U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia"

Transkrypt

1 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Prezes Zarządu 2... Dyrektor Finansowy a... zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: o treści następującej: POSTANOWIENIA UMOWY 1 Na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji usługę p.n. KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIA MIENIA I DZIAŁALNOŚCI ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O w latach , polegającą w szczególności na objęciu przez WYKONAWCĘ ochroną ubezpieczeniową mienia oraz działalności ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie następujących ryzyk: 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich szkód materialnych/ all risk/ 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i rabunku w czasie transportu oraz dewastacji i wandalizmu, 3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4. ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 5. ubezpieczenia maszyn budowlanych od szkód materialnych 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadaniem nieruchomości oraz posiadaniem i użytkowaniem maszyn i urządzeń a także instalacji wszelkiego typu. 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu 8. Wykonawca przyjmuje do realizacji w/w zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony dodatkowymi klauzulami określonymi w SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej umowy oraz oferta WYKONAWCY. 2 Strona 1

2 1. Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawiania polis ubezpieczeniowych na okresy roczne, najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego okres ubezpieczeniowy z podziałem na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe. 3. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane w układzie polisy zbiorczej oraz indywidualnie na każdy pojazd w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / certyfikat ubezpieczeniowy lub potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia/. 3 Szczegółowe warunki dla poszczególnych ryzyk zostały określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Roczna składka ubezpieczeniowa dla WYKONAWCY za objęcie przez niego ochroną ubezpieczeniową mienia oraz działalności ZAMAWIAJĄCEGO, opisanych w 1 niniejszej umowy, określona dla całego okresu jej obowiązywania, wskazanego w 2 ust. 1, wynosi: (słownie zł ), przy czym Isze raty półroczne będą płatne w ciągu 14 dni od wystawienia polis przelewem na konto WYKONAWCY. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej, określonej w pkt 1 może ulegać zmianie jedynie w oparciu o: a) aktualizację zakresu rzeczowego (przedmiotu ubezpieczenia) lub jego wartości. Aktualizacja dotyczy sytuacji powodującej zmniejszenie bądź zwiększenie wartości mienia lub powstanie ryzyka po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności: zdjęcia z ewidencji, likwidacja, sprzedaż mienia, zakup mienia, przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie innych umów, wzrost mienia na skutek rozszerzenia działalności, powstanie innych lokalizacji działania etc. b) wskaźnik szkodowości w danym ryzyku ubezpieczeniowym, i tak: - jeżeli szkodowość nie przekroczy 30 % - ustalone stawki na nowy okres ubezpieczeniowy ulegną zmniejszeniu o 10 % w stosunku do stawki za rok poprzedni, - jeżeli ukształtuje się na poziomie powyżej 30 % - ustalone na nowy okres ubezpieczeniowy stawki nie ulegną zmianie w stosunku do roku poprzedniego, WYKONAWCA przez wskaźnik szkodowości rozumie wyrażoną w procentach relację odszkodowań wypłaconych w badanym okresie powiększonych o rezerwy szkodowe na koniec okresu badanego do wysokości zapłaconej składki. 3. Stawka za ochronę ubezpieczeniową na podstawie, której WYKONAWCA oszacował swoją cenę obowiązuje przez cały okres trwania niniejszej umowy na niezmienionym poziomie i ma zastosowanie także do zapisów ust. 2 pkt a, z uwzględnieniem zmian składki ubezpieczeniowej dokonanych na podstawie ust. 2 pkt b ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zawiadomienia WYKONAWCY o zajściu wypadku zdarzenia, w terminie 7 dni roboczych od chwili powzięcia informacji o tym zdarzeniu. Powyższy zapis nie obowiązuje w przypadku zgłoszenia szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, gdzie obowiązek zgłoszenia szkody powstaje w ciągu 24 godzin od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu szkody. Strona 2

3 2. Strony umowy ustalają następujące zasady likwidacji szkód zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub upoważnionego przez Niego Brokera: a) WYKONAWCA po otrzymaniu zgłoszenia szkody zobowiązuje się do dokonania oględzin szkody w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody przy współudziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO. b) WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie 3ch dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o przyjęciu zgłoszenia roszczenia oraz określić tryb postępowania i ustalić dokumenty niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie i odpowiedzialność WYKONAWCY, a także podjąć czynności związane z ustaleniem stanu faktycznego zdarzenia i określić wysokość odszkodowania/świadczenia. 3. WYKONAWCA zobowiązany jest spełnić świadczenia (rozumiane jako otrzymanie odszkodowania przez ZAMAWIAJĄCEGO ) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku tj. od dnia zgłoszenia szkody. 4. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WYKONAWCY albo wysokości odszkodowania/świadczenia okazały się niemożliwe świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże część bezsporną odszkodowania/świadczenia WYKONAWCA powinien spełnić w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 5. W przypadku nie przedstawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO faktur, rachunków czy kosztorysów za naprawę zniszczonego czy uszkodzonego mienia WYKONAWCA w celu wywiązania się z terminów określonych w pkt.. 3 i 4 dokonuje wyceny szkody w oparciu o własny kosztorys. Nie pozbawia to ZAMAWIAJĄCEGO możliwości późniejszego udokumentowania kosztów naprawy i dochodzenia należnej kwoty odszkodowania. 6. WYKONAWCA nie będzie potrącał z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania niezapłaconej części składki ani nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od jej opłacenia. 5 1 Brokerem upoważnionym przez ZAMAWIAJĄCEGO do prawidłowego funkcjonowania programu oraz jego bieżącej obsługi jest Leokadia Trębska tel. (046) Osobami upoważnionymi przez WYKONAWCĘ do stałej współpracy z ZAMAWIAJĄCYM przy realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnej likwidacji szkód są:... tel tel O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2 Strona zobowiązana jest powiadomić na piśmie drugą Stronę. Zmiana osób nie stanowi zmiany umowy. 6 WYKONAWCA zobowiązany jest powiadomić obsługującego Brokera o każdej szkodzie, terminie i wysokości wypłaconego ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowania. 7 Strona 3

4 1. W przypadku dokonania zmian nazwy, kompetencji, zakresu działań i stanu majątku ZAMAWIAJĄCEGO wynikających ze zmiany uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub prawnych, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się poinformować o tym fakcie WYKONAWCĘ w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich dokumentów do umów ubezpieczenia potwierdzających stan aktualny. 8 W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy na mocy art. 145 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji gdy: a) zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, c) WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO zgłoszonego na piśmie. 2. WYKONAWCA ma prawo odstąpić od umowy jeżeli: a) ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty składki w terminie 4 tygodni licząc od upływu terminu zapłaty określonego w 4 ust. 1. b) ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Niego. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Ogólne warunki ubezpieczenia dla właściwego rodzaju ubezpieczenia, przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przy czym o ile zachodzi sprzeczność pomiędzy zapisami Ogólnych warunków ubezpieczenia a treścią niniejszej umowy pierwszeństwo mają przepisy umowy. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 13 Strona 4

5 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14 Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta WYKONAWCY. P O D P I S Y WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 5

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt UMOWA o Świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Załącznik 3 OC /CZĘŚĆ I do SIWZ Warunki umowne

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy:

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Uphagena 27, 80-237

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 zawarta w Warszawie, w dniu. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo