Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia naleŝy rozumieć odrębnie dla kaŝdego zadania Zostanie sporządzona umowa generalna zawierająca postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Okres ubezpieczenia ustala się na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe dla kaŝdego z ryzyk ubezpieczeniowych W odniesieniu do poszczególnego Ubezpieczonego zostanie wystawiona polisa potwierdzająca fakt zawarcia umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW dla pojazdów wskazanych przez danego Ubezpieczonego. Wykaz pojazdów będzie stanowił załącznik do polisy Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach KaŜdy pojazd wskazany przez poszczególnych Ubezpieczonych będzie ubezpieczany od dnia wskazanego w załączniku do polisy przez okres kolejnych 24 miesięcy KaŜda ze stron Generalnej Umowy Ubezpieczeń moŝe wypowiedzieć ją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. JeŜeli Ŝadna ze stron nie wypowie umowy, w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki ubezpieczenia. Inne postanowienia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mówiące o moŝliwości wypowiedzenia umowy nie będą miały zastosowania. (dotyczy ubezpieczeń AC, NNW) 1.7. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeŝeli zostały dokonane drogą faksową, za wyjątkiem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem niewaŝności Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 2.1. Podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 Poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 roku. z późn. zm.) Przedmiot Ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego podlegające rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym. 1

2 Wykaz pojazdów zgodnie z załącznikami nr: od 7 do 22 do SIWZ 2.3. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony dla poszczególnego pojazdu (zgodnie z załącznikiem do polisy) przez dwa 12 miesięczne okresy rozliczeniowe. Razem 24 miesiące Składka ubezpieczeniowa NaleŜy podać składkę za pojazd oraz wysokość łącznej składki za ubezpieczenie OC na okres 12 i 24 miesięcy. 3. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO 3.1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego wraz z wyposaŝeniem (sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny i inny jeŝdŝący na karetkach) podlegające rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym, z wyłączeniem tego sprzętu elektronicznego, który przewoŝony jest w karetkach a ubezpieczany i wskazany jest w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia zgodnie z załącznikami nr: od 7 do 22 SIWZ 3.2. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony (zgodnie z załącznikiem do polisy) do zakończenia okresu ubezpieczenia (24 miesiące) z weryfikacją sumy ubezpieczenia po 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym Składka ubezpieczeniowa NaleŜy podać wysokość składki i stawki za ubezpieczenie AC na okres 12 i 24 miesięcy Zakres ubezpieczenia: wariant pełny tj Obejmujący wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposaŝenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności na skutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposaŝenia przez osoby trzecie (np. dewastacja), c) powodzi, zatopienia, piorunu, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi, d) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, e) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, f) kradzieŝy pojazdu, lub jego wyposaŝenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia Ze względu na specyfikę działalności Ubezpieczonych w imieniu, których działa Zamawiający, standardową ochroną ubezpieczeniową objęte równieŝ są szkody: a) Związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposaŝenia w trakcie róŝnego rodzaju imprez masowych, 2

3 b) Związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposaŝenia w trakcie treningów słuŝb ratownictwa medycznego, c) Polegające na uszkodzeniu sygnalizacji świetlno-alarmowej ubezpieczonych pojazdów oraz w oznakowaniu tych pojazdów, które to informują uczestników ruchu drogowego o ich uprzywilejowanym charakterze i przeznaczeniu. d) W moŝliwym do przenoszenia między pojazdami - wyposaŝeniu pojazdów mającym za zadnie zabezpieczenie transportowanego pacjenta, na które składają się m.in. nosze, siodełka, krzesełka, pasy, stabilizatory, systemy do unieruchomiania dzieci, materace bez względu na fakt czy są one ujęte w sumie ubezpieczenia danego pojazdu, pod warunkiem, iŝ ujęte zostały w sumie ubezpieczenia jakiegokolwiek innego pojazdu z floty danej jednostki a następnie przeniesione między pojazdami Zakres terytorialny Obszar RP + Europa 3.6. Postanowienia dodatkowe jakie będą miały zastosowanie do ubezpieczenia AC: Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu nie będzie miało wpływu na redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne tylko wówczas gdy właściciel pojazdu/uŝytkownik wiedział o wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia Likwidacja szkód następować będzie na podstawie rachunków lub kosztorysów (wyceny) albo w Autoryzowanych Serwisach Naprawczych Ubezpieczyciel obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym waŝnych badań technicznych o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody. PowyŜsze dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niŝ 30 dni od daty wygaśnięcia okresu waŝności badania technicznego Nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia) Szkody wyrządzone ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów 3.7. Świadczenia dodatkowe mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC i nie będą stanowić czynnika obciąŝającego współczynnik szkodowy Koszty holowania do wysokości 2000 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia Koszty parkowania pojazdu po szkodzie do dnia doręczenia ubezpieczonemu protokołu powypadkowej oceny technicznej albo do dnia wyliczenia szkody w pojeździe jako całkowitej Suma ubezpieczenia 3

4 Przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego stałą w czasie trwania pierwszych sześciu miesięcy wartość pojazdu od dnia ubezpieczenia danego pojazdu Sumę ubezpieczenia pojazdu będzie stanowiła: dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto, dla pojazdów zakupionych jako uŝywane lub juŝ wcześniej uŝywanych przez Ubezpieczającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, ustalana kaŝdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych okresów rozliczeniowych. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono wyposaŝenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu W terminie 60 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać wyceny pojazdów lub potwierdzić wycenę otrzymaną od Ubezpieczającego. Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkuje uznaniem podanych do ubezpieczenia sum za odpowiadające wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia Franszyzy i udziały własne Franszyza integralna w wysokości 300 PLN Warunki likwidacji szkód Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Ubezpieczonego w trybie gotówkowym Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niŝ 36 godz od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy równieŝ oględzin dodatkowych) Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczonego Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczonego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanych Serwisach Obsługi z uwzględnieniem specyfiki pojazdów. 4. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCÓW I PASAśERÓW 4.1. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach załączonych w wykazie Zakres ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŝerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów Suma ubezpieczenia: PLN na kaŝdy pojazd 4.4. Składka ubezpieczeniowa: NaleŜy podać wysokość rocznej stawki (składka-ryczałt) ubezpieczeniowej za poszczególny pojazd, która będzie miała zastosowanie w 12 i 24 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 4

5 5. Do umów ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym poniŝej: a) klauzula rozliczenia składek; b) klauzula warunków i taryf; c) klauzula prolongaty; d) klauzula wyłączenia regresu III. KLAUZULE DODATKOWE: /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą proporcjonalnie za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŝszania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. /KLAUZULA PROLONGATY/ Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie moŝe być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niŝ 7-dniowy, termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest moŝliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciąŝenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. /KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU/ 5

6 Ubezpieczyciel odstępuje od prawa regresu w stosunku do sprawcy szkody, jeŝeli jest nim: osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług a takŝe osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie). 6

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo