Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21, KRS nr Wszelkie informacje zawarte w niniejszej programie ubezpieczenia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. Umowa ubezpieczenia 1.1. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta w formie Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach niniejszego SIWZ. W Umowie Generalnej zostaną wpisane stawki, franszyzy i warunki ubezpieczenia, które będą niezmienne przez okres trwania umowy Umowa generalna zostanie zawarta na okres 36 miesięcy Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia r. godz do dnia r. godz Podstawowy okres ubezpieczenia dzieli się na trzy okresy rozliczeniowe: - I okres rozliczeniowy: r r. - II okres rozliczeniowy: r r. - II okres rozliczeniowy: r r Każda ze stron umowy może wypowiedzieć ją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego zgodnie z Klauzulą wypowiedzenia umowy. Okres obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przyjętych do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego kończy się z upływem 12 miesięcy od objęcia go ochroną, bez względu na wcześniejsze rozwiązanie generalnej umowy ubezpieczeń komunikacyjnych. KLAUZULA EIB 51B /KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY/ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 1. wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 60 % wskaźnika szkodowości za 3 pierwsze kwartały danego okresu rozliczeniowego, łącznie ze wszystkich ryzyk objętych umową Przez szkodowość rozumie się sumę wartości wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw do zapłaconej składki (inkaso). 2. pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 3. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki 1.6. Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym rozpoczynać się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do

2 1.7. Okresy ubezpieczenia floty pojazdów oraz okresy ubezpieczenia pojazdów nowo nabytych zostaną zrównane tak, aby początkowa data okresów ubezpieczenia pojazdów pokrywała się z początkową datą okresu rozliczeniowego Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów nowo nabytych w czasie trwania niniejszej umowy zostanie zawarte zgodnie z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, na okres 12 miesięcy, z tym, że w porozumieniu z Ubezpieczycielem stosowane będzie jedno z poniższych rozwiązań: Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym rozpoczynać się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do Okresy ubezpieczenia floty pojazdów zostaną wyrównane, a w czasie obowiązywania umowy okresy ubezpieczenia pojazdów nowo nabytych zostaną zrównane tak, aby początkowa data okresów ubezpieczenia pojazdów pokrywała się z początkową datą okresu rozliczeniowego Składka określona w niniejszej umowie zostanie rozbita na dwie raty, tak aby pierwsza dotyczyła ochrony za okres do końca okresu rozliczeniowego, w którym nabyto pojazd, a druga dotyczyła ochrony za okres od początku kolejno następującego okresu rozliczeniowego lub Jednocześnie zawarty zostanie aneks do takiego ubezpieczenia OC, w którym okres ubezpieczenia zostanie odpowiednio skrócony, tak aby kończył się w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym nabyto pojazd, a składka z tego tytułu zostanie odpowiednio rozliczona pro rata za dzień ochrony Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione polisy ubezpieczeniowe uwzgledniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz certyfikaty OC. 2. Przedmiot 2.1. Przedmiotem zamówienia są pojazdy, które w czasie obowiązywania Umowy stanowią własność lub są użytkowane na podstawie tytułu prawnego, innego niż prawo własności (jako przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy) Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy zgodnie z Wykazem Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie okresu ubezpieczenia automatycznie objęty będzie ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia rejestracji, ale pod warunkiem że pojazd nie opuścił salonu Załącznik zawiera stan aktualny na dzień wysyłania SIWZ. W przypadku zakupu/sprzedaży pojazdów nastąpi uaktualnienie wykazu przed wystawieniem polisy. 3. Płatność składki Dla pojazdów o już wyrównanym okresie ubezpieczenia składka roczna płatna jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu 4. Składka za ubezpieczenia AC i NW dla pojazdów nowo nabytych zostanie naliczana pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, odpowiednio do końca danego rocznego okresu Składka płatna jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu 5. Zwrot składki dla ubezpieczenia AC, NNW, Assistance proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności. 6. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącenia kosztów manipulacyjnych 7. Likwidacja szkód następować będzie według wariantu serwisowego lub kosztorysowego (wyceny) na wniosek Ubezpieczającego. II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia: 1.1. Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie wyszczególnione pojazdy należące lub użytkowane przez Ubezpieczającego zgodnie z Wykazem pojazdów.

3 1.2. Załącznik zawiera stan aktualny na dzień wysyłania SIWZ. W przypadku zakupu/sprzedaży pojazdów nastąpi uaktualnienie wykazu Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie okresu ubezpieczenia automatycznie objęty będzie ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. 2. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie OC zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003r., nr 124, poz z późn. zm.). 3. Suma gwarancyjna: Suma gwarancyjna równa będzie minimalnej sumie gwarancyjnej określonej art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 16 lipca 2003 r., nr 124, poz z późn. zm.). III. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO dla wybranych pojazdów 1. Przedmiot ubezpieczenia: 1.1. Ubezpieczeniem objęte zostaną wybrane wyszczególnione pojazdy należące do Ubezpieczającego zgodnie z Wykazem pojazdów Załącznik zawiera stan aktualny na dzień wysyłania SIWZ. W przypadku zakupu/sprzedaży pojazdów nastąpi uaktualnienie wykazu Suma ubezpieczenia łącznie: ,00 zł. 2. Zakres Zakres ubezpieczenia: wariant pełny obejmujący co najmniej wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu, b) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja, włamanie), w tym również usiłowaniu włamania, c) powodzi, zatopienia, uderzenie pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi lub innych sił przyrody, d) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu, e) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, f) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, g) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, h) nierówności dróg - Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu wskutek wjechania przez pojazd w nierówność na drodze, jeżeli szkoda powstała w wyniku nagłego zdarzenia, a nie jest konsekwencją długotrwałej jazdy po nierównościach, i) uszkodzenia pojazdu w warsztatach podczas wykonywania przeglądów, diagnostyki, naprawy z zachowaniem prawa regresu, j) powstałe podczas kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody, a termin badania nie został przekroczony o więcej niż 30 dni, k) wyrządzone między pojazdami floty należącej do Zamawiającego. 3. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot kosztów za pojazd zastępczy do wysokości 2.500,00 zł oraz za holowanie uszkodzonego pojazdu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia ale nie mniej niż zł na poszczególny pojazd.

4 4. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Europa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 5. Jeżeli OWU Ubezpieczyciela przewidują ograniczenie odpowiedzialności z uwagi na przekroczenie dozwolonej prędkości lub złamanie przepisów ruchu drogowego, wyłączenie to nie będzie miało zastosowania. 6. Dla celów ustalenia składki oraz odszkodowań przyjmuję się, że ustalona wartość rynkowa pojazdów i przyjęta jako suma ubezpieczenia pozostaje niezmienna w okresie 12 miesięcy i stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Załącznik z wykazem pojazdów do ubezpieczenia stanowi integralną część polisy, a wartości wyszczególnionych pojazdów nie będą podlegać weryfikacji w dniu zawarcia umowy. 7. Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia dla pojazdów w wieku do 12 lat. 8. Nie stosuje się udziału własnego, franszyzy redukcyjnej posiadacza pojazdu w ubezpieczeniu AC, dla wszystkich pojazdów, również będących przedmiotem leasingu. 9. Franszyza integralna: 300,00 zł. 10. Nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia). 11. Suma ubezpieczenia wyrażona jest w kwocie netto, wypłata odszkodowań w kwocie netto. 12. Ubezpieczyciel uznaje istniejące w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania. 13. Szkody wyrządzone ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC. 14. Zgłoszenie szkody, oględziny Strony ustalają, że wszystkie szkody dotyczące pojazdów Ubezpieczającego będą zgłaszane w terminach określonych w OWU w placówkach terenowych Ubezpieczyciela właściwych ze względu na miejsce szkody bądź naprawy lub na infolinię, Oględziny uszkodzonego pojazdu zostaną dokonane w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela w miejscu wskazanym przez właściciela/użytkownika pojazdu. IV. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) dla wybranych pojazdów 1. Przedmiot i zakres Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach załączonych w wykazie dla pojazdów zgodnie z wykazem. 2. Zakres ubezpieczenia obejmujący co najmniej: Ubezpieczeniem NNW kierujących pojazdem i pasażerów objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego kierowcy i pasażerów w odniesieniu do wszystkich osób znajdujących się w pojazdach zgłoszonych do Zakres terytorialny jest tożsamy z zakresem terytorialnym AC. 3. Suma gwarancyjna: ,00 zł dla każdej ubezpieczonej osoby/miejsce w pojeździe. V. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE POLSKA dla wybranych pojazdów 1. Zakres ubezpieczenia obejmujący co najmniej: Ubezpieczyciel gwarantuje kierowcy i pasażerom Ubezpieczonego pojazdu w związku ze zdarzeniem:

5 a) objętym zakresem ubezpieczenia AC uniemożliwiającego kontynuowanie jazdy, b) awarią uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy, c) unieruchomieniem pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy, przebicia opony, braku lub niewłaściwego paliwa. 2. Przedmiot ubezpieczenia obejmujący co najmniej: 2.1. organizacja i pokrycie kosztów naprawy pojazdów w miejscu wystąpienia zdarzenia, 2.2. gdy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego lub jednostki Ubezpieczającego. 3. Zakres terytorialny: RP 4. Ubezpieczenie Assistance Polska dotyczy samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych lub ciężarowych o ładowności do 2,5 t.

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo