ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5"

Transkrypt

1 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Poznaniu ul. Wilczak 53, Poznań reprezentowanym przez : Dyrektora.. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a....z siedzibą w... przy ul. wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod nr /wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.., Wydział.. Gospodarczy pod nr KRS.., nr NIP nr REGON. reprezentowanym przez, zwanym dalej Wykonawcą. W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) została zawarta umowa o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest Ubezpieczenie pakietowe komunikacyjne pojazdów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców i kierowców w następującym zakresie : a. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC, b. auto-casco AC, c. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowcy i pasażerów pojazdów, d. Assistance Polska. Strona 1 z 7

2 2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej następuje w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr 124 poz.1152 z późn. zm.). 3. Suma gwarancyjna na jeden pojazd jest zgodna z ustawą i wynosi nie mniej niż równowartość w złotych: - w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, - w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, - ustalana przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 4. Ubezpieczenie Autocasco ubezpieczenie AC obejmuje co najmniej szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem, i postojem, uszkodzeniem lub utratą wskutek zdarzeń losowych, a także kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, w szczególności: - uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich, w tym również włamania, - uszkodzenia lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi lub działań innych sił przyrody, - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego (pochodzącego z zewnątrz pojazdu), - kradzieży pojazdu, dewastacji pojazdu jego części lub wyposażenia, - uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, - określonemu powyżej zakresowi ochrony ubezpieczeniowej podlega także wyposażenie pojazdów tj. system obrazu i dźwięku przebiegu egzaminu, nie montowane standardowo w danym modelu pojazdu, zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów bez zwyżki stawki ubezpieczeniowej. Wyposażenie to będzie objęte ochroną ubezpieczeniową także w przypadku, gdy będzie się znajdowało w innym pojeździe niż w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia, ale nadal w obrębie floty Zamawiającego, - ubezpieczenie AC następuje w zakresie pełnym bez udziału własnego w szkodzie kradzieżowej oraz bez udziału własnego w każdej innej szkodzie, - sumę ubezpieczenia AC dla pojazdów nowych stanowi wartość fakturowa brutto, natomiast dla pojazdów używanych wartość rynkowa ustalona na podstawie deklaracji ubezpieczającego. Strona 2 z 7

3 5. W przypadku likwidacji szkód Wykonawca dokona oględzin pojazdu po szkodzie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia szkody wraz ze sporządzeniem protokołu szkody, - w razie braku oględzin Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, - w przypadku naprawy bezgotówkowej w sieci naprawczej (dealer) likwidacja nastąpi z wykorzystaniem nowych części bez względu na wiek pojazdu, - brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania (jeśli szkoda nie przekracza 50% sumy ubezpieczenia), - przy likwidacji szkody częściowej w AC wypłata odszkodowania następuje na podstawie uprzednio uzgodnionej z ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu w sieci naprawczej (dealer) dokonującej naprawy bez uwzględniania ubytku wartości części/ amortyzacji części, - w przypadku szkody całkowitej następuje wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu. 6. Objęcie ubezpieczeniem AC pojazdów dotychczas użytkowanych, które wskazano w załączniku nr.. do umowy, następuje na podstawie oświadczenia Zamawiającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela (dot. pojazdów dotychczas użytkowanych). Przyjęcie do ubezpieczenia nowych pojazdów zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich następuje bez dokonywania oględzin. 7. Ubezpieczenie Assistance (ASS) gwarantuje co najmniej pomoc kierowcy i pasażerom pojazdu w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu i obejmuje: - naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, - holowanie do stacji serwisowej lub siedziby Zamawiającego, - dostarczenie paliwa, - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, - dostawę części zamiennych, - pomoc medyczną dla kierowców i pasażerów. 8. Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) obejmują co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Następstwa nieszczęśliwych wypadków obejmują uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, w tym następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego osób uprawnionych znajdujących się w pojeździe Zamawiającego. 9. Suma ubezpieczenia wynosi ,00 zł za każde miejsce w pojeździe i każde zdarzenie objęte ochroną. Strona 3 z 7

4 10. Ubezpieczenie NNW obejmuje co najmniej : - świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wynoszącego 100% zaistniałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu taki procent, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku Postanowienia niniejszej umowy obowiązują w realizacji z ogólnymi warunkami ubezpieczeń Wykonawcy. W kwestiach nie ujętych niniejszą umową obowiązują postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy. 2. Ubezpieczenie będzie następowało sukcesywnie, w zależności od terminów wskazanych w załączniku do umowy. Pojazdy będą ubezpieczane na okres roczny. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawierania poszczególnych umów ubezpieczenia pojazdów na okres krótszy niż rok, wówczas składka będzie naliczana za faktyczny okres ochrony. 4. Pojazdy, które należy objąć ochroną ubezpieczeniową są wymienione w załączniku nr. do niniejszej umowy. Pojazdy te nie będą opuszczały terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Ubezpieczenie poszczególnych pojazdów będzie potwierdzane indywidualną polisą ubezpieczeniową wystawioną przez Wykonawcę na każdy pojazd i podpisywaną przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 6. Ochrona dotyczy pojazdów należących do WORD Poznań, zakupionych, wymienionych lub objętych w posiadanie w okresie obowiązywania umowy i przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz szkoleń. 7. Pojazdy WORD Poznań zabezpieczone są przed kradzieżą poprzez całodobową ochronę świadczoną przez firmę ochroniarską na terenie całego WORD w Poznaniu. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby oraz markę i model pojazdów podlegających ubezpieczeniu Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę do wykonania powyższej umowy ubezpieczenia i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Strona 4 z 7

5 2. Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość i należytą staranność wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 4. ROZLICZANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę stanowiącą całkowitą wartość składek ubezpieczeniowych za czteroletni (48 miesięcy) okres ubezpieczenia, ustaloną w wysokości określonej formularzem ofertowym i cenowym załączonym do złożonej oferty, tj... brutto (słownie :...zł). 2. Składki za ubezpieczenie będą płatne sukcesywnie po podpisaniu polisy za każdy pojazd objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 3. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.. w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury przez Wykonawcę. 4. Wysokość składek przyjętych w wyniku udzielenia zamówienia będzie obowiązywała także w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy (nowe i wymieniane pojazdy). 5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen/stawek wskazanych w ofercie w czasie trwania umowy w odniesieniu do OC, NNW i Assistance, natomiast stawki AC będą ulegały zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia spowodowanej niższą wartością rynkową pojazdu. 6. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego własności pojazdu na osobę trzecią, po zawiadomieniu o powyższym Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 5. Odszkodowania za szkody z tytułu ubezpieczenia będą wypłacane Zamawiającemu w wartości brutto na podstawie oryginalnych faktur. Wykonawca zobowiązuje się do wypłacania odszkodowań w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy w tym terminie okaże się niemożliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy lub wysokości odszkodowania, odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże Strona 5 z 7

6 bezsporna część odszkodowania jest wypłacana przez Wykonawcę zawiadomienia o szkodzie. w terminie 30 dni od otrzymania OSOBY UPRAWNIONE DO REALIZACJI UMOWY 6. Strony umowy ustalają osoby do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy (wystawiania polis, rozliczania składek, likwidacji szkód) : Wykonawca:... nr tel.... Zamawiający:... nr tel.... CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zostaje podpisana na czas określony, tj. od dnia 2012r. do.2016r. (48 miesięcy). 2. Pojazdy będą ubezpieczane na okres jednego roku. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawierania poszczególnych umów ubezpieczenia pojazdów na okres krótszy niż 1 rok, w takim przypadku składka będzie naliczana za faktyczny okres ochrony. 8. KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, płaci on karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w 4 ust. 1 umowy. 2. W przypadku naruszenia postanowień umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do dopełnienia zapisów umowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Po upływie tego okresu, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, wówczas wzajemne rozliczenie Stron powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozwiązania umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Strona 6 z 7

7 9. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 10. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.. /Wykonawca/ /Zamawiający/ Załączniki: 1/Dokumentacja przetargowa. Strona 7 z 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. ZAMAWIAJ4CY: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy -Zdroju Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Bielsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo