VADEMECUM (komunikacja)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM (komunikacja)"

Transkrypt

1 Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja) inicjatywy sprzedażowe w umowach od kwietnia I. Klauzula nr 10 Zniżka za Zniżkę do -40% w AC obowiązuje do odwołania Leasing - TAK (dla ubezpieczeń NOWE, pojazdy do 12 roku eksploatacji) II. NOWE OC do -15% w OC (dla ubezpieczeń NOWE oraz przy rekalkulacji, pojazdy w każdym okresie eksploatacji) III. NOWE AC do -15% w OC (dla ubezpieczeń NOWE oraz przy rekalkulacji, pojazdy w każdym okresie eksploatacji) IV. LuxCar zniżka w AC do 15% dla pojazdów o wartości od do zł do 25% dla pojazdów o wartości wyższej jak zł (dla ubezpieczeń NOWE i WZNOWIONE, pojazdy w każdym okresie eksploatacji) obowiązuje do odwołania Leasing - TAK obowiązuje do odwołania Leasing - TAK obowiązuje do odwołania Leasing TAK Leasing TAK V. AC 4 Rok do 20% w AC obowiązuje do odwołania (dla ubezpieczeń WZNOWIONE, pojazdy w 4 roku eksploatacji), Leasing TAK VI. Zniżka dla pojazdów zabytkowych w OC (dla ubezpieczeń NOWE i WZNOWIONE) obowiązuje do odwołania Nazwa zniżki Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK Zniżka Incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) nd nie nie nie nd nie TAK nie nie nd nd nd nd nie nd TAK nie nie nie nd nie nie nd nie TAK nie nie nie nd nie nie nd nie TAK nie nie nie nd nie nie nd nie TAK nie nie nd nie nd nd nd nd TAK nie nie nie nd nie nie nie nd TAK nie nie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie I. Klauzula nr 10 - Zniżka za Zniżkę 1

2 10. Klauzula Zniżka za Zniżkę Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (AC), że: 1) PZU SA udziela ubezpieczonemu zniżki z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia bonus-malus (BM) w wysokości uzależnionej od wysokości zniżki BM przysługującej mu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) w wysokości: a) 40% (8 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 60% (11 klasa BM); b) 30% (7 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 55% (10 klasa BM); c) 25% (6 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 50% (9 klasa BM); d) 20% (5 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 40% (8 klasa BM); e) 10% (4 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 30% (7 klasa BM). 2) Za ubezpieczonego uważa się właściciela (współwłaściciela) pojazdu będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia AC, do której ma zastosowanie klauzula: nie posiadał ubezpieczenia OC w PZU SA i posiada co najmniej 7 klasę (30%) zniżki w systemie BM, ustalona na podstawie obowiązującej w PZU SA tabeli BM lub posiada ubezpieczenie OC w PZU SA i posiada co najmniej 7 klasę (30%) zniżki w systemie BM w PZU SA; b) nie zawierał umowy AC z PZU SA oraz nie posiada uprawnienia do zniżki BM w AC i nie miał szkód z AC w okresie 3 lat poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, do której ma zastosowanie klauzula; c) zawiera z PZU SA: - nowe umowy OC oraz AC dotyczące tego samego pojazdu, przy czym umowy te są potwierdzone tą samą polisą lub - nową umowę AC oraz wznowioną umowę OC, które dotyczą tego samego pojazdu, przy czym umowy te nie muszą być potwierdzone tą samą polisą. 3) Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio do posiadacza pojazdu będącego zarazem: a) korzystającym w ramach umowy leasingu; b) kredytobiorcą, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania. 4) Klauzula ma zastosowanie, jeżeli: 1) ubezpieczony jest pojazd następującego rodzaju: samochód osobowy lub samochód ciężarowy w nadwoziu osobowego i inny samochód o ładowności do 750 kg lub Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero; 2) ubezpieczony pojazd nie jest: wykorzystywany jako taksówka osobowa lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowany zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępniany jako pojazd zastępczy na zasadach innych niż wynajem pojazdu, wykorzystywany do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywany do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia; 3) zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o: szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd. 5) Zawarcie umowy ubezpieczenia AC z zastosowaniem niniejszej klauzuli gwarantuje zachowanie zniżki BM w przypadku zawierania drugiej lub kolejnych umów AC w PZU SA, z zastrzeżeniem, że szkody, za które zostało wypłacone odszkodowanie powodują utratę zniżki BM zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia AC dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy. 6) Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU SA nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU SA gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU SA o dopłatę różnicy składki staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania. Wytyczne do stosowania Klauzuli nr 10 Klauzula Zniżka za Zniżkę (nr 10): 2

3 1) Klauzula ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC zawieranych z okresem ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów: a) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46); b) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47); c) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero. 2) Umowa AC z zastosowaniem klauzuli może być zawarta po spełnieniu łącznie następujących warunków: i) ubezpieczony ukończył 25 lat; ii) ubezpieczony jest nowym klientem w zakresie umowy AC, a w przypadku umowy OC nowym lub dotychczasowym klientem w rozumieniu Wytycznych w sprawie stosowania oświadczeń o przebiegu ubezpieczenia OC lub AC. iii) okres eksploatacji pojazdu w dniu zawarcia umowy AC nie przekracza 12 lat. 3) W przypadku klienta nie posiadającego OC w PZU wysokość zniżki BM ustala się na podstawie oświadczenia ubezpieczającego złożonego w umowie ubezpieczenia (B2). Liczbę szkód w ostatnich 3 latach oraz w ostatnich 12 miesiącach przed zawarciem umowy z PZU SA podmiot sprzedaży może potwierdzić za pośrednictwem infolinii Bonus Malus. 4) Ubezpieczający składa również w umowie ubezpieczenia oświadczenie dotyczące BM w AC (B2 albo B3), które w zakresie liczby szkód w ostatnich 3 latach oraz w ostatnich 12 miesiącach przed zawarciem umowy AC z PZU SA może zostać potwierdzone za pośrednictwem Infolinii Bonus Malus albo przedkłada zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, z którego wynika bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC w ostatnich 3 latach przez zawarciem umowy AC z PZU SA. 5) Potwierdzenie na infolinii liczby szkód w OC i AC nie jest obligatoryjne. 6) Zniżkę BM w AC udzieloną w wyniku zastosowania klauzuli Zniżka za zniżkę zapisuje się na karcie BM ubezpieczonego (BMK). 7) W umowie ubezpieczenia AC zawartej z klauzulą Zniżka za zniżkę nie mają zastosowania zniżki promocyjne, za wyjątkiem zniżki incydentalnej. 8) Dla celów rejestracji klauzuli w systemach informatycznych, klauzula będzie oznaczona jako: a) ZzZ AC 10% - gdy klient otrzymuje 4 klasę BM w ubezpieczeniu AC; b) ZzZ AC 20% - gdy klient otrzymuje 5 klasę BM w ubezpieczeniu AC; c) ZzZ AC 25% - gdy klient otrzymuje 6 klasę BM w ubezpieczeniu AC; d) ZzZ AC 30% - gdy klient otrzymuje 7 klasę BM w ubezpieczeniu AC; e) ZzZ AC 40% - gdy klient otrzymuje 8 klasę BM w ubezpieczeniu AC. 3

4 II.-III. Zniżka Nowe AC/OC Zasady udzielania centralnej zniżki promocyjnej Nowe AC/OC 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 5-10, centralna zniżka promocyjna Nowe AC/OC, zwana dalej Zniżką, ma zastosowanie do nowych umów ubezpieczenia AC lub OC zawieranych poza platformą Everest oraz nowych umów ubezpieczenia AC lub OC zawieranych z wykorzystaniem Platformy Everest, zawieranych z okresem ubezpieczenia traktowanym w systemie informatycznym obsługującym tę umowę jako roczny, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, dotyczących następujących rodzajów pojazdów: a) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46), b) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47), c) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero; 2. Przez nową umowę ubezpieczenia AC zawieraną poza systemem Everest należy rozumieć umowę ubezpieczenia AC, w której dany ubezpieczony nie posiadał ochrony ubezpieczeniowej w PZU SA odnośnie tego danego przedmiotu ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczenia AC, w okresie 12 miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona. 3. Przez nową umowę ubezpieczenia OC zawieraną poza systemem Everest należy rozumieć umowę ubezpieczenia OC, w której żaden z posiadaczy pojazdu nie był objęty ochroną ubezpieczeniową w PZU SA w związku z posiadaniem tego pojazdu, w okresie 12 miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona. 4. W umowach zawieranych z wykorzystaniem platformy Everest przez nową umowę należy rozumieć taką umowę, która w systemie Everest jest oznaczona jako nowa, a nie jako wznowienie. Dla umów spełniających to kryterium zniżka Nowe OC/AC będzie widoczna na ekranie zniżki promocyjne. 5. Zniżka może być stosowana w umowach ubezpieczenia zawieranych poza platformą Everest i zawieranych z wykorzystaniem Platformy Everest, również w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia dotyczy pojazdu lub posiadacza pojazdu, który w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona, był objęty ochroną ubezpieczeniową w PZU SA w ramach ubezpieczenia krótkoterminowego. 6. Zniżka może być udzielona w umowie ubezpieczenia, w prawa i obowiązki której wstąpił nabywca pojazdu (przy ponownej kalkulacji składki dokonywanej na wniosek klienta). 7. Zniżka nie może zostać udzielona w umowie ubezpieczenia: 1) zawieranej z małym lub średnim przedsiębiorcą lub z klientem indywidualnym, w której dotychczasowy przebieg ubezpieczenia powoduje konieczność zastosowania zwyżki składki w systemie bonus malus (klasy: 1, 1A, 1B, 2) lub zwyżki składki wynikającej z tabeli WIS; 2) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób; 3) dotyczącej pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów; 4) dotyczącej pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu; 5) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich; 6) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia; 7) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy; 8) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd. 8. Zniżka może zostać udzielona w wysokości do 15%. 9. Wysokość Zniżki określa podmiot sprzedaży zawierający umowę ubezpieczenia. 10. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej, zniżki CRM oraz masowej zniżki migracyjnej. 4

5 IV. LUX CAR I. Zasady udzielania centralnej zniżki promocyjnej LuxCar (zwanej dalej Zniżką ) 1. Zniżka ma zastosowanie do nowych oraz wznowionych umów ubezpieczenia AC, zawieranych z okresem ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów: 1) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46); 2) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47); 3) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero. 2. Zniżka może być udzielona, jeżeli wartość pojazdu brutto przyjęta do określenia sumy ubezpieczenia wynosi nie mniej niż zł (także w przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie uwzględnia podatku VAT). 3. Zniżka może być udzielona w wysokości: 1) do 15% - w odniesieniu do pojazdów o wartości brutto od zł do zł; 2) do 25% - w odniesieniu do pojazdów o wartości brutto powyżej zł. 4. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu: 1) zawieranym z klientem indywidualnym, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie lub 2) zawieranym z małym lub średnim przedsiębiorcą, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania lub 3) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu, wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia lub 4) w którym zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub o szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd. 1. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej. 2. Zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC, w których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po dniu 15 lutego 2012 r. II. Zasady oznaczania oraz rejestracji Zniżki 1. Dla celów rejestracji Zniżki w systemach informatycznych, Zniżka będzie oznaczona jako: LuxCar. 2. Informacja o zawarciu umowy ubezpieczenia AC ze Zniżką musi być zamieszczona w odpowiednim miejscu/polu w dokumentacji ubezpieczeniowej (np. kalkulacji składki). Zakres informacji wymaganych do zamieszczenia w dokumentacji ubezpieczeniowej obejmuje: tytuł/kod: 454 LuxCar,... zł, wartość.%. 3. W obsłudze Zniżki przez pracowników struktur Operacji Ubezpieczeniowych mają zastosowanie postanowienia 8 załącznika do uchwały nr UZ/216/2011 Zarządu PZU SA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zniżek promocyjnych przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Klientami Indywidualnymi oraz Klientami Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami. 5

6 V. AC 4 ROK I. Zasady udzielania zniżki promocyjnej AC 4 ROK (zwanej dalej Zniżką ) 1. Zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC, zawieranych z okresem ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów w czwartym roku eksploatacji: 1) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46); 2) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47); 3) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero. 2. Zniżka może być udzielona tylko we wznawianych umowach ubezpieczenia AC. 3. Przez wznowioną umowę ubezpieczenia AC należy rozumieć umowę ubezpieczenia AC obejmującą ochroną ubezpieczeniową ten sam przedmiot ubezpieczenia, pod warunkiem, że została zawarta nie później niż trzy miesiące po zakończeniu okresu ubezpieczenia uprzednio zawartej z PZU SA umowy ubezpieczenia AC. 4. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu: 1) zawieranym z klientem indywidualnym, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie lub 2) zawieranym z małym lub średnim przedsiębiorcą, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania lub 3) w którym dotychczasowy przebieg ubezpieczenia powoduje zastosowanie klasy podstawowej albo zwyżki składki w systemie bonus-malus (klasy: 1B, 1A, 1, 2, 3) albo maksymalnej zniżki składki w systemie bonus-malus (klasa: 11) lub 4) w którym ma zastosowanie system WIS lub 5) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu, wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia lub 6) w którym zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub o szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd. 5. Zniżka może być udzielona w wysokości do 20%. 6. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej. 7. Zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC, w których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po dniu 15 lutego 2012 r. II. Zasady oznaczania oraz rejestracji Zniżki 1. Dla celów rejestracji Zniżki w systemach informatycznych, Zniżka będzie oznaczona jako: 1884 AC 4ROK. 2. Informacja o zawarciu umowy ubezpieczenia AC ze Zniżką musi być zamieszczona w odpowiednim miejscu/polu w dokumentacji ubezpieczeniowej (np. kalkulacji składki). Zakres informacji wymaganych do zamieszczenia w dokumentacji ubezpieczeniowej obejmuje: tytuł/kod: 1884 AC 4ROK,... zł, wartość.%. 3. W obsłudze Zniżki przez pracowników struktur Operacji Ubezpieczeniowych mają zastosowanie postanowienia 8 załącznika do uchwały nr UZ/216/2011 Zarządu PZU SA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zniżek promocyjnych przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Klientami Indywidualnymi oraz Klientami Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami. 6

7 VI. ZNIŻKA DLA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH w OC I. Zasady udzielania Zniżki oraz jej wysokość 1. Zniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do odwołania. 2. Zniżka dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 3. Ze Zniżki mogą skorzystać posiadacze pojazdów z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, zrzeszeni w: Clubie Antycznych Automobili i Rajdów (CAAR), Automobil klubie Polskim, Klubie Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych lub Stowarzyszeniu capri.pl. 4. Zniżka udzielana jest w wysokości 70%. 5. Zniżka ma zastosowanie jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) w odniesieniu od członków CAAR (w tym skupionych w sekcji Syrena ) zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) legitymacja członka CAAR (każdy członek CAAR posiada imienną legitymację z nadanym indywidualnie numerem); 2) w odniesieniu do członków Automobilklubu Polskiego zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) karta ewidencyjna Warszawskiego Koła Pojazdów Zabytkowych, oraz c) legitymacja członka Automobilklubu Polskiego; 3) w odniesieniu do członków Klubu Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) legitymacja członka Klubu Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych; 4) w odniesieniu do członków Stowarzyszenia capri.pl zostanie przedstawiony przez klienta: a) dowód rejestracyjny pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, oraz b) legitymacja członka Stowarzyszenia capri.pl. Członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu capri.pl nie posiadający legitymacji członkowskich które upoważniają do skorzystania ze zniżki PZ : dla nich opracowany został wzór zaświadczenia (poniżej) które będzie wystawiane przez Zarząd stowarzyszenia członkom capri.pl i będzie uprawniał do skorzystania ze zniżki. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie. II. Zasady oznaczania polis oraz rejestracji Zniżki 1. Dla celów rejestracji Zniżki w systemach informatycznych, w słowniku zniżek promocyjnych Zniżka będzie oznaczona jako: 307 Pojazdy zabytkowe. 2. Umowy ubezpieczenia zawarte ze Zniżką należy oznaczać kodem Informacja o zawarciu umowy ubezpieczenia ze Zniżką musi być zamieszczona we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, w arkuszu kalkulacji składki ubezpieczenia OC w części dotyczącej zniżek promocyjnych (tytuł/kod: 307 Pojazdy zabytkowe.zł, wartość..%). 4. W obsłudze Zniżki przez pracowników struktur Operacji Ubezpieczeniowych zastosowanie mają postanowienia 8 Załącznika do Uchwały nr UZ/42/2009 Zarządu PZU SA z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zniżek promocyjnych przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Klientami Indywidualnymi oraz Klientami Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami. 7

8 Wzór Zaświadczenia 8

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo