TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)"

Transkrypt

1 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard (ACS). 2. Wysokości stóp składek podstawowych za 12-miesięczy okres ubezpieczenia ACS wraz z ryzykiem kradzieży pojazdu (KR) określają: 1) Załącznik nr 1 - dla samochodów osobowych, 2) Załącznik nr 2 - dla pojazdów innych niż osobowe. 3. Składka za ubezpieczenie obliczana jest odrębnie dla ryzyka ACS i dla ryzyka KR. Jak obliczana jest składka podstawowa ACS i KR? 2 1. Składka podstawowa, ustalana oddzielnie dla ryzyka ACS i KR, stanowi iloczyn stopy składki podstawowej wyrażonej procentowo i wartości pojazdu określonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia (wskazanej w dokumencie ubezpieczenia). 2. Wysokość stopy składki podstawowej uzależniona jest od: 1) rodzaju pojazdu, 2) strefy taryfowej. 3. Ustala się strefy taryfowe stóp składek podstawowych. Lokalną przynależność strefową poszczególnych rodzajów pojazdów określają Dyrektorzy Centrów Produktowych WARTY, odpowiednio do oceny stopnia ryzyka. 4. Stopę składki podstawowej ustala się według strefy taryfowej obowiązującej w miejscu rejestracji pojazdu. W przypadku pojazdów nie zarejestrowanych kryterium wyboru strefy taryfowej stanowi miejsce stałego zamieszkania (siedziby) Właściciela/Użytkownika pojazdu. 5. W przypadku osób uprawnionych do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub kredytu, stopę składki podstawowej ustala się wg strefy taryfowej obowiązującej w miejscu zamieszkania/siedziby Użytkownika pojazdu. 6. Dyrektorzy Centrów Produktowych WARTY po indywidualnej ocenie ryzyka ustalają stopę składki podstawowej za ubezpieczenie ACS pojazdów wymienionych w grupach H. Pojazdy wolnobieżne i I. Pojazdy inne Załącznika nr 2 do taryfy. Jak obliczana jest składka bazowa ACS i KR? 3 1. Składkę bazową oblicza się metodą iloczynową oddzielnie dla ryzyka ACS i KR, powiększając lub pomniejszając składkę podstawową o zniżki/zwyżki z tytułu: 1) współczynnika szkodowego, 2) odstąpienia od zmniejszania sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania, 3) zniesienia procentowego pomniejszenia wartości części, 4) marki/modelu pojazdu, 5) wartości pojazdu, 6) wieku pojazdu, 7) innych czynników zależnych od oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Wysokość zwyżek/zniżek składki podstawowej oraz warunki i zakres ich stosowania dla poszczególnych ryzyk określają Dyrektorzy Centrów Produktowych WARTY. Jak obliczana jest składka należna ACS i KR (do zapłacenia)? 4 1. Składkę należną ACS i KR oblicza się metodą iloczynową oddzielnie dla ryzyka ACS i KR, powiększając lub pomniejszając składkę bazową, uwzględniając: 1) zwyżki składki za: a) wiek oraz okres posiadania uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem Właściciela/Użytkownika, b) zniesienie udziału własnego w szkodach powstałych, gdy kierującym w momencie zajścia zdarzenia była osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym, c) użytek zawodowy/zarobkowy pojazdu - w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego (w tym także ciężarowoosobowego) i specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t przy dopuszczalnej ładowności do 800 kg, przeznaczonego do użytku zarobkowego (zawodowego) składka ulega podwyższeniu pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z podanych niżej kryteriów: (1) pojazd zarejestrowany jest na osobę fizyczną/osoby fizyczne i użytkowany jako taksówka, (2) pojazd zarejestrowany jest na osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, d) specjalne użytkowanie pojazdu, tj. nauka jazdy, wynajem zarobkowy, e) szkodowy przebieg ubezpieczenia AC/KR i OC oraz okres posiadania umów AC zgodnie z zasadami określonymi w 7, f) brak umowy OC w WARCIE na ubezpieczany pojazd,

2 g) ratalną płatność składki, h) inne w zależności od oceny ryzyka ubezpieczeniowego, 2) zniżki składki za: a) wiek Właściciela/Użytkownika pojazdu, b) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC/KR i OC oraz okres posiadania umów AC i OC zgodnie z zasadami określonymi w 7, c) jednorazową płatność składki, d) inne w zależności od oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Wysokość oraz warunki i zakres stosowania dla poszczególnych ryzyk zwyżek i zniżek składki bazowej, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1) ppkt. g) i ust. 1 pkt 2) ppkt c), określają Dyrektorzy Centrów Produktowych WARTY. 3. Do ustalenia składki należnej za ryzyko KR, nie stosuje się zwyżek i zniżek z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów Właściciela/Użytkownika pojazdu z zastrzeżeniem 7 ust Składkę należną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki mniejsze niż 0,50 zł zaokrągla się w dół, a końcówki równe lub większe od 0,50 zł zaokrągla się w górę. 5. Składkę należną ustala się według taryfy obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W przypadku rozszerzania umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania dodatkową składkę należną ustala się w oparciu o taryfę obowiązującą w dniu zawierania umowy podstawowej. Ile wynosi składka minimalna ACS i KR? 5 1. Składka minimalna za 12-miesięczny okres ubezpieczenia ACS i KR wynosi 25% składki bazowej (określonej dla poszczególnych ryzyk zgodnie z 3), nie mniej jednak niż 100 zł w przypadku umów 12 miesięcznych i 50 zł w przypadku umów krótkoterminowych. W przypadku opłaty składki w ratach minimalna kwota raty wynosi 25 zł. 2. Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający WARTY nadzorujący merytorycznie ubezpieczenia komunikacyjne lub inna osoba upoważniona przez Zarząd WARTY, na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka, może określić odmienne wysokości progu i kwoty składki minimalnej dla: 1) grup pojazdów, 2) grup klientów. Jak obliczana jest składka dla krótkoterminowej umowy ACS oraz w przypadku rozszerzania umowy ACS w trakcie jej trwania? 6 1. O ile nie umówiono się inaczej umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy od 12 miesięcy składkę należną ustala się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania o: 1) ryzyko specjalnego użytkowania pojazdu, 2) zniesienie udziału własnego w szkodach powstałych gdy kierującym w momencie zajścia zdarzenia jest osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym lub ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, dopłatę składki należnej z tego tytułu ustala się jako różnicę pomiędzy składką należną obliczoną z zastosowaniem odpowiedniej zwyżki za rozszerzenie ryzyka a składką należną obliczoną bez zastosowania tej zwyżki, proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, począwszy od dnia wprowadzenia zmiany do umowy. 4. W przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania z tytułu doubezpieczenia, składkę należną z tego tytułu ustala się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, począwszy od dnia wprowadzenia zmiany do umowy. na podstawie wysokości składki należnej za rozszerzenie umowy na okres 12 miesięcy. Korekty składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów 7 1. Korekty składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów ustala się dla danego pojazdu na podstawie przebiegów ubezpieczeń: 1) Właściciela pojazdu, o ile w dokumencie ubezpieczenia nie wskazano Użytkownika pojazdu, 2) Użytkownika w pozostałych przypadkach. 2. Z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów zastosowanie mają następujące korekty składki należnej: 1) bonus-malus (zniżka/zwyżka za liczbę szkód w okresie ostatnich 36 miesięcy z umów ubezpieczenia AC, w których Właściciel/Użytkownik ubezpieczanego pojazdu występował jako Właściciel/Użytkownik pojazdów, jak i umów ubezpieczenia AC pojazdów, których nie był Właścicielem/Użytkownikiem i kierował tymi pojazdami w momencie powstania szkody AC), 2) zwyżka za szkodowy przebieg ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 36 miesięcy (zwyżka za liczbę szkód w okresie ostatnich 36 miesięcy z umów ubezpieczenia OC, w których Właściciel/Użytkownik ubezpieczanego pojazdu występował jako Właściciel/Użytkownik pojazdów, jak i umów ubezpieczenia OC pojazdów, których nie był Właścicielem/ Użytkownikiem i kierował tymi pojazdami w momencie powstania szkody OC), 3) zniżka/zwyżka za okres posiadania umów AC w ciągu ostatnich 36 miesięcy, 4) zniżka 4 LATA za posiadanie bezszkodowych umów AC i OC w okresie ostatnich 48 miesięcy. 3. Ustalenie wysokości zniżek/zwyżek wymienionych w ust. 2 następuje w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. 4. Każdy z Właścicieli/Użytkowników deklaruje swoją liczbę szkód i okres posiadania umów wysokość zniżek/zwyżek zastosowanych w umowie określa się według zasady najwyższego ryzyka najniższa zniżka i najwyższa zwyżka. 5. Wysokość zniżek/zwyżek bonus-malus w zależności od liczby szkód wynosi: 2

3 Liczba szkód z AC w okresie ostatnich 36 m-cy Zniżka / Zwyżka 0-60% 1-40% 2 0% 3 i więcej +200% 6. Wysokość zwyżek za szkodowy przebieg ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 36 miesięcy w zależności od liczby szkód wynosi: Liczba szkód z OC w okresie ostatnich 36 m-cy Zwyżka 0 0% 1 +10% 2 +30% 3 i więcej +50% 7. Wysokość zniżek/zwyżek za okres posiadania umów AC w ciągu ostatnich 36 miesięcy, w zależności od długości okresu posiadania umów wynosi: 1) Dla osób fizycznych, które ukończyły 25 lat: Osoba fizyczna - ukończone 25 lat posiadanie AC w ostatnich 36 miesiącach Zwyżka / Zniżka Ryzyko Brak (poniżej 12 m-cy) +20% AC 1 rok (poniżej 24 m-cy) +10% AC 2 lata (poniżej 36 m-cy) -10% AC 3 lata (36 m-cy) -30% AC i KR 2) Dla osób fizycznych, które nie ukończyły 25 roku życia i innych podmiotów: Osoba fizyczna poniżej 25 lat lub inny podmiot posiadanie AC w ostatnich 36 Zwyżka / Zniżka Ryzyko miesiącach Brak (poniżej 12 m-cy) +150% AC 1 rok (poniżej 24 m-cy) +50% AC 2 lata (poniżej 36 m-cy) 0% AC 3 lata (36 m-cy) -30% AC i KR 8. Dla klientów osób fizycznych legitymujących się posiadaniem bezszkodowych umów ubezpieczenia AC i OC w okresie ostatnich 48 miesięcy zastosowanie ma zniżka 4 LATA w wysokości zgodnie z poniższą tabelą: Wiek klienta Zniżka ukończone 30 lat -5% ukończone 31 lat -10% ukończone 32 lata -15% ukończone 33 lata -20% ukończone 34 lata -25% ukończone 35 lat i więcej -25% 9. Ustalenie dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i okresu posiadania umów o którym mowa w ust. 2 i ust. 5-8 następuje na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego, które stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. 10. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9, podlegają weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna: art. 104 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 11. Zasady ogólne korzystania z korekt z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów: 1) prawo do zniżek lub zwyżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów nie przechodzi na nowego Właściciela/Użytkownika pojazdu, 2) system zniżek oraz zwyżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów ubezpieczenia ma zastosowanie w przypadku ubezpieczenia wszystkich rodzajów pojazdów. Zniżka/zwyżka z tytułu jednorazowej lub ratalnej płatności składki 8 1. Składkę za ubezpieczenie opłaca się jednorazowo. Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może być rozłożona na raty. 2. Ustala się następujący sposób oraz zwyżki/zniżki z tytułu płatności składki: 1) 5% zniżki w przypadku płatności jednorazowej, 2) brak zniżki/zwyżki składki w przypadku płatności w 2 równych ratach, 3) 5% zwyżki w przypadku płatności w 4 równych ratach. 3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy składkę za ubezpieczenie opłaca się wyłącznie jednorazowo. 3

4 4. Opłacając składkę w ratach terminy płatności poszczególnych rat określa się dzieląc okres ubezpieczenia na równe części, których liczba tożsama jest z liczbą rat. Terminy płatności składki lub jej rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia. 5. W przypadku rozszerzania umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania ma zastosowanie zniżka/zwyżka wynikająca z przyjętego sposobu płatności w umowie podstawowej. Dodatkową składkę opłaca się zgodnie ze sposobem i w terminach płatności przyjętych dla umowy podstawowej z zastrzeżeniem, że w dniu rozszerzenia umowy jednorazowo opłaca się składkę należną za okres od dnia rozszerzenia do terminu wymagalności najbliższej raty, a w przypadku gdy wszystkie raty zostały już opłacone do końca okresu ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 9 1. Upoważniony Członek Zarządu i/lub Dyrektor Centrum Produktowego WARTY, na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka, może określić odmienny niż uregulowany w taryfie sposób ustalania składki należnej za ubezpieczenie pojazdów objętych programem specjalnym, poziom zniżki/zwyżki specjalnej oraz zasady zawierania umów odmienne od określonych w ust. 5 i 6, w odniesieniu do: 1) grup pojazdów, 2) grup klientów. 2. Dyrektor Centrum Produktowego WARTY może po ocenie ryzyka ustalić w sposób odmienny niż reguluje to taryfa zasady ubezpieczenia pojazdu w odniesieniu do Właścicieli 5 i więcej pojazdów. 3. Na podstawie indywidualnej oceny ryzyka Dyrektorzy Centrów Produktowych WARTY mogą ustalić odmienne, niż reguluje to taryfa zasady ustalania składki. 4. Jeżeli WARTA naliczając i pobierając składkę oparła się na nieprawdziwych informacjach podanych przez Ubezpieczającego i miało to wpływ na wysokość należnej składki, WARTA ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej za okres od dnia udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 5. Umowę ubezpieczenia zawiera się najwcześniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia odpowiedzialności WARTY. 6. Zasadę określoną w ust. 5 stosuje się również w przypadku zawierania kolejnej 12-miesięcznej umowy ubezpieczenia. 10 Niniejsza taryfa składek, w powyższym brzmieniu ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 2 lipca 2012 roku. 4

5 Załącznik nr 1 do Taryfy składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS). Tabela nr 1A - Wysokość stóp składek podstawowych za ryzyko AC w ramach ubezpieczenia ACS samochodów osobowych (). Strefa taryfowa AC 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Strefa taryfowa AC 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Strefa taryfowa AC 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Strefa taryfowa AC 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Strefa taryfowa AC 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Strefa taryfowa AC 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 Strefa taryfowa AC 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Strefa taryfowa AC 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 Tabela nr 1B - Wysokość stóp składek podstawowych za ryzyko kradzieży (KR) w ramach ubezpieczenia ACS samochodów osobowych (). Strefa taryfowa KR 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Strefa taryfowa KR 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 5

6 Załącznik nr 2 do Taryfy składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS). Tabela nr 2A - Wysokość stóp składek podstawowych za ryzyko AC w ramach ubezpieczenia ACS samochodów ciężarowych (w tym ciężarowo-osobowych) i samochodów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t o ładowności do 800 kg (). Strefa taryfowa AC 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Strefa taryfowa AC 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Strefa taryfowa AC 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Strefa taryfowa AC 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Strefa taryfowa AC 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Strefa taryfowa AC 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 Strefa taryfowa AC 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Strefa taryfowa AC 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 Tabela nr 2B - Wysokość stóp składek podstawowych za ryzyko kradzieży (KR) w ramach ubezpieczenia ACS samochodów ciężarowych (w tym ciężarowo-osobowych) i samochodów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t o ładowności do 800 kg (). Strefa taryfowa KR 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Strefa taryfowa KR 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Uwaga! Określenie samochód ciężarowy obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. 6

7 Tabela nr 2C - Wysokość stóp składek podstawowych za ryzyko AC w ramach ubezpieczenia ACS pojazdów innych niż określone w Tabeli 1A i 2A. Kod grupy B2 Rodzaje pojazdów Samochody ciężarowe (w tym ciężarowo-osobowe), sam. Specjalne o dmc do 3,5t - o ład. powyżej 800kg i kempingowe Strefa taryfowa ,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 8,0 8,4 8,8 9,3 9,7 10,0 10,4 11,0 B3 Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5t (inne niż w gr. B4) 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 B4 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 B6 Pozostałe samochody specjalne 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 C1 Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 8,0 8,4 8,8 9,3 9,7 10,0 10,4 11,0 C2 Pozostałe autobusy 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 C3 Trolejbusy 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 D Ciągniki rolnicze 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E1 Przyczepy ciężarowe o ład. do 400 kg i kempingowe 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 E2 Przyczepy rolnicze 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E3 Przyczepy autobusowe 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 E4 Przyczepy/naczepy specjalne 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 E5 Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 E6 Pozostałe przyczepy/naczepy ciężarowe 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 F1 Motorowery 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 F2 Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe pojazdy samochodowe 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm3 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 G Pojazdy samochodowe inne (np.czterokołowce) 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 H I Pojazdy wolnobieżne Pojazdy inne stopa składki ustalana indywidualnie stopa składki ustalana indywidualnie 7

8 Tabela nr 2D - Wysokość stóp składek podstawowych za ryzyko kradzieży (KR) w ramach ubezpieczenia ACS pojazdów innych niż określone w Tabeli 1B i 2B. Kod grupy B2 Rodzaje pojazdów Samochody ciężarowe (w tym ciężarowo-osobowe), sam. Specjalne o dmc do 3,5t - o ład. powyżej 800kg i kempingowe Strefa taryfowa ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 B3 Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5t (inne niż w gr. B4) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 B4 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 B6 Pozostałe samochody specjalne 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 C1 Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 C2 Pozostałe autobusy 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 C3 Trolejbusy nie podlegają ubezpieczeniu KR D Ciągniki rolnicze 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E1 Przyczepy ciężarowe o ład. do 400 kg i kempingowe 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E2 Przyczepy rolnicze 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E3 Przyczepy autobusowe 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E4 Przyczepy/naczepy specjalne 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E5 Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 E6 Pozostałe przyczepy/naczepy ciężarowe 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 F1 Motorowery nie podlegają ubezpieczeniu KR F2 Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe pojazdy samochodowe 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm3 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 G Pojazdy samochodowe inne (np.czterokołowce) 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 H Pojazdy wolnobieżne stopa składki ustalana indywidualnie I Pojazdy inne stopa składki ustalana indywidualnie WARTA-C4383 8

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Taryfa składek Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) TARYFA SKŁADEK z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów. październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami

Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów. październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami Rodzaje taryfowe motocykle, motorowery 1/2 Motocykle, motorowery, skutery 112 motocykl, skuter z silnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 stycznia 1990 r.

z dnia 26 stycznia 1990 r. Dziennik Ustaw Nr 5-47 -- Poz. 30 i 31 1 2 3 5 Autobusy do 20 miejsc siedzących 370,0 6 Autobusy ponad 20 miejsc siedzących 560,0 7 Przyczepy autobusowe i ciężarowe o ładowności ponad 400 kg 280,0 8 Przyczepy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA FLOTY SAMOCHODOWEJ

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA FLOTY SAMOCHODOWEJ KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA FLOTY SAMOCHODOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 11 Do SIWZ sprawa nr 14/RL/2012 I. Dane dotyczące floty Nazwa i adres firmy: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. 65-120

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I Stali klienci otrzymują więcej ETAP I 26.04.2013 Cel Programu Stali klienci otrzymują więcej Program Stali klienci otrzymują więcej to: unikalna alternatywa do promocji cenowych konkurencji, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK www.hdi-asekuracja.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stawki: Czas trwania obowiązku podatkowego: Obliczanie podatku od środków transportowych: 5762 zł Raty:

Zadanie 1. Stawki: Czas trwania obowiązku podatkowego: Obliczanie podatku od środków transportowych: 5762 zł Raty: Zadanie 1. Marian jest od marca 2009 właścicielem dwóch zarejestrowanych samochodów ciężarowych. Pierwszy ma dopuszczalną masę całkowitą 10 ton, a drugi 14 ton. 20 marca 2016 Marian wyrejestrował trwale

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. ( poz. 2261) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW Lp. 1 Okresowe badanie techniczne: Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w, dnia... pomiędzy:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania Prawo jazdy stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę Formularz Oferty Załącznik nr 6 do SIWZ POUCZENIE Niniejszy formularz należy wypełniać z uwzględnieniem następujących zasad: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe;

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Gwarancja najniższej

Bardziej szczegółowo