OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012"

Transkrypt

1 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC oraz zmodyfikowanego produktu MiniAssistance, stosowanego obligatoryjnie do ryzyka OC dla pojazdów określonych w OWU Mini Assistance. Realizując postanowienia Uchwały Zarządu UNIQA TU S.A. oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom sieci sprzedaŝy, z dniem 11 czerwca 2012 wprowadzam zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zakres zmian obejmuje: wprowadzenie nowej taryfy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, modyfikację dotychczasowej taryfy AC a takŝe wprowadzenie zmodyfikowanych OWU MiniAssistance. Szczegółowy opis zmian został przedstawiony poniŝej. 1 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1) Wprowadzenie z dniem r. nowej taryfy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych [wz. 3233], zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 87/2012 z dnia 8 maja 2012 r., obowiązującej dla umów wystawianych bezpośrednio przez systemy informatyczne UNIQA, skierowanej dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych będących w posiadaniu do 4 pojazdów; 2) Wycofanie z dniem r. taryfy OC [wz. 3207] posiadaczy pojazdów mechanicznych, zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 195/2011 Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 23 listopada 2011 r., ograniczając jej wykorzystanie wyłącznie do Arkuszu Oceny Flot pojazdów (AOF) dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych posiadających 5 i więcej pojazdów. 3) Nowa taryfa OC nie jest dystrybuowana do sieci sprzedaŝy, z uwagi na jej szczególne zastosowanie - wyłącznie do polis wystawianych przez system POS. 4) Modyfikacja taryfy OC obejmuje: Strona 1 z 5

2 a) korektę stawek podstawowych w wybranych grupach pojazdów,zmianę ilości stref taryfowych, nowe przedziały pojemności (ccm) silnika; b) wprowadzenie nowej tabeli BM dla nowego klienta oraz oddzielnej tabeli BM dla klienta UNIQA do celów mapowania oraz modyfikacja przyporządkowania do klasy taryfowej po szkodzie; c) nowe przyporządkowanie marek i modeli pojazdów osobowych do poszczególnych grup pojazdów i określenie wysokości zniŝek i zwyŝek w zaleŝności od grupy; d) modyfikację zwyŝek i wprowadzenie zniŝek za wiek właściciela/współwłaściciela, w zaleŝności od rodzaju ubezpieczanego pojazdu (osobowy, inny niŝ osobowy); e) modyfikację zniŝek i zwyŝek za wiek pojazdu; f) wprowadzenie nowej zwyŝki za ubezpieczenie pojazdu osobowego, w przypadku gdy ubezpieczonym jest osoba prawna; g) modyfikacja definicji zniŝki za kontynuację na zniŝkę za wznowienie bezszkodowe; h) usunięcie indeksu 1,25 dla polis wystawianych poza POS, pozostawienie obowiązujących indeksów w POS (1,08 dla poj. osobowych 24 mies. bezszk; 1,15 dla poj. osobowych 12 mies. bezszk.; 1,18 dla poj. cięŝarowych do 3,5 ton DMC orazi pow. 3,5 ton DMC); i) usunięcie zniŝki i zwyŝki za miejsce zamieszkania określone liczbą mieszkańców; j) pozostawienie niezmienionej zniŝki pakietowej za OC/AC/NW; k) pozostawienie niezmienionej zwyŝki za specjalne wykorzystanie pojazdu; l) modyfikację wysokości zwyŝki za opłatę składki w 2 ratach; m) modyfikacja definicji pełnego klienta na Klienta naleŝącego do Programu Lojalnościowego UNIQA BONUS CLUB. Ujednolicenie zapisów w związku z nowym regulaminem UBC; n) Wprowadzenie Gwarancji Utrzymania Ceny (max. 100% składki pobranej w poprzednim 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia) dla klientów bezszkodowo wznawiających ubezpieczenie oraz jednocześnie naleŝących do Programu Lojalnościowego Uniqa Bonus Club; o) Modyfikacja progu składki minimalnej ze 103% na 100% składki za poprzedni okres dla klientów wznawiających z maksymalną zniŝką BM 60%. Próg nie dotyczy klientów UBC oraz klientów, którym zmieniła się lub uległa redukcji zwyŝka za wiek, z takŝe klientów, którym zastosowano zniŝkę kwotową; p) wprowadzenie składki minimalnej w wysokości 20% składki podstawowej, nie mniej niŝ 50 zł; q) pozostawienie składki minimalnej zł dla ciągników siodłowych i autobusów bez zmian. 5) Szczegółowe zasady zawierania ubezpieczenia OC wg nowej taryfy zostały określone w wytycznych Załącznik Nr 1 do niniejszego Okólnika. 2 Ubezpieczenie Auto Casco 1) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanej taryfy Auto Casco [wz. 3237], zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 90/2012 z dnia 16 maja 2012 r., Strona 2 z 5

3 2) Wycofanie z dniem r. taryfy Auto Casco [wz. 3206], zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 196/2011 z dnia 23 listopada 2011 r., 3) Zakres zmian obejmuje modyfikację definicji Pełnego klienta na Klienta naleŝącego do Programu Lojalnościowego UNIQA BONUS CLUB analogicznie względem taryfy OC oraz regulaminu UBC. 4) Pozostałe zapisy taryfowe, stawki bazowe, zniŝki oraz zwyŝki pozostają bez zmian. 5) Tekst taryfy został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 2. 3 Ubezpieczenie MiniAssistance 1) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanych OWU Mini Assistance Auto PLUS24service [wz. 3238], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 95/2012 z dnia 23 maja 2012 r.; 2) Wycofanie z dniem r. OWU Mini Assistance AutoPLUS24service [wz. 3147], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 28/2009 z 10 marca 2009 r; 3) Wycofanie z dniem r. taryf do Mini Assistance AutoPLUS24service [wz. 3153], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 83/2009 z 18 maja 2009 r; 4) Włączenie z dniem 11 czerwca 2012 r. ubezpieczenia Mini Assistance (symbol ryzyka KASSIM ) obligatoryjnie (bezpłatnie dla klienta) do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 5) Z obligatoryjnego stosowania Mini Assistance zostały wyłączone ubezpieczenia KOCAUT (polisa 351), ubezpieczenia zawierane w pakiecie Quatro oraz ubezpieczenia krótkoterminowe. 6) Usługa Mini Assistance, obejmuje holowanie (do najbliŝszej stacji obsługi, nie dalej niŝ 50 km od miejsca zdarzenia) pojazdów, które zostały unieruchomione wskutek wypadku na terytorium RP, bez franszyzy kilometrowej. Świadczenie holowania obejmuje ubezpieczony pojazd do 15 roku eksploatacji oraz pojazdy poszkodowane w kolizji z ubezpieczonym pojazdem bez limitu wieku. Parking do 20 Euro, maks. 2 doby. 7) Tekst OWU Mini Assistance AutoPLUS24service dostępny jest w POS w materiałach komunikacyjnych oraz moŝliwy do wydrukowania równieŝ podczas drukowania polisy OC komunikacyjnej z POS. 8) Od dnia 11 czerwca 2012 nie ma moŝliwości fakultatywnego oraz oddzielnego ubezpieczenia MiniAssistance na polisie komunikacyjnej, w tym w szczególności na druku ) Produkt dołączany jest równieŝ obligatoryjnie do ubezpieczeń zawartych na zasadach flotowych. 10) Wzorzec OWU został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 3 4 Postępowanie w razie awarii systemu informatycznego 1) W przypadku awarii systemu informatycznego, polisy wystawiane poza POS, po uprzednim zgłoszeniu na Call Center, moŝna wystawiać: Strona 3 z 5

4 a) na drukach polis papierowych 347 (do wyczerpania zapasów) wyłącznie do ubezpieczenia ryzyk takich jak: KAC, KASSI, OKNW, OKNWK, KGLAS,POP. b) na druku polisy 338 drukowanej z kalkulatora komunikacyjnego do wszystkich ryzyk dostępnych w kalkulatorze tj.: KOC, KZK-1, KASSIM, KAC, KASSI, OKNW, OKNWK, KGLAS, POP oraz MM. 2) Z uwagi m.in. na zmianę Sum Gwarancyjnych w OC na Euro szkody na osobie, oraz Euro szkody w mieniu oraz zmianę OWU MiniAssistance, które dołączane są bezpłatnie jako ryzyko KASSIM do ryzyka KOC, od 11 czerwca 2012 r. na druku polisy 347 nie moŝna wystawiać ubezpieczenia OC. 3) Dla ubezpieczeń OC istnieje moŝliwość wydrukowania polisy 338 wyłącznie z kalkulatora komunikacyjnego KOM wersja V5_64. 4) W przypadku wyczerpania się druków polis papierowych wszystkie polisy komunikacyjne wystawiane poza POS naleŝy wystawiać wyłącznie z kalkulatora komunikacyjnego KOM wersja V5_64, z późniejszymi zmianami. 5 Postanowienia końcowe 1) Zobowiązuję Dyrektorów Przedstawicielstw i Oddziałów UNIQA TU S.A. do poinformowania podległych agentów i pracowników o treści niniejszego Okólnika. 2) Na Dyrektorze Przedstawicielstwa/Oddziału spoczywa obowiązek kontroli i egzekwowania przestrzegania przez podległych mu agentów i sprzedawców zasad i procedur akwizycyjnych. 3) Materiały akwizycyjne (stosowne pisma, Okólniki, taryfa AC, kalkulator, OWU MiniAssistance, wytyczne do taryfy OC) związane z powyŝszymi uregulowaniami będą dostępne w POS w zakładce ubezpieczenia komunikacyjne: https://pos.uniqa.pl/pl/agentnet/ubezp_komunikacyjne/indywidualne/oc 4) Okólnik wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Z powaŝaniem Departament Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dyrektor Paweł Boryczka /na oryginale właściwy podpis/ Załączniki: 1. Wytyczne do zawierania umów OC od 11 czerwca 2012 r. 2. Taryfa AC od r. 3. OWU Mini Assistance Auto PLUS24service od r Strona 4 z 5

5 Okólnik Otrzymują: 1. Zarząd UNIQA TU S.A. 2. Dyrektorzy Departamentów 3. Kierownicy 4. Eksperci 5. Dyrektorzy Regionalni 6. Dyrektorzy Przedstawicielstw 7. Dyrektorzy Oddziałów Strona 5 z 5

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE str 2 2. KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 str 2 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str 2 4. OKRES UBEZPIECZENIA str 2 5. NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo