Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A."

Transkrypt

1 BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu dokonaliśmy wyboru aktualnie posiadanego przez BZ WBK Leasing SA pakietu ubezpieczenia przedmiotu leasingu - pojazdu, w związku z czym w pełni akceptujemy fakt, Ŝe przedmiot umowy leasingu objęty będzie ochroną ubezpieczeniową przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006 roku pomiędzy BZ WBK Leasing SA, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Ochroną ubezpieczeniową w ramach tej umowy objęte są przedmioty leasingu pojazdy, zarejestrowane na BZ WBK Leasing SA w Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczeniem objęty będzie pojazd(y) oraz jego wyposaŝenie fabryczne wraz z wyposaŝeniem zamontowanym w pojeździe najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli zostało ono zamontowane na stałe w pojeździe, tj. jego demontaŝ wymaga uŝycia narzędzi mechanicznych; zamontowanie na stałe nie jest wymagane w odniesieniu do np. gaśnicy, apteczki, trójkąta ostrzegawczego itp. W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH (OC). zastosowanie ma Ustawa z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dz.U. z 2003r Nr 124, poz z dnia 16 lipca 2003r z późniejszymi zmianami W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAśERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NW). zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia NW kierowcy i pasaŝerów pojazdu mechanicznego ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. (zwane dalej OWU NW); W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia PZU AUTOSZYBA ustalone Uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013r W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (AC) zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/270/2013 z dnia 9 października 2013 r. (zwane dalej OWU AC) Z Z A S T O S O W A N I E M N A S T Ę P U J Ą C Y C H W A R U N K Ó W S Z C Z E G Ó L N Y C H : 1. W odniesieniu do szkód w pojazdach likwidowanych z niniejszego pakietu przyjmuje się, Ŝe ustalenie wysokości odszkodowania następuje z zastosowaniem rozliczenia kosztów naprawy pojazdu na podstawie uprzednio uzgodnionych z PZU S.A. kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę, według wariantu warsztat z opcją serwisową, zgodnie z 24 ust.3.1) OWU AC dla klienta korporacyjnego; W wariancie Warsztat z opcją serwisową nie stosuje się zasady pomniejszania cen części zamiennych (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany w zaleŝności od okresu eksploatacji pojazdu. 2. Odszkodowania wypłacane są: a) z podatkiem VAT jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT; warunkiem wypłaty odszkodowania za szkodę częściową z podatkiem jest załączenie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę i części; b) bez podatku VAT jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. 3. Obligatoryjne zastosowanie mają: Klauzula PZU FK_5.1.2 Klauzula zapłaty składki1) Klauzula PZU FK_ Klauzula potrącenia rat składek 2) 4. Za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia autocasco mogą zostać włączone następujące klauzule i rozszerzenia dodatkowe: Klauzula PZU FK_ Nieprawidłowo zamocowanego ładunku 3) Klauzula PZU FK_ Klauzula deprecjacji wartości pojazdu 4) Klauzula PZU FK_ Klauzula deprecjacji wartości pojazdu 5) K l a u z u l a PZU FK Opcja Auto Wartość 100% 6) Klauzula PZU FK_ Maszyny budowlane 7) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu uŝywania pojazdu jako rekwizytu Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu kierowania pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy Objęcie ochroną samochodów osobowych wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich Objęcie ochroną samochodów wykorzystywanych do jazd interewencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zarobkowego krótkoterminowego wynajmu pojazdu (do 3 miesięcy) Rozszerzenie ochrony z tytułu objęcia ubezpieczeniem szkód w zakresie kradzieŝy pojazdu lub jego części lub wyposaŝenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Pokrycie kosztów korzystania z pojazdu zastępczego w okresie wykonywania naprawy pojazdu na terenie RP po szkodzie - jednak nie dłuŝej niŝ 7 dni. Limit dodatkowych kosztów deklaruje Korzystający. Pokrycie kosztów holowania uszkodzonego pojazdu ponad kwotę 10% SU autocasco. Limit dodatkowych kosztów deklaruje Korzystający. Zniesienie udziału własnego za brak systemu lokalizacji i powiadamiania w pojazdach osobowych, cięŝarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości rynkowej (brutto, z podatkiem VAT) powyŝej PLN lub na dzień powstania szkody kradzieŝowej nie wykupienie i nie opłacenie za to urządzenie abonamentu. Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe I. Pojęcia uŝyte w klauzuli: 1) Zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe urządzenie lub system przeznaczone do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą, homologowane zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi i krajowymi regulacjami w tym zakresie: a) instalowane w pojeździe fabrycznie w procesie produkcyjnym (np. immobiliser) lub, b) instalowane w pojeździe przez branŝowy zakład serwisowy. Nie uznaje się za zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe: systemu centralnego zamykania, blokady kierownicy (fabrycznej i dodatkowej) oraz zabezpieczeń bez homologacji. 2) System specjalny urządzenie lub system przeznaczone do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą, spełniające łącznie następujące warunki: a) zostało zainstalowane w pojeździe przez branŝowy (autoryzowany) zakład serwisowy i montaŝ ten potwierdzony jest certyfikatem instalacji lub kartą gwarancyjną, b) oprócz funkcji ochrony pojazdu przed kradzieŝą posiada funkcję lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania pojazdów, o zasięgu działania nie mniejszym niŝ przyjęty w umowie ubezpieczenia zakres terytorialny, c) pojazd jest objęty monitoringiem firmy, której system został zamontowany w pojeździe lub agencji ochrony świadczącej usługi na rzecz danej firmy i jest to potwierdzone umową o oświadczenie usługi monitorowania pojazdu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania) oraz dowodem opłaty abonamentu za okres, w którym przypada dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 3) Uprawniony Zakład Serwisowy (UZS) wytypowany, zweryfikowany i zatwierdzony przez PZU SA branŝowy zakład serwisowy uprawniony do świadczenia na rzecz klientów PZU SA usług w zakresie oceny sprawności zamontowanych w pojeździe urządzeń lub systemów i określenia poziomu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą. 4) Certyfikat instalacji dokument potwierdzający profesjonalne wykonanie instalacji urządzenia lub systemu zabezpieczającego pojazd przed kradzieŝą sporządzony przez podmiot wykonujący montaŝ. Obowiązek sporządzania certyfikatu instalacji wynika z Dyrektywy Komisji 95/56/WE oraz Regulaminu 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. 5) Potwierdzenie sprawności dokument potwierdzający sprawność zamontowanego w pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego lub określający poziom ochrony pojazdu przed kradzieŝą sporządzony przez uprawniony zakład serwisowy (UZS) lub uprawnionego rzeczoznawcę. Lub zakład serwisowy prowadzony przez dealera danej marki pojazdu 6) Warunki objęcia pojazdu ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieŝy. 7) Samochody osobowe, cięŝarowo-osobowe, terenowe, cięŝarowe o ładowności do 750 kg i inne o ładowności do 750 kg. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 1 do ,00 1 zgodny z definicją zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego 2 pow ,00 do , zgodne z definicją zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego 3 pow , zgodny z definicją zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego oraz 1 system specjalny, z zastrzeŝeniem postanowień części II ust. 1 pkt 2 8) JeŜeli pojazd nie ma zamontowanego systemu specjalnego, jak równieŝ nie spełnia wymogów określonych w pkt 1, a jego wartość brutto przekracza ,00 PLN to moŝe on zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieŝy z zastosowaniem 5% udziału własnego w szkodzie kradzieŝowej. Udział własny moŝe zostać wykupiony za opłatą dodatkowej składki w wysokości 0,6% sumy ubezpieczenia pojazdu. 9) Systemy dyskretnego znakowania pojazdu (np. DNA AUTO, DataDot) nie sa uznawane jako zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe.

2 BZWBK L, str 2. 10) Motocykle, motorowery, quady. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 11) Samochody cięŝarowe o ładowności powyŝej 750 kg, mikrobusy, ciągniki siodłowe. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. Liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 12) Inne pojazdy samochodowe w tym koparki, koparko-ładowarki, Ŝurawie, lawety, dźwigi, betoniarki, wywrotki, asenizacyjne oraz autobusy w tym autobusy komunikacji miejskiej. Lp. wartość rynkowa pojazdu (brutto) w PLN Min. liczba wymaganych zabezpieczeń wymagany poziom ochrony zabezpieczenia 13) Pojazdy inne niŝ wymienione w części II ust Pojazdy inne tzw. pojazdy niesamochodowe (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym np. ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy, kombajny) obejmowane są ochroną w zakresie kradzieŝy bez konieczności posiadania zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego. III. Warunki ubezpieczenia. (1) W przypadku zamontowania w pojeździe jako drugiego wymaganego zabezpieczenia przeciw-kradzieŝowego systemu specjalnego lokalizującego pojazd w oparciu o technikę GPS, GSM lub namierzania radiowego ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany jest opłacać abonament za świadczenie usługi monitoringu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania), a w razie powstania szkody okazać dokument poświadczający opłacenie abonamentu na dzień zaistnienia szkody i obejmującego ten dzień, otrzymany od podmiotu, którego system został zamontowany w pojeździe lub od agencji ochrony świadczącej usługi w zakresie ochrony na rzecz ubezpieczonego lub ubezpieczającego. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek raŝącego niedbalstwa, obowiązku opłacania abonamentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PZU SA wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. (2) Gdy w pojeździe zamontowane zostało dodatkowe ponad wymagane zabezpieczenie przeciw-kradzieŝowe w postaci systemu specjalnego lokalizującego pojazd w oparciu o technikę GPS, GSM lub namierzania radiowego, za który udzielona została ubezpieczającemu zniŝka, to w przypadku kradzieŝy pojazdu wymagane jest okazanie dokumentu poświadczającego opłacenie abonamentu za świadczenie usługi monitoringu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskiwania) na dzień zaistnienia szkody i obejmującego ten dzień, wystawionego przez podmiot, którego system został zamontowany w pojeździe lub przez agencję ochrony świadczącej usługi na rzecz ubezpieczającego. W przypadku, gdy abonament, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie był opłacony, PZU SA ma prawo pomniejszyć wysokość wypłacanego odszkodowania o procent zniŝki, jaka została udzielona klientowi w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. (3) Systemy dyskretnego znakowania pojazdu np.: DNA AUTO uznawane są jako zabezpieczenie dodatkowe ponad wymagane. (4) W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych z PZU SA od ryzyka kradzieŝy dotychczas zainstalowane w tych pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe uznaje się za wystarczające dla zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia z zastrzeŝeniem, Ŝe okres między rozwiązaniem poprzedniej umowy ubezpieczenia a zawarciem nowej nie przekracza 6 miesięcy. (5) W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych w innym zakładzie ubezpieczeń od ryzyka kradzieŝy, które klient deklaruje do ubezpieczenia w PZU SA na kolejny okres ubezpieczenia, bezpośrednio następujący po rozwiązaniu poprzedniej umowy ubezpieczenia (bez przerwy w ciągłości ochrony), zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe uznaje się za wystarczające. (6) W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczonych na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych z PZU SA od ryzyka kradzieŝy bez wymogu posiadania zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco z PZU SA na kolejny okres ubezpieczenia bezpośrednio następujący po rozwiązaniu poprzedniej umowy ubezpieczenia (bez przerwy w ciągłości ochrony), nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe. (7) W przypadku pojazdu uŝywanego, który bezpośrednio przed zgłoszeniem do ubezpieczenia w PZU SA nie był ubezpieczony od ryzyka kradzieŝy w PZU SA lub innego ubezpieczyciela lub miał przerwę w ubezpieczeniu od ryzyka kradzieŝy w PZU SA dłuŝszą niŝ 6 miesięcy, posiadanie i sprawność zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez UZS, uprawnionego rzeczoznawcę lub zakład serwisowy prowadzony przez dealera danej marki pojazdu. W przypadku braku moŝliwości sprawdzenia sprawności zamontowanego zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego, za wystarczające uznaje się pisemne oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające zamontowanie i sprawność zabezpieczeń. W przypadku systemu specjalnego dodatkowo wymagane jest przedstawienie umowy o świadczeniu usługi monitorowania pojazdu (ochrony, lokalizacji, poszukiwania i odzyskania) przez firmę, której system zamontowany w pojeździe lub agencję ochrony świadczącą usługi na rzecz tej firmy oraz dowodu opłaty abonamentu za okres, w którym przypada dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. U B E Z P I E C Z E N I E Z I E L O N E J K AR T Y ( Z K ) Ubezpieczenie Zielonej Karty moŝe być dołączone do pakietu ubezpieczeniowego bez dodatkowych opłat. Wydanie ZK moŝe nastąpić przy zawarciu umowy ubezpieczenia (wraz z certyfikatem potwierdzającym ubezpieczenie lub w dowolnym inspektoracie PZU S.A. na terenie całego kraju) W Z A K R E S I E U B E Z P I E C Z E N I A A u t o P o m o c ( P A P ) zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc przysługuje dla pojazdów osobowych, cięŝarowych w karoserii osobowych, cięŝarowych o ładowności do 2 ton, campingów i mikrobusów, oraz przyczep campingowych i cięŝarowych o ładowności do 2 ton. U B E Z P I E C Z E N I A O D P O W I E D Z I A L N OŚ C I C Y W I L N E J P O S I A D A C Z Y P O J A Z D Ó W M E C H A N I C Z N Y C H W R U C H U Z A G R A N I C Z N Y M Zielona Karta, (zwanym dalej ZK) zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym ustalone Uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2014 r. (zwane dalej OWU ZK) INNE: Ubezpieczeniem autocasco nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 500 zł oraz powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym waŝnego badania technicznego potwierdzonego wpisem w dowodzie rejestracyjnym. (dostępne jako opcja za zwyŝką składki). WYKAZ KLAUZUL I WARUNKÓW DODATKOWYCH 1 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a z a p ł a t y s k ł a d k i Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU AC dla klienta korporacyjnego wprowadza się 1. JeŜeli zapłata składki albo raty składki za ryzyka ubezpieczone w ramach umowy generalnej dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uwaŝa się datę, w której Ubezpieczający złoŝył w banku zlecenie przelewu składki na konto PZU SA, pod warunkiem, Ŝe przelew ten został w następnym dniu roboczym zrealizowany przez bank, w którym Ubezpieczający złoŝył zlecenie. 2. Tracą waŝność zapisy 19 ust. 4 OWU AC dla klienta korporacyjnego. 2 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a p o t rą c a n i a r a t s k ł a d e k Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU AC dla klienta korporacyjnego wprowadza się JeŜeli składka za ubezpieczenie AC była płatna w ratach, a zaszła szkoda z tytułu której PZU S.A. jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, wówczas: 1) w przypadku szkody częściowej PZU SA nie będzie dokonywał potrącenia kolejnych, naleŝnych rat składki; 2) raty składki będą opłacane zgodnie z terminami określonymi w umowie ubezpieczenia; 3) w przypadku szkody całkowitej lub kradzieŝowej naleŝne odszkodowanie zostanie pomniejszone o sumę nieopłaconych do chwili dokonania wypłaty odszkodowania naleŝnych rat składki. 3 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a z a m o c o w a n e g o ł a d u n k u korporacyjnego wprowadza się 1. PZU SA rozszerza odpowiedzialność o szkody spowodowane przez załadowany i przewoŝony ładunek lub bagaŝ. 2. PZU SA odpowiada za szkody, o których mowa w ust. 1 takŝe, jeśli nie doszło do zdarzenia określonego w 4 ust. 1 punkt 1) lit. a) OWU AC dla klienta korporacyjnego. 3. Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód wyrządzonych przez bagaŝ lub towar przewoŝony bezpośrednio w kabinie pasaŝerskiej pojazdu. 4 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a d e p r e c j a c j i w a r t ośc i p o j a z d ó w korporacyjnego wprowadza się

3 BZWBK L, str Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość określana poniŝszym algorytmem: 1) Dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej; 2) Dla pojazdów od 7 do 9 miesiąca eksploatacji włącznie 90% wartości fakturowej; 3) Dla pojazdów od 10 do 12 miesiąca eksploatacji włącznie 85% wartości fakturowej; 4) Dla pojazdów od 13 do 15 miesiąca eksploatacji włącznie 80% wartości fakturowej; 5) Dla pojazdów od 16 do 18 miesiąca eksploatacji włącznie 75% wartości fakturowej; 6) Dla pojazdów od 19 do 21 miesiąca eksploatacji włącznie 70% wartości fakturowej; 7) Dla pojazdów od 22 do 24 miesiąca eksploatacji włącznie 65% wartości fakturowej; 8) Dla pojazdów od 25 do 27 miesiąca eksploatacji włącznie 60% wartości fakturowej; 9) Dla pojazdów od 28 do 30 miesiąca eksploatacji włącznie 55% wartości fakturowej; 10) Dla pojazdów od 31 do 33 miesiąca eksploatacji włącznie 50% wartości fakturowej; 11) Dla pojazdów od 34 do 36 miesiąca eksploatacji włącznie 45% wartości fakturowej; 12) Dla pojazdów od 37 do 39 miesiąca eksploatacji włącznie 40% wartości fakturowej; 13) Dla pojazdów od 40 miesiąca eksploatacji wartość rynkowa, jednak nie więcej niŝ 40% wartości fakturowej; 2. Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury nabycia pojazdu na rynku pierwotnym (od autoryzowanego dealera). Okres eksploatacji jest liczony zawsze od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji. 3. Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalenia odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów osobowych oraz cięŝarowych do 2t ładowności. 5 ) K L AU Z U L A P Z U F K _ K l a u z u l a d e p r e c j a c j i w a r t ośc i p o j a z d ó w korporacyjnego wprowadza się 1. Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość, która jest stała w okresach kwartalnych i określana jest zgodnie z poniŝszym algorytmem: 1) dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej; 2) dla poj. pow. 6 do 9 mies. eksploat. (III kwartał 1 roku) 93% wart. faktur., 3) dla poj. pow. 9 do 12 mies. eksploat. (IV kw. 1 roku) 88,0% wart. faktur., 4) dla poj. pow. 12 do 15 mies. eksploat. (I kw. 2 roku) 84,0% wart. faktur., 5) dla poj. pow. 15 do 18 mies. eksploat. (II kw. 2 roku) 80,2% wart. faktur., 6) dla poj. pow. 18 do 21 mies. eksploat. (III kw. 2 roku) 76,6% wart. faktur., 7) dla poj. pow. 21 do 24 mies. eksploat. (IV kw. 2 roku) 73,2% wart. faktur., 8) dla poj. pow. 24 do 27 mies. eksploat. (I kw. 3 roku) 70,0% wart. faktur., 9) dla poj. pow. 27 do 30 mies. eksploat. (II kw. 3 roku) 67,0% wart. faktur., 10) dla poj. pow. 30 do 33 mies. eksploat. (III kw. 3 roku) 64,2% wart. faktur., 11) dla poj. pow. 33 do 36 mies. eksploat. (IV kw. 3 roku) 61,6% wart. faktur., 12) dla poj. pow. 36 do 39 mies. eksploat. (I kw. 4 roku) 59,2% wart. faktur., 13) dla poj. pow. 39 do 42 mies. eksploat. (II kw. 4 roku) 57,0% wart. faktur., 14) dla poj. pow. 42 do 45 mies. eksploat. (III kw. 4 roku) 55,0% wart. faktur., 15) dla poj. pow. 45 do 48 mies. eksploat. (IV kw. 4 roku) 53,1% wart. faktur., 16) dla poj. pow. 48 do 51 mies. eksploat. (I kw. 5 roku) 51,3% wart. faktur., 17) dla poj. pow. 51 do 54 mies. eksploat. (II kw. 5 roku) 49,6% wart. faktur., 18) dla poj. pow. 54 do 57 mies. eksploat. (III kw. 5 roku) 48,0% wart. faktur., 19) dla poj. pow. 57 do 60 mies. eksploat. (IV kw. 5 roku) 46,5% wart. faktur., 20) dla poj. pow. 60 do 63 mies. eksploat. (I kw. 6 roku) 45,05% wart. faktur., 21) dla poj. pow. 63 do 66 mies. eksploat. (II kw. 6 roku) 43,65% wart.,faktur. 22) dla poj. pow. 66 do 69 mies. eksploat. (III kw. 6 roku) 42,3% wart. faktur., 23) dla poj. pow. 69 do 72 mies. eksploat. (IV kw. 6 roku) 41,0% wart. faktur., 24) dla poj. pow. 72 do 75 mies. eksploat. (I kw. 7 roku) 39,75% wart. faktur., 25) dla poj. pow. 75 do 78 mies. eksploat. (II kw. 7 roku) 38,55% wart. faktur., 26) dla poj. pow. 78 do 81 mies. eksploat. (III kw. 7 roku) 37,4% wart. faktur., 27) dla poj. pow. 81 do 84 mies. eksploat. (IV kw. 7 roku) 36,3% wart. faktur., 28) dla pojazdów powyŝej 84 miesiąca eksploatacji (8 rok i powyŝej) spadek po 1,0% kwartalnie liczony od sumy ubezpieczenia określonej w poprzednim kwartale; 2. Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury nabycia pojazdu na rynku pierwotnym (od autoryzowanego dealera). Okres eksploatacji jest liczony zawsze od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji. 3. Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalenia odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów cięŝarowych powyŝej 2t ładowności, ciągników siodłowych i balastowych, naczep, przyczep powyŝej 2t ładowności oraz autobusów. 6 ) K l a u z u l a PZU FK Opcja Auto Wartość 100% Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego (AC), Ŝe: 1) wartość pojazdu określona dla celów umowy ubezpieczenia nie ulegnie zmianie w całym okresie ubezpieczenia, 2) stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia nie stosuje się w celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, o którym mowa w 21 pkt 7 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego. Niniejsza klauzula: 1) ma zastosowanie dla pojazdów do 5 roku eksploatacji, 2) nie ma zastosowania w umowach ubezpieczenia zawieranych w systemie wieloletnim 7) ) Klauzula PZU FK_ Maszyny budowlane Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU auto casco dla klienta korporacyjnego wprowadza się 1. Za opłatą dodatkowej składki PZU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakrsie autocasco maszyny budowlane, określone w paragrafie 2 pkt 6 OWU autocasco 2. Odpowiedzialność PZU S.A. za szkody kradzieŝowe występuje wyłącznie pod warunkiem posiadania przez pojazd zabezpieczeń zgodnych z zapisami klauzuli PZU FK Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe. ZwyŜka składki AC z tytułu zastosowania klauzuli wynosi 20% 8) Warunki szczególne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 1) ZniŜka specjalna dla pojazdów objętych umową leasingową uŝytkowanych przez Korzystających moŝe zostać zastosowana zniŝka specjalna. 2) ZniŜka specjalna wymieniona w pkt 1) moŝe zostać zastosowana wyłącznie w sytuacji, gdy K spełni jednocześnie trzy poniŝsze warunki: a) będzie posiadał nie więcej niŝ 5 pojazdów, b) zawrze umowy ubezpieczenia OC i AC w PZU S.A., c) w dniu zawierania umów ubezpieczenia OC i AC będzie uprawniony do poniŝszych zniŝek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia: - legitymujacy się co najmniej 4 letnim bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia poświadczone stosownym oświadczeniem przedłoŝonym przez Korzystającego o przysługujących mu uprawnieniach do zniŝek. PrzedłoŜenie wspomnianego oświadczenia wymagane jest przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia na dany pojazd. 3) Uprawnienia do przysługujących zniŝek będą ustalane poprzez określenie liczby lat bezszkodowej jazdy według Tabel Bonus Malus stosowanych w ubezpieczeniu OC i AC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy, obowiązujących w PZU S.A. w dniu zawierania ubezpieczenia.

4 BZWBK L, str 4.

5 BZWBK L Instrukcja postępowania w przypadku powstania szkody w pojeździe BZ WBK Leasing S.A. NADZÓR NAD LIKWIDACJĄ SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH: TEL W przypadku powstania szkody kierujący pojazdem powinien: a) W KAśDEJ SZKODZI E : w miarę moŝliwości zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz zapobiec zwiększeniu się szkody; w razie potrzeby zawiadomić policję oraz pogotowie ratunkowe; zgłosić szkodę do ubezpieczyciela; wypełnić uproszczony druk zgłoszenia szkody i przesłać faxem do AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A., w celu uzyskania upowaŝnienia do odbioru odszkodowania; Korzystający pokrywa koszty dodatkowe związane z likwidacją szkody komunikacyjnej; dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia, ramy lub noszący ślad uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; b) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY KORZYSTAJĄCEGO: udostępnić poszkodowanemu dane swojego pojazdu oraz dane ubezpieczyciela; zgłosić szkodę w najbliŝszej siedzibie ubezpieczyciela (dotyczy siedziby Korzystającego) Zgłaszając szkodę naleŝy przedstawić likwidatorowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny z waŝnym badaniem technicznym lub zaświadczenie z policji o zatrzymaniu dowodu, - prawo jazdy osoby prowadzącej pojazd w chwili wypadku, - oświadczenie osoby prowadzącej pojazd, Ŝe w chwili wypadku nie znajdowała się pod wpływem alkoholu, - potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC i AC+NW, - dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę, - obustronna kopia świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem ( w przypadku kierujących pojazdami gdzie takie świadectwo jest wymagane). Ponadto Korzystający (kierujący pojazdem) ma obowiązek niezwłocznie przekazać ( co najmniej faxem ) do osoby nadzorującej likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK LEASING S.A., pisemną informację o szkodzie i okoliczności szkody. nie wolno poddawać pojazdu naprawie bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez likwidatora szkody ubezpieczyciela, odstawić pojazd do wytypowanego autoryzowanego serwisu naprawczego, który na podstawie kalkulacji naprawy ubezpieczyciela przedstawi kosztorys naprawy, przed przystąpieniem do naprawy pojazdu Korzystający obowiązany jest uzyskać od ubezpieczyciela akceptację kosztorysu przygotowanego przez autoryzowany serwis naprawczy, Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego, o wszelkich wynikłych w trakcie problemach informować odpowiednią osobę w BZ WBK Leasing S.A. oraz osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych ze strony AON Polska Sp. z o.o. c) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY OSOBY TRZECIEJ: zawiadomić Policję, jeŝeli jest to konieczne; odnotować dane pojazdu sprawcy: marka, typ, nr rejestracyjny, nr nadwozia/podwozia oraz dane właściciela pojazdu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, i dane kierującego pojazdem: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, a takŝe dane o ubezpieczycielu sprawcy: nr polisy ubezpieczenia OC, nazwa i adres ubezpieczyciela; poinformować o zdarzeniu (na Uproszczonym druku zgłoszenia szkody ) osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK LEASING S.A.; szkoda moŝe być realizowana z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy lub warunkowo z polisy AC, z prawem regresu od ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy naleŝy zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy oraz uzyskać kosztorys naprawy pojazdu; odstawić pojazd do wytypowanego warsztatu przedstawiając kosztorys naprawy przygotowany przez ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku podjęcia decyzji o realizowaniu szkody bezpośrednio z OC sprawcy nie naleŝy rozpoczynać naprawy pojazdu przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez ubezpieczyciela sprawcy (aby uniknąć sytuacji w której sprawca nie przyznaje się do winy naleŝy kaŝdorazowo wzywać na miejsce wypadku policję, wówczas wystawiony przez funkcjonariusza protokół określa jednoznacznie sprawcę wypadku); po dokonaniu naprawy rachunki z warsztatu wraz z dokumentami przedstawiane są przez Korzystającego do ubezpieczyciela sprawcy, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty wystawienia rachunku; jeŝeli szkoda jest realizowana z polisy AC wówczas tryb likwidacji jest identyczny jak w przypadku szkód z winy Korzystającego, a jedyną róŝnicą jest konieczność dołączenia do dokumentów przedstawionych po zgłoszeniu szkody oświadczenia z danymi sprawcy wypadku; Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu; UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego; o wszelkich wynikłych w trakcie naprawy problemach informować osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. d) W SZKODACH KRADZIEśOWYCH: po stwierdzeniu zaistnienia szkody kradzieŝowej bezzwłocznie powiadomić policję; najpóźniej w ciągu 12 godz. od daty powzięcia informacji o kradzieŝy Korzystający zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A. (przesłać faxem uproszczony druk zgłoszenia szkody) oraz najbliŝszą jednostkę zakładu ubezpieczeń, przedkładając jednocześnie ubezpieczycielowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - wszystkie otrzymane przy zakupie pojazdu komplety kluczyków, - ewentualne karty, piloty, lub kluczyki słuŝące do odblokowania systemów zabezpieczeń, - potwierdzenie zgłoszenia faktu kradzieŝy samochodu do jednostki policji właściwej miejscu kradzieŝy - potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia AC, Nie stosowanie wyŝej wymienionych procedur likwidacji szkód moŝe być przyczyną jego istotnego wydłuŝenia, jak równieŝ moŝe stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, co pociągnie za sobą konsekwencje dla Korzystającego określone w umowie. UWAGA: Szkodę do BZ WBK Leasing SA naleŝy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji i Zakładu Ubezpieczeń poprzez przesłanie formularza zgłoszenia szkody który jest dostępny na stronie internetowej Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia szkody. AON Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, Biuro w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 tel.: (061), ; fax: (061) BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, Poznań Telefon : (61) Fax : (61)

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

KLIENCIE, JEŻELI POSIADASZ SAMOCHÓD UŻYWANY, SPRAWDŹ WARTOŚĆ POJAZDU!!!

KLIENCIE, JEŻELI POSIADASZ SAMOCHÓD UŻYWANY, SPRAWDŹ WARTOŚĆ POJAZDU!!! Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 30.06.2006 r. Raiffeisen-Leasing Polska S.A.-PZU S.A. z uwzględnieniem późniejszych aneksów umowy ubezpieczenia zawierane od 09.11.2015 r. Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY. Załącznik Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r.

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r. WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, 29.03.2010 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 42-061674 z dnia 25.02.2010 r. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych {WSPRiTS/ZP/8/10}

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe Druk zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC OC Uzupełniający Data zdarzenia Poszkodowany dzień miesiąc rok Godzina:... Nr szkody PL20... Imię i nazwisko (nazwa firmy):... e-mail:... Tel.:...

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od 01.06.2013 do 31.05.2016

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od 01.06.2013 do 31.05.2016 II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki Szczegółowe 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełne kompleksowe ubezpieczenie: 1.1 obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 6 UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Zawarta w dniu... r. w Lubaczowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Adres siedziby: ul. Mickiewicza 168, 37-600

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

S.A. Nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/393/2015 z

S.A. Nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/393/2015 z Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 30.06.2006 r. Raiffeisen-Leasing Polska S.A.-PZU S.A. z uwzględnieniem późniejszych aneksów - umowy ubezpieczenia zawierane Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenia Komunikacyjne sprawa 13/SK/FK/2013.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenia Komunikacyjne sprawa 13/SK/FK/2013. Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 tel.: centr. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02, fax 44 633 83

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy

Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy Zawarta w dniu...2008 r. pomiędzy: ppup Poczta Polska wpisanym do rejestru przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000103929 w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo