Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: a: z siedzibą w..., ul.... zarejestrowanym w... z kapitałem zakładowym... złotych, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 1

2 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia: do dnia: z uwzględnieniem zapisów 5 umowy. 2. Wyłącznym przedstawicielem Ubezpieczającego w sprawach objętych niniejszą Umową jest Broker Ubezpieczeniowy Pool Broker Sp. z o.o., posiadający licencję PUNU nr 990/1, zwany dalej Brokerem, który działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie pisemnego upowaŝnienia. 3. Strony umowy oświadczają, Ŝe będą dokładały naleŝytej staranności w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy. 2 Przedmiot ubezpieczenia 1. Niniejsza umowa ustala warunki ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów naleŝących do Powiatu Tomaszów Lubelski i jednostek podległych. 3 Zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczenia, o których mowa w 2 obejmują: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej OC; 2) ubezpieczenie pojazdów lądowych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zwane dalej Auto Casco; 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów Zwane dalej NNW; 4) ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance. 2

3 4 Warunki ubezpieczenia 1. Z zastrzeŝeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 1) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz ze zm.); 2) Ogólne lub/i szczegółowe warunki ubezpieczenia autocasco, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz postanowienia niniejszej Umowy; 3) Ogólne lub/i szczegółowe warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów pojazdów mechanicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Umowy; 4) Ogólne lub/i szczegółowe warunki ubezpieczenia Assistance, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 2. Integralną częścią Umowy jest: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy. 2) Oferta ubezpieczenia złoŝona przez Wykonawcę w dniu. Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer, stanowiąca załącznik numer 6 do Umowy. 5 Szczegółowe wymagania dotyczące ubezpieczenia OC 1. Wykonawca przyjmie zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). 3

4 2. W przypadku zmiany przepisów prawa określających wysokość sum gwarancyjnych Wykonawca będzie zawierał umowy ubezpieczeniowe na poszczególne pojazdy na sumy gwarancyjne obowiązujące na moment zawierania tych umów. 3. Ubezpieczeniem zostają objęte wszystkie pojazdy wymienione w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr... w terminach zgodnych z ekspiracją dotychczasowych polis. 4. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC od chwili zgłoszenia pojazdu na okres 12 miesięcy. Składka z tytułu ubezpieczenia OC jest płatna jednorazowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia polisy bądź potwierdzenia do polisy. W przypadku opłaty składki w 2 ratach termin płatności będzie ustalany według następującego schematu: 1) pierwsza rata jest płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia polisy bądź potwierdzenia do polisy, 2) druga rata składki jest płatna w terminie 6 miesięcy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. 6 Szczegółowe wymagania dotyczące ubezpieczenia Auto Casco 1.1. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w pojazdach w wyniku: uszkodzeń lub utraty pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi zatopienia lub zalania, uderzenia pioruna, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieŝ pojazdu, jego części lub jego wyposaŝenia lub uszkodzenie pojazdu w następstwie kradzieŝy, działania osób trzecich, w tym równieŝ włamania, uszkodzeń pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia, uszkodzeń w związku z ruchem i postojem pojazdu, uszkodzeń pojazdu lub jego wyposaŝenia w czasie akcji ratowania Ŝycia lub zdrowia ludzkiego. 4

5 1.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczeniem zostają objęte pojazdy wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ, dla których w kolumnie zakres ubezpieczenia występuje skrót AC. Termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej będzie zgodnych z ekspiracją dotychczasowych polis Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Auto Casco od daty określonej we wniosku Zamawiającego. Data ta jednaka nie będzie wcześniejsza niŝ data wpłynięcia wniosku do Wykonawcy Suma ubezpieczenia pojazdów objętych ubezpieczeniem Auto Casco określa się: dla pojazdów fabrycznie nowych (za które uznaje się pojazdy do 6 miesiąca eksploatacji liczonego od dnia I rejestracji pojazdu) - wartość fakturową dla pojazdów powyŝej 6 miesięcy eksploatacji wartość rynkowa pojazdu, określona przez Zamawiającego, ustalona na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem cech indywidualnych, w szczególności: roku produkcji, wyposaŝenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu. Wartość rynkowa pojazdu jest ustalana w oparciu o system Eurotax lub miesięcznik Info-Ekspert Wykonawca uznaje za wystarczające sprawne zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zamontowane w pojazdach ubezpieczonych w zakresie Auto Casco zgodnie z następującymi zasadami: Samochody osobowe, cięŝarowe o ładowności do 2,5 tony, cięŝarowoosobowe, terenowe i mikrobusy: wartość pojazdu od zł (brutto) do zł (brutto) jedno zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe, od zł (brutto) do zł (brutto) dwa zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe, powyŝej zł (brutto) trzy zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe Samochody cięŝarowe o ładowności powyŝej 2,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe: 5

6 wartość pojazdu powyŝej zł (brutto) - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe Motocykle: wartość pojazdu powyŝej zł (brutto) jedno zabezpieczenie przciwkradzieŝowe 1.7. Wykonawca uznaje, iŝ sprawny immobiliser, autoalarm, blokada skrzyni biegów, system lokalizacji i odnajdywania pojazdu itp. są wystarczającym zabezpieczeniem przeciwkradzieŝowym Pojazdy znajdujące się obecnie na stanie Zamawiającego, dla których zachowana zostanie ciągłość ubezpieczenia Auto Casco niezaleŝnie od zakładu ubezpieczeń, w którym są obecnie ubezpieczone, będą przyjęte do ubezpieczenia z uznaniem zabezpieczeń za wystarczające W przypadku pojazdów nowo przyjętych do ubezpieczenia Auto Casco, które nie spełniają wymogów zabezpieczeń określonych w pkt niniejszego załącznika, Wykonawca uzna zabezpieczenia za wystarczające, przy czym będzie mógł zastosować za to dodatkową zwyŝkę w wysokości maksymalnie 5% składki Odszkodowanie będzie płatne bez potrącenia udziałów własnych (franszyzy redukcyjnej) Odszkodowanie będzie płatne bez potrącenia amortyzacji części z wyłączeniem ogumienia Zamawiający wymaga, aby stosowne zapisy Ogólnych lub/i Szczególnych Warunków Ubezpieczenia precyzowały wielkość franszyzy integralnej w wysokości nie większej niŝ 300 zł W przypadku szkody suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji Rozliczenie szkód częściowych moŝe być realizowane na rachunek Ubezpieczonego lub na rachunek zakładu naprawczego. O wyborze wariantu decyduje Zamawiający Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nieposiadających waŝnego badania technicznego pojazdu, o ile od dnia upływu terminu waŝności badania technicznego nie upłynęło więcej niŝ 30 dni, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność w przypadku, gdyby pojazd uszkodzony wcześniej wskutek zdarzenia, którego koszt likwidacji przewyŝszał 6

7 ustaloną w obowiązujących przepisach granicę narzucającą wykonanie badań technicznych po szkodzie, takowych badań nie posiadał Brak ograniczeń w wypłacie odszkodowania w związku z popełnionym, przez kierującego pojazdem wykroczeniem drogowym takim jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyŝowanie przy czerwonym świetle, nieprzestrzegania znaku STOP, przekroczenia dozwolonej prędkości, rozmowa przez kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w pojeździe powstałe wskutek wjechania przez pojazd w nierówność na drodze (tzw. dziura ) Wykonawca obejmie ubezpieczenie Auto Casco wszystkie pojazdy które są stosowane bądź te, które będą stosowane do nauki jazdy, w takim samym zakresie ubezpieczenia jak pozostałe pojazdy. Wykonawca nie będzie stasował z tego tytułu dodatkowych zwyŝek Pojazdy włączane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy generalnej, kupowane, jako fabrycznie nowe będą przyjęte do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej Pojazdy znajdujące się obecnie na stanie Zamawiającego, dla których zachowana zostanie ciągłość ubezpieczenia Auto Casco niezaleŝnie od zakładu ubezpieczeń, w którym są obecnie ubezpieczone, będą przyjęte do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej Zakres pokrycia ubezpieczeniowego jest jednakowy dla wszystkich pojazdów Składka z tytułu ubezpieczenia Auto Casco płatna jest jednorazowo. Jednak na wniosek Zamawiającego składka będzie rozłoŝona na dwie raty, za która Wykonawca moŝe zastosować zwyŝkę niewyŝszą niŝ 5% składki płatnej jednorazowo. 7 Szczegółowe wymagania dotyczące ubezpieczenia NNW 2. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów pojazdów będących własnością lub w posiadaniu Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. 7

8 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę i pasaŝerów ubezpieczonych pojazdów w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianą przez producenta pojazdu. 4. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków (w tym takŝe następstwa zawałów serca i udarów mózgu występujących nagle i nie spowodowanych stanem chorobowym) polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku z uŝytkowaniem pojazdów mechanicznych na terytorium RP oraz za granicą. 5. Zamawiający określa sumę ubezpieczenia na jedną osobę w wysokości ,00 zł. 6. Ubezpieczeniem zostają objęte pojazdy wymienione w załączniku nr 2. do SIWZ w terminach zgodnych z ekspiracją dotychczasowych polis. 7. Składka z tytułu ubezpieczenia NNW będzie płatna jednorazowo. 8 Szczegółowe wymagania dotyczące ubezpieczenia Assistance 1. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje koszty natychmiastowej pomocy dla pojazdów będących własnością lub w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie z wykazem pojazdów zawartym w wykazie pojazdów (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 2. Ubezpieczenie Assistance obejmuje tylko samochody osobowe. 3. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela natychmiastowej pomocy w związku z: 1) wystąpieniem w pojeździe szkody objętej zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) uniemoŝliwiającej kontynuowanie podróŝy lub powrót do miejsca siedziby Ubezpieczonego, 2) wystąpieniem w pojeździe awarii uniemoŝliwiającej kontynuowanie podróŝy lub powrót do miejsca siedziby Ubezpieczonego, 3) unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urządzeń) słuŝących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opon, jak równieŝ braku paliwa w zbiorniku pojazdu. 8

9 4. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ponato następujące świadczenia; 1) organizację i pokrycie kosztów naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych uŝytych do naprawy i paliwa) 2) gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest moŝliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, Ubezpieczyciel organizuje holowanie pojazdu do punktu obsługi lub siedziby Ubezpieczonego; 3) W przypadku objęcia ubezpieczeniem AC bezskładkowo dołącza się do ubezpieczenia, ubezpieczenie Assistance w wariancie podstawowym. 9 Termin realizacji i zasady polisowania 1. Termin realizacji umowy obejmuje okres od r. do dnia r. 1) w przypadku gdy okres ubezpieczenia będzie krótszy niŝ 12 miesięcy, Wykonawca wyliczy składkę z uwzględnieniem faktycznie udzielanego czasu ochrony w systemie pro rata temporis. 2) Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany wartości i ilości posiadanych pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia, w wyniku zbycia przedmiotu ubezpieczenia lub zakupu nowego pojazdu. Dla składników nowonabytych okres ubezpieczenia będzie się rozpoczynał z dniem wskazanym we wniosku i był zawierany na czas 12 miesięcy. 10 Sumy ubezpieczenia 1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego są zgodne z przepisami prawa na dzień wystawienia umowy ubezpieczeniowej na poszczególne pojazdy. 2. Suma ubezpieczenia pojazdów lądowych od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Auto Casco odpowiada wartościom rynkowej określonej na dzień przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasaŝerów wynosi ,00 PLN na jedną osobę. 9

10 11 Dokumenty ubezpieczeniowe 1. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczeń, o których mowa w 3 są polisy ubezpieczeniowe. 2. Przyjmowanie nowych składników majątku lub wyłączanie z ubezpieczenia będzie się odbywało w formie aneksu do polisy ubezpieczenia wystawionej dla konkretnego ryzyka. 3. Strony uzgadniają, Ŝe czynności, o których mowa w 10 ust. 2 będą dokonywane w oparciu o pisemny wniosek brokera. 4. Strony dopuszczają moŝliwość złoŝenia przedmiotowego wniosku równieŝ za pośrednictwem innych powszechnie dostępnych środków przekazu w tym fax., Ubezpieczyciel wystawi jedną polisę zbiorczą dla ryzyka Odpowiedzialności Cywilnej i jedną polisę zbiorczą dla ubezpieczenia Auto Casco oraz przygotuje potwierdzenia zawarcia ww. ubezpieczeń do kaŝdego pojazdu odrębnie. 12 Płatność składki 1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (składka) w wysokości:... PLN. 2. Stawki ustalone w Ofercie stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy nie ulegają zmianom przez cały okres realizacji zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 3. Stawki ustalone w ofercie o której mowa w ust. 2 będą miały zastosowanie do zamówień uzupełniających. 4. Brak wpłaty przez Zamawiającego składki w terminie nie powoduje wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca wezwie pisemnie do dokonania wpłaty zaległej składki wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy termin 7 dni. W przypadku nie dokonania wpłaty w przedłuŝonym terminie, Wykonawca zawiesi ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia składki. 10

11 Zapis nie dotyczy Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 13 Zasady zgłaszania i likwidacji szkód 1. Strony umowy uzgadniają, iŝ zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia wiadomości o niej. 2. Ogólne warunki dotyczące sytuacji niezawiadomienia o szkodzie w terminie będą miały zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy brak zawiadomienia miał wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. 3. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności likwidacji szkody bez zbędnej zwłoki. 4. Wypłata naleŝnego odszkodowania nastąpi najpóźniej w ciągu 30-tu dni od daty zgłoszenia szkody pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający w tym terminie, bez zbędnej zwłoki, dostarczy dokumenty niezbędne do likwidacji szkody, określone przez Ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel zaŝąda ich, nie później jednak niŝ w ciągu 3 dni od daty dostarczenia dokumentów o których mowa w ust. 4, wyznaczając termin nie krótszy niŝ 5 dni na ich dostarczenie. JeŜeli dodatkowe dokumenty, po wyjaśnieniach, okaŝą się niewystarczające, Wykonawca po raz ostatni zaŝąda uzupełnienia dokumentów z zachowaniem terminów określonych w niniejszym punkcie. 6. JeŜeli w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŝliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, jednakŝe bezsporną część odszkodowania Wykonawca wypłaca w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 7. W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie będzie potrącał z kwoty odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych. 11

12 14 Stawki i składki ubezpieczeniowe 1. Składka za ubezpieczenie została wyliczona z zastosowaniem stawek zamieszczonych w ofercie Wykonawcy nr... z dnia Stawki, o których mowa w paragrafie poprzedzającym będą miały zastosowanie przy ubezpieczaniu nowych pojazdów (doubezpieczenie). 3. Przyjęcie do ubezpieczenia nowonabytych pojazdów będzie się odbywało z zastosowaniem stawek zawartych w Ofercie z dnia.. oraz taryfikatorów Wykonawcy z dnia złoŝenia oferty 15 Postanowienia końcowe 1. Umowa została zawarta na czas oznaczony. 2. Wykonawca uznaje, Ŝe otrzymał odpowiedź na kaŝde pytanie, które zadał i są mu znane wszystkie okoliczności niezbędne do oceny ryzyka. 3. Wykonawca zobowiązany jest względem Zamawiającego do bezzwłocznego informowania i udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu likwidacji szkody w szczególności o terminie ostatecznej likwidacji szkody i wypłacie naleŝnego odszkodowania. 4. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności 5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawartej umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12

13 8. Rozwiązanie niniejszej umowy nie powoduje wygaśnięcia umów ubezpieczenia zawartych w trakcie jej obowiązywania 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla brokera. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA BROKER Wykaz załączników: 1. Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy złoŝona w dniu... do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer...; 2. Załącznik nr 2 - Ogólne i/lub Szczególne warunki ubezpieczenia Autocasco...; 3. Załącznik nr 3 - Ogólne i/lub Szczególne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów pojazdów mechanicznych...; 4. Załącznik nr 4 - Ogólne i/lub Szczególne warunki ubezpieczenia Assistance 5. Załącznik nr 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr Załącznik nr 6 - Oferta ubezpieczenia złoŝona przez Wykonawcę w dniu. 13

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo