SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie ogólne lub/i szczególne (jeśli Wykonawca stosuje) warunki ubezpieczenia, zatwierdzone uchwałą uprawnionego organu Wykonawcy i stanowiące integralną część zawieranej Umowy/Polisy w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń Wszystkie wymagania Zamawiającego nieuwzględnione lub odmiennie uregulowane w dokumentach, o których mowa w SIWZ, będą zawarte w Umowie Generalnej, którą Wykonawca zobowiązany jest podpisać niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego Do zamówienia uzupełniającego będą miały zastosowanie takie same stawki, jakie były stosowane w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń zawartych dla zamówienia podstawowego Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o szkodzie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia wiadomości o niej (dotyczy roszczeń z ubezpieczenia Auto Casco) Ogólne lub/i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy określające skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie, mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy niezawiadomienie w terminie określonym w SIWZ będzie miało wpływ na ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie rozmiaru szkody Wykonawca obowiązany jest do wypłaty odszkodowania najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody pod warunkiem, Ŝe Zamawiający lub osoba uprawniona na podstawie stosownych przepisów, w tym terminie i bez zbędnej zwłoki dostarczy dokumenty niezbędne do likwidacji szkody, określone przez Wykonawcę JeŜeli w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości 1

2 odszkodowania okazało się niemoŝliwe, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, jednakŝe bezsporną część odszkodowania Wykonawca wypłaca w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie będzie potrącał z kwoty odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych Wykonawca znosi wszelkie udziały własne Ubezpieczeniem zostają objęte pojazdy wymienione w załączniku nr 2. do SIWZ w terminach zgodnych z ekspiracją dotychczasowych polis Ewentualne spory wynikające z realizacji umów ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych (OC) 3.1. Wykonawca przyjmie zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. Zm.) W przypadku zmiany przepisów prawa określających wysokość sum gwarancyjnych Wykonawca będzie zawierał umowy ubezpieczeniowe na poszczególne pojazdy na sumy gwarancyjne obowiązujące na moment zawierania tych umów. Wykonawca nie będzie stosował zwyŝek z tego tytułu Ubezpieczeniem zostają objęte pojazdy wymienione w załączniku nr 2. do SIWZ w terminach zgodnych z ekspiracją dotychczasowych polis Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od chwili zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia na okres 12 miesięcy Składka z tytułu ubezpieczenia OC płatna jest jednorazowo. Jednak na wniosek Zamawiającego składka będzie rozłoŝona na dwie raty, za która Wykonawca moŝe zastosować zwyŝkę nie wyŝszą niŝ 5% składki płatnej jednorazowo. 2

3 4. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AUTO CASCO (AC) 4.1. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w pojazdach w wyniku: uszkodzeń lub utraty pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi zatopienia lub zalania, uderzenia pioruna, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieŝ pojazdu, jego części lub jego wyposaŝenia lub uszkodzenie pojazdu w następstwie kradzieŝy, działania osób trzecich, w tym równieŝ włamania, uszkodzeń pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia, uszkodzeń w związku z ruchem i postojem pojazdu, uszkodzeń pojazdu lub jego wyposaŝenia w czasie akcji ratowania Ŝycia lub zdrowia ludzkiego Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczeniem zostają objęte pojazdy wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ, dla których w kolumnie zakres ubezpieczenia występuje skrót AC. Termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej będzie zgodnych z ekspiracją dotychczasowych polis Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Auto Casco od daty określonej we wniosku Zamawiającego. Data ta jednaka nie będzie wcześniejsza niŝ data wpłynięcia wniosku do Wykonawcy Suma ubezpieczenia pojazdów objętych ubezpieczeniem Auto Casco określa się: dla pojazdów fabrycznie nowych (za które uznaje się pojazdy do 6 miesiąca eksploatacji liczonego od dnia I rejestracji pojazdu) - wartość fakturową dla pojazdów powyŝej 6 miesięcy eksploatacji wartość rynkowa pojazdu, określona przez Zamawiającego, ustalona na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem cech indywidualnych, w szczególności: roku produkcji, wyposaŝenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu. Wartość 3

4 rynkowa pojazdu jest ustalana w oparciu o system Eurotax lub miesięcznik Info-Ekspert Wykonawca uznaje za wystarczające sprawne zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zamontowane w pojazdach ubezpieczonych w zakresie Auto Casco zgodnie z następującymi zasadami: Samochody osobowe, cięŝarowe o ładowności do 2,5 tony, cięŝarowoosobowe, terenowe i mikrobusy: wartość pojazdu od zł (brutto) do zł (brutto) jedno zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe, od zł (brutto) do zł (brutto) dwa zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe, powyŝej zł (brutto) trzy zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe Samochody cięŝarowe o ładowności powyŝej 2,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe: wartość pojazdu powyŝej zł (brutto) - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe Motocykle: wartość pojazdu powyŝej zł (brutto) jedno zabezpieczenie przciwkradzieŝowe 4.7. Wykonawca uznaje, iŝ sprawny immobiliser, autoalarm, blokada skrzyni biegów, system lokalizacji i odnajdywania pojazdu itp. są wystarczającym zabezpieczeniem przeciwkradzieŝowym Pojazdy znajdujące się obecnie na stanie Zamawiającego, dla których zachowana zostanie ciągłość ubezpieczenia Auto Casco niezaleŝnie od zakładu ubezpieczeń, w którym są obecnie ubezpieczone, będą przyjęte do ubezpieczenia z uznaniem zabezpieczeń za wystarczające W przypadku pojazdów nowo przyjętych do ubezpieczenia Auto Casco, które nie spełniają wymogów zabezpieczeń określonych w pkt niniejszego załącznika, Wykonawca uzna zabezpieczenia za wystarczające, przy czym będzie mógł zastosować za to dodatkową zwyŝkę w wysokości maksymalnie 5% składki Odszkodowanie będzie płatne bez potrącenia udziałów własnych (franszyzy redukcyjnej). 4

5 4.11. Odszkodowanie będzie płatne bez potrącenia amortyzacji części z wyłączeniem ogumienia Zamawiający wymaga, aby stosowne zapisy Ogólnych lub/i Szczególnych Warunków Ubezpieczenia precyzowały wielkość franszyzy integralnej w wysokości nie większej niŝ 300 zł W przypadku szkody suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji Rozliczenie szkód częściowych moŝe być realizowane na rachunek Ubezpieczonego lub na rachunek zakładu naprawczego. O wyborze wariantu decyduje Zamawiający Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nieposiadających waŝnego badania technicznego pojazdu, o ile od dnia upływu terminu waŝności badania technicznego nie upłynęło więcej niŝ 30 dni, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność w przypadku, gdyby pojazd uszkodzony wcześniej wskutek zdarzenia, którego koszt likwidacji przewyŝszał ustaloną w obowiązujących przepisach granicę narzucającą wykonanie badań technicznych po szkodzie, takowych badań nie posiadał Brak ograniczeń w wypłacie odszkodowania w związku z popełnionym, przez kierującego pojazdem wykroczeniem drogowym takim jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyŝowanie przy czerwonym świetle, nieprzestrzegania znaku STOP, przekroczenia dozwolonej prędkości, rozmowa przez kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w pojeździe powstałe wskutek wjechania przez pojazd w nierówność na drodze (tzw. dziura ) Wykonawca obejmie ubezpieczenie Auto Casco wszystkie pojazdy które są stosowane bądź te, które będą stosowane do nauki jazdy, w takim samym zakresie ubezpieczenia jak pozostałe pojazdy. Wykonawca nie będzie stosował z tego tytułu dodatkowych zwyŝek Pojazdy stosowane do nauki jazdy na dzień r Renault Clio, nr rej. LTM 25SF Fiat Punto, nr rej. LTM71FL 5

6 4.20. Pojazdy włączane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy generalnej, kupowane, jako fabrycznie nowe będą przyjęte do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej Pojazdy znajdujące się obecnie na stanie Zamawiającego, dla których zachowana zostanie ciągłość ubezpieczenia Auto Casco niezaleŝnie od zakładu ubezpieczeń, w którym są obecnie ubezpieczone, będą przyjęte do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej Zakres pokrycia ubezpieczeniowego jest jednakowy dla wszystkich pojazdów Składka z tytułu ubezpieczenia Auto Casco płatna jest jednorazowo. Jednak na wniosek Zamawiającego składka będzie rozłoŝona na dwie raty, za która Wykonawca moŝe zastosować zwyŝkę nie wyŝszą niŝ 5% składki płatnej jednorazowo. 5. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasaŝerów (NNW) Przedmiot ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów pojazdów będących własnością lub w posiadaniu Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę i pasaŝerów ubezpieczonych pojazdów w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianą przez producenta pojazdu Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków (w tym takŝe następstwa zawałów serca i udarów mózgu występujących nagle i nie spowodowanych stanem chorobowym) polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku z uŝytkowaniem pojazdów mechanicznych na terytorium RP oraz za granicą Zamawiający określa sumę ubezpieczenia na jedną osobę w wysokości ,00 zł Ubezpieczeniem zostają objęte pojazdy wymienione w załączniku nr 2. do SIWZ w terminach zgodnych z ekspiracją dotychczasowych polis Składka z tytułu ubezpieczenia NNW będzie płatna jednorazowo. 6

7 6. Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance (ASS) 6.1. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje koszty natychmiastowej pomocy dla pojazdów będących własnością lub w posiadaniu Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji Ubezpieczenie Assistance obejmuje tylko samochody osobowe Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela natychmiastowej pomocy w związku z: Wystąpieniem w pojeździe szkody objętej zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) uniemoŝliwiającej kontynuowanie podróŝy lub powrót do miejsca siedziby Ubezpieczonego, Wystąpieniem w pojeździe awarii uniemoŝliwiającej kontynuowanie podróŝy lub powrót do miejsca siedziby Ubezpieczonego, Unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urządzeń) słuŝących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opon, jak równieŝ braku paliwa w zbiorniku pojazdu Minimalny zakres ubezpieczenia, obejmuje ponadto co najmniej następujące świadczenia: Organizację i pokrycie kosztów naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych uŝytych do naprawy i paliwa), Gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest moŝliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, Ubezpieczyciel organizuje holowanie pojazdu do punktu obsługi lub siedziby Ubezpieczonego; 6.5. W przypadku objęcia pojazdu ubezpieczeniem AC, bezskładkowo dołącza się ubezpieczenie Assistance w wariancie podstawowym. 7. Klauzule dodatkowe: 7.1. Klauzula Rezygnacja z zarzutu niedoubezpieczenia: Nie stosuję się zasady niedoubezpieczenia w przypadku, gdy róŝnica między sumą ubezpieczenia określoną w polisie, a rzeczywistą rynkową wartością pojazdu nie będzie większa niŝ 20%. 7

8 7.2. Klauzula raŝącego niedbalstwa kierowców: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień, ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody wyrządzone w wyniku raŝącego niedbalstwa kierowcy.zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności jedynie za szkody spowodowane umyślnie Klauzula przewłaszczeniowa (przewłaszczenia na zabezpieczenie): W nawiązaniu do art. 823 Kodeksu Cywilnego w przypadku przejścia własności ubezpieczonego mienia na bank lub zakład ubezpieczeń ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa Klauzula szkód wyrządzonych przez ładunek: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek zderzenia się pojazdu z przedmiotami pochodzącymi z wnętrza pojazdu Klauzula ArbitraŜ : Strony uzgadniają, iŝ w razie sporu dotyczącego niniejszej umowy w pierwszej kolejności przekaŝą sprawę do rozpatrzenia do Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Klauzula stempla bankowego: Za dzień płatności składki będzie uznawany dzień obciąŝenia konta Ubezpieczającego. 8. Niniejsze postanowienia maja równieŝ zastosowanie do nowo włączonych do ubezpieczenia pojazdów. 9. Szkodowość za lata (stan na r.): 9.1. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim - 1 szkoda (AC) w 2009r. 491,81 zł 9.2. Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim 1 szkoda (AC) w 2009r. 480,00 zł 8

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia 5 Składka 5 Zwrot składki 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 kwietnia 2012 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Definicje... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo