Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A."

Transkrypt

1 BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu dokonaliśmy wyboru aktualnie posiadanego przez BZ WBK Leasing SA pakietu ubezpieczenia przedmiotu leasingu - pojazdu, w związku z czym w pełni akceptujemy fakt, Ŝe przedmiot ww. umowy leasingu objęty będzie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej Nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010 roku pomiędzy BZ WBK Leasing SA, a Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.. Ochroną ubezpieczeniową w ramach tej umowy objęte są przedmioty leasingu pojazdy, zarejestrowane na BZ WBK Leasing SA w Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczeniem objęty będzie pojazd(y) oraz jego wyposaŝenie fabryczne wraz z wyposaŝeniem zamontowanym w pojeździe najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli zostało ono zamontowane na stałe w pojeździe, tj. jego demontaŝ wymaga uŝycia narzędzi mechanicznych; zamontowanie na stałe nie jest wymagane w odniesieniu do np. gaśnicy, apteczki, trójkąta ostrzegawczego itp. W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH (OC). zastosowanie ma Ustawa z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dz.U. z 2003r Nr 124, poz z dnia 16 lipca 2003r z późniejszymi zmianami W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAśERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NW). zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdu TUiR WARTA S.A. obowiązujące od lipca 2012 r. (zwane dalej OWU NW). W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY z dnia 02 lipca 2012r, (zwane dalej OWU WAS) W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (AC/KR) zastosowanie mająogólne warunki ubezpieczenia autocasco (AC) i kradzieŝy (KR) dla flot samochodowych, obowiązujące od 1 marca 2010 (zwane dalej OWU AC/KR) Z Z A S T O S O W A N I E M N A S T Ę P U J Ą C Y C H W A R U N K Ó W S Z C Z E G Ó L N Y C H : 1. W odniesieniu do szkód w pojazdach likwidowanych z polisy AC/KR przyjmuje się, Ŝe ustalenie wysokości odszkodowania następuje zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU AC/KR. 2. Odszkodowania wypłacane są: a) z podatkiem VAT jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT; warunkiem wypłaty odszkodowania za szkodę częściową z podatkiem jest załączenie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę i części; b) bez podatku VAT jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. 3. Obligatoryjne zastosowanie mają: a) brak redukcji sumy ubezpieczenia, b) brak procentowego pomniejszenia wartości części, c) brak potrąceń amortyzacyjnych, d) brak franszyzy integralnej, e) brak udziału własnego w szkodach AC i KR, f) opcja Gwarantowana Suma Ubezpieczenia (GSU) 4) dla pojazdów o sumie ubezpieczenia nie przekraczającej PLN i nie starszych niŝ 10 lat, g) zwyŝka stawki AC/KR o 10% w odniesieniu do pojazdów osobowych, cięŝarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości sumy ubezpieczenia powyŝej zł, dla których jednym z Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe I. Pojęcia uŝyte w klauzuli: zabezpieczeń nie będzie system lokalizacji i powiadamiania, działający w technologii GPS lub GSM. 4. Za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia autocasco mogą zostać włączone następujące klauzule i rozszerzenia dodatkowe: - Klauzula nr 6 - Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych przez przewoŝony ładunek Klauzula nr 3 Klauzula deprecjacji wartości pojazdów cięŝarowych (kwartalna) Klauzula nr 5 Klauzula Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu uŝywania pojazdu jako rekwizytu Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu uŝywania pojazdu jako zastępczego, demonstracyjnego Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu kierowania pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zarobkowego krótkoterminowego wynajmu pojazdu (do 3 miesięcy rent a car), wynajem długoterminowy oraz pojazdy objęte usługą zarządzania flotą pojazdów realizowaną przez firmy CFM ) Rozszerzenie ochrony AC/KR za uŝywania pojazdu jako TAXI Rozszerzenie ochrony AC/KR za uŝywanie pojazdu przeznaczonego do przewoŝenia przesyłek kurierskich i ekspresowych 1) Za samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe uznaje się następujące rodzaje zabezpieczeń: autoalarm, mechaniczną blokadę dźwigni zmiany biegów lub elektroniczną blokadę uruchomienia silnika 2) Za zabezpieczenie włączające się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji uznawany jest fabrycznie montowany immobilizer II. Warunki objęcia pojazdu ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieŝy. 1. Samochody osobowe, w tym wykonanych przez adaptację nadwozia samochodu osobowego oraz cięŝarowe, cięŝarowo-osobowe o ładowności do 800 kg o wartości (w zaleŝności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia z VAT lub bez VAT) suma ubezpieczenia (netto lub Min. liczba wymaganych brutto) w PLN zabezpieczeń 1. od zł do samodzielne zabezpieczenie 2. pow do samodzielne, odmiennego rodzaju zabezpieczenia 3. powyŝej samodzielne, odmiennego rodzaju zabezpieczenia, z których przynajmniej jedno powinno włączać się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji (m.in. immobilizer) 4. pow przynajmniej jedno powinno włączać się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji (m.in. immobilizer) oraz jednym z zabezpieczeń, musi być system lokalizacji i powiadamiania, działający w technologii GPS lub GSM WARTA moŝe odstąpić od wymogu pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki 1) W odniesieniu do pojazdów osobowych, cięŝarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości rynkowej (w zaleŝności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia z VAT lub bez VAT) powyŝej zł, dla których jednym z zabezpieczeń nie będzie system lokalizacji i powiadamiania, działający w technologii GPS lub GSM będzie miała zastosowanie zwyŝka stawek AC/KR +10%. 2. Samochody cięŝarowe o ładowności powyŝej 800 kg i nie więcej niŝ 2,5 tony, autobusy i pojazdy kempingowe. suma ubezpieczenia (netto lub brutto) Min. Liczba wymaganych w PLN zabezpieczeń 1 powyŝej PLN 1 samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe

2 BZWBK L, str 2 3. Pojazdy cięŝarowe o ładowności powyŝej 2,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe. suma ubezpieczenia (netto lub brutto) Min. liczba w PLN wymaganych zabezpieczeń 1 powyŝej samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe, które włącza się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji 4. Pojazdy inne niŝ wymienione w części II ust Pojazdy inne tzw. pojazdy niesamochodowe (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym np. ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy, kombajny) obejmowane są ochroną w zakresie kradzieŝy bez konieczności posiadania zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego. III. Warunki ubezpieczenia. 1. WARTA dokonuje własnej oceny zabezpieczeń, o których mowa w rozdziale II powyŝej, a ponadto moŝe zaŝądać od Ubezpieczającego w zaleŝności od oceny ryzyka kradzieŝy przedłoŝenia dokumentu stwierdzającego wykonanie montaŝu zgodnie z zaleceniami producenta lub sprawność zainstalowanego zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego. 2. Pojazdy ubezpieczone w zakresie KR w ramach niniejszej umowy muszą posiadać zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zgodne z zapisami wskazanymi w rozdzile I i II, pod rygorem braku odpowiedzialności WARTY za szkody kradzieŝowe w pojazdach nie posiadających takich zabezpieczeń. 3. W odniesieniu do pojazdów kontynuujących ubezpieczenie AC/KR (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych uprzednio w dowolnym zakładzie ubezpieczeń) WARTA uznaje dotychczasowe zabezpieczenia za wystarczające. UBEZPIECZENIE ZIELONEJ K AR TY ( ZK) Ubezpieczenie Zielonej Karty moŝe być dołączone do pakietu ubezpieczeniowego bez dodatkowych opłat, w przypadku gdy wystawi je Aon Polska Services Sp. z o.o. Wydanie ZK moŝe nastąpić przy zawarciu umowy ubezpieczenia. W Z AKRESIE U BEZPIECZ ENI A WARTA MOTO-ASSISTANCE (zwanego dalej WMA) zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE obowiązujące od lipca 2012r. Ubezpieczenie WMA przysługuje dla pojazdów. osobowych, oraz cięŝarowo-osobowych, kempingowych i cięŝarowych o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5, przyczep o ładowności do 750 kg (z zastrzeŝeniem braku świadczenia pojazdu zastępczego) i motocykli. UBEZPIECZENI A O DPOW I EDZI ALNOŚ CI CYW I LNEJ POSI AD AC ZY POJ AZ D ÓW M ECH ANI CZNYCH W RUCH U Z AGR AN I CZNYM Zielona Karta, (zwanym dalej ZK) zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty, TUiR WARTA S.A. obowiązujące od lipca 2012 r. (zwane dalej OWU ZK), INNE: W zakresie umowy ubezpieczenia AC/KR zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w 5 ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco (AC) i kradzieŝy (KR) dla flot samochodowych. WYKAZ KLAUZUL I WARUNKÓW DODATKOWYCH Klauzula nr 6 - Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych przez przewoŝony ładunek Klauzula nr 6 Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych przez przewoźony ładunek 1. WARTA rozszerza odpowiedzialność w zakresie AC o szkody spowodowane przez załadowany i przewoŝony ładunek lub bagaŝ. 2. WARTA odpowiada za szkody, o których mowa w ust. 1 takŝe, jeśli nie doszło do zdarzenia polegającego na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. 3. Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód wyrządzonych przez bagaŝ lub towar przewoŝony bezpośrednio w kabinie pasaŝerskiej pojazdu.. Klauzula nr 3 - Klauzula deprecjacji wartości pojazdów (kwartalna) Klauzula nr 3 Klauzula deprecjacji wartości pojazdów (kwartalna) 1. Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczanych z zastosowaniem niniejszej klauzuli sumą ubezpieczenia AC/KR nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość określana zgodnie z poniŝszym algorytmem: 1.1 dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej, 1.2 dla pojazdów od 7 do 9 miesiąca eksploatacji włącznie 90% wartości fakturowej, 1.3 dla pojazdów od 10 do 12 miesiąca eksploatacji włącznie 85% wartości fakturowej, 1.4 dla pojazdów od 13 do 15 miesiąca eksploatacji włącznie 80% wartości fakturowej, 1.5 dla pojazdów od 16 do 18 miesiąca eksploatacji włącznie 75% wartości fakturowej, 1.6 dla pojazdów od 19 do 21 miesiąca eksploatacji włącznie 70% wartości fakturowej, 1.7 dla pojazdów od 22 do 24 miesiąca eksploatacji włącznie 65% wartości fakturowej, 1.8 dla pojazdów od 25 do 27 miesiąca eksploatacji włącznie 60% wartości fakturowej, 1.9 dla pojazdów od 28 do 30 miesiąca eksploatacji włącznie 55% wartości fakturowej, 1.10 dla pojazdów od 31 do 33 miesiąca eksploatacji włącznie 50% wartości fakturowej, 1.11 dla pojazdów od 34 do 36 miesiąca eksploatacji włącznie 45% wartości fakturowej, 1.12 dla pojazdów od 37 do 39 miesiąca eksploatacji włącznie 40% wartości fakturowej, 1.13 dla pojazdów od 40 miesiąca eksploatacji wartość rynkowa, jednak nie więcej niŝ 40% wartości fakturowej. 2. Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego. 3. Dla pojazdów uŝywanych ubezpieczanych uprzednio przez Finansującego w dowolnym zakładzie ubezpieczeń bez stosowania klauzuli deprecjacji oraz pojazdów uŝywanych nabywanych przez Finansującego wartość uzyskana w wyniku przeliczenia wskaźnika deprecjacji właściwego dla okresu eksploatacji pojazdu i wartości fakturowej. 4. W przypadku, gdy Finansujący nie posiada faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego moŝliwe jest ustalenie wartości pojazdu jako nowego na podstawie notowań w katalogach Info Ekspert. 5. W przypadku braku moŝliwości ustalenia wartości pojazdu jako nowego nie istnieje moŝliwość zastosowania klauzuli deprecjacji. 6. Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalania odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 7. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów osobowych oraz cięŝarowych do 2 ton ładowności, cięŝarowo-osobowych i mikrobusów. KKlKluzula n- Klauzula deprecjacji wartości pojazdów cięŝarowych (kwartalna) Klauzula nr 5 Klauzula deprecjacji wartości pojazdów cięŝarowych (kwartalna)

3 BZWBK L, str 3 1. Strony ustalają, Ŝe dla pojazdów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniach AC/KR nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość, która jest stała w okresach kwartalnych i określana jest zgodnie z poniŝszym algorytmem: 1.1 dla pojazdów od 1 do 6 miesiąca eksploatacji włącznie 100% wartości fakturowej; 1.2 dla pojazdów od 7 do 9 miesiąca eksploatacji (III kwartał 1 roku) 93% wartości fakturowej, 1.3 dla pojazdów od 10 do 12 miesiąca eksploatacji (IV kw. 1 roku) 88,0% wartości fakturowej, 1.4 dla pojazdów od 13 do 15 miesiąca eksploatacji (I kw. 2 roku) 84,0% wartości fakturowej, 1.5 dla pojazdów od 16 do 18 miesiąca eksploatacji (II kw. 2 roku) 80,2% wartości fakturowej, 1.6 dla pojazdów od 19 do 21 miesiąca eksploatacji (III kw. 2 roku) 76,6% wartości fakturowej, 1.7 dla pojazdów od 22 do 24 miesiąca eksploatacji (IV kw. 2 roku) 73,2% wartości fakturowej, 1.8 dla pojazdów od 25 do 27 miesiąca eksploatacji (I kw. 3 roku) 70,0% wartości fakturowej, 1.9 dla pojazdów od 28 do 30 miesiąca eksploatacji (II kw. 3 roku) 67,0% wartości fakturowej, 1.10 dla pojazdów od 31 do 33 miesiąca eksploatacji (III kw. 3 roku) 64,2% wartości fakturowej, 1.11 dla pojazdów od 34 do 36 miesiąca eksploatacji (IV kw. 3 roku) 61,6% wartości fakturowej, 1.12 dla pojazdów od 37 do 39 miesiąca eksploatacji (I kw. 4 roku) 59,2% wartości fakturowej, 1.13 dla pojazdów od 40 do 42 miesiąca eksploatacji (II kw. 4 roku) 57,0% wartości fakturowej, 1.14 dla pojazdów od 43 do 45 miesiąca eksploatacji (III kw. 4 roku) 55,0% wartości fakturowej, 1.15 dla pojazdów od 46 do 48 miesiąca eksploatacji (IV kw. 4 roku) 53,1% wartości fakturowej, 1.16 dla pojazdów od 49 do 51 miesiąca eksploatacji (I kw. 5 roku) 51,3% wartości fakturowej, 1.17 dla pojazdów od 52 do 54 miesiąca eksploatacji (II kw. 5 roku) 49,6% wartości fakturowej, 1.18 dla pojazdów od 55 do 57 miesiąca eksploatacji (III kw. 5 roku) 48,0% wartości fakturowej, 1.19 dla pojazdów od 58 do 60 miesiąca eksploatacji (IV kw. 5 roku) 46,5% wartości fakturowej, 1.20 dla pojazdów od 61 do 63 miesiąca eksploatacji (I kw. 6 roku) 45,05% wartości fakturowej, 1.21 dla pojazdów od 64 do 66 miesiąca eksploatacji (II kw. 6 roku) 43,65% wartości fakturowej, 1.22 dla pojazdów od 67 do 69 miesiąca eksploatacji (III kw. 6 roku) 42,3% wartości fakturowej, 1.23 dla pojazdów od 70 do 72 miesiąca eksploatacji (IV kw. 6 roku) 41,0% wartości fakturowej, 1.24 dla pojazdów od 73 do 75 miesiąca eksploatacji (I kw. 7 roku) 39,75% wartości fakturowej, 1.25 dla pojazdów od 76 do 78 miesiąca eksploatacji (II kw. 7 roku) 38,55% wartości fakturowej, 1.26 dla pojazdów od 79 do 81 miesiąca eksploatacji (III kw. 7 roku) 37,4% wartości fakturowej, 1.27 dla pojazdów od 82 do 84 miesiąca eksploatacji (IV kw. 7 roku) 36,3% wartości fakturowej, 1.28 dla pojazdów od 85 miesiąca eksploatacji (8 rok i powyŝej) spadek po 1,0% kwartalnie liczony od sumy ubezpieczenia określonej w poprzednim kwartale; 2 Pod pojęciem wartości fakturowej rozumie się wartość faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego. 3 Dla pojazdów uŝywanych ubezpieczanych uprzednio przez Finansującego w dowolnym zakładzie ubezpieczeń oraz pojazdów uŝywanych nabywanych przez Finansującego wartość uzyskana w wyniku przeliczenia wskaźnika deprecjacji właściwego dla okresu eksploatacji pojazdu i wartości fakturowej. 4 W przypadku, gdy Finansujący nie posiada faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego moŝliwe jest ustalenie wartości pojazdu jako nowego na podstawie notowań w katalogach Info Ekspert. 5 W przypadku braku moŝliwości ustalenia wartości pojazdu jako nowego nie istnieje moŝliwość zastosowania klauzuli deprecjacji. 6 Suma ubezpieczenia określona zgodnie z ust. 1 obowiązuje zarówno na potrzeby naliczania składek, ustalania górnej granicy odpowiedzialności za szkody całkowite i kradzieŝowe jak i kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz ustalania odszkodowania za szkody całkowite i kradzieŝowe. 7 Niniejsza klauzula ma zastosowanie do samochodów cięŝarowych powyŝej 2 ton ładowności, ciągników siodłowych i balastowych, naczep, przyczep powyŝej 2 ton ładowności oraz autobusów. Gwarantowana Suma Ubezpieczenia (GSU) Opcja w umowie ubezpieczenia AC/KR, na podstawie której przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. GSU ma zastosowanie dla pojazdów spełniających łącznie poniŝsze warunki: 1) wiek pojazdu nie przekracza 10 lat, 2) wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia nie przekracza kwoty PLN.

4 BZWBK L, str 4

5 BZWBK L Instrukcja postępowania w przypadku powstania szkody w pojeździe BZ WBK Leasing S.A. NADZÓR NAD LIKWIDACJĄ SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH: TEL W przypadku powstania szkody kierujący pojazdem powinien: a) W KAśDEJ SZKODZI E : w miarę moŝliwości zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz zapobiec zwiększeniu się szkody; w razie potrzeby zawiadomić policję oraz pogotowie ratunkowe; zgłosić szkodę do ubezpieczyciela; wypełnić uproszczony druk zgłoszenia szkody i przesłać faxem do AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A., w celu uzyskania upowaŝnienia do odbioru odszkodowania; Korzystający pokrywa koszty dodatkowe związane z likwidacją szkody komunikacyjnej; dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia, ramy lub noszący ślad uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; b) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY KORZYSTAJĄCEGO: udostępnić poszkodowanemu dane swojego pojazdu oraz dane ubezpieczyciela; zgłosić szkodę w najbliŝszej siedzibie ubezpieczyciela (dotyczy siedziby Korzystającego) Zgłaszając szkodę naleŝy przedstawić likwidatorowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny z waŝnym badaniem technicznym lub zaświadczenie z policji o zatrzymaniu dowodu, - prawo jazdy osoby prowadzącej pojazd w chwili wypadku, - oświadczenie osoby prowadzącej pojazd, Ŝe w chwili wypadku nie znajdowała się pod wpływem alkoholu, - potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC i AC+NW, - dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę, - obustronna kopia świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem ( w przypadku kierujących pojazdami gdzie takie świadectwo jest wymagane). Ponadto Korzystający (kierujący pojazdem) ma obowiązek niezwłocznie przekazać ( co najmniej faxem ) do osoby nadzorującej likwidację szkód komunikacyjnych w Aon Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK LEASING S.A., pisemną informację o szkodzie i okoliczności szkody. nie wolno poddawać pojazdu naprawie bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez likwidatora szkody ubezpieczyciela, odstawić pojazd do wytypowanego autoryzowanego serwisu naprawczego, który na podstawie kalkulacji naprawy ubezpieczyciela przedstawi kosztorys naprawy, przed przystąpieniem do naprawy pojazdu Korzystający obowiązany jest uzyskać od ubezpieczyciela akceptację kosztorysu przygotowanego przez autoryzowany serwis naprawczy, Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego, o wszelkich wynikłych w trakcie problemach informować odpowiednią osobę w BZ WBK Leasing S.A. oraz osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych ze strony AON Polska Sp. z o.o. c) W SZKODACH POWSTAŁYCH Z WINY OSOBY TRZECIEJ: zawiadomić Policję, jeŝeli jest to konieczne; odnotować dane pojazdu sprawcy: marka, typ, nr rejestracyjny, nr nadwozia/podwozia oraz dane właściciela pojazdu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, i dane kierującego pojazdem: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, a takŝe dane o ubezpieczycielu sprawcy: nr polisy ubezpieczenia OC, nazwa i adres ubezpieczyciela; poinformować o zdarzeniu (na Uproszczonym druku zgłoszenia szkody ) osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A.; szkoda moŝe być realizowana z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy lub warunkowo z polisy AC, z prawem regresu od ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy naleŝy zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy oraz uzyskać kosztorys naprawy pojazdu; odstawić pojazd do wytypowanego warsztatu przedstawiając kosztorys naprawy przygotowany przez ubezpieczyciela sprawcy; w przypadku podjęcia decyzji o realizowaniu szkody bezpośrednio z OC sprawcy nie naleŝy rozpoczynać naprawy pojazdu przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez ubezpieczyciela sprawcy (aby uniknąć sytuacji w której sprawca nie przyznaje się do winy naleŝy kaŝdorazowo wzywać na miejsce wypadku policję, wówczas wystawiony przez funkcjonariusza protokół określa jednoznacznie sprawcę wypadku); po dokonaniu naprawy rachunki z warsztatu wraz z dokumentami przedstawiane są przez Korzystającego do ubezpieczyciela sprawcy, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty wystawienia rachunku; jeŝeli szkoda jest realizowana z polisy AC wówczas tryb likwidacji jest identyczny jak w przypadku szkód z winy Korzystającego, a jedyną róŝnicą jest konieczność dołączenia do dokumentów przedstawionych po zgłoszeniu szkody oświadczenia z danymi sprawcy wypadku; Korzystający zobowiązany jest nadzorować przebieg naprawy aŝ do momentu odbioru pojazdu; UWAGA! wszystkie rachunki zawsze wystawiane są wyłącznie na Korzystającego; o wszelkich wynikłych w trakcie naprawy problemach informować osobę nadzorującą likwidację szkód komunikacyjnych w AON Polska Sp. z o.o. d) W SZKODACH KRADZIEśOWYCH: po stwierdzeniu zaistnienia szkody kradzieŝowej bezzwłocznie powiadomić policję; najpóźniej w ciągu 12 godz. od daty powzięcia informacji o kradzieŝy Korzystający zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o. przy BZ WBK Leasing S.A. (przesłać faxem uproszczony druk zgłoszenia szkody) oraz najbliŝszą jednostkę zakładu ubezpieczeń, przedkładając jednocześnie ubezpieczycielowi następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - wszystkie otrzymane przy zakupie pojazdu komplety kluczyków, - ewentualne karty, piloty, lub kluczyki słuŝące do odblokowania systemów zabezpieczeń, - potwierdzenie zgłoszenia faktu kradzieŝy samochodu do jednostki policji właściwej miejscu kradzieŝy - potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia AC, Nie stosowanie wyŝej wymienionych procedur likwidacji szkód moŝe być przyczyną jego istotnego wydłuŝenia, jak równieŝ moŝe stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, co pociągnie za sobą konsekwencje dla Korzystającego określone w umowie. UWAGA: Szkodę do BZ WBK Leasing S.A. naleŝy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji i Zakładu Ubezpieczeń poprzez przesłanie formularza zgłoszenia szkody który jest dostępny na stronie internetowej Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia szkody. AON Polska Sp. z o.o. AL. Jerozolimskie 96, Warszawa, Biuro w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 tel.: (061), ; fax: (061) BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, Poznań Telefon : (61) Fax : (61)

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo