Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A."

Transkrypt

1 BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu dokonaliśmy wyboru aktualnie posiadanego przez BZ WBK Leasing SA pakietu ubezpieczenia przedmiotu leasingu - pojazdu, w związku z czym w pełni akceptujemy fakt, Ŝe przedmiot umowy leasingu objęty będzie ochroną ubezpieczeniową przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006 roku pomiędzy BZ WBK Leasing SA, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Ochroną ubezpieczeniową w ramach tej umowy objęte są przedmioty leasingu pojazdy, zarejestrowane na BZ WBK Leasing SA w Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczeniem objęty będzie pojazd(y) oraz jego wyposaŝenie fabryczne wraz z wyposaŝeniem zamontowanym w pojeździe najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli zostało ono zamontowane na stałe w pojeździe, tj. jego demontaŝ wymaga uŝycia narzędzi mechanicznych; zamontowanie na stałe nie jest wymagane w odniesieniu do np. gaśnicy, apteczki, trójkąta ostrzegawczego itp. W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH (OC). zastosowanie ma Ustawa z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dz.U. z 2003r Nr 124, poz z dnia 16 lipca 2003r z późniejszymi zmianami W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAśERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NW). zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia NW kierowcy i pasaŝerów pojazdu mechanicznego ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. (zwane dalej OWU NW); W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia PZU AUTOSZYBA ustalone Uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013r W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (AC) zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/270/2013 z dnia 9 października 2013 r. (zwane dalej OWU AC) Z Z A S T O S O W A N I E M N A S T Ę P U J Ą C Y C H W A R U N K Ó W S Z C Z E G Ó L N Y C H : 1. W odniesieniu do szkód w pojazdach likwidowanych z niniejszego pakietu przyjmuje się, Ŝe ustalenie wysokości odszkodowania następuje z zastosowaniem rozliczenia kosztów naprawy pojazdu na podstawie uprzednio uzgodnionych z PZU S.A. kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę, według wariantu warsztat z opcją serwisową, zgodnie z 24 ust.3.1) OWU AC dla klienta korporacyjnego; W wariancie Warsztat z opcją serwisową nie stosuje się zasady pomniejszania cen części zamiennych (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany w zaleŝności od okresu eksploatacji pojazdu. 2. Odszkodowania wypłacane są: a) z podatkiem VAT jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT; warunkiem wypłaty odszkodowania za szkodę częściową z podatkiem jest załączenie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę i części; b) bez podatku VAT jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. 3. Obligatoryjne zastosowanie mają: Klauzula PZU FK_5.1.2 Klauzula zapłaty składki1) Klauzula PZU FK_ Klauzula potrącenia rat składek 2) 4. Za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia autocasco mogą zostać włączone następujące klauzule i rozszerzenia dodatkowe: Klauzula PZU FK_ Nieprawidłowo zamocowanego ładunku 3) Klauzula PZU FK_ Klauzula deprecjacji wartości pojazdu 4) Klauzula PZU FK_ Klauzula deprecjacji wartości pojazdu 5) K l a u z u l a PZU FK Opcja Auto Wartość 100% 6) Klauzula PZU FK_ Maszyny budowlane 7) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu uŝywania pojazdu jako rekwizytu Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu kierowania pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy Objęcie ochroną samochodów osobowych wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich Objęcie ochroną samochodów wykorzystywanych do jazd interewencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zarobkowego krótkoterminowego wynajmu pojazdu (do 3 miesięcy) Rozszerzenie ochrony z tytułu objęcia ubezpieczeniem szkód w zakresie kradzieŝy pojazdu lub jego części lub wyposaŝenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Pokrycie kosztów korzystania z pojazdu zastępczego w okresie wykonywania naprawy pojazdu na terenie RP po szkodzie - jednak nie dłuŝej niŝ 7 dni. Limit dodatkowych kosztów deklaruje Korzystający. Pokrycie kosztów holowania uszkodzonego pojazdu ponad kwotę 10% SU autocasco. Limit dodatkowych kosztów deklaruje Korzystający. Zniesienie udziału własnego za brak systemu lokalizacji i powiadamiania w pojazdach osobowych, cięŝarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości rynkowej (brutto, z podatkiem VAT) powyŝej PLN lub na dzień powstania szkody kradzieŝowej nie wykupienie i nie opłacenie za to urządzenie abonamentu. Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe I. Pojęcia uŝyte w klauzuli: 1) Zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe urządzenie lub system przeznaczone do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą, homologowane zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi i krajowymi regulacjami w tym zakresie: a) instalowane w pojeździe fabrycznie w procesie produkcyjnym (np. immobiliser) lub, b) instalowane w pojeździe przez branŝowy zakład serwisowy. Nie uznaje się za zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe: systemu centralnego zamykania, blokady kierownicy (fabrycznej i dodatkowej) oraz zabezpieczeń bez homologacji. 2) System specjalny urządzenie lub system przeznaczone do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą, spełniające łącznie następujące warunki: a) zostało zainstalowane w pojeździe przez branŝowy (autoryzowany) zakład serwisowy i montaŝ ten potwierdzony jest certyfikatem instalacji lub kartą gwarancyjną, b) oprócz funkcji ochrony pojazdu przed kradzieŝą posiada funkcję lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania pojazdów, o zasięgu działania nie mniejszym niŝ przyjęty w umowie ubezpieczenia zakres terytorialny, c) pojazd jest objęty monitoringiem firmy, której system został zamontowany w pojeździe lub agencji ochrony świadczącej usługi na rzecz danej firmy i jest to potwierdzone umową o oświadczenie usługi monitorowania pojazdu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania) oraz dowodem opłaty abonamentu za okres, w którym przypada dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 3) Uprawniony Zakład Serwisowy (UZS) wytypowany, zweryfikowany i zatwierdzony przez PZU SA branŝowy zakład serwisowy uprawniony do świadczenia na rzecz klientów PZU SA usług w zakresie oceny sprawności zamontowanych w pojeździe urządzeń lub systemów i określenia poziomu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą. 4) Certyfikat instalacji dokument potwierdzający profesjonalne wykonanie instalacji urządzenia lub systemu zabezpieczającego pojazd przed kradzieŝą sporządzony przez podmiot wykonujący montaŝ. Obowiązek sporządzania certyfikatu instalacji wynika z Dyrektywy Komisji 95/56/WE oraz Regulaminu 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. 5) Potwierdzenie sprawności dokument potwierdzający sprawność zamontowanego w pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego lub określający poziom ochrony pojazdu przed kradzieŝą sporządzony przez uprawniony zakład serwisowy (UZS) lub uprawnionego rzeczoznawcę. Lub zakład serwisowy prowadzony przez dealera danej marki pojazdu 6) Warunki objęcia pojazdu ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieŝy. 7) Samochody osobowe, cięŝarowo-osobowe, terenowe, cięŝarowe o ładowności do 750 kg i inne o ładowności do 750 kg. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 1 do ,00 1 zgodny z definicją zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego 2 pow ,00 do , zgodne z definicją zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego 3 pow , zgodny z definicją zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego oraz 1 system specjalny, z zastrzeŝeniem postanowień części II ust. 1 pkt 2 8) JeŜeli pojazd nie ma zamontowanego systemu specjalnego, jak równieŝ nie spełnia wymogów określonych w pkt 1, a jego wartość brutto przekracza ,00 PLN to moŝe on zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieŝy z zastosowaniem 5% udziału własnego w szkodzie kradzieŝowej. Udział własny moŝe zostać wykupiony za opłatą dodatkowej składki w wysokości 0,6% sumy ubezpieczenia pojazdu. 9) Systemy dyskretnego znakowania pojazdu (np. DNA AUTO, DataDot) nie sa uznawane jako zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe.

2 BZWBK L, str 2. 10) Motocykle, motorowery, quady. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 11) Samochody cięŝarowe o ładowności powyŝej 750 kg, mikrobusy, ciągniki siodłowe. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. Liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 12) Inne pojazdy samochodowe w tym koparki, koparko-ładowarki, Ŝurawie, lawety, dźwigi, betoniarki, wywrotki, asenizacyjne oraz autobusy w tym autobusy komunikacji miejskiej. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 13) Pojazdy inne niŝ wymienione w części II ust Pojazdy inne tzw. pojazdy niesamochodowe (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym np. ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy, kombajny) obejmowane są ochroną w zakresie kradzieŝy bez konieczności posiadania zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego. III. Warunki ubezpieczenia. (1) W przypadku zamontowania w pojeździe jako drugiego wymaganego zabezpieczenia przeciw-kradzieŝowego systemu specjalnego lokalizującego pojazd w oparciu o technikę GPS, GSM lub namierzania radiowego ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany jest opłacać abonament za świadczenie usługi monitoringu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania), a w razie powstania szkody okazać dokument poświadczający opłacenie abonamentu na dzień zaistnienia szkody i obejmującego ten dzień, otrzymany od podmiotu, którego system został zamontowany w pojeździe lub od agencji ochrony świadczącej usługi w zakresie ochrony na rzecz ubezpieczonego lub ubezpieczającego. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek raŝącego niedbalstwa, obowiązku opłacania abonamentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PZU SA wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. (2) Gdy w pojeździe zamontowane zostało dodatkowe ponad wymagane zabezpieczenie przeciw-kradzieŝowe w postaci systemu specjalnego lokalizującego pojazd w oparciu o technikę GPS, GSM lub namierzania radiowego, za który udzielona została ubezpieczającemu zniŝka, to w przypadku kradzieŝy pojazdu wymagane jest okazanie dokumentu poświadczającego opłacenie abonamentu za świadczenie usługi monitoringu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania) na dzień zaistnienia szkody i obejmującego ten dzień, wystawionego przez podmiot, którego system został zamontowany w pojeździe lub przez agencję ochrony świadczącej usługi na rzecz ubezpieczającego. W przypadku, gdy abonament, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie był opłacony, PZU SA ma prawo pomniejszyć wysokość wypłacanego odszkodowania o procent zniŝki, jaka została udzielona klientowi w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. (3) Systemy dyskretnego znakowania pojazdu np.: DNA AUTO uznawane są jako zabezpieczenie dodatkowe ponad wymagane. (4) W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych z PZU SA od ryzyka kradzieŝy dotychczas zainstalowane w tych pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe uznaje się za wystarczające dla zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia z zastrzeŝeniem, Ŝe okres między rozwiązaniem poprzedniej umowy ubezpieczenia a zawarciem nowej nie przekracza 6 miesięcy. (5) W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych w innym zakładzie ubezpieczeń od ryzyka kradzieŝy, które klient deklaruje do ubezpieczenia w PZU SA na kolejny okres ubezpieczenia, bezpośrednio następujący po rozwiązaniu poprzedniej umowy ubezpieczenia (bez przerwy w ciągłości ochrony), zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe uznaje się za wystarczające. (6) W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczonych na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych z PZU SA od ryzyka kradzieŝy bez wymogu posiadania zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco z PZU SA na kolejny okres ubezpieczenia bezpośrednio następujący po rozwiązaniu poprzedniej umowy ubezpieczenia (bez przerwy w ciągłości ochrony), nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe. (7) W przypadku pojazdu uŝywanego, który bezpośrednio przed zgłoszeniem do ubezpieczenia w PZU SA nie był ubezpieczony od ryzyka kradzieŝy w PZU SA lub innego ubezpieczyciela lub miał przerwę w ubezpieczeniu od ryzyka kradzieŝy w PZU SA dłuŝszą niŝ 6 miesięcy, posiadanie i sprawność zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez UZS, uprawnionego rzeczoznawcę lub zakład serwisowy prowadzony przez dealera danej marki pojazdu. W przypadku braku moŝliwości sprawdzenia sprawności zamontowanego zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego, za wystarczające uznaje się pisemne oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające zamontowanie i sprawność zabezpieczeń. W przypadku systemu specjalnego dodatkowo wymagane jest przedstawienie umowy o świadczeniu usługi monitorowania pojazdu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskania) przez firmę, której system zamontowany w pojeździe lub agencję ochrony świadczącą usługi na rzecz tej firmy oraz dowodu opłaty abonamentu za okres, w którym przypada dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. U B E Z P I E C Z E N I E Z I E L O N E J K AR T Y ( Z K ) Ubezpieczenie Zielonej Karty moŝe być dołączone do pakietu ubezpieczeniowego bez dodatkowych opłat. Wydanie ZK moŝe nastąpić przy zawarciu umowy ubezpieczenia (wraz z certyfikatem potwierdzającym ubezpieczenie lub w dowolnym inspektoracie PZU S.A. na terenie całego kraju) W Z A K R E S I E U B E Z P I E C Z E N I A A u t o P o m o c ( P A P ) zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc przysługuje dla pojazdów osobowych, cięŝarowych w karoserii osobowych, cięŝarowych o ładowności do 2 ton, campingów i mikrobusów, oraz przyczep campingowych i cięŝarowych o ładowności do 2 ton. U B E Z P I E C Z E N I A O D P O W I E D Z I A L N OŚ C I C Y W I L N E J P O S I A D A C Z Y P O J A Z D Ó W M E C H A N I C Z N Y C H W R U C H U Z A G R A N I C Z N Y M Zielona Karta, (zwanym dalej ZK) zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2014 r. (zwane dalej OWU ZK) INNE: Ubezpieczeniem autocasco nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 500 zł oraz powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym waŝnego badania technicznego potwierdzonego wpisem w dowodzie rejestracyjnym. (dostępne jako opcja za zwyŝką składki). WYKAZ KLAUZUL I WARUNKÓW DODATKOWYCH 1 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a z a p ł a t y s k ł a d k i Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU AC dla klienta korporacyjnego wprowadza się 1. JeŜeli zapłata składki albo raty składki za ryzyka ubezpieczone w ramach umowy generalnej dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uwaŝa się datę, w której Ubezpieczający złoŝył w banku zlecenie przelewu składki na konto PZU SA, pod warunkiem, Ŝe przelew ten został w następnym dniu roboczym zrealizowany przez bank, w którym Ubezpieczający złoŝył zlecenie. 2. Tracą waŝność zapisy 19 ust. 4 OWU AC dla klienta korporacyjnego. 2 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a p o t rą c a n i a r a t s k ł a d e k Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU AC dla klienta korporacyjnego wprowadza się JeŜeli składka za ubezpieczenie AC była płatna w ratach, a zaszła szkoda z tytułu której PZU S.A. jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, wówczas: 1) w przypadku szkody częściowej PZU SA nie będzie dokonywał potrącenia kolejnych, naleŝnych rat składki; 2) raty składki będą opłacane zgodnie z terminami określonymi w umowie ubezpieczenia; 3) w przypadku szkody całkowitej lub kradzieŝowej naleŝne odszkodowanie zostanie pomniejszone o sumę nieopłaconych do chwili dokonania wypłaty odszkodowania naleŝnych rat składki. 3 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a z a m o c o w a n e g o ł a d u n k u korporacyjnego wprowadza się 1. PZU SA rozszerza odpowiedzialność o szkody spowodowane przez załadowany i przewoŝony ładunek lub bagaŝ. 2. PZU SA odpowiada za szkody, o których mowa w ust. 1 takŝe, jeśli nie doszło do zdarzenia określonego w 4 ust. 1 punkt 1) lit. a) OWU AC dla klienta korporacyjnego. 3. Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód wyrządzonych przez bagaŝ lub towar przewoŝony bezpośrednio w kabinie pasaŝerskiej pojazdu. 4 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a d e p r e c j a c j i w a r t ośc i p o j a z d ó w korporacyjnego wprowadza się

3 BZWBK L, str Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość określana poniŝszym algorytmem: 1) Dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej; 2) Dla pojazdów od 7 do 9 miesiąca eksploatacji włącznie 90% wartości fakturowej; 3) Dla pojazdów od 10 do 12 miesiąca eksploatacji włącznie 85% wartości fakturowej; 4) Dla pojazdów od 13 do 15 miesiąca eksploatacji włącznie 80% wartości fakturowej; 5) Dla pojazdów od 16 do 18 miesiąca eksploatacji włącznie 75% wartości fakturowej; 6) Dla pojazdów od 19 do 21 miesiąca eksploatacji włącznie 70% wartości fakturowej; 7) Dla pojazdów od 22 do 24 miesiąca eksploatacji włącznie 65% wartości fakturowej; 8) Dla pojazdów od 25 do 27 miesiąca eksploatacji włącznie 60% wartości fakturowej; 9) Dla pojazdów od 28 do 30 miesiąca eksploatacji włącznie 55% wartości fakturowej; 10) Dla pojazdów od 31 do 33 miesiąca eksploatacji włącznie 50% wartości fakturowej; 11) Dla pojazdów od 34 do 36 miesiąca eksploatacji włącznie 45% wartości fakturowej; 12) Dla pojazdów od 37 do 39 miesiąca eksploatacji włącznie 40% wartości fakturowej; 13) Dla pojazdów od 40 miesiąca eksploatacji wartość rynkowa, jednak nie więcej niŝ 40% wartości fakturowej; 2. Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury nabycia pojazdu na rynku pierwotnym (od autoryzowanego dealera). Okres eksploatacji jest liczony zawsze od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji. 3. Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalenia odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów osobowych oraz cięŝarowych do 2t ładowności. 5 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a d e p r e c j a c j i w a r t ośc i p o j a z d ó w korporacyjnego wprowadza się 1. Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość, która jest stała w okresach kwartalnych i określana jest zgodnie z poniŝszym algorytmem: 1) dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej; 2) dla poj. pow. 6 do 9 mies. eksploat. (III kwartał 1 roku) 93% wart. faktur., 3) dla poj. pow. 9 do 12 mies. eksploat. (IV kw. 1 roku) 88,0% wart. faktur., 4) dla poj. pow. 12 do 15 mies. eksploat. (I kw. 2 roku) 84,0% wart. faktur., 5) dla poj. pow. 15 do 18 mies. eksploat. (II kw. 2 roku) 80,2% wart. faktur., 6) dla poj. pow. 18 do 21 mies. eksploat. (III kw. 2 roku) 76,6% wart. faktur., 7) dla poj. pow. 21 do 24 mies. eksploat. (IV kw. 2 roku) 73,2% wart. faktur., 8) dla poj. pow. 24 do 27 mies. eksploat. (I kw. 3 roku) 70,0% wart. faktur., 9) dla poj. pow. 27 do 30 mies. eksploat. (II kw. 3 roku) 67,0% wart. faktur., 10) dla poj. pow. 30 do 33 mies. eksploat. (III kw. 3 roku) 64,2% wart. faktur., 11) dla poj. pow. 33 do 36 mies. eksploat. (IV kw. 3 roku) 61,6% wart. faktur., 12) dla poj. pow. 36 do 39 mies. eksploat. (I kw. 4 roku) 59,2% wart. faktur., 13) dla poj. pow. 39 do 42 mies. eksploat. (II kw. 4 roku) 57,0% wart. faktur., 14) dla poj. pow. 42 do 45 mies. eksploat. (III kw. 4 roku) 55,0% wart. faktur., 15) dla poj. pow. 45 do 48 mies. eksploat. (IV kw. 4 roku) 53,1% wart. faktur., 16) dla poj. pow. 48 do 51 mies. eksploat. (I kw. 5 roku) 51,3% wart. faktur., 17) dla poj. pow. 51 do 54 mies. eksploat. (II kw. 5 roku) 49,6% wart. faktur., 18) dla poj. pow. 54 do 57 mies. eksploat. (III kw. 5 roku) 48,0% wart. faktur., 19) dla poj. pow. 57 do 60 mies. eksploat. (IV kw. 5 roku) 46,5% wart. faktur., 20) dla poj. pow. 60 do 63 mies. eksploat. (I kw. 6 roku) 45,05% wart. faktur., 21) dla poj. pow. 63 do 66 mies. eksploat. (II kw. 6 roku) 43,65% wart.,faktur. 22) dla poj. pow. 66 do 69 mies. eksploat. (III kw. 6 roku) 42,3% wart. faktur., 23) dla poj. pow. 69 do 72 mies. eksploat. (IV kw. 6 roku) 41,0% wart. faktur., 24) dla poj. pow. 72 do 75 mies. eksploat. (I kw. 7 roku) 39,75% wart. faktur., 25) dla poj. pow. 75 do 78 mies. eksploat. (II kw. 7 roku) 38,55% wart. faktur., 26) dla poj. pow. 78 do 81 mies. eksploat. (III kw. 7 roku) 37,4% wart. faktur., 27) dla poj. pow. 81 do 84 mies. eksploat. (IV kw. 7 roku) 36,3% wart. faktur., 28) dla pojazdów powyŝej 84 miesiąca eksploatacji (8 rok i powyŝej) spadek po 1,0% kwartalnie liczony od sumy ubezpieczenia określonej w poprzednim kwartale; 2. Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury nabycia pojazdu na rynku pierwotnym (od autoryzowanego dealera). Okres eksploatacji jest liczony zawsze od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji. 3. Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalenia odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów cięŝarowych powyŝej 2t ładowności, ciągników siodłowych i balastowych, naczep, przyczep powyŝej 2t ładowności oraz autobusów. 6 ) K l a u z u l a PZU FK Opcja Auto Wartość 100% Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego (AC), Ŝe: 1) wartość pojazdu określona dla celów umowy ubezpieczenia nie ulegnie zmianie w całym okresie ubezpieczenia, 2) stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia nie stosuje się w celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, o którym mowa w 21 pkt 7 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego. Niniejsza klauzula: 1) ma zastosowanie dla pojazdów do 5 roku eksploatacji, 2) nie ma zastosowania w umowach ubezpieczenia zawieranych w systemie wieloletnim 7) ) Klauzula PZU FK_ Maszyny budowlane Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU auto casco dla klienta korporacyjnego wprowadza się 1. Za opłatą dodatkowej składki PZU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakrsie autocasco maszyny budowlane, określone w paragrafie 2 pkt 6 OWU autocasco 2. Odpowiedzialność PZU S.A. za szkody kradzieŝowe występuje wyłącznie pod warunkiem posiadania przez pojazd zabezpieczeń zgodnych z zapisami klauzuli PZU FK Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe. ZwyŜka składki AC z tytułu zastosowania klauzuli wynosi 20% 8) Warunki szczególne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 1) ZniŜka specjalna dla pojazdów objętych umową leasingową uŝytkowanych przez Korzystających moŝe zostać zastosowana zniŝka specjalna. 2) ZniŜka specjalna wymieniona w pkt 1) moŝe zostać zastosowana wyłącznie w sytuacji, gdy K spełni jednocześnie trzy poniŝsze warunki: a) będzie posiadał nie więcej niŝ 5 pojazdów, b) zawrze umowy ubezpieczenia OC i AC w PZU S.A., c) w dniu zawierania umów ubezpieczenia OC i AC będzie uprawniony do poniŝszych zniŝek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia: - legitymujacy się co najmniej 4 letnim bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia poświadczone stosownym oświadczeniem przedłoŝonym przez Korzystającego o przysługujących mu uprawnieniach do zniŝek. PrzedłoŜenie wspomnianego oświadczenia wymagane jest przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia na dany pojazd. 3) Uprawnienia do przysługujących zniŝek będą ustalane poprzez określenie liczby lat bezszkodowej jazdy według Tabel Bonus Malus stosowanych w ubezpieczeniu OC i AC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy, obowiązujących w PZU S.A. w dniu zawierania ubezpieczenia.

4 BZWBK L, str 4.

5 BZWBK L Instrukcja postępowania w przypadku powstania szkody w pojeździe BZ WBK Leasing S.A. NADZÓR NAD LIKWIDACJĄ SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH: TEL W przypadku powstania szkody kierujący pojazdem powinien: a) W KAśDEJ SZKODZI E : w miarę moŝliwości zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz zapobiec zwiększeniu się szkody; w razie potrzeby zawiadomić policję oraz pogotowie ratunkowe; zgłosić szkodę do ubezpieczyciela; wypełnić uproszczony druk zgłoszenia szkody i przesłać faxem do AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A., w celu uzyskania upowaŝnienia do odbioru odszkodowania; Korzystający pokrywa koszty dodatkowe związane z likwidacją szkody komunikacyjnej; dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia, ramy lub noszący ślad uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; b) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY KORZYSTAJĄCEGO: udostępnić poszkodowanemu dane swojego pojazdu oraz dane ubezpieczyciela; zgłosić szkodę w najbliŝszej siedzibie ubezpieczyciela (dotyczy siedziby Korzystającego) Zgłaszając szkodę naleŝy przedstawić likwidatorowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny z waŝnym badaniem technicznym lub zaświadczenie z policji o zatrzymaniu dowodu, - prawo jazdy osoby prowadzącej pojazd w chwili wypadku, - oświadczenie osoby prowadzącej pojazd, Ŝe w chwili wypadku nie znajdowała się pod wpływem alkoholu, - potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC i AC+NW, - dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę, - obustronna kopia świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem ( w przypadku kierujących pojazdami gdzie takie świadectwo jest wymagane). Ponadto Korzystający (kierujący pojazdem) ma obowiązek niezwłocznie przekazać ( co najmniej faxem ) do osoby nadzorującej likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK LEASING S.A., pisemną informację o szkodzie i okoliczności szkody. nie wolno poddawać pojazdu naprawie bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez likwidatora szkody ubezpieczyciela, odstawić pojazd do wytypowanego autoryzowanego serwisu naprawczego, który na podstawie kalkulacji naprawy ubezpieczyciela przedstawi kosztorys naprawy, przed przystąpieniem do naprawy pojazdu Korzystający obowiązany jest uzyskać od ubezpieczyciela akceptację kosztorysu przygotowanego przez autoryzowany serwis naprawczy, Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego, o wszelkich wynikłych w trakcie problemach informować odpowiednią osobę w BZ WBK Leasing S.A. oraz osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych ze strony AON Polska Sp. z o.o. c) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY OSOBY TRZECIEJ: zawiadomić Policję, jeŝeli jest to konieczne; odnotować dane pojazdu sprawcy: marka, typ, nr rejestracyjny, nr nadwozia/podwozia oraz dane właściciela pojazdu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, i dane kierującego pojazdem: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, a takŝe dane o ubezpieczycielu sprawcy: nr polisy ubezpieczenia OC, nazwa i adres ubezpieczyciela; poinformować o zdarzeniu (na Uproszczonym druku zgłoszenia szkody ) osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK LEASING S.A.; szkoda moŝe być realizowana z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy lub warunkowo z polisy AC, z prawem regresu od ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy naleŝy zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy oraz uzyskać kosztorys naprawy pojazdu; odstawić pojazd do wytypowanego warsztatu przedstawiając kosztorys naprawy przygotowany przez ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku podjęcia decyzji o realizowaniu szkody bezpośrednio z OC sprawcy nie naleŝy rozpoczynać naprawy pojazdu przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez ubezpieczyciela sprawcy (aby uniknąć sytuacji w której sprawca nie przyznaje się do winy naleŝy kaŝdorazowo wzywać na miejsce wypadku policję, wówczas wystawiony przez funkcjonariusza protokół określa jednoznacznie sprawcę wypadku); po dokonaniu naprawy rachunki z warsztatu wraz z dokumentami przedstawiane są przez Korzystającego do ubezpieczyciela sprawcy, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty wystawienia rachunku; jeŝeli szkoda jest realizowana z polisy AC wówczas tryb likwidacji jest identyczny jak w przypadku szkód z winy Korzystającego, a jedyną róŝnicą jest konieczność dołączenia do dokumentów przedstawionych po zgłoszeniu szkody oświadczenia z danymi sprawcy wypadku; Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu; UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego; o wszelkich wynikłych w trakcie naprawy problemach informować osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. d) W SZKODACH KRADZIEśOWYCH: po stwierdzeniu zaistnienia szkody kradzieŝowej bezzwłocznie powiadomić policję; najpóźniej w ciągu 12 godz. od daty powzięcia informacji o kradzieŝy Korzystający zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A. (przesłać faxem uproszczony druk zgłoszenia szkody) oraz najbliŝszą jednostkę zakładu ubezpieczeń, przedkładając jednocześnie ubezpieczycielowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - wszystkie otrzymane przy zakupie pojazdu komplety kluczyków, - ewentualne karty, piloty, lub kluczyki słuŝące do odblokowania systemów zabezpieczeń, - potwierdzenie zgłoszenia faktu kradzieŝy samochodu do jednostki policji właściwej miejscu kradzieŝy - potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia AC, Nie stosowanie wyŝej wymienionych procedur likwidacji szkód moŝe być przyczyną jego istotnego wydłuŝenia, jak równieŝ moŝe stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, co pociągnie za sobą konsekwencje dla Korzystającego określone w umowie. UWAGA: Szkodę do BZ WBK Leasing SA naleŝy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji i Zakładu Ubezpieczeń poprzez przesłanie formularza zgłoszenia szkody który jest dostępny na stronie internetowej Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia szkody. AON Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, Biuro w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 tel.: (061), ; fax: (061) BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, Poznań Telefon : (61) Fax : (61)

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia 5 Składka 5 Zwrot składki 6

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/270/2013 z dnia 9 października 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU AUTO KORPORACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/12 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne. Definicje................................... 1 2 Przedmiot ubezpieczenia..........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2010) Część I Część II - DEFINICJE I ZAKRES OCHRONY - UMOWA

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 10 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Terminom uŝytym w niniejszych szczegółowych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej SWU, umowie, oraz w innych pismach i oświadczeniach składanych

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo