Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej warunkami, Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna, zwane dalej Allianz, zawiera umowy ubezpieczenia nowych i używanych samochodów marki Ford do końca siódmego roku ich eksploatacji włącznie, liczonego od dnia pierwszej rejestracji, pod warunkiem: 1) zakupienia ubezpieczanego pojazdu jako nowego w sieci autoryzowanych dealerów Ford na terenie Uni Europejskiej, z zastrzeżeniem że data pierwszej rejestracji pojazdu musi nastąpić na terenie Polski (tzn. pojazd nie będzie wcześniej zarejestrowany poza granicami RP), z uwzględnieniem postanowień 4 niniejszych warunków. 2. Program FordUbezpieczenia obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym, zwane dalej ubezpieczeniem Zielonej Karty; 3) ubezpieczenie Informacja Prawna; 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem NNW; 5) ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży pełny zakres, zwane dalej ubezpieczeniem Autocasco; 6) ubezpieczenie Car Assistance; 7) ubezpieczenie Mini Car Assistance; 8) ubezpieczenie straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu, zwane dalej ubezpieczeniem Straty Finansowej pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. 3. W zawieranych w ramach programu FordUbezpieczenia umowach ubezpieczeń komunikacyjnych zastosowanie mają odpowiednio następujące warunki ubezpieczeń: 1) zakresie ubezpieczenia OC ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów określone w Ustawie z dn r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z dn r. z późn. zm.); 2) w zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 100/2007 z dnia 13 lipca 2007 r.; 1

2 3) w zakresie ubezpieczenia Informacja Prawna ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 15/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.; 4) w zakresie ubezpieczenia NNW ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 73/2007 z dnia 11 lipca 2007 r.; 5) w zakresie ubezpieczenia AC ogólne warunki ubezpieczenia autocasco przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 62/2009 z dnia 18 maja 2009 r., zwane dalej o.w.u. autocasco, z uwzględnieniem następujących zmian (warunki szczególne): a) pod pojęciem suma ubezpieczenia rozumie się kwotę ustaloną na podstawie deklaracji Ubezpieczającego we wniosku, stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Allianz, przy czym: - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia; w przypadku pojazdów fabrycznie nowych za wartość rynkową uznaje się wartość potwierdzoną fakturą nabycia, - ustalenie, na wniosek Ubezpieczającego, sumy ubezpieczenia niższej niż wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia powoduje pomniejszenie odszkodowania w proporcji, zgodnie z 9 ust. 5 o.w.u. autocasco, - w przypadku pojazdów fabrycznie nowych, jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT przy nabyciu pojazdu, suma ubezpieczenia pojazdu, jest ustalana po pomniejszeniu rynkowej wartości pojazdu o naliczony podatek VAT, - w przypadku pojazdów fabrycznie nowych, jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT przy nabyciu pojazdu, suma ubezpieczenia pojazdu może zostać ustalona wraz z podatkiem VAT, na pisemny wniosek Ubezpieczającego; b) wartość rynkową pojazdu w dniu zawarcia umowy ustala się w trybie 1 ust. 7 o.w.u. autocasco, na podstawie katalogu INFO-EXPERT; c) suma ubezpieczenia a wypłata odszkodowania: - jeżeli suma ubezpieczenia pojazdu została ustalona wg wartości pojazdu netto odszkodowanie wypłacone będzie bez podatku VAT, - jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona wg wartości pojazdu brutto odszkodowanie wypłacone będzie wraz z podatkiem VAT, z zastrzeżeniem 9 ust. 10 o.w.u. autocasco, - w odniesieniu do płatników podatku VAT jeśli Umowa została zawarta według wartości brutto odszkodowanie może zostać wypłacone w kwocie brutto, pod warunkiem przekazania do Allianz oryginalnych faktur, z zastrzeżeniem 9 ust. 10 o.w.u. autocasco, d) wyposażenie wyszczególnione w 1 ust. 16 o.w.u. autocasco, zakupione w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, o wartości do 15% sumy ubezpieczenia pojazdu, może być ubezpieczone za pośrednictwem autoryzowanego dealera Forda po złożeniu wniosku z wyszczególnieniem zamontowanego wyposażenia; o ile wartość wyposażenia ma wpływ na zwiększenie wartości pojazdu, składkę ubezpieczeniową za ubezpieczenie takiego wyposażenia oblicza się, biorąc pod uwagę różnicę sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy do wartości pojazdu uwzględniającej zamontowane wyposażenie; włączenie do zakresu ochrony wyposażenia, o którym mowa powyżej, jest uzależnione od złożenia stosownego wniosku, niezależnie od jego wartości; 2

3 e) w szkodach częściowych naprawianych w sieci autoryzowanych przez Forda zakładów naprawczych nie ma zastosowania redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie o wartość wypłaconego odszkodowania/odszkodowań; f) dodatkowy udział własny ubezpieczonego w szkodzie częściowej wynosi 10%, a każde z wypłaconych odszkodowań pomniejsza sumę ubezpieczenia przyjętą w rocznym okresie ubezpieczenia o wypłaconą kwotę odszkodowania; w przypadku gdy uszkodzenia pojazdu naprawione zostają w warsztacie/warsztatach posiadających techniczną autoryzację Forda, oba ww. postanowienia nie mają zastosowania; g) do 9 ust. 10 o.w.u. autocasco dodaje się pkt 4 o treści: z zastosowaniem udziału własnego w wysokości 10% oraz redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie o wartość wypłaconego odszkodowania/ odszkodowań ; h) podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji ubezpieczonego fabrycznie nowego pojazdu jest wartość fakturowa, z zastrzeżeniem, iż uprawnionemu do odszkodowania przysługuje prawo wyboru jednej z trzech następujących możliwych form rozliczenia szkody: - finansowania przez Allianz zakupu fabrycznie nowego pojazdu tej samej marki, tego samego modelu i o tych samych parametrach, o ile taki pojazd będzie w tym czasie dostępny w sieci sprzedaży Forda, przy czym cena nowego pojazdu przed upustem nie może przekraczać 105% sumy ubezpieczenia/ wartości fakturowej utraconego pojazdu; w przypadku gdy cena nowego pojazdu przed upustem przekracza 105% sumy ubezpieczenia/wartości fakturowej utraconego pojazdu, różnicę ponad 105% pokrywa ubezpieczony; w przypadku braku możliwości dostarczenia nowego pojazdu przez sieć Forda w terminie 16 dni od złożenia przez uprawnionego do odszkodowania deklaracji o wyborze niniejszego wariantu, uprawnionemu do odszkodowania przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; finansowanie zakupu nowego pojazdu odbywa się poprzez przekazanie kwoty odszkodowania bezpośrednio autoryzowanemu dealerowi Forda sprzedającemu nowy pojazd; - finansowania przez Allianz zakupu fabrycznie nowego pojazdu tej samej marki, innego modelu lub innej wersji modelowej, przy czym pokrywany przez Allianz koszt zakupu nowego pojazdu nie może przekraczać 100% sumy ubezpieczenia/ wartości fakturowej utraconego pojazdu; - odbioru odszkodowania pomniejszonego o 5% udziału własnego; i) podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową dla pojazdu używanego, tj. od drugiego roku eksploatacji: - w okresie pierwszych trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jest suma ubezpieczenia; powyższe postanowienie nie dotyczy długoterminowych umów ubezpieczenia, o których jest mowa w 7 niniejszych warunków szczególnych; - w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia jest suma ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki określonej w taryfie składek ubezpieczeniowych; j) Allianz pokrywa stratę, polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu przewożonego w ubezpieczonym pojeździe, do limitu złotych, który jest pomniejszany, aż do wyczerpania w rocznym okresie ubezpieczenia, o wysokość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań; ubezpieczenie to nie obejmuje uszkodzeń i utraty bagażu, powstałych w wyniku kradzieży lub jej usiłowania, jeżeli do zdarzenia ubezpieczeniowego doszło poza parkingiem strzeżonym; Allianz ponosi odpowiedzialności za straty w bagażu podróżnym, pod warunkiem zaistnienia łącznie następujących przesłanek: - istnieje związek przyczynowy zniszczenia lub uszkodzenia bagażu ze zdarzeniem objętym ochroną Autocasco; 3

4 - istnieje odpowiedzialność Allianz za szkodę z autocasco; - pisemnego potwierdzenia przez obecną na miejscu zdarzenia policję faktu zniszczenia ubezpieczonego mienia w związku z zaistniałym zdarzeniem ubezpieczeniowym. Ochroną jest objęty również sprzęt elektroniczny, audio-video oraz komputerowy, będący własnością ubezpieczonego, wyłącznie pod warunkiem dostarczenia z autoryzowanego serwisu tego sprzętu zaświadczenia o mechanicznym charakterze uszkodzeń, związanym z zaistniałą szkodą komunikacyjną oraz potwierdzenia obecnej na miejscu zdarzenia policji. k) wymaganymi przed zawarciem umowy urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą są: - w pojazdach osobowych i ciężarowych w nadwoziu samochodu osobowego o wartości brutto do zł jedno elektroniczne atestowane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; - w pojazdach osobowych i ciężarowych w nadwoziu samochodu osobowego o wartości brutto od zł do zł dwa niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno montowane fabrycznie; - w pojazdach osobowych i ciężarowych w nadwoziu samochodu osobowego o wartości brutto od zł do zł dwa niezależne elektroniczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno montowane fabrycznie; - w pojazdach osobowych i ciężarowych w nadwoziu samochodu osobowego o wartości brutto powyżej zł dodatkowo trzecie zabezpieczenie system zdalnego alarmowania i lokalizacji; - w pojazdach Ford Transit jedno zabezpieczenie elektroniczne; Za spełniające powyższe wymagania będą uznawane jedynie zabezpieczenia montowane fabrycznie i/ lub posiadające atest Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Politechniki Świętokrzyskiej lub Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. l) nie mają zastosowania następujące paragrafy o.w.u. autocasco: - 1 ust. 13; - 2 ust. 3; - 4 ust. 1 pkt 1; - 4 ust. 1 pkt 8 ppkt a), c), d), pkt 19; - 5 ust. 6, 14, 15; - 6 ust. 2; - 9 ust. 15, ust. 19 pkt 5; m) 7 o.w.u. autocasco otrzymuje brzmienie: 1. Właściciel pojazdu zachowuje uprawnienie do obniżki składki, jeśli okres przerwy w ubezpieczeniu nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. 2. Okres przerwy w ubezpieczeniu powyżej 12 miesięcy powoduje zmniejszenie uprawnień do zniżki poprzez przemieszczenie o jedną grupę wyżej w tabeli klas taryfowych. 3. Po złożeniu pisemnego oświadczenia woli małżonkowie mogą oddzielnie otrzymać zniżki (podwyżki) za bezszkodowy (szkodowy) przebieg. Sposób naliczania zniżek (podwyżek) wynikający z oświadczenia woli obowiązuje przez cały okres ubezpieczania się w Allianz i dotyczy wszystkich ubezpieczanych pojazdów. 4. Prawo do zniżek lub też obowiązek opłaty składki z podwyżką nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nowym właścicielem pojazdu jest małżonek poprzedniego właściciela. 6) w zakresie ubezpieczenia Car Assistance ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance, przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 105/2007 z dnia 4

5 13 lipca 2007 r., z wyłączeniem zastosowania następujących postanowień 8 ust. 1 pkt 2 oraz z uwzględnieniem następujących zmian (warunki szczególne): 2 ust. 2 o.w.u. Car Assistance przybiera treść: Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z następującymi zdarzeniami: 1) wypadkiem, 2) awarią, przy czym zdarzenie polegające na awarii akumulatora ograniczone jest do dwóch zdarzeń zgłoszonych w okresie wskazanym w Umowie ubezpieczenia, 3) kradzieżą, 4) brakiem paliwa uniemożliwiającego kontynuację jazdy; 3 ust. 1 o.w.u. Car Assistance przybiera treść: 1. Jeżeli pojazd na skutek unieruchomienia nie nadaje się do użytku, Allianz organizuje i pokrywa koszty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia koszty transportu (holowania): 1) dla zdarzenia na terytorium Polski do najbliższego autoryzowanego serwisu danej marki lub do miejsca zamieszkania lub do celu podróży; 2) dla zdarzenia poza granicami Polski do najbliższego autoryzowanego serwisu danej marki; 2. W przypadku gdy wskutek zdarzenia zaistniałego poza granicami Polski pojazd nie będzie naprawiany w kraju zdarzenia, Allianz organizuje holowanie pojazdu do zakładu naprawczego na terenie Polski, przy czym Allianz nie pokrywa kosztów tego holowania. 4 ust. 4 o.w.u. Car Assistance przybiera treść: 1. W razie zdarzenia objętego ochroną Autocasco zaszłego na terytorium Polski lub po za granicami Polski jeżeli naprawa potrwa co najmniej 12 godzin, Allianz organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż dziewięć dni. 2. W razie awarii pojazdu, w wyniku której naprawa potrwa co najmniej 12 godzin, Allianz organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż pięć dni. 3. W razie kradzieży lub szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu objętego ochroną autocasco Allianz organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego na okres dziewięciu dni. 4. Pojazd zastępczy przysługuje również poszkodowanemu ubezpieczonemu w Allianz, który likwiduje szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy na zasadach określonych w pkt W przypadku wynajmu pojazdu z wypożyczalni autoryzowanego dealera Forda klasa pojazdu nie może być wyższa od klasy ubezpieczonego i uszkodzonego lub skradzionego pojazdu, natomiast w przypadku wynajmu z innej wypożyczalni przysługuje samochód klasy A lub B. 6. Allianz nie pokrywa kosztów paliwa, ubezpieczenia oraz opłat za autostrady i parkingi, a także kosztów związanych z wynajmem pojazdu, takich jak wniesienie zabezpieczenia, depozytu w postaci kaucji lub blokady środków na karcie kredytowej na czas wynajmu. 7) w zakresie ubezpieczenia Mini Car Assistance ogólne warunki ubezpieczenia Mini Car Assistance przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 69/2007 z dnia 5 lipca 2007 r.; 5

6 8) w zakresie ubezpieczenia Straty Finansowej ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 149/2007 z dnia 20 lipca 2007 r Ochroną ubezpieczeniową w ramach programu FordUbezpieczenia nie są obejmowane pojazdy: 1) używane, których właściciele/ użytkownicy zgłosili w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia więcej niż dwie szkody z tytułu Autocasco; 2) niespełniające wymogów zamontowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą określonych w 3 ust. 5 pkt k) niniejszych warunków. 2. Ubezpieczeniem, na warunkach programu FordUbezpieczenia, mogą być objęte pojazdy używane jako taksówki, służące do przewozu pasażerów za opłatą, służące do nauki jazdy, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej określonej w taryfie składek z dnia zawarcia umowy. 3. Ubezpieczeniem na warunkach programu FordUbezpieczenia mogą być objęte pojazdy służące do wynajmu długoterminowego (powyżej jednego roku), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki określonej w taryfie składek z dnia zawarcia umowy. 4. Ubezpieczeniem na warunkach programu FordUbezpieczenia mogą być objęte pojazdy służące do wynajmu krótkoterminowego (rent a car), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki określonej w taryfie składek z dnia zawarcia umowy Umowy ubezpieczenia w programie FordUbezpieczenia zawierane są zawsze łącznie i na roczny okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 7 ust. 1 niniejszych warunków. 2. W przypadku sprzedaży pojazdu prawa z polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę, natomiast umowa w części pozostałej (tj. Autocasco, NNW, Car Assistance, Zielona Karta, Mini Car Assistance, Informacja Prawna) ulega rozwiązaniu. 3. W przypadku przerwy w ubezpieczeniu, trwającej nie dłużej niż 30 dni, istnieje możliwość jego kontynuacji w ramach programu FordUbezpieczenia za zgodą Allianz, pod warunkiem iż w okresie przerwy w ubezpieczeniu nie nastąpiło żadne zdarzenie, za które Allianz byłby zobowiązany do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, i zostanie to poświadczone przez ubezpieczającego złożonym na piśmie oświadczeniem oraz po wykonaniu przez rzeczoznawcę oceny stanu technicznego i dokumentacji fotograficznej pojazdu Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo lub w dwóch ratach, z zastrzeżeniem 7 ust. 2 niniejszych warunków. 2. W przypadku płatności składki ubezpieczeniowej w dwóch ratach, pierwsza rata obejmuje składkę za następujące rodzaje ubezpieczeń w całości: OC, Zielonej Karty, NNW, Mini Car Assistance i Informacja Prawna oraz w części składkę za ubezpieczenie Autocasco i Car Assistance. Druga rata obejmuje pozostałą część za ubezpieczenie: 6

7 Autocasco i Car Assistance. W przypadku decyzji ubezpieczającego o wyborze dodatkowego ubezpieczenia ryzyko Straty Finansowej płatne jest dodatkowo, jednorazowo w ramach pierwszej raty składki. 3. Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia Zielonej Karty, wydawanej jednorazowo na cały roczny okres ubezpieczenia pokrywający się z okresem ubezpieczenia pakietowego, jest zawarta w cenie pakietu. 4. W ubezpieczeniu zawieranym w ramach programu FordUbezpieczenia stawki składki ubezpieczeniowej uzależnione są od modelu pojazdu, strefy, w której rejestrowany jest pojazd oraz od nabytych uprawnień do zniżek za bezszkodową jazdę, potwierdzoną w bazie danych Allianz, zaświadczeniem wydanym przez poprzedniego ubezpieczyciela lub pisemnym oświadczeniem złożonym przez właściciela pojazdu lub osobę przez niego upoważnioną: 1) Jeżeli ubezpieczający podał nieprawdziwe dane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, które miały wpływ na wysokość składki, Allianz może zażądać przedstawienia stosownego zaświadczenia potwierdzającego przyznane zniżki. a) W przypadku niedostarczenia stosownego zaświadczenia Allianz ma prawo po uprzednim wezwaniu do zapłaty żądania dopłaty udzielonej zniżki wraz z odsetkami lub potrącenia ww. kwoty z należnego odszkodowania Autocasco, wyznaczając wysokość dopłaty poprzez różnicę pomiędzy składką naliczoną a składką obliczoną bez zniżek. b) W przypadku oświadczenia nieprawdziwych danych Allianz ma prawo po uprzednim wezwaniu do zapłaty żądania dopłaty udzielonej zniżki wraz z odsetkami lub potrącenia ww. kwoty z należnego odszkodowania Autocasco, wyznaczając wysokość dopłaty poprzez różnicę pomiędzy składką naliczoną a składką obliczoną w oparciu o zaświadczenie/ zaświadczenia z poprzedniego zakładu ubezpieczeń/ zakładów ubezpieczeń. 5. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej przez niego składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia W przypadku pojazdów marki Ford, zakupionych w ramach kredytu FCE Bank Polska S.A., istnieje możliwość zawarcia długoterminowej umowy ubezpieczenia na okres 24, 36 lub 48 miesięcy. 2. W przypadku umów długoterminowych stawka ubezpieczeniowa jest stała. Składka jest płatna jednorazowo za cały okres trwania umowy ubezpieczenia. 3. Potwierdzeniem zawarcia długoterminowej umowy ubezpieczenia (OC, Autocasco, NNW, Car Assistance, Zielonej Karty, Mini Car Assistance) są polisy wystawione na dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia. 4. W przypadku wcześniejszego zakończenia umowy kredytowej lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie może nastąpić po pełnym roku ubezpieczeniowym, Ubezpieczający może wypowiedzieć przed terminem umowę ubezpieczenia. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 8. Szkody w programie FordUbezpieczenia można zgłaszać w następujący sposób: 7

8 1) za pośrednictwem autoryzowanego serwisu Forda, z wyłączeniem szkód kradzieżowych, które należy zgłaszać bezpośrednio Allianz; 2) telefonicznie: a) w przypadku awarii samochodu lub wypadku: FordPomoc tel ; b) w celu zgłoszenia szkody: FordUbezpieczenia Likwidacja Szkód tel lub infolinia: ; w tym również szkody powstałe poza granicami RP; 3) osobiście w Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka Allianz właściwej dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej (ubezpieczonej) lub jednostki właściwej dla miejsca postoju samochodu. 9. Postanowienia niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami wyżej wskazanych warunków ogólnych. 10. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 z dnia 18 maja 2009 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2009 r. Warszawa, dnia roku. Paweł Dangel... Prezes Zarządu Piotr Dzikiewicz... Wiceprezes Zarządu Michael Müller... Wiceprezes Zarządu Jerzy Nowak... Wiceprezes Zarządu Stanisław Borkowski... Członek Zarządu Zbigniew Świątek... Członek Zarządu 8