Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

2 Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 2 Okres odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania 3 Zgłoszenie roszczenia 3 Wypłata odszkodowania 4 Wyłączenia odpowiedzialności 5 Postanowienia końcowe 5

3 Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) (zwane dalej WU), szczegółowo określają zakres i zasady udzielania Ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka straty finansowej Klientom zawierającym Umowę Kredytu. Definicje 2 Poniższe określenia pisane wielką literą, mają następujące znaczenie: 1. Agent - Getin Noble Bank S.A. wykonujący w imieniu Ubezpieczyciela i na jego rzecz czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego 2. Deklaracja Zgody oświadczenie woli Klienta, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie Ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU; Deklaracja zgody stanowi potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia. 3. Harmonogram harmonogram spłaty wynikający z Umowy Kredytu, ustalony w dniu jej zawarcia. 4. Klient osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, w tym osobowe spółki handlowe, oraz które zawarły Umowę Kredytu i których odpowiednio miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości wynikającej z WU, w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. Odszkodowanie z Umowy AC/Umowy OC kwota wypłacona przez ubezpieczyciela na podstawie Umowy AC/OC z tytułu Szkody Całkowitej, powiększona o Wartość Pozostałości, chyba, że prawo do nich przeszło na ubezpieczyciela z Umowy AC/Umowy OC oraz, w przypadku wariantu GAP Finansowy i GAP Fakturowy, o kwotę udziałów własnych, wszelkiego rodzaju potrąceń i innych odliczeń, jakich dokonał ubezpieczyciel z Umowy AC/Umowy OC. 7. Pojazd pojazd silnikowy w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, ciągnik rolniczy, kombajn, wóz asenizacyjny, bankowóz, motocykl, przyczepa i naczepa, zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, będący przedmiotem Umowy Kredytu i którego numer VIN, a w przypadku braku numeru VIN numer seryjny, wpisany w Deklaracji zgody; na potrzeby niniejszych WU za Pojazd nie uważa się: taksówek bagażowych, innych pojazdów służących do odpłatnego przewozu osób, pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych, pojazdów dla inwalidów, pojazdów używanych w wyścigach lub rajdach oraz pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta. 8. Strata Finansowa w zależności od wariantu ubezpieczenia: TU 1

4 1) GAP Finansowy - różnica pomiędzy kwotą zobowiązania kredytowego pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty Odszkodowania z Umowy AC/Umowy OC, a kwotą wypłaconego Odszkodowania z Umowy AC/Umowy OC, 2) GAP Fakturowy - różnica pomiędzy Wartością Aktualną Pojazdu zgodną z fakturą zakupu, a wyższą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/Umowy OC lub Wartością Pojazdu, 3) GAP Indeksowy - 30% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t i motocykli oraz 20% Wartości Pojazdu - w przypadku pojazdów ciężarowych ładowności pow. 3,5 t. 9. Szkoda Całkowita utrata Pojazdu albo zniszczenie lub uszkodzenie Pojazdu, wskutek którego, decyzją ubezpieczyciela z Umowy AC/Umowy OC naprawa Pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, w wyniku czego Ubezpieczony otrzymał Odszkodowanie z Umowy AC/Umowy OC. 10. Ubezpieczający Expert Ubezpieczenia Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu. 11. Ubezpieczyciel TU z siedzibą we Wrocławiu. 12. Ubezpieczony Klient objęty Ochroną ubezpieczeniową. 13. Umowa AC ubezpieczenie autocasco, obejmujące ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utratę Pojazdu, które obowiązuje w okresie odpowiedzialności, o którym mowa w Umowa OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którym objęty był sprawca Zdarzenia Ubezpieczeniowego. 15. Umowa Kredytu umowa o kredyt na finansowanie lub refinansowanie kosztów zakupu Pojazdu zawarta pomiędzy Getin Noble Bank S.A. a Klientem. 16. Wartość Aktualna Pojazdu ustalona na dzień przystąpienia do ubezpieczenia zgodna z fakturą zakupu, określona w umowie AC lub ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczającego wartość Pojazdu wraz z akcesoriami montowanymi fabrycznie, z wyłączeniem opłat gwarancyjnych, opłat za dostawę, składek ubezpieczeniowych, opłat administracyjnych, opłat za tablice rejestracyjne, a ponadto akcesoriów montowanych przez sprzedawcę chyba, że zostały uwzględnione w cenniku producenta samochodu i wyszczególnione w fakturze zakupu Pojazdu. 17. Wartość Pojazdu rynkowa wartość pojazdu samochodowego o takim samym roczniku, przebiegu i modelu, co Pojazd w dniu całkowitego zniszczenia lub utraty, określona przez Ubezpieczyciela wypłacającego Odszkodowanie z Umowy AC/Umowy OC. 18. Wartość Pozostałości wartość pozostałości Pojazdu po Szkodzie Całkowitej, określona przez Ubezpieczyciela z Umowy AC/Umowy OC. 19. Wiek Pojazdu okres liczony jako pełna liczba lat począwszy od daty pierwszej rejestracji Pojazdu; jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji to wiek Pojazdu liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji. 20. Zdarzenie Ubezpieczeniowe zaistnienie Straty Finansowej. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko zajścia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Straty Finansowej w związku z powstaniem Szkody Całkowitej. 2. W zależności od wybranego i wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji Zgody zakresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela Ochrony ubezpieczeniowej w jednym z następujących wariantów: 1) Wariant I - GAP Finansowy, 2) Wariant II - GAP Fakturowy, 3) Wariant III - GAP Indeksowy. 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za Zdarzenie Ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 4 Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Klient, który łącznie spełnia poniżej określone warunki: 1) ma miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, 2) zawarł Umowę Kredytu, 3) Wiek Pojazdu w dniu złożenia Deklaracji Zgody nie przekracza 13 lat, a wraz z okresem na jaki zawarta jest Umowa Kredytu nie przekracza 15 lat, TU 2

5 4) złożył u Ubezpieczającego podpisaną Deklarację Zgody, 5) Pojazd, którego zakup został sfinansowany ze środków uzyskanych z Umowy Kredytu, objęty jest Umową AC. Okres odpowiedzialności 5 1. Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia okresu Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy AC jednak nie wcześniej niż z dniem podpisania przez Ubezpieczonego Deklaracji Zgody, i trwa przez liczbę miesięcy równą liczbie rat Kredytu oraz dodatkowe 26 dni z zastrzeżeniem ust. 2, jednak nie dłużej niż: 1) 121 miesięcy dla GAP Finansowy i GAP Indeksowy oraz 2) 61 miesięcy dla GAP Fakturowy. 2. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia. W tym celu składa Ubezpieczającemu pisemne oświadczenia woli o rezygnacji, zawierające dane pozwalające na identyfikację osoby składającej oświadczenie i identyfikację Umowy ubezpieczenia, na podstawie której został objęty Ochroną ubezpieczeniową (nr Deklaracji Zgody). Okres odpowiedzialności, w takiej sytuacji kończy się z dniem, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu takie oświadczenie. 3. Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się: 1) z upływem 26 dnia od dnia zakończenia Umowy Kredytu, z dniem ustania ryzyka ubezpieczeniowego (zbycie Pojazdu lub Szkoda Całkowita), 2) z dniem zakończenia Umowy AC, jeżeli nie została zawarta nowa Umowa AC w ramach kontynuacji Ochrony ubezpieczeniowej, 3) z dniem, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji, zgodnie z postanowieniami ust 3, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania 6 1. Suma Ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi ,00 zł, z zastrzeżeniem ust Dla Pojazdów, których Wiek w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego przekracza 10 lat, odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty 1.500,00 zł. 3. Odszkodowanie wypłacane jest w granicach sumy ubezpieczenia, a jego wysokość równa jest Stracie Finansowej, czyli: 1) w wariancie GAP Finansowy - różnicy pomiędzy kwotą zobowiązania kredytowego pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty Ubezpieczonemu Odszkodowania z Umowy AC/OC, a kwotą Odszkodowania z Umowy AC/OC. W przypadku zakończenia Umowy Kredytu - 0,2% początkowej wartości pojazdu, ale nie więcej niż 100 zł, 2) w wariancie GAP Fakturowy - różnicy pomiędzy Wartością Aktualną Pojazdu zgodną z fakturą zakupu, a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/OC lub Wartością Pojazdu, 3) w wariancie GAP Indeksowy: a) 30% Wartości Pojazdu z dnia powstania Szkody Całkowitej w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t i motocykli, b) 20% Wartości Pojazdu z dnia powstania Szkody Całkowitej - w przypadku pojazdów ciężarowych ładowności pow. 3,5 t. Zgłoszenie roszczenia 7 1. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia/wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć: 1) elektronicznie, na stronie:, lub 2) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, lub TU 3

6 3) za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Agenta. Wzór Wniosku o wypłatę świadczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny u Ubezpieczyciela, Agenta i Ubezpieczającego; 2. Zgłaszający szkodę powinien dołączyć następujące dokumenty: 1) dokumenty potwierdzające Szkodę Całkowitą sporządzone przez ubezpieczyciela Umowy AC/Umowy OC, potwierdzające: Wartość Pojazdu na dzień powstania Szkody Całkowitej, wyliczenie Szkody Całkowitej, wypłatę Odszkodowania z Umowy AC/Umowy OC, Wartość Pozostałości, 2) kopię dowodu rejestracyjnego Pojazdu, 3) kopię faktury zakupu Pojazdu, 4) kopię polisy potwierdzającej zawarcie Umowy AC, 5) inne dokumenty, których zażąda Ubezpieczyciel, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę, wysokości odszkodowania, ustalenia uprawnionego, chyba, że zgłaszający szkodę jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać. 3. Na wezwanie Ubezpieczyciela Ubezpieczony obowiązany jest do udzielenia Ubezpieczycielowi upoważnienia do zapoznania się z aktami szkody prowadzonej przez ubezpieczyciela Umowy AC/Umowy OC. 4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem, przygotowaniem, doręczeniem przez Ubezpieczonego Ubezpieczycielowi wymaganych dokumentów ponosi Ubezpieczony. 5. Brak kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 2, może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie Ubezpieczyciel w terminie 7 dni informuje pisemnie lub drogą elektroniczną Ubezpieczonego i Ubezpieczającego o otrzymaniu zawiadomienia oraz informuje, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela. 7. W przypadku, gdy dokumenty dostarczone do Ubezpieczyciela nie są wystarczające do ustalenia odpowiedzialności, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości odszkodowania. Ubezpieczyciel zastrzega sobie także prawo do uzyskania koniecznych informacji lub materiałów od sądów, policji, prokuratury lub innych organów i instytucji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 8. Ubezpieczyciel w szczególnych przypadkach może zażądać dostarczenia oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela kopii dokumentów. Wypłata odszkodowania 8 1. Odszkodowanie należne jest Ubezpieczonemu. 2. Należne odszkodowanie Ubezpieczyciel wypłaca na podstawie otrzymanych informacji i dokumentów, o których mowa w 7 w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, Ubezpieczonego i Ubezpieczającego, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 5. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Ubezpieczonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Ubezpieczony może żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 6. Udzielenie przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę odszkodowania lub Ubezpieczonego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia Ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela. TU 4

7 Wyłączenia odpowiedzialności 9 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy Ubezpieczony nie otrzymał Odszkodowania z Umowy AC/Umowy OC; 2. W sytuacji, gdy Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do Odszkodowania z Umowy AC/OC zobowiązany jest do zwrotu Odszkodowania z Umowy AC/OC, zobowiązany jest również do poinformowania o tym fakcie Ubezpieczyciela. Wypłacone przez Ubezpieczyciela odszkodowanie również podlega zwrotowi, a jeżeli nie zostało jeszcze wypłacone, nie jest należne. Postanowienia końcowe Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi warunkami powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowią inaczej. 2. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 4. Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji osobiście lub przez pełnomocnika odpowiednio Ubezpieczycielowi, Ubezpieczającemu lub Agentowi w formie elektronicznej lub pisemnej na adresy wskazane w Deklaracji Zgody lub na stronie internetowej Ubezpieczającego, Ubezpieczyciela lub Agenta lub bezpośrednio w siedzibie Ubezpieczającego, Ubezpieczyciela lub w placówce Agenta. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 90 dni od daty wpływu reklamacji. 6. Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 2. Niniejsze WU mają zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2015 r. TU 5

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 20.11.2012 roku (dalej: Umowa)

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a. POŻYCZKA GOTÓWKOWA 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. KARTY KREDYTOWE 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. COMFORT SHOPPING AND TRAVEL (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo