Wyniki finansowe 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe 2014"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe marca 2015

2 Agenda 01 Biznes w Wyniki finansowe roczne Dywidenda za rok Program skupu akcji 05 Outlook

3 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie powyżej wzrostu rynku IT Wzmocnienie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych Pozyskanie nowych kontraktów dystrybucyjnych w regionie Zakup spółki isource dystrybucja Apple w Polsce Najniższe historycznie zadłużenie Grupy (wskaźnik dług netto / EBITDA wynosi 0,7) ABC Data numerem jeden wśród firm informatycznych w Polsce (wg. Computerworld) ABC Data Dystrybutorem Roku 2014 firmy Dell 3

4 ABC Data obecnie Kluczowy gracz w obszarze dystrybucji w Polsce i w regionie CEE Najnowocześniejsze narzędzia e-commerce Najszersze portfolio produktowe Kilkanaście tysięcy klientów w regionie CEE Silna pozycja finansowa Grupy Umowy z wszystkimi kluczowymi globalnymi vendorami Najlepsze w branży parametry logistyczne (99,9% kompletacji; najpóźniejszy cut-off dla zamówień w obszarze CEE) Konkurencyjne czasy dostaw w Polsce (4 24h) i najlepsze w branży dostawy w obszarze CEE (24 48h) Łącznie 40 tys. m 2 powierzchni magazynowej w 3 punktach w Europie Operacje w 9 krajach europejskich, eksport do 43 krajów na świecie 4

5 01 Biznes w 2014

6 Biznes w 2014 isource (spółka w ramach Grupy Kapitałowej) liderem dystrybucji Apple w Polsce ABC Data największym dystrybutorem Della w CEE Istotny wzrost biznesu w obszarach gamingu: przygotowanie lokalizacji Call of Duty: Advanced Warfare Rozszerzenie kontraktów np. Electronic Arts, Ricoh na region CEE 6

7 Biznes w 2014 Rozwój nowych obszarów biznesowych i usług: Druk 3D Usługi z wartością dodaną w tym m. in. doradztwo inżynierskie w obszarach urządzeń sieciowych i serwerów Usługi wynajmu druku Trackimo Drony 7

8 Rośniemy znacznie szybciej niż rynek Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) % % Wzrost sprzedaży głównie w związku z ekspansją geograficzną i poszerzeniem oferty produktowej 8

9 Intensywna ekspansja zagraniczna Przychody ze sprzedaży wg. kierunków geograficznych Polska +9% Kraje ABC Data % 9,4% Pozostałe UE % % Pozostałe % % Region Europy Środkowej i Wschodniej solidny wzrost 9%, powyżej wzrostu rynku Wysoka dynamika wzrostu w pozostałych krajach 9

10 Rośniemy w najbardziej perspektywicznych obszarach 0,4% Pozostałe Rok 2013 Rok ,0% PC Tablets 0,5% 3,0% Pozostałe PC tablets 5% 5% 10% 14% 24% 20% 21% 1,3% 3,7% 3,2% 2,5% 3,5% 1,7% Gaming Serwery Software Inne peryferia Drukarki Foto 5% 6% 6% 31% 14% 18% 20% 3,8% 2,0% 3,6% 4,0% 2,7% 0,7% Gaming Serwery Software Inne peryferia Drukarki Foto Mat. eksploatacyjne Komponenty Komputery Inne Telefony RTV i AGD Sieci komputerowe Ponad trzykrotny wzrost segmentu gamingowego 10

11 02 Wyniki finansowe za rok 2014

12 Bardzo mocna pozycja finansowa Wzrost sprzedaży o 16% r/r Dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach europejskich tj. 16% r/r vs. wzrost rynku 1-3% r/r Stopniowa poprawa rentowności brutto na sprzedaży tys. PLN (4,8%) w 2014 w porównaniu tys. PLN (4,7%) w 2013 Obciążenie wyników zdarzeniami jednorazowymi: Spadek skorygowanej EBITDA o 5% r/r, z poziomu 83,5 mln PLN w 2013 do 79,2 mln PLN w 2014 Spadek zysku netto z działalności kontynuowanej o 38%, z 54 mln PLN w 2013 roku do 32 mln PLN w 2014 roku Spadek relacji zadłużenia netto do EBITDA do historycznie najniższych poziomów z 1,6 na koniec 2013 roku do 0,7 na koniec 2014 roku 12

13 Silny cash flow i znaczący wzrost efektywności zarządzania kapitałem obrotowym Poprawa cyklu konwersji gotówki z 19,6 dni na koniec 2013 do 13,5 dni na koniec 2014: Poprawa wskaźnika obrotu zapasami z 19,9 dni w 2013 do 19,3 dni w 2014 Poprawa wskaźnika obrotu należnościami do z 24,5 dni w 2013 do 22,2 dni w 2014 Poprawa wskaźnika obrotu zobowiązaniami do z 24,8 dni w 2013 do 28 dni w 2014 Bardzo silny wzrost (o 334%) przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej z 36 mln PLN w 2013 roku do 158 mln PLN w

14 Wzrost przychodów i obniżenie zadłużenia netto Parametr Przychody ze sprzedaży EBITDA skorygowana Skorygowany zysk netto Rok 2014 (mln PLN) Rok 2013 (mln PLN) Porównanie r/r % 79,2 83,5-5% 49, % Komentarz Wzrost sprzedaży zagranicznej (24%) Wzrost sprzedaży krajowej wpływ nabycia isource Istotny wpływ zdarzeń jednorazowych głównie wycena kapitału obrotowego Istotny wpływ zdarzeń jednorazowych Dług netto 46, % Efektywne zarządzanie cyklem konwersji gotówki Wydłużenie okresu spłaty zobowiązań 14

15 Dynamicznie rosnąca sprzedaż i marża brutto (tys. PLN) Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży (%) 5,0% 4,7% 4,8% EBITDA EBITDA (%) 1,6% 1,6% 1,1% Skorygowana EBITDA Skorygowana EBITDA (%) 1,59% 1,73% 1,42% Zysk netto Zysk netto % 1,0% 1,1% 0,6% Skorygowany zysk netto

16 Brak istotnych zdarzeń jednorazowych w IV kw tys. zł Q1 Q3 Q EBITDA nominalna Zdarzenia jednorazowe (12 675) (3 852) (16 527) EBITDA skorygowana

17 Dynamiczny wzrost marży brutto ze sprzedaży (tys. PLN) % % ,0% 4,7% 4,8% Marża brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży [%] 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Wzrost marży brutto ze sprzedaży o 18% Widoczne pierwsze efekty działań optymalizacyjnych mających na celu podniesienie marży brutto ze sprzedaży 17

18 Rosnące koszty SG&A podstawowy cel działań optymalizacyjnych (tys. PLN) ,0% % % ,0% 6,0% ,6% 3,1% 3,7% 4,0% 2,0% ,0% SG&A koszty jako % sprzedaży Wzrost kosztów SG&A o 35% Ponad 15 mln zł efekt zdarzeń jednorazowych 18

19 Istotne obciążenia wyniku EBITDA zdarzeniami jednorazowymi (tys. PLN) +42% % Wskaźnik raportowanej EBITDA obciążony w 2014 roku przez zdarzenia jednorazowe (głównie wycena kapitału obrotowego) 19

20 Wynik netto obciążony zdarzeniami o charakterze jednorazowym (tys. PLN) +61% % % % Łączna wielkość zdarzeń o charakterze księgowym wyniosła 16,5 mln zł 20

21 Rekordowo niskie wskaźniki zadłużenia Dane na koniec okresu 4,1 3, ,0 1, ,7 4,0 3,0 2,0 1,0 - Skonsolidowane zadłużenie netto [mln zł] Skonsolidowana EBITDA [mln zł] Dług netto / EBITDA Najniższy poziom zadłużenia Grupy od debiutu giełdowego Znaczący spadek wskaźnika dług netto / EBITDA na koniec roku dzięki: Optymalizacji struktury zobowiązań Silnym przepływom pieniężnym

22 Dalsza poprawa wskaźników cyklu konwersji gotówki (tys. PLN) -6% -8% +1% -31% 31,1 29,2 26,8 19,5 19,6 13, CCC średnio z okresu CCC na koniec okresu Cykl konwersji gotówki został określony jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach, pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach. Cykl konwersji gotówki za dany okres (kwartał / półrocze) jest prezentowany jako średnia arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Poszczególne składowe wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku należności do przychodów miesiąca, powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży, miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów. 22

23 Imponujące efekty działań optymalizacyjnych Działalność kontynuowana [tys. PLN] Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe Kapitał obrotowy % sprzedaży 8% 5% Zadłużenie finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty Zadłużenie netto EBITDA Zadłużenie netto / EBITDA 1,6 0,7 Skorygowana EBITDA Zadłużenie netto / skorygowana EBITDA 1,5 0,6 23

24 Silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mln zł Razem przepływy pieniężne -125 Działalności operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Przepływy pieniężne razem Wzrost przepływów pieniężnych razem o 416% Ujemne przepływy z działalności finansowej w 2014 uwzględniają wypłatę dywidendy w wysokości 44,6 mln zł, zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 63,2 24

25 Istotna poprawa wskaźników rotacji (w dniach) ,0 29,6 29,2 29,3-8,5% 25,2 26,3 25,9 26,8 Rotacja zapasów Rotacja należności Rotacja zobowiązań Cykl konwersji gotówki Poprawa cyklu konwersji gotówki o 2,4 dnia 25

26 Zwrot VAT (październik 2014) Zwrot VAT 58 mln zł Zmniejszenie bieżącego zadłużenia Spółki o około 30% W toku postępowań sprawdzających nie została zakwestionowana żadna z transakcji w wyniku których należny był zwrot VAT 26

27 03 Dywidenda za rok 2014

28 Jedna z najwyższych stóp dywidendy na polskim rynku zł0,40 zł0,35 zł0,30 zł0,25 zł0,20 zł0,15 zł0,10 zł0,05 zł- Wysokość dywidendy 0,00 zł 0,16 zł 8% 0,24 zł 6% 0,36 zł 0,36 zł 0% % 10% 20 mln zł 30 mln zł 45 mln zł 44 mln zł * 20% 15% 10% 5% 0% Dywidenda na akcję Stopa dywidendy ABC Data konsekwentnie realizuje politykę wypłaty dywidendy Obecna pozycja finansowa pozwala kontynuować realizację polityki dywidendy Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 44,3 mln zł * Dla kursu z dnia publikacji sprawozdania 28

29 04 Program skupu akcji własnych 2014

30 Parametry Program skupu uchwalony przez WZA 23 czerwca 2014 r. W ramach programu Spółka może skupić do 5% akcji przeznaczając na realizację programu do 20 mln PLN Akcje mogą być skupowane w cenie nie wyższej niż 6 PLN Program zostanie zakończony 30 marca 2015 r. 30

31 Podsumowanie Do 18 marca 2015 roku Spółka skupiła łącznie akcji (1,79% kapitału zakładowego) Skup będzie realizowany w ramach określonych przez WZA widełek cenowych (cena maksymalna 6 PLN) do momentu wykorzystania limitu 5% akcji, lub wyczerpania przeznaczonej na ten cel sumy maksymalnej 20 mln PLN 31

32 05 Outlook 2015

33 Outlook 2015 Zwiększanie dynamiki organizacji Rozwój portfela usług i produktów Cel: Pozycja lidera w Polsce i regionie CEE Ekspansja na nowych rynkach Przejęcia Wzmacnianie zespołu Nacisk na rozwój e- commerce Nowa strategia zostanie ogłoszona w II kw

34 06 Pytania i odpowiedzi

35

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe

Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe Agenda 01 Wyniki finansowe 2013 02 Plan rozwoju 2013-2015 2 2009 2010 2011 2012 2014 ABC Data najlepszym dystrybutorem w regionie w ocenie dostawców 3 ABC Data Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Warszawa, 27 sierpnia 2015 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy Kapitałowej... 4 2.2 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014 Warszawa, 19 marca 2015 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Powiązania organizacyjne i kapitałowe... 4 2.1 Opis Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój. Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r.

Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój. Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r. Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r. Agenda Kluczowe dane Otoczenie rynkowe Działalność Pelion Wyniki finansowe Załączniki Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015

distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 INWESTYCJA W LOGISTYKĘ NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HARMONOGRAM INWESTYCJI 3 MAGNICE zakup działki pod inwestycję

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE Q1 2014 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1Q 2014 2 styczeń 26 luty 20 marca 28 marca Podpisanie ostatecznej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express. Cena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

MCI Management SA. KUPUJ (Pierwsza rekomendacja)

MCI Management SA. KUPUJ (Pierwsza rekomendacja) MCI Management SA MCI Management powoli dywersyfikuje swój portfel inwestycyjny. ABC Data w dalszym ciągu pozostaje kluczową inwestycją, aczkolwiek całkowite lub częściowe wyjście z niej oraz upublicznienie

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A. RAPORT PÓŁROCZNY INFOSYSTEMS S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2008 roku List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Państwo! Niniejszy raport prezentuje wyniki finansowe spółki INFOSYSTEMS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo