OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27 lipca 1998r. ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/421/2002 z dnia 24 września 2002r., Uchwałą Nr UZ/435/2003 z dnia 7 października 2003r. oraz ze zmianami ustalonymi Uchwałą Nr UZ/534/2005 z dnia 17 listopada 2005r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia w związku z ruchem tych pojazdów (zwane dalej OWU OC w ruchu zagranicznym) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (zwany dalej PZU S.A.) z posiadaczami pojazdów mechanicznych lub osobami przez nich upoważnionymi. 2. Pojazdami mechanicznymi w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia są pojazdy zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium państw nie należących do Systemu Zielonej Karty. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3.1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 2. Jeżeli szkoda wyrządzona została ruchem zespołu pojazdów, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu silnikowego ciągnącego objęta jest szkoda spowodowana przyczepą lub naczepą, która: a) złączona jest z pojazdem silnikowym, b) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła. 3. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza przyczepy lub naczepy objęta jest tylko szkoda spowodowana przyczepą lub naczepą, która: a) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym, bądź b) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć. 4. Zasadę określoną w ust. 2 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania. 5. Zasady określone w ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie, o ile prawo kraju zdarzenia nie stanowi inaczej Posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu, na podstawie prawa państwa, na terytorium którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, określonych przez prawo miejsca zdarzenia, najwyżej jednak do limitów przewidzianych w regulacjach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

2 Jeżeli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie, PZU S.A. pokrywa zobowiązanie, najwyżej jednak do sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: a/ w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, b/ w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 3. Jeżeli poszkodowany i posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i mają w niej miejsce zamieszkania, właściwe jest prawo polskie, o ile prawo miejsca zdarzenia przewiduje taką właściwość lub jeżeli roszczenie zostało zgłoszone w Rzeczpospolitej Polskiej. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 5.1. Umowę ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym zawiera się na wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego uprawnionej. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem badania technicznego, jeżeli wymóg takiego badania przewidują przepisy prawa o ruchu drogowym. 3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez posiadacza/użytkownika pojazdu, z tym że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy. 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia oraz Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta). 5. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez PZU S.A. posiadaczowi pojazdu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentów ubezpieczenia. 6. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów ubezpieczenia wymienionych w 5 ust. 4 PZU S.A. wystawia, na pisemny wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej, nowe dokumenty ubezpieczenia: 1) na czas nie przekraczający okresu ubezpieczenia, który wynika z uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia, 2) na okres 15 dni, jeżeli do końca ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia pozostało mniej niż 15 dni. W takim przypadku PZU S.A. przysługuje składka wynikająca z taryfy składek. 7. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z upływem terminu określonego w umowie ubezpieczenia, 2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 3) z dniem zbycia pojazdu, 4) z chwilą utraty pojazdu, rozumianej m.in. jako kradzież lub całkowite zniszczenie pojazdu na skutek wypadku lub działania sił przyrody, np. powodzi, pożaru, wybuchu, zatopienia, piorunu, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi. 2

3 8.1. Posiadacz pojazdu lub osoba przez niego uprawniona /ubezpieczający/ może odstąpić od umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia może być dokonane w terminie 30 dni, a w przypadku gdy posiadacz pojazdu lub osoba przez niego uprawniona /ubezpieczający/ jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia posiadacza pojazdu lub osoby przez niego uprawnionej /ubezpieczającego/ z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym PZU S.A. udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 4. Posiadacz pojazdu lub osoba przez niego uprawniona /ubezpieczający/ może odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia, niezależnie od okresu na jaki została zawarta, jeżeli odstąpienie następuje przed terminem okresu ubezpieczenia, określonym w dokumencie ubezpieczenia. 5. Stronom nie przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Jeżeli umowa ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia, PZU S.A. na wniosek posiadacza pojazdu dokonuje zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, pod warunkiem: a) udokumentowania podstaw rozwiązania umowy, o których mowa w 7 pkt 2), 3) i 4), b) złożenia pisemnego oświadczenia, że w okresie udzielanej ochrony nie zaistniała szkoda angażująca odpowiedzialność PZU S.A., c) zwrotu do PZU S.A. oryginałów dowodów ubezpieczenia, tzn. polisy oraz Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta). 2. Zwrot składki przysługuje, gdy niewykorzystany okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 15 dni przy zawarciu umowy na okres do 1 miesiąca, zaś 30 dni przy zawarciu umowy na okres dłuższy niż 1 miesiąc. 3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia następuje na wniosek posiadacza pojazdu i przysługuje od następnego dnia po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 20%. 4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej powstało zdarzenie, w związku z którym PZU S.A. wypłacił lub zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, o ile w dokumencie ubezpieczenia nie określono innego sposobu i terminu opłacenia składki. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej oraz termin jej zapłaty jest określony w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 3. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej. 4. Składkę ustala się w zależności od: zawarcia z PZU S.A. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 3

4 rodzaju pojazdu, okresu ubezpieczenia, zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej. 5. Składka nie podlega indeksacji. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki i nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Odpowiedzialność PZU S.A. z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia kończy się w przypadkach, o których mowa w 7 OWU OC w ruchu zagranicznym. OBOWIĄZKI POSIADACZA LUB KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYM Kierujący pojazdem w ruchu zagranicznym obowiązany jest posiadać dokumenty ubezpieczenia wymienione w 5 ust. 4 niniejszych OWU OC i okazywać je na każde żądanie organów kontrolnych. 2. PZU S.A. nie odpowiada za skutki nie okazania dokumentów ubezpieczenia Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywania za granicami RP i wyjazdu posiadacza lub kierującego z terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 3. W razie wypadku kierujący pojazdem mechanicznym powinien: a) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu w miejscu wypadku, starać się o złagodzenie skutków wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym, jak również zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych, b) zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody oraz starać się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie okoliczności wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody, c) udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, d) w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym ustalić w miarę możliwości nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC, e) powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo. 4. Posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym powinni przedstawić na żądanie PZU S.A. posiadane dowody dotyczące wypadku i rozmiaru szkody. 5. W razie zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym obowiązani są oni niezwłocznie, najdalej w terminie 14 dni, powiadomić o tym fakcie PZU S.A., dostarczając dokumenty dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru szkody. 6. Posiadacz lub kierujący pojazdem nie może w imieniu PZU S.A. podejmować zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających roszczenia ani też składać w imieniu PZU S.A. oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. 4

5 7. Jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko posiadaczowi lub kierującemu pojazdem mechanicznym, obowiązani są oni niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie PZU S.A. Na żądanie PZU S.A. zobowiązani są oni również udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez PZU S.A. 8. Jeżeli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, PZU S.A. nie pokrywa kosztów zastępstwa procesowego posiadacza lub kierującego pojazdem, ustanowionego w postępowaniu cywilnym bez jego zgody. 9. Jeżeli przeciwko posiadaczowi lub kierującemu pojazdem zostało wszczęte postępowanie karne, karnoadministracyjne lub podobne, posiadacz lub kierujący obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie PZU S.A. PZU S.A. nie pokrywa kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu karnym, prowadzonym przeciwko posiadaczowi lub kierującemu pojazdem, a także jakichkolwiek kar pieniężnych i grzywien lub innych podobnych płatności nałożonych na posiadacza lub kierującego pojazdem. 10. Posiadacz pojazdu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PZU S.A. o zbyciu pojazdu, podając dane osobowe nabywcy pojazdu. 11. Jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnili któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1-7 oraz ust i miało to wpływ na ustalenie zakresu ich odpowiedzialności cywilnej za zaistnienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub na zwiększenie rozmiarów szkody, PZU S.A. może dochodzić od tych osób zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania, której wypłata nie nastąpiłaby, gdyby zostały dopełnione ciążące na nich obowiązki. ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia składane są przez strony umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 2. Jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomił o tym fakcie PZU S.A., zawiadomienia lub oświadczenia skierowane przez PZU S.A. listem poleconym na ostatnie znane miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza lub kierującego pojazdem wywierają skutki prawne od chwili, w której byłyby im doręczone gdyby nie zmienili miejsca zamieszkania lub siedziby. ROSZCZENIA ZWROTNE PZU S.A. przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący: a) wyrządził szkodę umyślnie lub gdy stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu u kierującego przekroczyło dozwoloną prawem normę albo był on pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, b) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, c) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 5

6 d) zbiegł z miejsca zdarzenia. 2. PZU S.A. przysługuje prawo dochodzenia solidarnie od kierującego lub posiadacza pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący prowadził pojazd za zgodą posiadacza i: a) wyrządził szkodę umyślnie lub gdy stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu u kierującego przekroczyło dozwoloną prawem normę albo był on pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, b) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa. 3. PZU S.A. przysługuje również prawo dochodzenia solidarnie od kierującego lub posiadacza pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli: a) pojazd, którym wyrządzono szkodę, nie posiadał w chwili wypadku ważnego badania technicznego, przewidzianego przepisami prawa o ruchu drogowym, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody, b) szkoda powstała w następstwie zamontowania w pojeździe haka holowniczego, nie posiadającego świadectwa homologacji, bądź wskutek jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem, c) bezpośrednią przyczyną szkody było niewłaściwe załadowanie i przewożenie ładunku bądź wadliwe zainstalowanie urządzeń do tego celu służących. 4. Prawo PZU S.A. do dochodzenia zwrotu od kierującego lub posiadacza pojazdu mechanicznego wypłaconego odszkodowania przysługuje również wówczas, gdy kierujący lub posiadacz pojazdu mechanicznego posługiwał się sfałszowanym dokumentem ubezpieczenia. 5. Przekroczenie przez kierującego dozwolonej prawem normy stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, fakt znajdowania się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zdarzenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W porozumieniu z posiadaczem lub osobą przez niego uprawnioną mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia, zawieranej na podstawie niniejszych OWU OC w ruchu zagranicznym, postanowienia dodatkowe. 2. W sprawach nieuregulowanych w OWU OC w ruchu zagranicznym w stosunkach między PZU S.A. a posiadaczem lub kierującym pojazdem mechanicznym mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza pojazdu, kierującego pojazdem lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 16. OWU OC w ruchu zagranicznym w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia, w których okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2005 roku. 6

7 PREZES ZARZĄDU PZU S.A. WICEPREZES ZARZĄDU PZU S.A. Cezary Stypułkowski Piotr Kowalczewski 7

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/62 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień: 01.01.2010 r.

Stan na dzień: 01.01.2010 r. Stan na dzień: 01.01.2010 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo