Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. Pl. Piastowski Jelenia Góra REGON: NIP: EKD: Z (PKD z 2007 r.: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody) Strona internetowa: 2. Okres ubezpieczenia Od dnia r. do dnia r. 3. Płatność składki Składka oznaczona zostanie indywidualnie oznaczona dla każdego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego ubezpieczenie pojazdu. 4. Postanowienia dotyczące przedmiotu i sumy ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany dla poszczególnych ryzyk jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), w tym także nie obarczony zaproponowanymi limitami odpowiedzialności, to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione. Sumy ubezpieczenia oraz wypłata odszkodowania następuje bez podatku VAT. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do SIWZ. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść. 1. Ubezpieczenie autocasco B. RYZYKA UBEZPIECZENIOWE PAKIET III 1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny): Szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia przez osoby trzecie dewastacja (w tym również włamanie),

2 c) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, d) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia, e) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu Warunki dodatkowe (obligatoryjne) a. rozliczenie szkody bezgotówkowe, serwisowe, b. wartość pojazdów bez VAT, c. zakres terytorialny Europa, d. wykupiony udział własny, franszyza redukcyjna i amortyzacja (niezależnie od formy użytkowania pojazdu: własność, dzierżawa, leasing); dopuszczalna franszyza integralna: 500 PLN, e. brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, f. niezmienność wartości pojazdu dla pojazdów fabrycznie nowych w okresie ubezpieczenia, g. zastosowane stawki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia, h. pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy pod warunkiem pisemnego zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu zakupu lub z dniem podpisania stosownej umowy, i. pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia stosunku prawnego leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, j. w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Wykonawcę oględzin pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody; w razie nie dokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, k. nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju. l. objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów w zakresie ubezpieczenia AC jest uzależnione od przedstawienia zakładowi ubezpieczeń pojazdu do oględzin, przy czym wymóg oględzin nie dotyczy: 1) pojazdów fabrycznie nowych, które są odbierane bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i obejmowane ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem 2) pojazdów używanych, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie dokonane najpóźniej w ostatnim dniu obowiązującej umowy ubezpieczenia AC, a w przypadku gdy obowiązująca umowa ubezpieczenia AC została zawarta z innym niż nowy zakład ubezpieczeń ubezpieczycielem dodatkowo pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia do zakładu ubezpieczeń kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy ubezpieczenia oraz złożenia przez Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu. Dla tych pojazdów ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po wygaśnięciu dotychczasowej umowy ubezpieczenia w zakresie AC Przedmiot i suma ubezpieczenia Pojazdy użytkowane przez zamawiającego i przebieg, zgodnie z wykazem załącznika nr 12 SIWZ. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia danego pojazdu, Zamawiający dokona aktualizacji wyceny pojazdu, następnie zastosowana zostanie stawka z oferty. 2

3 1.4. Ubezpieczenie assistance (ubezpieczenie bezskładkowe) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług zgodne z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia assistance danego Wykonawcy, dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub autocasco. Za ubezpieczonego pasażera nie uważa się osoby, która nie należy do ekipy ratunkowej (medycznej) udzielającej pomocy lub realizującej transport medyczny, lub osoby która jest transportowana ubezpieczonym pojazdem, tj. chorego, rannego, reanimowanego, któremu udzielana jest pomoc medyczna, ratunkowa. 1.5 Stawki ubezpieczeniowe zgodnie z poniższą stawką ubezpieczeniową zgodną ze stawką przyjętą do przygotowania oferty ubezpieczenia. Proszę o wpisanie stawek ubezpieczeniowych w odpowiednich wersach. W przypadku Rodzaj pojazdu Stawka ciągniki rolnicze - ciężarowe o ładowności >2t ciężarowe o ładowności <2t osobowe przyczepy pojazdy specjalne Niezarejestrowane koparki, ładowarki, równiarki, spycharki Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia Zawieranie umowy ubezpieczenia wg następujących zasad: a) Zawieranie umowy ubezpieczenia na podstawie zgłoszenia na nr faksu lub adres z gwarantowaną automatyczną ochroną ubezpieczeniową od dnia rejestracji pod warunkiem b) Akceptacja stosowanego przez RKB wzoru wniosku ubezpieczeniowego, dla samochodów nowozakupionych dodatkowo dowód rejestracyjny oraz faktura zakupu Klauzule dodatkowe (nieobligatoryjne) Lp Klauzula 1 Klauzula warunków i taryf 2 Klauzula odstąpienia od oględzin przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi 3

4 Klauzula akceptacji aktualnego stanu 3 zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 4 Klauzula badań technicznych 5 Klauzula ważności dokumentów 6 Klauzula roszczeń regresowych 2. Ubezpieczenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2.1. Sumy gwarancyjne. Wysokość sum gwarancyjnych: minimalne sumy gwarancyjne wymagane przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy mechaniczne wymienione w załączniku nr 12 do SIWZ Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia. Zawieranie umowy ubezpieczenia wg następujących zasad: a) Zawieranie umowy ubezpieczenia na podstawie zgłoszenia na numer faksu lub adres z gwarantowaną automatyczną ochroną ubezpieczeniową od dnia rejestracji pod warunkiem b) Akceptacja stosowanego przez RKB wzoru wniosku ubezpieczeniowego, dla samochodów nowozakupionych dodatkowo dowód rejestracyjny oraz faktura zakupu Stawki ubezpieczeniowe zgodnie z poniższą składką ubezpieczeniową zgodną ze składką przyjętą do przygotowania oferty ubezpieczenia. Proszę o wpisanie składek ubezpieczeniowych w odpowiednich wersach. W przypadku Rodzaj pojazdu Składka ciągniki rolnicze ciężarowe o ładowności >2t ciężarowe o ładowności <2t osobowe przyczepy pojazdy specjalne Niezarejestrowane koparki, ładowarki, równiarki, spycharki wolnobieżne 4

5 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 3.1. Zakres ubezpieczenia: Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem pojazdu oraz: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem 3.1. Suma ubezpieczenia na 1 osobę: PLN 3.2. Wykaz pojazdów z liczbą miejsc: Informacje zostały przedstawione w załączniku nr 12 do SIWZ. Ubezpieczenie to ma zastosowanie do pojazdów, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ Stawki ubezpieczeniowe zgodnie z poniższą składką ubezpieczeniową zgodną ze składką przyjętą do przygotowania oferty ubezpieczenia. Proszę o wpisanie składek ubezpieczeniowych w odpowiednich wersach. W przypadku Osobowe, ciężarowe o ładowności do 750 kg Rodzaj pojazdu Składka 2011 Pozostałe 5

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A.

CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo