WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., zwane dalej WARTA, świadczy ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od skutków nieuczciwego wykorzystania karty płatniczej przez pracownika firmy, na rachunek klienta korporacyjnego Posiadacza karty płatniczej Banku Zachodniego WBK zwanego dalej Ubezpieczającym.. 2 DEFINICJE Pojęcia uŝywane w dalszej części niniejszych Warunków Ubezpieczenia oznaczają: 1) Karta karta płatnicza MasterCard Corporate Debetowa BZ WBK, MarterCard Corporate Charge BZ WBK, MarterCard Corporate Executive Charge BZ WBK wydana przez Ubezpieczającego zgodnie z Zasadami wydawania i uŝywania kart BZ WBK S.A. dla firm., 2) Klient korporacyjny/ubezpieczony osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, dla której Ubezpieczający prowadzi Rachunek bankowy zgodnie z Regulaminem kont dla firm., 3) Nieuczciwe wykorzystanie Karty Transakcja dokonana przez UŜytkownika,, z przekroczeniem upowaŝnienia, która nie została zaakceptowana przez Ubezpieczonego i kwota transakcji nie została odzyskana przez Ubezpieczonego od UŜytkownika do dnia zgłoszenia szkody oraz nie przewiduje się odzyskania kwoty. 4) Osoby trzecie osoby inne niŝ Pracownik, UŜytkownik oraz inne osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 5) Pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 6) Rachunek bankowy prowadzony przez Ubezpieczającego rachunek bankowy Ubezpieczonego, do którego została wydana Karta, 7) Rok ubezpieczeniowy - okres trwający 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ustalony na potrzeby określenia sumy ubezpieczenia liczony jako kaŝde kolejne 12 miesięcy kalendarzowych. Rok ubezpieczeniowy ustalony jest odrębnie dla kaŝdej Karty, 8) Szkoda szkoda majątkowa polegająca na zmianie salda rachunku bankowego Ubezpieczonego powstała wskutek Nieuczciwego wykorzystania Karty, 9) Transakcja - jednorazowa operacja dokonana przy uŝyciu karty, w tym: a) transakcja bezgotówkowa - dokonanie za pomocą Karty płatności za towary lub usługi, w tym zasilenie konta telefonu prepaid w bankomacie oraz transakcje na odległość nie wymagające fizycznego przedstawienia Karty b) transakcja gotówkowa - dokonanie wypłaty gotówki za pomocą Karty 10) UŜytkownik Pracownik upowaŝniony przez Ubezpieczonego do dokonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego operacji określonych w umowie o Kartę, którego dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, 11) ZastrzeŜenie Karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemoŝliwieniu dokonywania autoryzowanych transakcji przy uŝyciu Karty. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

2 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są bezpośrednie straty finansowe jakie poniósł Ubezpieczony w związku z Nieuczciwym wykorzystaniem Karty przez UŜytkownika, powstałe w terminie do 30 dni przed rozwiązaniem umowy o pracę lub 30 dni przed dniem złoŝenia temu pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o której mowa w 2 pkt 5). 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. SUMA UBEZPIECZENIA 4 1. Suma ubezpieczenia wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w Roku ubezpieczeniowym na kaŝdą Kartę, z zastrzeŝeniem 8 ust Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 1. Odpowiedzialność WARTY w stosunku do danej Karty Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu aktywacji Karty, trwa miesiąc i jest automatycznie przedłuŝana na kolejny miesięczny okres, o ile została zapłacona składka, jednakŝe nie dłuŝej niŝ do końca okresu waŝności Karty. 2. Odpowiedzialność WARTY kończy się : 1) w ostatnim dniu miesiąca wskazanego na Karcie jako data waŝności karty, pod warunkiem, Ŝe w jej miejsce nie wydano nowej Karty, 2) w dniu, w którym wygasa umowa o prowadzenie Rachunku bankowego. 3. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy WARTA a Ubezpieczającym odpowiedzialność WARTY ustaje z ostatnim dniem miesiąca za który została opłacona składka. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 WARTAl nie odpowiada za: 1) szkody powstałe w wyniku działania: a. Pracownika, który posiada ponad 5% udziałów lub akcji spółki Ubezpieczonego, b. członków zarządu i rady nadzorczej Ubezpieczonego, c. osób nie będących Pracownikami Ubezpieczonego, 2) szkody poniesione przez Ubezpieczonego, gdy umowa, o której mowa w 2 pkt 5), z osobą odpowiedzialną za szkodę nie została rozwiązana, 3) Nieuczciwe wykorzystanie karty płatniczej mające miejsce przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, 4) szkody wynikające ze zgubienia lub kradzieŝy Karty, 5) szkody wynikające z upadłości lub niewypłacalności Ubezpieczonego, 6) szkody wynikające z uŝycia Karty po dniu rozwiązania umowy z pracownikiem, o której mowa w 2 pkt 5). POSTĘPOWANIE W RAZIE POWSTANIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM I OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 7

3 1. W przypadku zakończenia stosunku pracy z UŜytkownikiem Karty, Ubezpieczony zobowiązany jest : 1) zastrzeŝenia Karty UŜytkownika, 2) wezwać byłego UŜytkownika Karty do zwrotu kwoty Transakcji wykonanych z przekroczeniem uprawnień 2. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) zgłosić niezwłocznie zdarzenie do WARTY kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym WARTY pod numerem telefonu (tylko z terytorium RP) lub , w terminie 7 dni od dnia zdarzenia 2) postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi drogą telefoniczną przez przedstawiciela Centrum Alarmowego WARTY, w szczególności poprzez przekazanie do WARTY w trybie uzgodnionym z przedstawicielem Centrum Alarmowego WARTY wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia Szkody wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność roszczenia. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3) są: 1) kopia zestawienia transakcji zawierająca informacje o Nieuczciwym wykorzystaniu Karty, potwierdzona przez Ubezpieczającego;, 2) szczegółowy opis i dokumentacja sposobu dokonania Nieuczciwego wykorzystania Karty, 3) potwierdzenie terminu rozwiązania umowy z Pracownikiem 4. Ubezpieczony na wniosek WARTY ma obowiązek udostępnić takŝe inne wskazane przez WARTĘ dokumenty potwierdzające okoliczności i przyczyny wystąpienia zdarzenia. 5. JeŜeli z winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust.1, pkt. 2) WARTA moŝe odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeŝeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemoŝliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 6. W razie niedopełnienia któregokolwiek z pozostałych obowiązków, o których mowa w ust. 1 WARTA moŝe odmówić wypłaty świadczenia lub je odpowiednio zmniejszyć o ile miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia bądź ustalenie rozmiarów szkody 7. W przypadku gdyby utracona kwota została odzyskana przez Ubezpieczonego jest on obowiązany bezzwłocznie poinformować o tym fakcie WARTA. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY 8 1. Rozmiar Szkody ustala się według wartości Transakcji, wynikłych z Nieuczciwego wykorzystania Karty, dokonanych w cięŝar Rachunku bankowego Ubezpieczonego, stwierdzonych na podstawie zestawienia transakcji potwierdzonego przez Ubezpieczającego. 2. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi Szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrzeŝeniem ust Łączna wartość wypłaconych odszkodowań w ciągu kaŝdych 12-stu miesięcy od momentu załoŝenia Rachunku bankowego w odniesieniu do jednego Rachunku bankowego nie moŝe przekroczyć zł. WYPŁATA ODSZKODOWANIA 9 1. WARTA zobowiązana jest spełniać naleŝne odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Szkodzie. 2. Odszkodowanie wypłacane jest w walucie polskiej bezpośrednio na Rachunek Ubezpieczonego na podstawie przedłoŝonych dokumentów.

4 3. W przypadku niemoŝności wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub wysokości odszkodowania w terminie określonym powyŝej WARTA zobowiązana jest, jeŝeli uznaje swoją odpowiedzialność, wypłacić odszkodowanie lub świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŝytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŝliwe. Bezsporną część odszkodowania lub świadczenia WARTA zobowiązana jest wypłacić w terminie określonym w ust WARTA powiadamia pisemnie Ubezpieczonego o odmowie wypłaty odszkodowania lub przyznaniu odszkodowania w innej wysokości niŝ w zgłoszonym roszczeniu wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o moŝliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA WARTĘ JeŜeli w związku ze zdarzeniem, za które WARTA wypłaciła odszkodowanie Ubezpieczonemu przysługuje roszczenie do Osoby trzeciej, roszczenie to przechodzi na WARTĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Nie przechodzi na WARTĘ roszczenie przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba Ŝe sprawca wyrządził szkodę umyślnie. SKARGI I ZAśALENIA Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zaŝaleń jest 1) Dyrektor Departamentu Bancassurance WARTY w zakresie oferty ubezpieczeniowej, 2) Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Osobowych, Mieszkaniowych i Korporacyjnych WARTY w zakresie likwidacji Szkód, 2. Skargi i zaŝalenia mogą być składane w siedzibie WARTA, przesyłane w formie pisemnej bądź elektronicznej lub przekazywane WARTA w innej formie umoŝliwiającej określenie toŝsamości osoby zgłaszającej skargę lub zaŝalenie oraz przedmiot tej skargi lub zaŝalenia. 3. Skargi i zaŝalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niŝ w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. JeŜeli rozpatrzenie skargi lub zaŝalenia okaŝe się niemoŝliwe w terminie, o którym mowa powyŝej, WARTA rozpatrzy skargę lub zaŝalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŝnej staranności rozpatrzenie takie było moŝliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zaŝalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zaŝalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 5. Zgłaszający skargę jest uprawniony do złoŝenia odwołania od decyzji WARTA w przedmiocie skargi lub zaŝalenia. W sprawach odwołań stosuje się odpowiednio postanowienia ust NiezaleŜnie od moŝliwości składania skarg i zaŝaleń, uprawnionemu z Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do złoŝenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub złoŝenie powództwa do właściwego sądu. 7. WARTA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 12 PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY 1. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5 2. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia składane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej, z zastrzeŝeniem 7 i 11 Warunków ubezpieczenia. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia stosuje się postanowienia Umowy ubezpieczenia oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień: 01.01.2010 r.

Stan na dzień: 01.01.2010 r. Stan na dzień: 01.01.2010 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 20.11.2012 roku (dalej: Umowa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo