VADEMECUM (komunikacja)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM (komunikacja)"

Transkrypt

1 Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja) inicjatywy sprzedażowe w umowach od kwietnia I. Klauzula nr 10 Zniżka za Zniżkę do -40% w AC obowiązuje do odwołania Leasing - TAK (dla ubezpieczeń NOWE, pojazdy do 12 roku eksploatacji) II. NOWE OC do -15% w OC (dla ubezpieczeń NOWE oraz przy rekalkulacji, pojazdy w każdym okresie eksploatacji) III. NOWE AC do -15% w OC (dla ubezpieczeń NOWE oraz przy rekalkulacji, pojazdy w każdym okresie eksploatacji) IV. LuxCar zniżka w AC do 15% dla pojazdów o wartości od do zł do 25% dla pojazdów o wartości wyższej jak zł (dla ubezpieczeń NOWE i WZNOWIONE, pojazdy w każdym okresie eksploatacji) obowiązuje do odwołania Leasing - TAK obowiązuje do odwołania Leasing - TAK obowiązuje do odwołania Leasing TAK Leasing TAK V. AC 4 Rok do 20% w AC obowiązuje do odwołania (dla ubezpieczeń WZNOWIONE, pojazdy w 4 roku eksploatacji), Leasing TAK VI. Zniżka dla pojazdów zabytkowych w OC (dla ubezpieczeń NOWE i WZNOWIONE) obowiązuje do odwołania Nazwa zniżki Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK Zniżka Incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) nd nie nie nie nd nie TAK nie nie nd nd nd nd nie nd TAK nie nie nie nd nie nie nd nie TAK nie nie nie nd nie nie nd nie TAK nie nie nie nd nie nie nd nie TAK nie nie nd nie nd nd nd nd TAK nie nie nie nd nie nie nie nd TAK nie nie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie I. Klauzula nr 10 - Zniżka za Zniżkę 1

2 10. Klauzula Zniżka za Zniżkę Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (AC), że: 1) PZU SA udziela ubezpieczonemu zniżki z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia bonus-malus (BM) w wysokości uzależnionej od wysokości zniżki BM przysługującej mu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) w wysokości: a) 40% (8 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 60% (11 klasa BM); b) 30% (7 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 55% (10 klasa BM); c) 25% (6 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 50% (9 klasa BM); d) 20% (5 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 40% (8 klasa BM); e) 10% (4 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 30% (7 klasa BM). 2) Za ubezpieczonego uważa się właściciela (współwłaściciela) pojazdu będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia AC, do której ma zastosowanie klauzula: nie posiadał ubezpieczenia OC w PZU SA i posiada co najmniej 7 klasę (30%) zniżki w systemie BM, ustalona na podstawie obowiązującej w PZU SA tabeli BM lub posiada ubezpieczenie OC w PZU SA i posiada co najmniej 7 klasę (30%) zniżki w systemie BM w PZU SA; b) nie zawierał umowy AC z PZU SA oraz nie posiada uprawnienia do zniżki BM w AC i nie miał szkód z AC w okresie 3 lat poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, do której ma zastosowanie klauzula; c) zawiera z PZU SA: - nowe umowy OC oraz AC dotyczące tego samego pojazdu, przy czym umowy te są potwierdzone tą samą polisą lub - nową umowę AC oraz wznowioną umowę OC, które dotyczą tego samego pojazdu, przy czym umowy te nie muszą być potwierdzone tą samą polisą. 3) Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio do posiadacza pojazdu będącego zarazem: a) korzystającym w ramach umowy leasingu; b) kredytobiorcą, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania. 4) Klauzula ma zastosowanie, jeżeli: 1) ubezpieczony jest pojazd następującego rodzaju: samochód osobowy lub samochód ciężarowy w nadwoziu osobowego i inny samochód o ładowności do 750 kg lub Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero; 2) ubezpieczony pojazd nie jest: wykorzystywany jako taksówka osobowa lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowany zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępniany jako pojazd zastępczy na zasadach innych niż wynajem pojazdu, wykorzystywany do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywany do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia; 3) zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o: szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd. 5) Zawarcie umowy ubezpieczenia AC z zastosowaniem niniejszej klauzuli gwarantuje zachowanie zniżki BM w przypadku zawierania drugiej lub kolejnych umów AC w PZU SA, z zastrzeżeniem, że szkody, za które zostało wypłacone odszkodowanie powodują utratę zniżki BM zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia AC dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy. 6) Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU SA nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU SA gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU SA o dopłatę różnicy składki staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania. Wytyczne do stosowania Klauzuli nr 10 Klauzula Zniżka za Zniżkę (nr 10): 2

3 1) Klauzula ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC zawieranych z okresem ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów: a) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46); b) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47); c) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero. 2) Umowa AC z zastosowaniem klauzuli może być zawarta po spełnieniu łącznie następujących warunków: i) ubezpieczony ukończył 25 lat; ii) ubezpieczony jest nowym klientem w zakresie umowy AC, a w przypadku umowy OC nowym lub dotychczasowym klientem w rozumieniu Wytycznych w sprawie stosowania oświadczeń o przebiegu ubezpieczenia OC lub AC. iii) okres eksploatacji pojazdu w dniu zawarcia umowy AC nie przekracza 12 lat. 3) W przypadku klienta nie posiadającego OC w PZU wysokość zniżki BM ustala się na podstawie oświadczenia ubezpieczającego złożonego w umowie ubezpieczenia (B2). Liczbę szkód w ostatnich 3 latach oraz w ostatnich 12 miesiącach przed zawarciem umowy z PZU SA podmiot sprzedaży może potwierdzić za pośrednictwem infolinii Bonus Malus. 4) Ubezpieczający składa również w umowie ubezpieczenia oświadczenie dotyczące BM w AC (B2 albo B3), które w zakresie liczby szkód w ostatnich 3 latach oraz w ostatnich 12 miesiącach przed zawarciem umowy AC z PZU SA może zostać potwierdzone za pośrednictwem Infolinii Bonus Malus albo przedkłada zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, z którego wynika bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC w ostatnich 3 latach przez zawarciem umowy AC z PZU SA. 5) Potwierdzenie na infolinii liczby szkód w OC i AC nie jest obligatoryjne. 6) Zniżkę BM w AC udzieloną w wyniku zastosowania klauzuli Zniżka za zniżkę zapisuje się na karcie BM ubezpieczonego (BMK). 7) W umowie ubezpieczenia AC zawartej z klauzulą Zniżka za zniżkę nie mają zastosowania zniżki promocyjne, za wyjątkiem zniżki incydentalnej. 8) Dla celów rejestracji klauzuli w systemach informatycznych, klauzula będzie oznaczona jako: a) ZzZ AC 10% - gdy klient otrzymuje 4 klasę BM w ubezpieczeniu AC; b) ZzZ AC 20% - gdy klient otrzymuje 5 klasę BM w ubezpieczeniu AC; c) ZzZ AC 25% - gdy klient otrzymuje 6 klasę BM w ubezpieczeniu AC; d) ZzZ AC 30% - gdy klient otrzymuje 7 klasę BM w ubezpieczeniu AC; e) ZzZ AC 40% - gdy klient otrzymuje 8 klasę BM w ubezpieczeniu AC. 3

4 II.-III. Zniżka Nowe AC/OC Zasady udzielania centralnej zniżki promocyjnej Nowe AC/OC 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 5-10, centralna zniżka promocyjna Nowe AC/OC, zwana dalej Zniżką, ma zastosowanie do nowych umów ubezpieczenia AC lub OC zawieranych poza platformą Everest oraz nowych umów ubezpieczenia AC lub OC zawieranych z wykorzystaniem Platformy Everest, zawieranych z okresem ubezpieczenia traktowanym w systemie informatycznym obsługującym tę umowę jako roczny, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, dotyczących następujących rodzajów pojazdów: a) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46), b) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47), c) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero; 2. Przez nową umowę ubezpieczenia AC zawieraną poza systemem Everest należy rozumieć umowę ubezpieczenia AC, w której dany ubezpieczony nie posiadał ochrony ubezpieczeniowej w PZU SA odnośnie tego danego przedmiotu ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczenia AC, w okresie 12 miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona. 3. Przez nową umowę ubezpieczenia OC zawieraną poza systemem Everest należy rozumieć umowę ubezpieczenia OC, w której żaden z posiadaczy pojazdu nie był objęty ochroną ubezpieczeniową w PZU SA w związku z posiadaniem tego pojazdu, w okresie 12 miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona. 4. W umowach zawieranych z wykorzystaniem platformy Everest przez nową umowę należy rozumieć taką umowę, która w systemie Everest jest oznaczona jako nowa, a nie jako wznowienie. Dla umów spełniających to kryterium zniżka Nowe OC/AC będzie widoczna na ekranie zniżki promocyjne. 5. Zniżka może być stosowana w umowach ubezpieczenia zawieranych poza platformą Everest i zawieranych z wykorzystaniem Platformy Everest, również w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia dotyczy pojazdu lub posiadacza pojazdu, który w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona, był objęty ochroną ubezpieczeniową w PZU SA w ramach ubezpieczenia krótkoterminowego. 6. Zniżka może być udzielona w umowie ubezpieczenia, w prawa i obowiązki której wstąpił nabywca pojazdu (przy ponownej kalkulacji składki dokonywanej na wniosek klienta). 7. Zniżka nie może zostać udzielona w umowie ubezpieczenia: 1) zawieranej z małym lub średnim przedsiębiorcą lub z klientem indywidualnym, w której dotychczasowy przebieg ubezpieczenia powoduje konieczność zastosowania zwyżki składki w systemie bonus malus (klasy: 1, 1A, 1B, 2) lub zwyżki składki wynikającej z tabeli WIS; 2) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób; 3) dotyczącej pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów; 4) dotyczącej pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu; 5) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich; 6) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia; 7) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy; 8) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd. 8. Zniżka może zostać udzielona w wysokości do 15%. 9. Wysokość Zniżki określa podmiot sprzedaży zawierający umowę ubezpieczenia. 10. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej, zniżki CRM oraz masowej zniżki migracyjnej. 4

5 IV. LUX CAR I. Zasady udzielania centralnej zniżki promocyjnej LuxCar (zwanej dalej Zniżką ) 1. Zniżka ma zastosowanie do nowych oraz wznowionych umów ubezpieczenia AC, zawieranych z okresem ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów: 1) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46); 2) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47); 3) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero. 2. Zniżka może być udzielona, jeżeli wartość pojazdu brutto przyjęta do określenia sumy ubezpieczenia wynosi nie mniej niż zł (także w przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie uwzględnia podatku VAT). 3. Zniżka może być udzielona w wysokości: 1) do 15% - w odniesieniu do pojazdów o wartości brutto od zł do zł; 2) do 25% - w odniesieniu do pojazdów o wartości brutto powyżej zł. 4. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu: 1) zawieranym z klientem indywidualnym, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie lub 2) zawieranym z małym lub średnim przedsiębiorcą, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania lub 3) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu, wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia lub 4) w którym zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub o szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd. 1. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej. 2. Zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC, w których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po dniu 15 lutego 2012 r. II. Zasady oznaczania oraz rejestracji Zniżki 1. Dla celów rejestracji Zniżki w systemach informatycznych, Zniżka będzie oznaczona jako: LuxCar. 2. Informacja o zawarciu umowy ubezpieczenia AC ze Zniżką musi być zamieszczona w odpowiednim miejscu/polu w dokumentacji ubezpieczeniowej (np. kalkulacji składki). Zakres informacji wymaganych do zamieszczenia w dokumentacji ubezpieczeniowej obejmuje: tytuł/kod: 454 LuxCar,... zł, wartość.%. 3. W obsłudze Zniżki przez pracowników struktur Operacji Ubezpieczeniowych mają zastosowanie postanowienia 8 załącznika do uchwały nr UZ/216/2011 Zarządu PZU SA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zniżek promocyjnych przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Klientami Indywidualnymi oraz Klientami Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami. 5

6 V. AC 4 ROK I. Zasady udzielania zniżki promocyjnej AC 4 ROK (zwanej dalej Zniżką ) 1. Zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC, zawieranych z okresem ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów w czwartym roku eksploatacji: 1) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46); 2) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47); 3) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero. 2. Zniżka może być udzielona tylko we wznawianych umowach ubezpieczenia AC. 3. Przez wznowioną umowę ubezpieczenia AC należy rozumieć umowę ubezpieczenia AC obejmującą ochroną ubezpieczeniową ten sam przedmiot ubezpieczenia, pod warunkiem, że została zawarta nie później niż trzy miesiące po zakończeniu okresu ubezpieczenia uprzednio zawartej z PZU SA umowy ubezpieczenia AC. 4. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu: 1) zawieranym z klientem indywidualnym, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie lub 2) zawieranym z małym lub średnim przedsiębiorcą, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania lub 3) w którym dotychczasowy przebieg ubezpieczenia powoduje zastosowanie klasy podstawowej albo zwyżki składki w systemie bonus-malus (klasy: 1B, 1A, 1, 2, 3) albo maksymalnej zniżki składki w systemie bonus-malus (klasa: 11) lub 4) w którym ma zastosowanie system WIS lub 5) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu, wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia lub 6) w którym zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub o szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd. 5. Zniżka może być udzielona w wysokości do 20%. 6. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej. 7. Zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC, w których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po dniu 15 lutego 2012 r. II. Zasady oznaczania oraz rejestracji Zniżki 1. Dla celów rejestracji Zniżki w systemach informatycznych, Zniżka będzie oznaczona jako: 1884 AC 4ROK. 2. Informacja o zawarciu umowy ubezpieczenia AC ze Zniżką musi być zamieszczona w odpowiednim miejscu/polu w dokumentacji ubezpieczeniowej (np. kalkulacji składki). Zakres informacji wymaganych do zamieszczenia w dokumentacji ubezpieczeniowej obejmuje: tytuł/kod: 1884 AC 4ROK,... zł, wartość.%. 3. W obsłudze Zniżki przez pracowników struktur Operacji Ubezpieczeniowych mają zastosowanie postanowienia 8 załącznika do uchwały nr UZ/216/2011 Zarządu PZU SA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zniżek promocyjnych przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Klientami Indywidualnymi oraz Klientami Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami. 6

7 VI. ZNIŻKA DLA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH w OC I. Zasady udzielania Zniżki oraz jej wysokość 1. Zniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do odwołania. 2. Zniżka dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 3. Ze Zniżki mogą skorzystać posiadacze pojazdów z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, zrzeszeni w: Clubie Antycznych Automobili i Rajdów (CAAR), Automobil klubie Polskim, Klubie Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych lub Stowarzyszeniu capri.pl. 4. Zniżka udzielana jest w wysokości 70%. 5. Zniżka ma zastosowanie jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) w odniesieniu od członków CAAR (w tym skupionych w sekcji Syrena ) zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) legitymacja członka CAAR (każdy członek CAAR posiada imienną legitymację z nadanym indywidualnie numerem); 2) w odniesieniu do członków Automobilklubu Polskiego zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) karta ewidencyjna Warszawskiego Koła Pojazdów Zabytkowych, oraz c) legitymacja członka Automobilklubu Polskiego; 3) w odniesieniu do członków Klubu Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) legitymacja członka Klubu Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych; 4) w odniesieniu do członków Stowarzyszenia capri.pl zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) legitymacja członka Stowarzyszenia capri.pl. Członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu capri.pl nie posiadający legitymacji członkowskich które upoważniają do skorzystania ze zniżki PZ : dla nich opracowany został wzór zaświadczenia (poniżej) które będzie wystawiane przez Zarząd stowarzyszenia członkom capri.pl i będzie uprawniał do skorzystania ze zniżki. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie. II. Zasady oznaczania polis oraz rejestracji Zniżki 1. Dla celów rejestracji Zniżki w systemach informatycznych, w słowniku zniżek promocyjnych Zniżka będzie oznaczona jako: 307 Pojazdy zabytkowe. 2. Umowy ubezpieczenia zawarte ze Zniżką należy oznaczać kodem Informacja o zawarciu umowy ubezpieczenia ze Zniżką musi być zamieszczona we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, w arkuszu kalkulacji składki ubezpieczenia OC w części dotyczącej zniżek promocyjnych (tytuł/kod: 307 Pojazdy zabytkowe.zł, wartość..%). 4. W obsłudze Zniżki przez pracowników struktur Operacji Ubezpieczeniowych zastosowanie mają postanowienia 8 Załącznika do Uchwały nr UZ/42/2009 Zarządu PZU SA z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zniżek promocyjnych przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Klientami Indywidualnymi oraz Klientami Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami. 7

8 Wzór Zaświadczenia 8

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia komunikacyjne Katowice, 26.06.2015 Likwidacja bezpośrednia Od 4 kwietnia 2014 r., klient ubezpieczający się w PZU SA w zakresie OC p.p.m może skorzystać z tzw. bezpośrednia likwidacja szkody.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. Postanowienia ogólne

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. Postanowienia ogólne Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Program zniżkowy organizowany jest przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. Postanowienia ogólne

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. Postanowienia ogólne Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Program zniżkowy organizowany jest przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas ofertę obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas ofertę obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości. Szanowni Państwo! INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI stowarzyszonych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Program zniżkowy organizowany jest przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta Wrzesień 2012 FAQ NOWA KLASA BM W SEGMENCIE C - ŚCIEŻKI WEJŚCIA KLIENTA 1) Klient nieposiadający innego aktywnego ubezpieczenia w Ergo Hestii.

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/121/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTOSZYBA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTOSZYBA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne........... str. 1 Definicje............... str. 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTOSZYBA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTOSZYBA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne......................str. 1 Definicje.............................str.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Strony umowy po zakończeniu transakcji muszą udać się do 3 instytucji:

Strony umowy po zakończeniu transakcji muszą udać się do 3 instytucji: Kupno, sprzedaż auta? Obowiązki stron krok po kroku kupno_sprzedaż_auta Przy transakcji kupna-sprzedaży pojazdu spotykają się dwie strony: zbywca (sprzedający) oraz nabywca (kupujący). Finalnie zostaje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Warszawa, Polska Listopad 2014 HISTORIA UBEZPIECZEŃ PRZEDMIOTÓW LEASINGU W PZU udział ubezpieczeń leasingowych w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU i klienta korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl Racibórz: USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Numer ogłoszenia: 257095-2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO-SZYBA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO-SZYBA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO-SZYBA ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/53/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Gwarancja najniższej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu z ubezpieczeniem AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu z ubezpieczeniem AXA DIRECT Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul.

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C 1 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C obowiązujące od 13.06.2016 r. (dalej: Pełnomocnictwo ) 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo