OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH"

Transkrypt

1 OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest do opłacenia składki w wyznaczonym przez ubezpieczyciela terminie na wyznaczone konto. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od daty przystąpienia do programu. Warunki ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych z dnia r. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostająca w zbiegu odpowiedzialności odpowiedzialność deliktowo - kontraktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie wraz z ich bezpośrednimi następstwami lub w mieniu wraz z ich bezpośrednimi następstwami (damnum emergens i lucrum cessans) jak również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu przez ratowników medycznych czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych ratownika medycznego, które są wykonywane w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U r. Nr 191, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33 z późn. zm.) i/lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Czasowy zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia (trigger act commited). Definicja ratownika medycznego obejmuje również dyspozytora medycznego. Za pracownika (ratownika medycznego) uważa się: a) osobę zatrudnioną na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych lub b) osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, w granicach określonych przepisami pracy.

2 Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie w tym w skutek rażącego niedbalstwa. Podstawowy zakres ubezpieczenia rozszerzono o: - Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej w tym HIV, WZW żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z wykazem chorób zakaźnych załączonym do ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. nr 234 poz. 1570) odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej. - Odpowiedzialność cywilną za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia w tym, m.in. aparatury, sprzętu medycznego, sprzętu elektronicznego, etc. odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej - Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w ruchomościach, w tym w sprzęcie elektronicznym i/lub medycznym, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowywania, testowania lub innych umów o podobnych charakterze lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz / lub o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Sublimit PLN na jedno oraz PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. - Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (z włączeniem pojazdów mechanicznych) do sublimitu odpowiedzialności PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, iż sublimit odpowiedzialności dla szkód w pojazdach ustala się na PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna (udział ubezpieczającego w szkodzie): 500 PLN. - OC PRACOWNICZE na warunkach wynegocjowanej oferty (dodatkowa opcja odpłatna oddzielnie składka: 55 PLN): OC PRACOWNICZE: Za pracownika (ratownika medycznego) uważa się również osobę pozostającą w stosunku pracy (wariant dodatkowy, o którym mowa w poniższej ofercie). Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ratownika medycznego zatrudnionego przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem wszystkich w/w rozszerzeń za wyjątkiem szkód wyrządzonych poza terytorium RP (opcja z rozszerzeniem terytorialnym poza RP zwyżka składki 50%). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę do 3 krotności wynagrodzenia nie więcej niż PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Dotyczy całego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w przedmiotowej ofercie z zastrzeżeniem dot. zakresu terytorialnego, z włączeniem szkód w powierzonych przez pracodawce, podmiot leczniczy pojazdach mechanicznych, dla których sublimit wynosi 3 krotność wynagrodzenia nie więcej niż PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. - Koszty ochrony prawnej zgodnie z par. 25 ust.7 Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych z dnia r. Sublimit PLN na osobę Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włączone są:

3 1) Szkody wyrządzone osobom bliskim w stosunku do Ubezpieczającego w zakresie w jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe względem takich osób. 2) Szkody wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej albo osobom wykonującym w tej jednostce czynności zawodowe lub badania naukowe, w zakresie w jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe względem takich osób. Za jednostkę organizacyjną w takiej sytuacji rozumie się pracodawcę z którym ubezpieczający (ratownik medyczny) podpisał umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. 3) Szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego własnemu pracodawcy. 4) Szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych, wartości pieniężnych, akt lub dokumentów. Dla pojazdów mechanicznych stanowiących mienie powierzone przez pracodawcę sublimit: PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 5) Zmiana terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie z 3 dni na 5 dni Ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego w zakresie regulowanym ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie w jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe, a które służą ratowaniu życia lub zdrowia ludzkiego. Opcja dodatkowo odpłatna (zmiana zakresu terytorialnego): Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady zwyżka składki 50% bez względu na wariant wybranej sumy gwarancyjnej. I WARIANT dla EUR SKŁADKA: 70 PLN za osobę ubezpieczoną FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód II WARIANT dla EUR SKŁADKA: 100 PLN za osobę ubezpieczoną FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód III WARIANT dla EUR SKŁADKA: 130 PLN za osobę ubezpieczoną FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód IV WARIANT dla EUR SKŁADKA: 170 PLN za osobę ubezpieczoną FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód

4 V WARIANT dla SUMY GWARANCYJNEJ PLN OC PRACOWNIKÓW Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ratownika medycznego zatrudnionego przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem wszystkich rozszerzeń wynikających z WU za wyjątkiem szkód wyrządzonych poza terytorium RP (opcja z rozszerzeniem terytorialnym poza RP zwyżka składki 50%). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę do 3 krotności wynagrodzenia nie więcej niż PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia (dot. całego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w przedmiotowych WU z zastrzeżeniem dot. zakresu terytorialnego) z wyłączeniem szkód w powierzonych przez pracodawcę, podmiot leczniczy pojazdach mechanicznych, dla których odpowiedzialność wynosi trzykrotność wynagrodzenia nie więcej niż PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. SKŁADKA: 55 PLN za osobę ubezpieczoną ZASTRZEŻENIE: do członków przedmiotowej grupy nie były kierowane roszczenia z tytułu wykonywanego zawodu w ostatnich 3 latach przekraczające łączną kwotę w wysokości PLN. Biuro Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej STU ERGO HESTIA S.A.

5 Sopot, dnia 20 czerwca 2012r. INFORMACJA nr 1 dotycząca Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych z dnia 24 lutego 2012 r. Zgodnie z art. 18 pkt.2 w czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszystkie zmiany okoliczności o które Ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. PowyŜszy zapis nie dotyczy zmian w zakresie miejsca zatrudnienia ratownika medycznego, tym samym kaŝda zmiana miejsca zatrudnienia w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie będzie skutkowała ustaniem ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie: 1. W przypadku wykupienia przez Ubezpieczonego I, II, III lub IV wariantu ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie miejsca zatrudnienia ratownika medycznego z tytułu świadczenia pracy w oparciu o umowę o pracę oraz/ lub wszelkiego rodzaju umów cywilno prawnych. 2. W przypadku wykupienia przez Ubezpieczonego V wariantu ubezpieczenia (OC pracownika) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie miejsca zatrudnienia ratownika medycznego z tytułu świadczenia pracy w oparciu o umowę o pracę.

6 Sopot, dnia 17 stycznia 2013 r. ANEKS nr 1 DO OFERTY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie niniejszym zmienia ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ratowników medycznych w następujący sposób: 1 Z dniem 17 stycznia 2013 r. wprowadza się tekst jednolity wyŝej opisanej oferty uwzględniający zmiany dokonane niniejszym aneksem: OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest do opłacenia składki w wyznaczonym przez ubezpieczyciela terminie na wyznaczone konto. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych z dnia r. zmienione Aneksem nr 1 z dnia 8 maja 2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 17 stycznia 2013 r. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostająca w zbiegu odpowiedzialności odpowiedzialność deliktowo - kontraktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie wraz z ich bezpośrednimi następstwami lub w mieniu wraz z ich bezpośrednimi następstwami (damnum emergens i lucrum cessans), jak równieŝ obowiązek zapłaty zadośćuczynienia, wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania lub zaniechania przez osoby objęte ubezpieczeniem czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody związane z wykonywaniem lub zaniechaniem czynności zawodowych przez osoby objęte ubezpieczeniem, które są wykonywane na podstawie: - ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 4, poz. 33 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 605 z późn. zm), - ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz z późn. zm.), 1

7 - ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr. 208, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 237, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących minimalnych zabezpieczeń pod względem medycznym imprezy masowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 181 z późn. zm) Czasowy zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki wynikłe z czynności zawodowych ratowników medycznych wykonywanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia, o ile roszczenia z tytułu tych wypadków zostaną zgłoszone przed upływem terminu ich przedawnienia (trigger act commited). Definicja ratownika medycznego: obejmuje osobę wykonującą czynności zawodowe na podstawie: - ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 4, poz. 33 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 605 z późn. zm), - ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr. 208, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 237, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących minimalnych zabezpieczeń pod względem medycznym imprezy masowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 181 z późn. zm). Za pracownika (ratownika medycznego) uwaŝa się: a) osobę zatrudnioną na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych lub b) osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, w granicach określonych przepisami pracy. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego: a) z tytułu wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w granicach określonych przepisami prawa pracy w wariancie V b) z tytułu wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w granicach określonych przepisami prawa i/lub wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych w wariancie I - IV. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym w skutek raŝącego niedbalstwa. 2

8 Podstawowy zakres ubezpieczenia rozszerzono o: - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, w tym HIV, WZW Ŝółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z wykazem chorób zakaźnych załączonym do ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r., Nr 234, poz z późn. zm) odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej, - odpowiedzialność cywilną za szkody związane z posiadaniem i uŝytkowaniem mienia w tym, m.in. aparatury, sprzętu medycznego, sprzętu elektronicznego, etc. odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej, - odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w ruchomościach, w tym w sprzęcie elektronicznym i/lub medycznym, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, uŝytkowania, uŝyczenia, przechowywania, testowania lub innych umów o podobnych charakterze lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz / lub o nieuregulowanej sytuacji prawnej - sublimit PLN na jedno oraz PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (z włączeniem pojazdów mechanicznych) do sublimitu odpowiedzialności PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z tym zastrzeŝeniem, iŝ sublimit odpowiedzialności dla szkód w pojazdach ustala się na PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna (udział ubezpieczającego w szkodzie): 500 PLN. - OC PRACOWNICZE na warunkach wynegocjowanej oferty (dodatkowa opcja odpłatna oddzielnie składka: 55 PLN): OC PRACOWNICZE: Za pracownika (ratownika medycznego) uwaŝa się równieŝ osobę pozostającą w stosunku pracy (wariant dodatkowy, o którym mowa w poniŝszej ofercie). Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ratownika medycznego zatrudnionego przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem wszystkich w/w rozszerzeń za wyjątkiem szkód wynikających z czynności zawodowych wykonanych/zaniechanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (opcja z rozszerzeniem terytorialnym poza RP zwyŝka składki 50%). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę do 3 krotności wynagrodzenia, nie więcej niŝ PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Dotyczy całego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w przedmiotowej ofercie z zastrzeŝeniem dot. zakresu terytorialnego, z włączeniem szkód w powierzonych przez pracodawcę, podmiot leczniczy pojazdach mechanicznych, dla których sublimit wynosi 3 krotność wynagrodzenia nie więcej niŝ PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. - Koszty ochrony prawnej zgodnie z par. 25 ust.7 Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych z dnia r. zmienionymi Aneksem nr 1 z dnia 8 maja 2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 17 stycznia 2013 r. Sublimit PLN na osobę Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włączone są: 1) Szkody wyrządzone osobom bliskim w stosunku do Ubezpieczającego w zakresie w jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe względem takich osób. 2) Szkody wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej albo osobom wykonującym w tej jednostce czynności zawodowe lub badania naukowe, w zakresie w jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe względem takich osób. Za jednostkę 3

9 organizacyjną w takiej sytuacji rozumie się pracodawcę z którym ubezpieczający (ratownik medyczny) podpisał umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. 3) Szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego własnemu pracodawcy. 4) Szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych, wartości pienięŝnych, akt lub dokumentów. Dla pojazdów mechanicznych stanowiących mienie powieone przez pracodawcę sublimit: PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 5) Zmiana terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie z 3 dni na 5 dni Ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem wykonujące czynności zawodowe, które słuŝą ratowaniu Ŝycia lub zdrowia ludzkiego. Opcja dodatkowo odpłatna (zmiana zakresu terytorialnego): Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z czynności zawodowych wykonanych/ zaniechanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem szkód wynikających z czynności zawodowych wykonanych/ zaniechanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady zwyŝka składki 50% bez względu na wariant wybranej sumy gwarancyjnej. I WARIANT dla EUR SKŁADKA: 70 PLN FRANSZYZA REDUKCYJNA w kaŝdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeŝeniem, iŝ dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód II WARIANT dla EUR SKŁADKA: 100 PLN FRANSZYZA REDUKCYJNA w kaŝdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeŝeniem, iŝ dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód w pojazdach franszyza redukcyjna wynosi: 500 PLN. III WARIANT dla EUR SKŁADKA: 130 PLN FRANSZYZA REDUKCYJNA w kaŝdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeŝeniem, iŝ dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód IV WARIANT dla EUR SKŁADKA: 170 PLN OFERTA FRANSZYZA REDUKCYJNA w kaŝdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu ubezpieczenia z tym zastrzeŝeniem, iŝ dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód V WARIANT dla SUMY GWARANCYJNEJ PLN OC PRACOWNIKÓW 4

10 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ratownika medycznego zatrudnionego przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem wszystkich rozszerzeń wynikających z WU za wyjątkiem szkód wynikających z czynności zawodowych wykonanych/zaniechanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (opcja z rozszerzeniem terytorialnym poza RP zwyŝka składki 50%). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę do 3 krotności wynagrodzenia, nie więcej niŝ PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia (dot. całego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w przedmiotowych WU z zastrzeŝeniem dot. zakresu terytorialnego) z wyłączeniem szkód w powierzonych przez pracodawcę, podmiot leczniczy pojazdach mechanicznych, dla których odpowiedzialność wynosi trzykrotność wynagrodzenia nie więcej niŝ PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. SKŁADKA: 55 PLN Biuro Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej STU ERGO HESTIA S.A. 2 Niniejszy aneks obowiązuje równieŝ do umów ubezpieczenia zawartych od dnia r... STU Ergo Hestia S.A. 5

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczyciel: Konsorcjum TUiR Warta / TUiR Allianz

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo