Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny, zwanym dalej programem FordProgram Specjalny, określonym w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej warunkami, Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna, zwane dalej Allianz, zawiera umowy ubezpieczenia wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych dealerów Forda z: 1) nabywcami nowych i używanych samochodów marki Ford do końca ósmego roku ich eksploatacji włącznie, liczonego od dnia pierwszej rejestracji, pod warunkiem zakupienia ubezpieczanego pojazdu jako nowego w sieci autoryzowanych dealerów Ford na terenie Polski; 2) nabywcami nowych pojazdów innych marek, pod warunkiem zakupienia pojazdu jako nowego w sieci autoryzowanych dealerów danej marki na terenie Polski; 3) nabywcami używanych pojazdów innych marek do końca ósmego roku eksploatacji włącznie, liczonego od dnia pierwszej rejestracji, o ile zostały one sprzedane jako pojazdy fabrycznie nowe w sieci autoryzowanych dealerów danej marki na terenie Polski; 4) nabywcami używanych pojazdów marki Ford, sprowadzonych z zagranicy przez autoryzowanych dealerów Forda, których okres eksploatacji nie przekroczył ósmego roku, liczonego od dnia pierwszej rejestracji; 5) nabywcami nowych i używanych pojazdów innych marek, sprowadzonych z zagranicy przez autoryzowanych dealerów Forda, których okres eksploatacji nie przekroczył ósmego roku, liczonego od dnia pierwszej rejestracji; - z uwzględnieniem postanowień 4 niniejszych szczególnych warunków ubezpieczeń. 2. FordProgram Specjalny obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym, zwane dalej ubezpieczeniem Zielonej Karty; 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem NNW; 4) ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży pełny zakres, zwane dalej ubezpieczeniem Autocasco; 5) ubezpieczenie Car Assistance; 6) ubezpieczenie Mini Car Assistance; 7) ubezpieczenie Informacja Prawna. 3. W ubezpieczeniach komunikacyjnych oferowanych w ramach programu FordProgram Specjalny zastosowanie mają odpowiednio następujące warunki ubezpieczenia: 1) w zakresie ubezpieczenia OC ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, określone w Ustawie z dn

2 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z dn r. z późn. zm.); 2) w zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 100/2007 z dnia 11 lipca 2007 r.; 3) w zakresie ubezpieczenia NNW ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte uchwałą zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 73/2007 z dnia 11 lipca 2007 r.; 4) w zakresie ubezpieczenia Autocasco ogólne warunki ubezpieczenia autocasco, przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 62/2009 z dnia 18 maja 2009 r., zwane dalej w skrócie o.w.u. autocasco, z uwzględnieniem następujących zmian (warunki szczególne): a) pod pojęciem suma ubezpieczenia rozumie się kwotę ustaloną na podstawie deklaracji Ubezpieczającego we wniosku stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Allianz, przy czym: - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia; w przypadku pojazdów fabrycznie nowych za wartość rynkową uznaje się wartość potwierdzoną fakturą nabycia; - ustalenie, na wniosek właściciela pojazdu lub osoby zawierającej umowę na jego rzecz, sumy ubezpieczenia niższej niż wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia powoduje pomniejszenie odszkodowania w proporcji zgodnie z 9 ust. 5 o.w.u. autocasco; - w przypadku pojazdów fabrycznie nowych, jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT przy nabyciu pojazdu, suma ubezpieczenia pojazdu jest ustalana po pomniejszeniu rynkowej wartości pojazdu o naliczony podatek VAT; - w przypadku pojazdów fabrycznie nowych, jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT przy nabyciu pojazdu, suma ubezpieczenia pojazdu może zostać ustalona wraz z podatkiem VAT, na pisemny wniosek Ubezpieczającego, b) wartość rynkową pojazdu w dniu zawarcia umowy ustala się w trybie 1 ust. 7 o.w.u. autocasco na podstawie katalogu INFO-EXPERT; c) suma ubezpieczenia a wypłata odszkodowania: - jeżeli suma ubezpieczenia pojazdu została ustalona wg wartości pojazdu netto odszkodowanie wypłacone będzie bez podatku VAT, - jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona wg wartości pojazdu brutto odszkodowanie wypłacone będzie wraz z podatkiem VAT, z zastrzeżeniem 9 ust. 10 o.w.u. autocasco; - w odniesieniu do płatników podatku VAT jeśli Umowa została zawarta według wartości brutto odszkodowanie może zostać wypłacone w kwocie brutto, pod warunkiem przekazania do Allianz oryginalnych faktur, z zastrzeżeniem 9 ust. 10 o.w.u. autocasco; d) wyposażenie wyszczególnione w 1 ust. 16 o.w.u. autocasco, zakupione w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, o wartości do 15% sumy ubezpieczenia pojazdu, 2

3 może być ubezpieczone za pośrednictwem dealera Forda po złożeniu wniosku z wyszczególnieniem zamontowanego wyposażenia; o ile wartość wyposażenia ma wpływ na zwiększenie wartości pojazdu, składkę ubezpieczeniową za ubezpieczenie takiego wyposażenia oblicza się, biorąc pod uwagę różnicę sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy do wartości pojazdu uwzględniającej zamontowane wyposażenie; włączenie do zakresu ochrony wyposażenia, o którym mowa powyżej, jest uzależnione od złożenia stosownego wniosku, niezależnie od jego wartości; e) podstawą ustalania wysokości odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową w okresie sześciu miesięcy od dnia pierwszej rejestracji ubezpieczonego fabrycznie nowego pojazdu marki Ford jest wartość fakturowa pojazdu; f) w ubezpieczeniu pojazdów marki Ford dodatkowy udział własny ubezpieczonego w szkodzie częściowej wynosi 10%, a każde z wypłaconych odszkodowań pomniejsza sumę ubezpieczenia przyjętą w rocznym okresie ubezpieczenia o kwotę wypłaconą; w przypadku gdy uszkodzenia naprawione zostają w warsztacie/warsztatach posiadających techniczną autoryzację Forda, oba ww. postanowienia nie mają zastosowania; g) do 9 ust. 10 o.w.u. autocasco dodaje się pkt 4 o treści: w ubezpieczeniu pojazdów marki Ford z zastosowaniem udziału własnego w wysokości 10% ; h) w ubezpieczeniu pojazdów innych marek, o których mowa w 1 pkt 2, 3 i 5 niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, nie stosuje się redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania; i) wymaganymi przy zawarciu umowy urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą są: osobowego o wartości brutto do złotych jedno elektroniczne atestowane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; osobowego o wartości brutto od złotych do złotych dwa niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno montowane fabrycznie; osobowego o wartości brutto od złotych do złotych dwa niezależne elektroniczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno montowane fabrycznie; osobowego o wartości brutto powyżej złotych dodatkowo trzecie zabezpieczenie system zdalnego alarmowania i lokalizacji; - w pojazdach Ford Transit jedno zabezpieczenie elektroniczne; Za spełniające powyższe wymagania będą uznawane jedynie zabezpieczenia montowane fabrycznie i/lub posiadające atest Polskiego Instytutu Motoryzacji, Politechniki Świętokrzyskiej lub Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. j) nie mają zastosowania następujące postanowienia o.w.u. autocasco: - 1 ust. 13; - 2 ust. 3; - 4 ust. 1 pkt 8 ppkt a), c), d), pkt 19; - 5 ust. 6, 14, 15; - 6 ust. 2; - 9 ust. 15, ust. 19 pkt 5; 3

4 k) 7 o.w.u. autocasco otrzymuje brzmienie: 1. Właściciel pojazdu zachowuje uprawnienie do obniżki składki, jeśli okres przerwy w ubezpieczeniu nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. 2. Okres przerwy w ubezpieczeniu powyżej 12 miesięcy powoduje zmniejszenie uprawnień do zniżki poprzez przemieszczenie o jedną grupę wyżej w tabeli klas taryfowych. 3. Po złożeniu pisemnego oświadczenia woli małżonkowie mogą oddzielnie otrzymać zniżki (podwyżki) za bezszkodowy (szkodowy) przebieg. Sposób naliczania zniżek (podwyżek) wynikający z oświadczenia woli obowiązuje przez cały okres ubezpieczania się w Allianz i dotyczy wszystkich ubezpieczanych pojazdów. 4. Prawo do zniżek lub też obowiązek opłaty składki z podwyżką nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nowym właścicielem pojazdu jest małżonek poprzedniego właściciela. 5) w zakresie ubezpieczenia Car Assistance ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 105/2007 z dnia 13 lipca 2007 r., z uwzględnieniem następujących zmian (warunki szczególne): a) w przypadku uszkodzenia pojazdu na terenie Polski Allianz pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego zgodnie z o.w.u. Car Assistance; - za pojazd uszkodzony w zdarzeniu objętym ochroną w ramach ubezpieczenia Autocasco przysługuje pojazd zastępczy na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż cztery dni; - pojazd zastępczy przysługuje również poszkodowanemu ubezpieczonemu w Allianz, który likwiduje szkodę z OC sprawcy na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż cztery dni; b) w przypadku szkody kradzieżowej lub całkowitej na terenie Polski Allianz pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego na okres maksymalnie czterech dni; 6) w zakresie ubezpieczenia Mini Car Assistance ogólne warunki ubezpieczenia Mini Car Assistance, przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 69/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. 7) w zakresie ubezpieczenia Informacja Prawna ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 15/2009 z dnia 5 lutego 2009 r Ochroną ubezpieczeniową w ramach programu FordProgram Specjalny nie mogą być obejmowane pojazdy: 1) używane, których właściciele/użytkownicy zgłosili w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia więcej niż dwie szkody z tytułu Autocasco; 2) niespełniające wymogów zamontowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą określonych w 3 ust. 4 pkt i) niniejszych warunków. 2. Ubezpieczeniem na warunkach programu FordProgram Specjalny mogą być objęte pojazdy używane jako taksówki, służące do przewozu pasażerów za opłatą, służące do nauki jazdy, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej określonej w taryfie składek z dnia zawarcia umowy. 4

5 3. Ubezpieczeniem na warunkach programu FordProgram Specjalny mogą być objęte pojazdy służące do wynajmu długoterminowego (powyżej jednego roku), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki określonej w taryfie składek z dnia zawarcia umowy. 4. Ubezpieczeniem na warunkach programu FordProgram Specjalny mogą być objęte pojazdy służące do wynajmu krótkoterminowego (rent a car), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki określonej w taryfie składek z dnia zawarcia umowy. 5. Ubezpieczeniem na warunkach programu FordProgram Specjalny mogą być objęte pojazdy leasingowane, za opłatą dodatkowej składki określonej w taryfie składek z dnia zawarcia umowy Ubezpieczenia fabrycznie nowych pojazdów w ramach programu FordProgram Specjalny są zawierane i rozpoczynają swój okres ochrony najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu. 2. W programie FordProgram Specjalny poszczególne ubezpieczenia, wchodzące w skład danego pakietu ubezpieczeń, zawierane są zawsze łącznie na roczny okres ubezpieczenia. Pakiet jest nierozłączny, to znaczy nie ma możliwości wyłączenia z pakietu któregokolwiek z rodzajów ubezpieczeń lub zawarcia na warunkach programu wybranych rodzajów ubezpieczeń. 3. W przypadku przerwy w ubezpieczeniu, trwającej nie dłużej niż 30 dni, istnieje możliwość jego kontynuacji w ramach programu FordProgram Specjalny za zgodą Allianz, pod warunkiem iż w okresie przerwy w ubezpieczeniu nie nastąpiło żadne zdarzenie, za które Allianz byłby zobowiązany do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań i zostanie to poświadczone przez ubezpieczającego złożonym na piśmie oświadczeniem oraz po wykonaniu przez rzeczoznawcę oceny stanu technicznego i dokumentacji fotograficznej pojazdu Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo lub w dwóch ratach, z zastrzeżeniem: 2. W przypadku płatności składki ubezpieczeniowej w dwóch ratach, pierwsza rata obejmuje składkę za następujące rodzaje ubezpieczeń w całości: OC, Zielonej Karty, NNW, Mini Car Assistance i Informacja Prawna, oraz w części składkę za ubezpieczenie Autocasco i Car Assistance. Druga rata obejmuje pozostałą część za ubezpieczenie: Autocasco i Car Assistance 3. Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia Zielonej Karty, wydawanej jednorazowo na cały roczny okres ubezpieczenia pokrywający się z okresem ubezpieczenia pakietowego, jest zawarta w cenie pakietu. 4. W ubezpieczeniu zawieranym w ramach programu FordProgram Specjalny stawki składki ubezpieczeniowej uzależnione są od modelu pojazdu, strefy, w której rejestrowany jest pojazd oraz od nabytych uprawnień do zniżek za bezszkodową jazdę, potwierdzoną w bazie danych Allianz zaświadczeniem wydanym przez poprzedniego ubezpieczyciela lub pisemnym oświadczeniem złożonym przez właściciela pojazdu lub osobę przez niego upoważnioną: 5

6 1) Jeżeli ubezpieczający podał nieprawdziwe dane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, które miały wpływ na wysokość składki, Allianz może zażądać przedstawienia stosownego zaświadczenia potwierdzającego przyznane zniżki. a) W przypadku niedostarczenia stosownego zaświadczenia Allianz ma prawo po uprzednim wezwaniu do zapłaty żądania dopłaty udzielonej zniżki wraz z odsetkami lub potrącenia ww. kwoty z należnego odszkodowania Autocasco, wyznaczając wysokość dopłaty poprzez różnicę pomiędzy składką naliczoną a składką obliczoną bez zniżek. b) W przypadku oświadczenia nieprawdziwych danych Allianz ma prawo po uprzednim wezwaniu do zapłaty żądania dopłaty udzielonej zniżki wraz z odsetkami lub potrącenia ww. kwoty z należnego odszkodowania Autocasco, wyznaczając wysokość dopłaty poprzez różnicę pomiędzy składką naliczoną a składką obliczoną w oparciu o zaświadczenie/ zaświadczenia z poprzedniego zakładu ubezpieczeń/ zakładów ubezpieczeń. 5. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej przez niego składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Szkody w programie FordProgram Specjalny można zgłaszać w następujący sposób: 7. 1) za pośrednictwem autoryzowanego serwisu FORDA, z wyłączeniem szkód kradzieżowych, które należy zgłaszać bezpośrednio do TU Allianz Polska S.A.; 2) telefonicznie: a) w przypadku awarii samochodu lub wypadku: FordPomoc tel ; b) w celu zgłoszenia szkody: FordUbezpieczenia Likwidacja Szkód tel lub infolinia: (w tym również szkody powstałe poza granicami RP); 3) osobiście w Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka Allianz właściwej dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej/ubezpieczonej lub jednostki właściwej dla miejsca postoju samochodu. 8. Postanowienia niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami wyżej wskazanych warunków ogólnych. 9. Niniejsze warunki szczególne zostały przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 z dnia 18 maja 2009 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2009 r. Warszawa, dnia roku. Paweł Dangel... Prezes Zarządu Piotr Dzikiewicz... 6

7 Wiceprezes Zarządu Michael Müller... Wiceprezes Zarządu Jerzy Nowak... Wiceprezes Zarządu Stanisław Borkowski... Członek Zarządu Zbigniew Świątek... Członek Zarządu 7

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne. Definicje................................... 1 2 Przedmiot ubezpieczenia..........................................

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu

Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia straty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct Obowiązuje od 9 lutego 2015 roku generali.pl Generali T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Direct Spis treści 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 września 2009-1 - SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2010) Część I Część II - DEFINICJE I ZAKRES OCHRONY - UMOWA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo