UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU."

Transkrypt

1 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin, NIP , REGON , reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części Umowy Ubezpieczającym, a reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Umowy Ubezpieczycielem w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego nr BZP/218/10 prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) 1 Postanowienia ogólne 1. Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron oraz zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem związane z udzieleniem i realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej Umowy. 2. W ramach niniejszej Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołoŝyć naleŝytej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy. 3. Ubezpieczającego reprezentuje na podstawie Uchwały nr 1037/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia r. w sprawie udzielenia upowaŝnienia Pani Marii Niewęgłowskiej brokerowi ubezpieczeniowemu oraz Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1562/09 POMERANIA BROKERS Sp. z o.o. - broker ubezpieczeniowy ( Broker ) w zakresie określonym niniejszą Umową, z wyłączeniem składania oświadczeń woli w zakresie realizacji zobowiązań i wierzytelności Gminy Miasto Szczecin wynikających z niniejszej Umowy. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Ubezpieczyciela o kaŝdorazowej zmianie Brokera oraz o kaŝdorazowym cofnięciu upowaŝnienia udzielonego Brokerowi Uchwałą nr 1037/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia r. 1

2 2 Definicje Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 1. SIWZ naleŝy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od r. do r. 2. Ubezpieczającym naleŝy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin oraz w zakresie określonym w 5 ust 1 niniejszej Umowy odpowiednio Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej. 3. Ubezpieczonym naleŝy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin oraz jej jednostki organizacyjne, a takŝe jednostki prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa wskazane w 5 ust 1 Umowy. 4. OWU naleŝy przez to rozumieć Ogólne Warunki Ubezpieczeń. 5. Ustawie naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Na podstawie niniejszej Umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zapisami niniejszej Umowy oraz w zakresie nie mniejszym, niŝ określony w przedmiocie zamówienia SIWZ. 2. W zakresie niniejszej Umowy przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są w szczególności pojazdy określone w załącznikach A, B, C do SIWZ, w zakresie niŝej wymienionych ryzyk: 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC); 2) Ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO (AC); 3) Ubezpieczenie dobrowolne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasaŝerów (NW); 4) Ubezpieczenie dobrowolne assistance (As). 3. Szczegółowy wykaz pojazdów, okres ubezpieczenia oraz zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej znajduje się w załącznikach A, B, C do SIWZ. 4 Warunki ubezpieczenia 1. Poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: 1) niniejszej Umowy; 2) SIWZ oraz 3) OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. 2. W razie rozbieŝności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Ubezpieczającego i Ubezpieczonych. 2

3 5 Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia 1. Niniejsza Umowa jest zawierana przez Gminę Miasto Szczecin na rzecz Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych, w tym wyodrębnionych prawnie zakładów budŝetowych, tj. Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej, przy czym: 1) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz 2) Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej przejmują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawieranych ubezpieczeń dla pojazdów określonych odpowiednio w załącznikach B i C do SIWZ. 2. Wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 zakłady budŝetowe Gminy Miasto Szczecin pełnią jednocześnie we wskazanym powyŝej zakresie funkcję Ubezpieczającego i Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia polisami lub innymi dokumentami ubezpieczeniowymi, wystawionymi zgodnie z terminami określonymi w załącznikach A, B i C do SIWZ. 4. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe podpisuje Dyrektor Biura Prezydenta Miasta lub jego Zastępca lub inna wskazana osoba na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin, z zastrzeŝeniem ust Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe dla zakładów budŝetowych wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 podpisują kierownicy tych jednostek lub upowaŝnione przez kierowników osoby na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 6 Okres trwania Umowy 1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony od dnia r. do r. oraz dzieli się na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe: 1) pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 2) drugi okres rozliczeniowy- od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2. Na kaŝdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione polisy ubezpieczeniowe do niniejszej Umowy uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy, a takŝe terminy płatności poszczególnych rat składki i rachunek bankowy, na który będzie płacona naleŝna składka. 7 Sumy ubezpieczenia oraz składka ubezpieczeniowa 1. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ustala się zgodnie z SIWZ. 2. Składki za ubezpieczenie płacone w ramach niniejszej Umowy kalkulowane będą według stawek określonych szczegółowo w Załączniku Nr 1a do Umowy. 3. Nowo zawierane ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy będą kalkulowane na bazie stawek jak w ust. 2., a naleŝna z tego tytułu składka będzie opłacana przez Ubezpieczającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia polis. 4. W przypadku wycofania z ubezpieczenia określonych ryzyk przedmiotów, Ubezpieczyciel zwróci na konto wskazane przez Ubezpieczających wartość składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Ubezpieczających informacji o wycofaniu ryzyka przedmiotu ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje, jeŝeli w danym rocznym okresie rozliczeniowym zaistniało zdarzenie w związku, z którym Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania dotyczącego danej lokalizacji, czy danego przedmiotu ubezpieczenia. 3

4 5. Składki płatne będą w kolejnych kwartałach okresu ubezpieczenia, przelewem na rzecz Ubezpieczyciela na rachunek bankowy w banku. nr rachunku Gmina Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin, z tytułu ubezpieczeń określonych w załączniku A do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, opłaca składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości... PLN (słownie:...) w ośmiu równych ratach płatnych w następującej wysokości i terminach: LP Raty Wysokość składki w PLN i słownie Termin płatności 1. I rata II rata III rata IV rata V rata VI rata VII rata VIII rata RAZEM...,00 PLN x 7. Zakłady budŝetowe Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1-2 samodzielnie opłacają składkę ubezpieczeniową ze środków własnych, według niŝej określonych zasad: 1) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu ubezpieczeń określonych w załączniku B do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, opłaca składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości...pln (słownie:...) w ośmiu równych ratach płatnych w następującej wysokości i terminach: LP Raty Wysokość składki w PLN i słownie Termin płatności 1. I rata II rata III rata IV rata V rata VI rata VII rata VIII rata RAZEM...,00 PLN x 2) Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej z tytułu ubezpieczeń określonych w załączniku C do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, opłaca składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości...pln (słownie:...) w ośmiu równych ratach płatnych w następującej wysokości i terminach: 4

5 LP Raty Wysokość składki w PLN i słownie Termin płatności 1. I rata II rata III rata IV rata V rata VI rata VII rata VIII rata RAZEM...,00 PLN x Szczegółowo wysokość sum ubezpieczenia, stawek oraz składek ubezpieczeniowych płatnych przez Gminę Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin oraz zakłady budŝetowe określa Załącznik Nr 1a do niniejszej Umowy. 8. Suma składek określonych w ust. 6 i 7 stanowi wartość Umowy i wynosi PLN (słownie. ). 8 Inne postanowienia dotyczące ubezpieczenia 1. Zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe określa SIWZ. Ubezpieczyciel nie moŝe odmówić wypłaty odszkodowania lub wyłączyć swej odpowiedzialności z tytułu kradzieŝy z włamaniem lub rabunku; ognia i innych zdarzeń losowych, jeŝeli zabezpieczenia są zgodne przynajmniej z jednym z następujących warunków: 1) zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe nie spełniają wymagań OWU, ale są zgodne z SIWZ lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 2) zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe są zgodne z OWU. 9 Franszyza, udział własny Franszyza integralna, redukcyjna i udział własny zostają zniesione dla wszystkich ryzyk. 10 Likwidacja szkód 1. Odszkodowanie jest wypłacane przez Ubezpieczyciela na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia wymienionych w 4 niniejszej Umowy. 2. Odszkodowanie będzie wypłacane podmiotom bezpośrednio poszkodowanym. 3. Warunki szczególne dla pojazdów samochodowych: 1) naprawa powypadkowa w wytypowanych przez strony warsztatach, w systemie bezgotówkowym, z zastrzeŝeniem pkt 2; 2) w przypadku, gdy konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej postanowienia pkt 1 nie mają zastosowania; 3) oględziny są dokonywane w warsztatach naprawczych lub w siedzibie Ubezpieczonego w ciągu 7 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie. 5

6 4. Ubezpieczyciel obowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje stanowisko dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy. 11 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy 1. Ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel złoŝy zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wartości Umowy, określonej w 7 ust Zabezpieczenie będzie wnoszone w (pieniądzu/formie) Ubezpieczający zwróci zabezpieczenie zgodnie z warunkami określonymi w art. 151 Ustawy oraz odpowiednich postanowień SIWZ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Ubezpieczającego za naleŝycie wykonane, jednak nie później niŝ do dnia r. 12 Odsetki za opóźnienie W razie nienaleŝytego wykonania lub niewykonania Umowy Ubezpieczyciel zapłaci ustawowe odsetki za opóźnienie w wypłacie naleŝnego odszkodowania za kaŝdy dzień zwłoki. 13 Wypowiedzenie umowy 1. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia na warunkach określonych w art i 5 ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 2. Dla skuteczności złoŝonego wypowiedzenia wymaga się zachowania formy pisemnej. 3. Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych w trakcie jej obowiązywania. 14 Postanowienia końcowe 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Ubezpieczający moŝe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Ubezpieczyciel moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części Umowy. 2. Strony zastrzegają sobie moŝliwość zmiany warunków Umowy w trakcie jej trwania zgodnie z art. 144 Ustawy. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Jakiekolwiek zmiany warunków niniejszej Umowy są dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie naruszają postanowień Ustawy. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.). 6

7 5. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy oraz aneksy stanowią integralną część Umowy i powinny być interpretowane zgodnie z jej treścią oraz SIWZ. 6. Umowę sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach, po... dla kaŝdej ze stron. 7. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel Ubezpieczający

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 4 Zawarta w dniu... r. w Płońsku pomiędzy : Gminą Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON: 130377847 UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt UMOWA o Świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Załącznik 3 OC /CZĘŚĆ I do SIWZ Warunki umowne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo