UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za rok 2008 zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Marian Fajdek SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI S.P.Z.O.Z. W OROŃSKU w okresie I-XII 2008r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. W roku 2008 zostały zawarte z Narodowym Funduszu Zdrowia następujące umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia: program kardiologiczny, program chorób płuc. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: lekarza POZ (lekarzy internistów, medycyny rodzinnej i pediatrę), pielęgniarkę środowiskowo rodzinną, położną środowiskowo/rodzinną, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania. Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na jednego ubezpieczonego. Realizacja świadczeń odbywa się w godzinach działalności POZ tj. od poniedziałku do piątku w godz Po godzinach podstawowej działalności POZ tj. po godz w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, całodobowo usługi zabezpieczane są przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną pacjentów mieszkańców Gminy Orońsko.

2 W 2008 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku udzielonych zostało porad. W tym: Nazwa porady Ośrodek Zdrowia w Orońsku Porady lekarskie dla dorosłych wizyty dom. 123 Porady dla dzieci Porady dla małych dzieci do lat zrealizowane badania diagnostyczne. laboratorium badań badania RTG badania USG badania EKG Z usług pielęgniarskich w poradni i w domu chorego skorzystało pacjentów Usługi: pielęgniarki położnej W tym zabiegi: - w gabinecie Ośrodka - w domu chorego Nazwa usługi Ośrodek Zdrowia w Orońsku - w środowisku W ramach kontraktu z NFZ opieką medyczną objętych jest 658 uczniów. Pielęgniarka szkolna współpracuje z siedmioma szkołami na terenie gminy. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowo - rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku na dzień 31 grudnia 2008r. I. Przychody ,90zł II. Koszty działalności ,97zł Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco: 1. Koszty osobowe ,74zł wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku pochodne wynagrodzeń ZUS i FP odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

3 odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70/94, poz. 335 z póź. zm.) 2. Koszty rzeczowe ,86zł 1) Materiały i wyposażenie ,68zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup: materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne materiałów biurowych (są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero) środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: (leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny) materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki. 2) Energia (energia elektryczna, woda) 4.737,78zł 3) Opał (olej opałowy) ,40zł 3 Usługi obce ,60zł 1) Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego 627,81zł 2) Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia ,00zł SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne. 3) Wywóz nieczystości, odpadów medycznych 1.936,70zł 4) Usługi pocztowe, telekomunikacyjne 4.221,12zł 5) Pozostałe usługi ,97zł 4. Pozostałe koszty ,38zł 1) Ubezpieczenia OC i majątkowe 1.960,55zł Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce. 2) Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, ,38zł którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów 3) Koszty operacji bankowych, zakup znaczków oraz koszty przesyłek 2.090,00zł 4) Pozostałe koszty 3.163,45zł 5/) Podatki i opłaty 2.419,00zł 1) Podatek od nieruchomości 2.402,00zł 2) Opłaty na znaczki skarbowe, odpis KRS 17,00zł 6. Amortyzacja środków trwałych 6.019,39zł Realizacja planu finansowo - rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku na dzień 31 grudnia 2008r.

4 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie wartość w zł na dzień Stopień wykonania w% Przychody ogółem , ,90 100,00 z tego w rozbiciu na rodzaje a) NFZ-poz , ,35 100,00 b) NFZ- promocja zdrowia 500,00 500,00 100,00 c) NFZ- specjalistyka , ,00 100,00 d) Sprzedaż usł. -dzierżawa gab. Stomat , ,00 100,00 e) Pozostałe przychody /odsetki/ 176,05 176,05 100,00 f) Dotacja z Gminnego Społecznego Komitetu Kompleksowej Telefonizacji Orońsko , ,50 100,00 2. Koszty ogółem , ,97 100,00 z tego w rozbiciu na: a) osobowe z narzutami , ,74 100,00 - wynagrodzenia , ,28 100,00 - świadczenia na rzecz pracowników , ,54 100,00 - odpis na ZFŚS 6 572, ,92 100,00 b) koszty rzeczowe: , ,86 100,00 - materiały i wyposażenie , ,68 100,00 - energia 4 737, ,78 100,00 - opał , ,40 100,00 c) usługi obce , ,60 100,00 - konserwacja sprzętu 627,81 627,81 100,00 - usługi medyczne , ,00 100,00 - wywóz nieczystości / odpady med./ 1 936, ,70 100,00 - usługi telekomunikacyjne 4 221, ,12 100,00 - pozostałe usługi , ,97 100,00 d) pozostałe koszty , ,38 100,00 - ubezpieczenia 1 960, ,55 100,00 - ryczałt za używ. wł. samoch , ,38 100,00 - koszty operacji bankowych 2 090, ,00 100,00 - szkolenie pracowników 490,00 490,00 100,00 - pozostałe koszty 2 673, ,45 100,00 e) podatki i opłaty 2 419, ,00 100,00 - podatek od nieruchomości 2 402, ,00 100,00 - opłaty skarbowe 17,00 17,00 100,00 f) inne - - amortyzacja 6 019, ,39 100,00 Wynik ,93 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku Siedziba i adres: Data rejestracji: Orońsko Gmina Orońsko ul. Brandta r. Nr identyfikacyjny: REGON

5 Nr identyfikacyjny: NIP Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej: - Rada Gminy w Orońsku Organ sprawujący nadzór: Rada Gminy w Orońsku Cele zakładu: świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pomoc doraźna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, oświata zdrowotna - szczepienia ochronne, opieka nad młodzieżą w szkole podstawowej. Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r. AKTYWA A. Aktywa trwałe 9.527,25 II. Rzeczowe aktywa trwałe 9.527,25 1. Środki trwałe 9.527,25 a) urządzenia techniczne i maszyny ,25 B. Aktywa obrotowe ,11 II. Należności krótkoterminowe ,52 1.Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy ,52 c) inne 108,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ,17 3 Krótkoterminowe aktywa finansowe ,17 c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,17 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.705,42 Aktywa razem ,36 PASYWA

6 A. Kapitał własny ,04 I. Kapitał (fundusz) zapasowy ,11 W tym: Fundusz zakładu ,11 (odzwierciedla wypracowany zysk w latach ubiegłych) VIII. Zysk (strata netto) ,93 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach ,32 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,32 2. Wobec pozostałych jednostek ,59 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności ,00 do 12 m-cy g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ,75 świadczeń i) inne Fundusze specjalne 2.101,73 Pasywa razem ,36 Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2008r. SPZOZ Orońsko Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym , ,77 od jednostek powiązanych I Przychody ze sprzedaży produktów , ,77 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) III Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej , ,51 I Amortyzacja 6 019, ,44 II Zużycie materiałów i energii , ,15 III Usługi obce , ,04 IV Podatki i opłaty 2 419, ,88 V Wynagrodzenia , ,03 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,97 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,00 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) , ,26 D Pozostałe przychody operacyjne ,50 0,26 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje ,50 III Inne przychody operacyjne 0,26 E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,22 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 0,22 F Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,30 G Przychody finansowe 176,05 51,04 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym 176,05 51,04

7 - od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H Koszty finansowe 0,00 0,00 I Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne I Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,34 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk / strata brutto (I+/-J) , ,34 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) N Zysk / strata netto (K- L-M) , ,34 Bilans na dzień 31 grudnia 2008r. SPZOZ Orońsko Pozycja Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 527, ,64 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 527, ,64 1 Środki trwałe 9 527, ,64 a) grunty b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 9 527, ,64 d) środki transportu e) inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,84 I. Zapasy 0,00 0,00 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy

8 II. Należności krótkoterminowe , ,18 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek , ,18 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty , ,18 - do 12 miesięcy , ,18 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00 c) inne 108,00 108,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,69 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,69 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,69 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,69 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 705,42 330,97 Razem aktywa , ,48 Pozycja Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,11 I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,55 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , ,56 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,37 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych

9 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,37 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,56 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług , ,16 - do 12 miesięcy , ,16 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń , ,00 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 637, ,40 3 Fundusze specjalne 2 101,73 565,81 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe Razem pasywa , ,48 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: lek. med. Edyta Michrowska - Kobylska

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 07.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MSIG 218/2013 (4335) poz. 15855

MSIG 218/2013 (4335) poz. 15855 MSIG 218/2013 (4335) poz. 15855 Poz. 15855. Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. [BMSiG-10799/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Powstania Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo