UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)"

Transkrypt

1 INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011 następujące ubezpieczenia mogą być zawierane przez radców prawnych lub kancelarie prawnicze: Nadwyżkowe specjalne 3. charakter indywidualne lub dla kancelarii (spółki), 4. okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia następnego po złożeniu wniosku do iexpert.pl Sp. z o.o. 5. warunki OWU OC Zawodowe PZU S.A. Nr UZ/351/2007 oraz postanowienia szczególne, 6. odpowiedzialność - ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia począwszy od r.) i zgłoszone do PZU w okresie ubezpieczenia, 7. suma gwarancyjna nadwyżkowa od zł do zł oraz klauzule dodatkowe, 8. płatnik składki ubezpieczony. Obsługa ubezpieczeń Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez agencję ubezpieczeniową: iexpert.pl Sp. z o.o. tel: lub zawieranie ubezpieczeń : W razie pytań albo wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z ww. agencją. Ważne informacje Zawieranie ubezpieczenia Ubezpieczenia nadwyżkowe mogą być zawierane tylko za pośrednictwem agencji iexpert.pl Sp. z o.o. Ubezpieczenia te nie są zawierane ani obsługiwane przez lokalne Inspektoraty PZU S.A. ani też agentów ubezpieczeniowych PZU S.A. Ponieważ wszystkie polisy na ubezpieczenia nadwyżkowe zawarte poza iexpert.pl Sp. z o.o. mogą być nieważne, prosimy niezwłocznie zgłaszać wszystkie takie przypadki do ww. agencji celem aktualizacji tak wystawionej polisy. Kontynuacja ubezpieczenia Wszystkie ubezpieczenia zawarte w PZU S.A. przez radców prawnych (polisy indywidualnie) albo kancelarie (polisy ogólne), które wygasły mogą być kontynuowane bez przerwy na warunkach Umowy Generalnej jeżeli tylko odpowiedni wniosek wpłynie do iexpert.pl Sp. z o.o. W ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia polisy. Wnioski o ubezpieczenia nadwyżkowe należy składać w serwisie transakcyjnym który jest dostępny pod adresami: lub INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2011(R5) Strona 1 z 5

2 Warunki ubezpieczenia nadwyżkowego 1. PZU S.A. I AXA TUiR S.A. zapewnią każdemu radcy prawnemu albo kancelariom możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie nadwyżkowe ) na warunkach określonych poniżej. 2. W przypadku ubezpieczenia indywidualnej kancelarii radcy prawnego, ubezpieczenie to dotyczy tego radcy oraz innych stale współpracujących z nim radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie. 3. W przypadku ubezpieczenia kancelarii (spółek) ubezpieczenie obejmuje spółki cywilnej, jawne albo komandytowe oraz wszystkich wspólników w ramach tych spółek,oraz osób stale współpracujących, o ile są nimi radcowie prawni albo adwokaci albo doradcy podatkowi, o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie. 4. Ubezpieczyciele ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wymienione w ust. 2 i 3, jeżeli szkody te powstały w związku z wykonywaniem przez nie czynności jako podwykonawcy, na zlecenie lub w inny sposób w związku z działalnością radcy prawnego lub kancelarii, którzy zawarli umowę ubezpieczenia nadwyżkowego. 5. Ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU razem Klauzulą 46 w przypadku kiedy ubezpieczonym jest radca/radcowie prawni albo Klauzulą 31 w przypadku kiedy ubezpieczonym jest kancelaria, z następującymi zmianami: 1) odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez podwykonawców zgodnie postanowieniami kl. nr 13, 2) odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów zgodnie z postanowieniami kl. nr 61, 3) odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu. 4) odmiennie, niż to przewiduje Klauzula nr 46 PZU odpowiada za szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, jednakże z wyłączeniem prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej, 5) odmiennie niż to przewiduje Klauzula nr 31 PZU odpowiada za szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, jednakże z wyłączeniem prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej, 6) Odmiennie niż stanowi definicja 4 p. 16) OWU, przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu. Przez roszczenie rozumie się: 1) jakiekolwiek pisemne żądanie ze strony jakiejkolwiek osoby wyrażające zamiar tej osoby przypisania Ubezpieczonemu odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem, 2) wszczęcie jakikolwiek procesu lub jakiekolwiek postępowania przeciwko Ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielom o odszkodowanie. 6. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczycieli jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. 7. Odpowiedzialność Ubezpieczycieli dotyczy zdarzeń, które zaszły po dniu r. a przed końcem okresu ubezpieczenia. Przez zdarzenie rozumiemy działanie lub zaniechanie którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1-4 podczas wykonywania czynności radcy prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podczas wykonywania zawodu adwokata, o których mowa a art.4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze lub przy wykonaniu czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. 8. Jeżeli roszczenie poszkodowanego lub uprawnionego jest objęte ochroną z ubezpieczenia nadwyżkowego, jest ono rozpatrywane przez Ubezpieczycieli każdorazowo według warunków umowy obowiązującej w dniu INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2011(R5) Strona 2 z 5

3 zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Zawiadomienie o możliwości powstania szkody złożone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie będzie w takim przypadku traktowane jako zgłoszenie roszczenia. 9. W przypadku odmowy przez Ubezpieczycieli wznowienia ubezpieczenia nadwyżkowego na nowy roczny okres ubezpieczenia albo w przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, ubezpieczenie to obejmuje również roszczenia po raz pierwszy pisemnie zgłoszone do Ubezpieczonego lub Ubezpieczycieli w ciągu okresu dodatkowego (przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń) wynoszącego 36 miesięcy od daty wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej i wynikające z działania lub zaniechania, o których mowa w ust Okres dodatkowy (przedłużony okres zgłaszania roszczeń), o którym mowa powyżej, rozpoczyna się w dniu bezpośrednio następującym po zakończeniu ostatniego okresu ubezpieczenia. 11. Wszelkie roszczenia zgłaszane w trakcie okresu dodatkowego będą uważane za zgłoszone w trakcie okresu ubezpieczenia. 12. W przypadku kiedy ubezpieczenie nadwyżkowe jest wystawione na kancelarię prowadzoną przez radców prawnych i adwokatów i doradców podatkowych, ubezpieczenie to pokrywa także odpowiedzialność zawodową adwokatów i doradców podatkowych w zakresie czynności wykonywanych w ramach takiej kancelarii, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczenie nadwyżkowe, za opłatą dodatkowej składki, może zostać rozszerzone o dodatkową sumę ubezpieczenia dla aplikantów zgodnie z treścią Klauzuli Aplikantów. 14. Ubezpieczenie nadwyżkowe ma zawsze charakter nadwyżkowy, to znaczy odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum gwarancyjnych innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, w tym wcześniejszych oraz obowiązkowego i dodatkowego (o ile zostały zawarte) chyba że dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie przez inne ubezpieczenie tego typu pokryty, a w przypadku adwokatów i doradców podatkowych pod warunkiem wyczerpania sum gwarancyjnych innych zawartych wcześniej ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowego i wszelkich dodatkowych. 15. W ramach ubezpieczenia nadwyżkowego Ubezpieczyciele stosować będzie następujące nadwyżkowe limity odpowiedzialności, ponad sumę gwarancyjną każdego innego ubezpieczenia, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, z następującą składką w wariancie dla indywidualnej praktyki: 1) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1200 zł rocznie, 2) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1450 zł rocznie, 3) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1700 zł rocznie, 4) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1850 zł rocznie, 5) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 2050 zł rocznie, 6) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 2350 zł rocznie, 7) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 2600 zł rocznie, 8) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 4900 rocznie, 9) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 8900 rocznie, 10) od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł składka rocznie 16. Składki ulegają podwyższeniu o 25% za drugiego i każdego następnego radcę prawnego albo adwokata albo doradcę podatkowego uprawnionego do wykonywania czynności zawodowych w imieniu kancelarii(w szczególności jako członek organu uprawnionego do reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec, partner). W takiej sytuacji ubezpieczenie obejmuje na takich samych warunkach odpowiedzialność każdego radcy prawnego albo adwokata albo doradcę podatkowego reprezentującego kancelarię i w granicach jej działalności, za którego została naliczona zwyżka składki. 17. Powyższe sumy gwarancyjne dotyczą Ubezpieczonego ogólnie, niezależnie czy jest nim radca prawny, adwokat, doradca podatkowy czy też kancelaria, z tym że nie mogą być objęte tym ubezpieczeniem kancelarie gdzie suma osób występujących w jej imieniu i uprawnionych do wykonywania zawodu radcy prawnego albo adwokata jest większa niż 12 (dwunastu). 18. Ubezpieczenia nadwyżkowe jest zawierane zawsze na okres roku. 19. Bez względu na liczbę Ubezpieczonych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zaistniałą szkodę, maksymalna odpowiedzialność Ubezpieczycieli z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego równa jest najwyższej sumie gwarancyjnej przewidzianej przez umowy ubezpieczenia tych Ubezpieczonych. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2011(R5) Strona 3 z 5

4 Klauzula Nr 13 Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców do wybranego limitu kwotowego określonego w punkcie Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy względem zlecającego, zlecającego względem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy względem innego podwykonawcy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł pisemne umowy. Oryginały tych umów przechowywane są przez Ubezpieczonego i w razie szkody pozostają do wglądu PZU,, który będzie mógł w takich wypadkach sporządzić kopię umowy oraz potwierdzić ją za zgodność z oryginałem. 4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1 ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w zależności od wybranego limitu kwotowego: a) zł - składka 50 zł, b) zł - składka 100 zł, c) zł - składka 150 zł, d) zł - składka 200 zł, e) zł składka 250 zł, f) zł - składka 300 zł, g) zł składka 350 zł, h) zł - składka 400 zł, i) zł - składka 450 zł, j) zł składka 500 zł. 5. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności podwykonawcy Ubezpieczyciele rezygnują z prawa regresu do tego podwykonawcy. Klauzula Nr 61 Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciele obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów do wybranego limitu. 2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust.1 ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w zależności od wybranego limitu: a) limit zł składka 150 zł, b) limit zł składka 300 zł, c) limit zł składka 450 zł, d) limit zł składka 600 zł, e) limit zł składka 750 zł. Klauzula Aplikantów Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez aplikantów (bez prawa do regresu). 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz Umowy Generalnej, strony postanowiły dodatkowo (poza włączeniem takiej ochrony wynikającym z postanowienia 18 ust.1 pkt.3 Umowy Generalnej) rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną patrona za działania i zaniechania aplikanta radcowskiego. 2) Ubezpieczenie może obejmować tylko aplikantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 3) W ramach niniejszej klauzuli aplikanci są dodatkowo odrębnie ubezpieczonymi w granicach wybranej sumy gwarancyjnej i w ramach polisy głównej ubezpieczenia nadwyżkowego specjalnego. 4) Ustalona suma ubezpieczenia dotyczy każdej zgłoszonej do Ubezpieczycieli szkody, do wyczerpania się INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2011(R5) Strona 4 z 5

5 ustalonego limitu, jeżeli z okoliczności szkody wynika, iż wypadek ubezpieczeniowy powstał w wyniku działania albo zaniechania aplikanta objętego ubezpieczeniem. 6) Jeżeli Ubezpieczyciele uznają odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli i wypłaci odszkodowanie, wówczas będzie ono wypłacone bezpośrednio w ciężar ubezpieczenia aplikanta, nie obciążając historii szkodowej ubezpieczenia obowiązkowego / dodatkowego / nadwyżkowego patrona (ubezpieczającego ani ubezpieczonego). 7) Jeżeli suma gwarancyjna aplikanta okaże się niewystarczająca, wówczas Ubezpieczyciele wypłacą odszkodowanie z kolejnych polis patrona: najpierw podstawowego (obowiązkowego) a następnie wszelkich nadwyżkowych (w tym dodatkowego). 8) Ustala się następujące sumy gwarancyjne na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia i odpowiadające im składki dodatkowe za roczny okres ubezpieczenia w ramach tej klauzuli: a) zł zł, b) zł zł, c) zł zł. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2011(R5) Strona 5 z 5

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A., TUiR Warta SA i AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych - dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Niniejsze ubezpieczenie skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia finansowe Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy

Ubezpieczenia finansowe Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy Ubezpieczenia finansowe Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy Praca Ubezpieczenia finansowe Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo