Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A."

Transkrypt

1 BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu dokonaliśmy wyboru aktualnie posiadanego przez BZ WBK Leasing SA pakietu ubezpieczenia przedmiotu leasingu - pojazdu, w związku z czym w pełni akceptujemy fakt, Ŝe przedmiot ww. umowy leasingu objęty będzie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej Nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010 roku pomiędzy BZ WBK Leasing SA, a Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.. Ochroną ubezpieczeniową w ramach tej umowy objęte są przedmioty leasingu pojazdy, zarejestrowane na BZ WBK Leasing SA w Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczeniem objęty będzie pojazd(y) oraz jego wyposaŝenie fabryczne wraz z wyposaŝeniem zamontowanym w pojeździe najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli zostało ono zamontowane na stałe w pojeździe, tj. jego demontaŝ wymaga uŝycia narzędzi mechanicznych; zamontowanie na stałe nie jest wymagane w odniesieniu do np. gaśnicy, apteczki, trójkąta ostrzegawczego itp. W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH (OC). zastosowanie ma Ustawa z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dz.U. z 2003r Nr 124, poz z dnia 16 lipca 2003r z późniejszymi zmianami W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAśERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NW). zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdu TUiR WARTA S.A. obowiązujące od lipca 2012 r. (zwane dalej OWU NW). W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY z dnia 02 lipca 2012r, (zwane dalej OWU WAS) W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (AC/KR) zastosowanie mająogólne warunki ubezpieczenia autocasco (AC) i kradzieŝy (KR) dla flot samochodowych, obowiązujące od 1 marca 2010 (zwane dalej OWU AC/KR) Z Z A S T O S O W A N I E M N A S T Ę P U J Ą C Y C H W A R U N K Ó W S Z C Z E G Ó L N Y C H : 1. W odniesieniu do szkód w pojazdach likwidowanych z polisy AC/KR przyjmuje się, Ŝe ustalenie wysokości odszkodowania następuje zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU AC/KR. 2. Odszkodowania wypłacane są: a) z podatkiem VAT jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT; warunkiem wypłaty odszkodowania za szkodę częściową z podatkiem jest załączenie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę i części; b) bez podatku VAT jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. 3. Obligatoryjne zastosowanie mają: a) brak redukcji sumy ubezpieczenia, b) brak procentowego pomniejszenia wartości części, c) brak potrąceń amortyzacyjnych, d) brak franszyzy integralnej, e) brak udziału własnego w szkodach AC i KR, f) opcja Gwarantowana Suma Ubezpieczenia (GSU) 4) dla pojazdów o sumie ubezpieczenia nie przekraczającej PLN i nie starszych niŝ 10 lat, g) zwyŝka stawki AC/KR o 10% w odniesieniu do pojazdów osobowych, cięŝarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości sumy ubezpieczenia powyŝej zł, dla których jednym z Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe I. Pojęcia uŝyte w klauzuli: zabezpieczeń nie będzie system lokalizacji i powiadamiania, działający w technologii GPS lub GSM. 4. Za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia autocasco mogą zostać włączone następujące klauzule i rozszerzenia dodatkowe: - Klauzula nr 6 - Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych przez przewoŝony ładunek Klauzula nr 3 Klauzula deprecjacji wartości pojazdów cięŝarowych (kwartalna) Klauzula nr 5 Klauzula Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu uŝywania pojazdu jako rekwizytu Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu uŝywania pojazdu jako zastępczego, demonstracyjnego Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu kierowania pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zarobkowego krótkoterminowego wynajmu pojazdu (do 3 miesięcy rent a car), wynajem długoterminowy oraz pojazdy objęte usługą zarządzania flotą pojazdów realizowaną przez firmy CFM ) Rozszerzenie ochrony AC/KR za uŝywania pojazdu jako TAXI Rozszerzenie ochrony AC/KR za uŝywanie pojazdu przeznaczonego do przewoŝenia przesyłek kurierskich i ekspresowych 1) Za samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe uznaje się następujące rodzaje zabezpieczeń: autoalarm, mechaniczną blokadę dźwigni zmiany biegów lub elektroniczną blokadę uruchomienia silnika 2) Za zabezpieczenie włączające się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji uznawany jest fabrycznie montowany immobilizer II. Warunki objęcia pojazdu ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieŝy. 1. Samochody osobowe, w tym wykonanych przez adaptację nadwozia samochodu osobowego oraz cięŝarowe, cięŝarowo-osobowe o ładowności do 800 kg o wartości (w zaleŝności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia z VAT lub bez VAT) suma ubezpieczenia (netto lub Min. liczba wymaganych brutto) w PLN zabezpieczeń 1. od zł do samodzielne zabezpieczenie 2. pow do samodzielne, odmiennego rodzaju zabezpieczenia 3. powyŝej samodzielne, odmiennego rodzaju zabezpieczenia, z których przynajmniej jedno powinno włączać się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji (m.in. immobilizer) 4. pow przynajmniej jedno powinno włączać się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji (m.in. immobilizer) oraz jednym z zabezpieczeń, musi być system lokalizacji i powiadamiania, działający w technologii GPS lub GSM WARTA moŝe odstąpić od wymogu pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki 1) W odniesieniu do pojazdów osobowych, cięŝarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości rynkowej (w zaleŝności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia z VAT lub bez VAT) powyŝej zł, dla których jednym z zabezpieczeń nie będzie system lokalizacji i powiadamiania, działający w technologii GPS lub GSM będzie miała zastosowanie zwyŝka stawek AC/KR +10%. 2. Samochody cięŝarowe o ładowności powyŝej 800 kg i nie więcej niŝ 2,5 tony, autobusy i pojazdy kempingowe. suma ubezpieczenia (netto lub brutto) Min. Liczba wymaganych w PLN zabezpieczeń 1 powyŝej PLN 1 samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe

2 BZWBK L, str 2 3. Pojazdy cięŝarowe o ładowności powyŝej 2,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe. suma ubezpieczenia (netto lub brutto) Min. liczba w PLN wymaganych zabezpieczeń 1 powyŝej samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe, które włącza się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji 4. Pojazdy inne niŝ wymienione w części II ust Pojazdy inne tzw. pojazdy niesamochodowe (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym np. ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy, kombajny) obejmowane są ochroną w zakresie kradzieŝy bez konieczności posiadania zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego. III. Warunki ubezpieczenia. 1. WARTA dokonuje własnej oceny zabezpieczeń, o których mowa w rozdziale II powyŝej, a ponadto moŝe zaŝądać od Ubezpieczającego w zaleŝności od oceny ryzyka kradzieŝy przedłoŝenia dokumentu stwierdzającego wykonanie montaŝu zgodnie z zaleceniami producenta lub sprawność zainstalowanego zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego. 2. Pojazdy ubezpieczone w zakresie KR w ramach niniejszej umowy muszą posiadać zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zgodne z zapisami wskazanymi w rozdzile I i II, pod rygorem braku odpowiedzialności WARTY za szkody kradzieŝowe w pojazdach nie posiadających takich zabezpieczeń. 3. W odniesieniu do pojazdów kontynuujących ubezpieczenie AC/KR (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych uprzednio w dowolnym zakładzie ubezpieczeń) WARTA uznaje dotychczasowe zabezpieczenia za wystarczające. UBEZPIECZENIE ZIELONEJ K AR TY ( ZK) Ubezpieczenie Zielonej Karty moŝe być dołączone do pakietu ubezpieczeniowego bez dodatkowych opłat, w przypadku gdy wystawi je Aon Polska Services Sp. z o.o. Wydanie ZK moŝe nastąpić przy zawarciu umowy ubezpieczenia. W Z AKRESIE U BEZPIECZ ENI A WARTA MOTO-ASSISTANCE (zwanego dalej WMA) zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE obowiązujące od lipca 2012r. Ubezpieczenie WMA przysługuje dla pojazdów. osobowych, oraz cięŝarowo-osobowych, kempingowych i cięŝarowych o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5, przyczep o ładowności do 750 kg (z zastrzeŝeniem braku świadczenia pojazdu zastępczego) i motocykli. UBEZPIECZENI A O DPOW I EDZI ALNOŚ CI CYW I LNEJ POSI AD AC ZY POJ AZ D ÓW M ECH ANI CZNYCH W RUCH U Z AGR AN I CZNYM Zielona Karta, (zwanym dalej ZK) zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty, TUiR WARTA S.A. obowiązujące od lipca 2012 r. (zwane dalej OWU ZK), INNE: W zakresie umowy ubezpieczenia AC/KR zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w 5 ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco (AC) i kradzieŝy (KR) dla flot samochodowych. WYKAZ KLAUZUL I WARUNKÓW DODATKOWYCH Klauzula nr 6 - Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych przez przewoŝony ładunek Klauzula nr 6 Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych przez przewoźony ładunek 1. WARTA rozszerza odpowiedzialność w zakresie AC o szkody spowodowane przez załadowany i przewoŝony ładunek lub bagaŝ. 2. WARTA odpowiada za szkody, o których mowa w ust. 1 takŝe, jeśli nie doszło do zdarzenia polegającego na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. 3. Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód wyrządzonych przez bagaŝ lub towar przewoŝony bezpośrednio w kabinie pasaŝerskiej pojazdu.. Klauzula nr 3 - Klauzula deprecjacji wartości pojazdów (kwartalna) Klauzula nr 3 Klauzula deprecjacji wartości pojazdów (kwartalna) 1. Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczanych z zastosowaniem niniejszej klauzuli sumą ubezpieczenia AC/KR nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość określana zgodnie z poniŝszym algorytmem: 1.1 dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej, 1.2 dla pojazdów od 7 do 9 miesiąca eksploatacji włącznie 90% wartości fakturowej, 1.3 dla pojazdów od 10 do 12 miesiąca eksploatacji włącznie 85% wartości fakturowej, 1.4 dla pojazdów od 13 do 15 miesiąca eksploatacji włącznie 80% wartości fakturowej, 1.5 dla pojazdów od 16 do 18 miesiąca eksploatacji włącznie 75% wartości fakturowej, 1.6 dla pojazdów od 19 do 21 miesiąca eksploatacji włącznie 70% wartości fakturowej, 1.7 dla pojazdów od 22 do 24 miesiąca eksploatacji włącznie 65% wartości fakturowej, 1.8 dla pojazdów od 25 do 27 miesiąca eksploatacji włącznie 60% wartości fakturowej, 1.9 dla pojazdów od 28 do 30 miesiąca eksploatacji włącznie 55% wartości fakturowej, 1.10 dla pojazdów od 31 do 33 miesiąca eksploatacji włącznie 50% wartości fakturowej, 1.11 dla pojazdów od 34 do 36 miesiąca eksploatacji włącznie 45% wartości fakturowej, 1.12 dla pojazdów od 37 do 39 miesiąca eksploatacji włącznie 40% wartości fakturowej, 1.13 dla pojazdów od 40 miesiąca eksploatacji wartość rynkowa, jednak nie więcej niŝ 40% wartości fakturowej. 2. Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego. 3. Dla pojazdów uŝywanych ubezpieczanych uprzednio przez Finansującego w dowolnym zakładzie ubezpieczeń bez stosowania klauzuli deprecjacji oraz pojazdów uŝywanych nabywanych przez Finansującego wartość uzyskana w wyniku przeliczenia wskaźnika deprecjacji właściwego dla okresu eksploatacji pojazdu i wartości fakturowej. 4. W przypadku, gdy Finansujący nie posiada faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego moŝliwe jest ustalenie wartości pojazdu jako nowego na podstawie notowań w katalogach Info Ekspert. 5. W przypadku braku moŝliwości ustalenia wartości pojazdu jako nowego nie istnieje moŝliwość zastosowania klauzuli deprecjacji. 6. Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalania odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 7. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów osobowych oraz cięŝarowych do 2 ton ładowności, cięŝarowo-osobowych i mikrobusów. KKlKluzula n- Klauzula deprecjacji wartości pojazdów cięŝarowych (kwartalna) Klauzula nr 5 Klauzula deprecjacji wartości pojazdów cięŝarowych (kwartalna)

3 BZWBK L, str 3 1. Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniach AC/KR nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość, która jest stała w okresach kwartalnych i określana jest zgodnie z poniŝszym algorytmem: 1.1 dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej; 1.2 dla pojazdów od 7 do 9 miesiąca eksploatacji (III kwartał 1 roku) 93% wartości fakturowej, 1.3 dla pojazdów od 10 do 12 miesiąca eksploatacji (IV kw. 1 roku) 88,0% wartości fakturowej, 1.4 dla pojazdów od 13 do 15 miesiąca eksploatacji (I kw. 2 roku) 84,0% wartości fakturowej, 1.5 dla pojazdów od 16 do 18 miesiąca eksploatacji (II kw. 2 roku) 80,2% wartości fakturowej, 1.6 dla pojazdów od 19 do 21 miesiąca eksploatacji (III kw. 2 roku) 76,6% wartości fakturowej, 1.7 dla pojazdów od 22 do 24 miesiąca eksploatacji (IV kw. 2 roku) 73,2% wartości fakturowej, 1.8 dla pojazdów od 25 do 27 miesiąca eksploatacji (I kw. 3 roku) 70,0% wartości fakturowej, 1.9 dla pojazdów od 28 do 30 miesiąca eksploatacji (II kw. 3 roku) 67,0% wartości fakturowej, 1.10 dla pojazdów od 31 do 33 miesiąca eksploatacji (III kw. 3 roku) 64,2% wartości fakturowej, 1.11 dla pojazdów od 34 do 36 miesiąca eksploatacji (IV kw. 3 roku) 61,6% wartości fakturowej, 1.12 dla pojazdów od 37 do 39 miesiąca eksploatacji (I kw. 4 roku) 59,2% wartości fakturowej, 1.13 dla pojazdów od 40 do 42 miesiąca eksploatacji (II kw. 4 roku) 57,0% wartości fakturowej, 1.14 dla pojazdów od 43 do 45 miesiąca eksploatacji (III kw. 4 roku) 55,0% wartości fakturowej, 1.15 dla pojazdów od 46 do 48 miesiąca eksploatacji (IV kw. 4 roku) 53,1% wartości fakturowej, 1.16 dla pojazdów od 49 do 51 miesiąca eksploatacji (I kw. 5 roku) 51,3% wartości fakturowej, 1.17 dla pojazdów od 52 do 54 miesiąca eksploatacji (II kw. 5 roku) 49,6% wartości fakturowej, 1.18 dla pojazdów od 55 do 57 miesiąca eksploatacji (III kw. 5 roku) 48,0% wartości fakturowej, 1.19 dla pojazdów od 58 do 60 miesiąca eksploatacji (IV kw. 5 roku) 46,5% wartości fakturowej, 1.20 dla pojazdów od 61 do 63 miesiąca eksploatacji (I kw. 6 roku) 45,05% wartości fakturowej, 1.21 dla pojazdów od 64 do 66 miesiąca eksploatacji (II kw. 6 roku) 43,65% wartości fakturowej, 1.22 dla pojazdów od 67 do 69 miesiąca eksploatacji (III kw. 6 roku) 42,3% wartości fakturowej, 1.23 dla pojazdów od 70 do 72 miesiąca eksploatacji (IV kw. 6 roku) 41,0% wartości fakturowej, 1.24 dla pojazdów od 73 do 75 miesiąca eksploatacji (I kw. 7 roku) 39,75% wartości fakturowej, 1.25 dla pojazdów od 76 do 78 miesiąca eksploatacji (II kw. 7 roku) 38,55% wartości fakturowej, 1.26 dla pojazdów od 79 do 81 miesiąca eksploatacji (III kw. 7 roku) 37,4% wartości fakturowej, 1.27 dla pojazdów od 82 do 84 miesiąca eksploatacji (IV kw. 7 roku) 36,3% wartości fakturowej, 1.28 dla pojazdów od 85 miesiąca eksploatacji (8 rok i powyŝej) spadek po 1,0% kwartalnie liczony od sumy ubezpieczenia określonej w poprzednim kwartale; 2 Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego. 3 Dla pojazdów uŝywanych ubezpieczanych uprzednio przez Finansującego w dowolnym zakładzie ubezpieczeń oraz pojazdów uŝywanych nabywanych przez Finansującego wartość uzyskana w wyniku przeliczenia wskaźnika deprecjacji właściwego dla okresu eksploatacji pojazdu i wartości fakturowej. 4 W przypadku, gdy Finansujący nie posiada faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego moŝliwe jest ustalenie wartości pojazdu jako nowego na podstawie notowań w katalogach Info Ekspert. 5 W przypadku braku moŝliwości ustalenia wartości pojazdu jako nowego nie istnieje moŝliwość zastosowania klauzuli deprecjacji. 6 Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalania odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 7 Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów cięŝarowych powyŝej 2 ton ładowności, ciągników siodłowych i balastowych, naczep, przyczep powyŝej 2 ton ładowności oraz autobusów. Gwarantowana Suma Ubezpieczenia (GSU) Opcja w umowie ubezpieczenia AC/KR, na podstawie której przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. GSU ma zastosowanie dla pojazdów spełniających łącznie poniŝsze warunki: 1) wiek pojazdu nie przekracza 10 lat, 2) wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia nie przekracza kwoty PLN.

4 BZWBK L, str 4

5 BZWBK L Instrukcja postępowania w przypadku powstania szkody w pojeździe BZ WBK Leasing S.A. NADZÓR NAD LIKWIDACJĄ SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH: TEL W przypadku powstania szkody kierujący pojazdem powinien: a) W KAśDEJ SZKODZI E : w miarę moŝliwości zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz zapobiec zwiększeniu się szkody; w razie potrzeby zawiadomić policję oraz pogotowie ratunkowe; zgłosić szkodę do ubezpieczyciela; wypełnić uproszczony druk zgłoszenia szkody i przesłać faxem do AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A., w celu uzyskania upowaŝnienia do odbioru odszkodowania; Korzystający pokrywa koszty dodatkowe związane z likwidacją szkody komunikacyjnej; dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia, ramy lub noszący ślad uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; b) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY KORZYSTAJĄCEGO: udostępnić poszkodowanemu dane swojego pojazdu oraz dane ubezpieczyciela; zgłosić szkodę w najbliŝszej siedzibie ubezpieczyciela (dotyczy siedziby Korzystającego) Zgłaszając szkodę naleŝy przedstawić likwidatorowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny z waŝnym badaniem technicznym lub zaświadczenie z policji o zatrzymaniu dowodu, - prawo jazdy osoby prowadzącej pojazd w chwili wypadku, - oświadczenie osoby prowadzącej pojazd, Ŝe w chwili wypadku nie znajdowała się pod wpływem alkoholu, - potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC i AC+NW, - dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę, - obustronna kopia świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem ( w przypadku kierujących pojazdami gdzie takie świadectwo jest wymagane). Ponadto Korzystający (kierujący pojazdem) ma obowiązek niezwłocznie przekazać ( co najmniej faxem ) do osoby nadzorującej likwidację szkód komunikacyjnych w Aon Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK LEASING S.A., pisemną informację o szkodzie i okoliczności szkody. nie wolno poddawać pojazdu naprawie bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez likwidatora szkody ubezpieczyciela, odstawić pojazd do wytypowanego autoryzowanego serwisu naprawczego, który na podstawie kalkulacji naprawy ubezpieczyciela przedstawi kosztorys naprawy, przed przystąpieniem do naprawy pojazdu Korzystający obowiązany jest uzyskać od ubezpieczyciela akceptację kosztorysu przygotowanego przez autoryzowany serwis naprawczy, Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego, o wszelkich wynikłych w trakcie problemach informować odpowiednią osobę w BZ WBK Leasing S.A. oraz osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych ze strony AON Polska Sp. z o.o. c) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY OSOBY TRZECIEJ: zawiadomić Policję, jeŝeli jest to konieczne; odnotować dane pojazdu sprawcy: marka, typ, nr rejestracyjny, nr nadwozia/podwozia oraz dane właściciela pojazdu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, i dane kierującego pojazdem: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, a takŝe dane o ubezpieczycielu sprawcy: nr polisy ubezpieczenia OC, nazwa i adres ubezpieczyciela; poinformować o zdarzeniu (na Uproszczonym druku zgłoszenia szkody ) osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A.; szkoda moŝe być realizowana z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy lub warunkowo z polisy AC, z prawem regresu od ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy naleŝy zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy oraz uzyskać kosztorys naprawy pojazdu; odstawić pojazd do wytypowanego warsztatu przedstawiając kosztorys naprawy przygotowany przez ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku podjęcia decyzji o realizowaniu szkody bezpośrednio z OC sprawcy nie naleŝy rozpoczynać naprawy pojazdu przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez ubezpieczyciela sprawcy (aby uniknąć sytuacji w której sprawca nie przyznaje się do winy naleŝy kaŝdorazowo wzywać na miejsce wypadku policję, wówczas wystawiony przez funkcjonariusza protokół określa jednoznacznie sprawcę wypadku); po dokonaniu naprawy rachunki z warsztatu wraz z dokumentami przedstawiane są przez Korzystającego do ubezpieczyciela sprawcy, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty wystawienia rachunku; jeŝeli szkoda jest realizowana z polisy AC wówczas tryb likwidacji jest identyczny jak w przypadku szkód z winy Korzystającego, a jedyną róŝnicą jest konieczność dołączenia do dokumentów przedstawionych po zgłoszeniu szkody oświadczenia z danymi sprawcy wypadku; Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu; UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego; o wszelkich wynikłych w trakcie naprawy problemach informować osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. d) W SZKODACH KRADZIEśOWYCH: po stwierdzeniu zaistnienia szkody kradzieŝowej bezzwłocznie powiadomić policję; najpóźniej w ciągu 12 godz. od daty powzięcia informacji o kradzieŝy Korzystający zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A. (przesłać faxem uproszczony druk zgłoszenia szkody) oraz najbliŝszą jednostkę zakładu ubezpieczeń, przedkładając jednocześnie ubezpieczycielowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - wszystkie otrzymane przy zakupie pojazdu komplety kluczyków, - ewentualne karty, piloty, lub kluczyki słuŝące do odblokowania systemów zabezpieczeń, - potwierdzenie zgłoszenia faktu kradzieŝy samochodu do jednostki policji właściwej miejscu kradzieŝy - potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia AC, Nie stosowanie wyŝej wymienionych procedur likwidacji szkód moŝe być przyczyną jego istotnego wydłuŝenia, jak równieŝ moŝe stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, co pociągnie za sobą konsekwencje dla Korzystającego określone w umowie. UWAGA: Szkodę do BZ WBK Leasing S.A. naleŝy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji i Zakładu Ubezpieczeń poprzez przesłanie formularza zgłoszenia szkody który jest dostępny na stronie internetowej Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia szkody. AON Polska Sp. z o.o. AL. Jerozolimskie 96, Warszawa, Biuro w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 tel.: (061), ; fax: (061) BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, Poznań Telefon : (61) Fax : (61)

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu dokonaliśmy

Bardziej szczegółowo

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

KLIENCIE, JEŻELI POSIADASZ SAMOCHÓD UŻYWANY, SPRAWDŹ WARTOŚĆ POJAZDU!!!

KLIENCIE, JEŻELI POSIADASZ SAMOCHÓD UŻYWANY, SPRAWDŹ WARTOŚĆ POJAZDU!!! Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 30.06.2006 r. Raiffeisen-Leasing Polska S.A.-PZU S.A. z uwzględnieniem późniejszych aneksów umowy ubezpieczenia zawierane od 09.11.2015 r. Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY. Załącznik Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od 01.06.2013 do 31.05.2016

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od 01.06.2013 do 31.05.2016 II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki Szczegółowe 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełne kompleksowe ubezpieczenie: 1.1 obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

A. Dotyczy umowy leasingu.

A. Dotyczy umowy leasingu. OKSiR-341-2/07/2009 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. Wykonawca musi zaproponować wzór umowy z uwzględnieniem poniŝszych

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r.

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r. WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, 29.03.2010 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 42-061674 z dnia 25.02.2010 r. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych {WSPRiTS/ZP/8/10}

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.1 1/5... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / *niepotrzebne skreślić WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.0 1/7... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / Nazwisko i imię osoby zgłaszającej _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Ogólne Postanowienia Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Pojazdów Leasingowanych dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Ogólne Postanowienia Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Pojazdów Leasingowanych dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Przedmiot ubezpieczenia Ogólne Postanowienia Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Pojazdów Leasingowanych dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. 1. Ubezpieczeniem w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy

Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy Zawarta w dniu...2008 r. pomiędzy: ppup Poczta Polska wpisanym do rejestru przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000103929 w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu)

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu) Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

KLIENCIE, JEŻELI POSIADASZ SAMOCHÓD UŻYWANY SPRAWDŹ WARTOŚĆ POJAZDU!!!

KLIENCIE, JEŻELI POSIADASZ SAMOCHÓD UŻYWANY SPRAWDŹ WARTOŚĆ POJAZDU!!! 1. Warunki ubezpieczenia Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr 1900/22007/1695/2012/501 z dnia 31.08.2012 r. z uwzględnieniem Aneksu umowy ubezpieczenia zawierane od 31.08.2012 r. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Zasady udzielania zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu: W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy przesłać wypełniony

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe Druk zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC OC Uzupełniający Data zdarzenia Poszkodowany dzień miesiąc rok Godzina:... Nr szkody PL20... Imię i nazwisko (nazwa firmy):... e-mail:... Tel.:...

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne 1 Wprowadzenie Strona 1 z 8 1.1 Niniejsza procedura ma na celu ujednolicenie zasad postępowania przy przyjmowaniu przez TUiR WARTA S.A. zawiadomień o cesji praw (w rozumieniu niniejszej procedury chodzi

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 tel. +48 61 8109 500 62-050 Mosina fax +48 61 8109 558 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo