośrodku Zdrowia 6374 pacjentów. Zaplanowane przychody na rok 2010 wynoszą zł, a wykonane ,92zł, co stanowi 48% planu. Uzyskano nieznacznie mniejsze przychody niż zaplanowano, dotyczy to realizacji umowy stomatologicznej. Najwićkszy procent realizacji uzyskano w przychodach finansowych tj. odsetki bankowe, z uwagi na lokaty bankowe. Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia sić nastćpująco: Przychody ogółem wynoszą: W tym ,92zł 1. Przychody w ramach umów z NFZ ,32zł - podstawowa opieka zdrowotna ,32zł, - stomatologia ,00zł 2. Przychody od pracodawców 5zł 3. Pozostałe przy chody (najem, media) 2.283,00zł 4. Przychody finansowe(odsetki) 823,60zł Koszty ogółem wynoszą: W tym: ,53zł I. Amortyzacja 808,08zł II. Zużycie materiałów i energii ,73zł 1. Materiały medyczne 4.942,56zł W tym: - leki 799,06zł - sprzćt jednorazowy 800,06zł

24 - odczynniki i materiały diagnostyczne 987,07zł - pozostałe medyczne 2.356,37zł 2. Materiały pomocnicze 2.399,03zł (środki czystości, kłódki, zamki, materiały do komputera itp.) 3. Materiały biurowe 1,627,24zł (papier ksero, recepty,druki itp.) 4. Energia elektryczna 2.464,60zł 5. Energia cieplna(olej opałowy) 6.50zł 6. Woda 203,30zł III. Usługi zł 1. Łączność 2.188,07zł 2. Usługi medyczne ,70zł (są to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne) Jednocześnie wyjaśniamy,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki. W I półroczu wykonano 1654 takich badań (cukier, RR, EKG, OB), co dałoby nam kwotć około zł. 3. Konserwacja i naprawa 515,65zł 4. Transport 9.532,80zł (umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu na karetkć wyjazdy lekarzy i pielćgniarek do pacjentów) 5. Opłaty bankowe 609,25zł 6. Pozostałe usługi 1.977,20zł (wydatki na śmieci, wywóz odpadów medycznych itp.) III. Podatki i opłaty 2.626,00zł 1. Podatek od nieruchomości 2.586,00zł 2. Opłaty skarbowe, sądowe 4zł IV. Wynagrodzenia ,72zł 1. Wynagrodzenia osobowe ,72zł 2. Umowy zlecenia 9.92zł V. Świadczenia na rzecz pracowników ,84zł 1. Składki na ubezpieczenie społeczne ,58zł 2. Odpisy na ZFSS 5.894,10zł 3. Pozostałe świadczenia 511,16zł VI. Pozostałe koszty 947,49zł 1. Delegacje 41,79zł 2. Pozostałe koszty 905,70zł Plan kosztów zrealizowano w 48%.Najwićkszy procent realizacji dotyczył wynagrodzeń 53% (na koniec roku plan nie zostanie przekroczony). Wynik finansowy SPZOZ wynosi -5371,61złtj. zakład z tytułu działalności osiągnął stratć. Należności

25 Należności ogółem wynoszą ,05złi są to należności od NFZ za wykonane usługi. Należności wymagalne nie wystćpują. Zobowiązania Zobowiązania ogółem wynoszą ,32zł Z tego: - wobec pracowników 826,80zł (umowa zlecenia), - z tytułu dostaw i usług 5785,77zł, - z tytułu podatków 4279,28zł, - z tytułu ubezpieczeń społecznych 19750,47zł Zobowiązania wymagalne nie wystćpują. REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Przychody finansowe stan na dzień roku. Tabela nr 1 Rodzaj przychodu Plan finansowy na rok 2010 Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania % Przychody w tym: ,92 48% Z Narodowego Funduszu Zdrowia ,32 48% Inne przychody % Pozostałe przychody(czynsze, media) ,00 46% Przychody finansowe(odsetki bankowe) ,60 206% Pozostałe przychody operacyjne 20 - REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Koszty rodzajowe stan na dzień 30 czerwca 2010 r. Tabela nr 2 Rodzaj kosztu Plan finansowy na rok 2010 Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania Koszty ,53 48% I. Amortyzacja ,08 20% j II. Zużycie materiałów i energii ,73 27% 1. Materiały i artykuły medyczne ,56 27% 2.Woda ,30 25% 3. Olej % 4.Energia ,60 35% 5. Materiały biurowe ,24 18% 6.Materiały i artykuły pomocnicze ,03 30% III. Usługi ,67 38% 1. Łączność ,07 6% 2.Usługi medyczne ,70 39% 3. Konserwacja i naprawy ,65 21% 4. Opłaty bankowe ,25 30% 5. Transport ,80 41%

26 6. Remontowe ,00-7.Pozostałe usługi ,20 33% IV. Wynagrodzenia ,72 53% 1.Osobowe ,72 55% 2. Umowy zlecenia % 3. Inne imienne V. Świadczenia na rzecz pracowników ,84 49% 1. Składki na ubezpieczenie społeczne ,58 51% 2.Świadczenia na rzecz pracowników ,16 13% 3.0dpisy na ZFŚS ,10 45% VI. Podróże służbowe ,79 4% VII. Pozostałe koszty ,70 21% 1.Ubezpieczenie OC i majątkowe ,70 30% 2. Podatki i opłaty ,00 38% 3. Inne koszty Koszty operacyjne 20 - Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Ogółem Tabela nr 3 Wymagalne Należności ogółem w tym: Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia) 2. Zobowiązania ogółem w tym: - wobec pracowników, - z tytułu dostaw i usług, - z tytułu podatków, - z tytułu ubezpieczeń społecznych , , ,32 826, , , ,47 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku: lek. med. Zygmunt Piekarski INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Na terenie gminy Przytyk działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie filie biblioteczne we Wrzeszczowie i we Wrzosie. Biblioteka kontynuuje projekt w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej, tj. spotkania okolicznościowe (opłatek, jajko, wyjazd do teatru, festyny). W ramach XXXIII Wiosny Literackiej biblioteka gościła pisarkć Ewć Nowak. Biblioteka współpracuje z kołem emerytów i rencistów, świetlicą gminną oraz szkołami z terenu gminy. Czynna jest bezpłatna czytelnia internetowa IKONKA w godzinach pracy biblioteki. ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania krótkoterminowe 5 437,51zł długoterminowe nie wystąpiły, wymagalne 0,60zł w wyniku błćdnie przelanej kwoty. NALEŻNOŚCI Należności krótkoterminowe, długoterminowe i wymagalne nie wystąpiły. Podjćte pogotowie kasowe 1 00zł. STAN ŚRODKÓW PIENIĆŻNYCH Środki pienićżne na rachunku bankowym: ,04zł.

27 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2010 Dochody Lp. Dochody Plan Wykonanie % 1. Saldo początkowe 2. Środki od organizatora % 3. Odsetki od śr. na r-ku bankowym 4. Dotacje celowe (PIS) , ,00 100% 5. Pozostałe przychody 1 142, ,32 100% 6. Dotacje Razem: , ,32 53,56% Koszty Lp. Wydatki Plan Wykonanie % 1. Wynagrodzenie pracowników w tym ze środków PPOW , Naliczony ZUS w tym ze środków PPOW ,61 3. Fundusz Pracy w tym ze środków PPOW ,31 49% 4 ZFŚS % 5. Zakup zbiorów bibliotecznych ,82 74% 6. Materiały i wyposażenie w tym ze środków PPOW , ,83 7. Energia % 8. Usługi remontowe Usługi obce w tym ze środków PPOW , ,70 10 Inne świadczenia nie zalicz. Do wynagrodzeń (szkolenia, rćczniki itp.) ,00 38% 11. Delegacje w tym ze środków PPOW ,00 206,29 65, Programy i licencje Razem: ,79 45,72% 45% 50% 48% 49% 21% Należności Lp. Tytuł należności Kwota Razem: Zobowiązania Lp. Tytuł zobowiązania Kwota 1. Materiały i wyposażenie (PPOW) 5 437,51 2. Zakup zbiorów bibliotecznych 0,60 Razem: 5 438,11 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku: mgr Bożena Szara

28 Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych stan na 30 czerwca 2010r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2010 Wykonanie na Budowa kanalizacji Przytyk-Podgajek Budowa wodociągu w Wygnanowie Budowa linii wodociągowej spinającej ujćcie wody mićdzy Glinicami a Przytykiem Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody Przytyk-Podgajek Razem dział Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Na realizacjć projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Razem dział Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w postaci dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowć drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Przytyk Przebudowa drogi gminnej nr (350920W) Glinice -Maksymilianów Budowa drogi Studzienice- Dćba Budowa drogi Wrzeszczów-Czarnocin I etap Budowa ulicy Słowackiego I etap Budowa drogi Wygnanów przez wieś Budowa drogi Potkanna przez wieś Budowa drogi Słowików przez wieś Budowa ciągu pieszo-rowerowego z kładką przez rzekć Radomkć w Przytyku Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Przytyk Razem dział Zakup zestawów komputerowych Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizacjć projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa wojewódzkiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Razem dział Przebudowa i adaptacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku Budowa chodnika przy Gimnazjum w Przytyku Razem dział Zakup komputera Razem dział Opracowanie dokumentacji na budowć Domu Ludowego we Wrzeszczowie Razem dział Łącznie: Wójt: inż. Stefan Błaszczyk

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo