Prezentacja programu FrontPage UH]HQWDFM SU]\JRWRZDá -DPUy] 6áDZRPLU III WT Rzeszów 2002r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja programu FrontPage 2000. 3UH]HQWDFM SU]\JRWRZDá -DPUy] 6áDZRPLU III WT Rzeszów 2002r"

Transkrypt

1 Prezentacja programu FrontPage UH]HQWDFM SU]\JRWRZDá -DPUy] 6áDZRPLU III WT Rzeszów 2002r 1

2 6SLVWUHFL 3 *áyzqh RNQR SURJUDPX 4 Widoki stron 5 Tworzenie strony od podstaw 6 :ádflzrfl VWURQ\ 7 Formatowanie tekstu 8 :\JOG VIRUPDWRZDQHJR GRNXPHQWX i efekty tekstowe 9 Wstawianie rysunków 10 Tabele 11 Formularze 12 Ramki 13 Szablony 14 Strona wykonana na podstawie szablonu 15 Motywy stosowane na stronie 16 Motywy stosowane na stronie 17 Tworzenie strony od podstaw 18 Zmiana motywu na stronie 19 Dostosowanie paska nawigacyjnego 20 Zmiana nazw stron i napisów na przyciskach 21 'RGDZDQLH SU]HZLMDQHJR QDJáyZND 22 'RGDZDQLH SU]HZLMDQHJR QDJáyZND 23 Wstawianie rysunków ClipArt 24 5\VXQHN MDNR áf]h 25 Zapisywanie nowo dodanej strony 26 àf]d U\VXQNRZH 27 Tworzenie miniatur rysunkowych ]áf]dpl GR SHáQRZ\PLDURZ\FK 28 Wstawianie animacji 29 Wstawianie plików wideo 30 :VWDZLDQLH G(ZLNX 31.RFRZH HIHNW\ 32 Publikacja witryny 2 2

3 *áyzqhrnqrsurjudpxzlgrnpage) Ekran roboczy 3DVHN QDU]G]LRZ\ URGNRZ\ SDQHO Folder list (Lista folderów) :\ZLHWOHQLH VWURQ\ Z WU\ELH HG\FML.RGX +70/ SRGJOGX VWURQ\ Panel lewy View (Widok) 3 3

4 Widoki stron Opis 1 Widok Page (Strona) SR]ZDOD QD Z\ZLHWOHQLH w prawym panelu strony w trybie Normal Widok Folders )ROGHU\ Z\ZLHWOD Z SUDZ\P SDQHOX ]DZDUWRü ZLWU\Q\ OXE Z\EUDQHJR IROGHUX 3 Widok Reports (Raporty) dostarcza takich informacji na temat witryny jak: liczba plików, U\VXQNyZ áf] 4 Widok Nawigation (Nawigacja) pozwala na logiczne ]RUJDQL]RZDQLH ZLWU\Q\ L ádwz QDZLJDFM SR VWURQDFK 5 Widok Hyperlinks àf]d XPR*OLZLD REHMU]HQLH ZV]\VWNLFK áf]\ XWZRU]RQ\FK Z ZLWU\QLH ]DUyZQR ZHZQWU]Q\FK MDN L ]HZQWU]Q\FK 6 W widoku i Tasks =DGDQLD PR*QD WZRU]\ü QRZH ]DGDQLD L ]DU]G]Dü LVWQLHMF\PL 4 4

5 Tworzenie strony od podstaw :\ELHUDP\ LQWHUHVXMF\ QDV V]DEORQ EG( NUHDWRU Zapisujemy 5 5

6 :ádflzrflvwurq\ General 3RGVWDZRZH ZáDFLZRFL VWURQ\ PLQ RNUHOLP\ WXWDM SRáR*HQLH GDQHJR SOLNX W\WXá VWURQ\ 2 Background 3R]ZDOD QD RNUHOHQLH WáD NRORUX RUD] URG]DMX RGQRQLNyZ 3 Margins 2NUHOHQLH PDUJLQHVyZ 4 Custom 2NUHOHQLH LQIRUPDFML RJyOQ\FK GR NWyU\FK PR*QD ]DOLF]\ü dane autora, czas wykonania, itp.) 5 Language (Pozwala na ustawienie PLQ VWURQ\ NRGRZHM L M]\ND 6 Workgroup 2NUHOHQLH NDWHJRULL strony) 6 6

7 Formatowanie tekstu Opcja wyrównania bloku tekstu 'RZROQH ZFLFLH deklarowane przez X*\WNRZQLND :FLFLH SLHUZV]HM linii 2GVWS SRPLG]\ wierszami Formatowanie w pionie i regulacja RGVWSyZ 3RGJOG 7 7

8 :\JOGVIRUPDWRZDQHJRGRNXPHQWXLHIHNW\WHNVWRZH Efekty tekstowe: Underline 3RGNUHOD WHNVW Strikethrough 3U]HNUHOD WHNVW Overline (1DGNUHOD tekst) Blink 7HNVW ]DF]\QD PUXJDü Superscript (Indeks górny) Subscript (Indeks dolny) Small Caps =PLHQLD ZV]\VWNLH OLWHU\ QD GUXNRZDQH PDáH Code (Formatuje tekst stylem Code) 8 8

9 1 Wstawianie rysunków 3 2 Wstawiony rysunek CliArt Pasek Pictures SR]ZDODMF\ GRZROQLH GRVWRVRZDü U\VXQHN SRSU]H] ZLHOH SU]\GDWQ\Fh funkcji 9 9

10 Tabele Rozmiar tabeli Dostosowanie tabeli do ZáDVQ\FK SRWU]HE )RUPDWRZDQLH ]DZDUWRFL tabeli 2NUHOHQLH V]HURNRFL tabeli.rqwurod QDG V]HURNRFL brzegów tabeli 10 7DEHOD Z\NRQDQD Z SURJUDPLH ] GRGDQ\P SU]HZLMDQ\P QDJáyZNLHP 10

11 Formularze SFMH GRVWSQH SU]\ WZRU]HQLX IRUPXODU]D 1 2EU\VRZDQLH IRUPXODU]D NUHVN 2 Adres 3 Komentarze 4 8*\ZDV] QDV]\FK SURGXNWyZ 5 Wiek 6 Jakie produkty 7 Zamów lub resetuj 8 ']LNXM 9 Adres e - mail Formularz gotowy do zamieszczenia na stronie 11 11

12 Ramki Wzory gotowych szablonów z wykorzystaniem ramek (OHPHQW VWURQ\ Z NWyU\P ]RVWDá ]DVWRVRZDQ\ V]DEORQ ] UDPN Trzy ramki 'RVWSQH szablony 3RGJOG 12 12

13 Szablony Opis: 1 6NáDGD VL ] MHGQHM pustej strony 2 Dostarcza informacji R SU]HGVLELRUVWZLH 3 Zawiera formularz kontaktowy 4 Elektroniczna tablica RJáRV]H 5 nie jest zbudowana ze VWURQ L PR*QD LPSRUWRZDü strony z innych sieci 6 Pomaga w gromadzeniu ZV]\VWNLFK VNáDGQLNyZ sieci i ich zebraniu 7 Pojedyncza strona ]DZLHUDMFD LQIRUPDFMH osobiste i profesjonalne oraz kontakt 8 Sposób komunikowania podczas tworzenia przez kilka osób projektu13 13

14 Strona wykonana na podstawie szablonu (Personal WebVNáDGDMFDVL]WU]HFKUDPHN

15 Motywy stosowane na stronie 3U]\NáDGRZ\ PRW\Z Arcs Motyw Artsy 15 15

16 Motyw Blends Motyw Bubbles 16 16

17 Tworzenie strony krok po kroku na podstawie szablonu Personal Web =DZDUWRü Widok utworzonej strony na podstawie szablonu Logo FrontPag a 17 17

18 1 Zmiana motywu strony

19 Dostosowanie paska nawigacyjnego :\JOG VWURQ\ SR GRGDQLX pasków nawigacyjnych =PLDQD ZáDFLZRFL paska nawigacyjnego Paski nawigacyjne 19 19

20 Zmiana nazw stron i napisów na przyciskach 2NQR ]PLDQ QD]Z QD SROVNRM]\F]QH Zmienione elementy strony 20 20

21 'RGDQLHSU]HZLMDQHJRQDJáyZND

22 1D]ZD SU]HZLMDQHJR QDJáyZND Pola zmian efektów SU]HZLMDQHJR QDJáyZND 22 (IHNW NRFRZ\ 22

23 1 Wstawianie rysunków ClipArt

24 Prawy klawisz myszy 1 5\VXQHNMDNRáF]H

25 Zapisywanie nowo dodanej strony

26 àf]du\vxqnrzh 1 - :VWDZLDP\ QD VWURQ odpowiedni rysunek 2 -.RU]\VWDMF z paska QDU]G]LRZHJR 3 - Zaznaczamy element 4 - Wpisujemy DGUHV áf]d 26 26

27 7ZRU]HQLHPLQLDWXUU\VXQNRZ\FK]áF]DPL do SHáQRZ\PLDURZ\FK 2 Klikamy Auto Thumbail 1 - :VWDZLDP\ ]GMFLH Operacja formatowania obiektu 27 27

28 Wstawianie animacji Miejsce wstawienia animacji 28 28

29 Wstawianie plików wideo =PLDQD ZáDFLZRFL DQLPDFML Miejsce gdzie zostanie wstawiony klip 29 29

30 :VWDZLDQLHG(ZLNX SFMD DE\ G(ZLN RGWZDU]DQ\ E\á ]DZV]H Z SWOL 30 30

31 .RFRZ\HIHNW strona gotowa do publikacji 31 31

32 Publikacja witryny Lokalizacja publikacji 2 Opcja publikacji wszystkich stron 32 32

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne Slajd 1 Studia podyplomowe z informatyki Tutaj poopowiadam trochę o zaliczeniu Slajd 2 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Rozpoczęcie od projektu podstawowego Dodanie nowych slajdów i treści

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint należy do programów z pakietu biurowego Microsoft Office. Jest to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnień.

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów...

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów... Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms Ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice tel.: + 48 (32) 358 20 20, fax: +48 (32) 358 20 29 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Pasek narzędziowe programu w wersji 10 Pasek narzędziowy programu Pasek narzędziowy programu umożliwia dostęp do wielu narzędzi pomocnych w pracy z plikami. Standardowo

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER Windows Live Movie Maker to najnowsza wydanie popularnego programu do prostej obróbki i montażu

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Fotografii Cyfrowej BIULETYN

Laboratorium Fotografii Cyfrowej BIULETYN Laboratorium Fotografii Cyfrowej BIULETYN Sierpień 2009 TEL e-ma Wydanie szóste www.fotonet.info EFO il:fot N0 32 2 19 0 onet 7 15 @ foton et.in fo e-fotoprint 6.xx Program przeznaczony do tworzenia foto

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Obszar zagadnień dydaktycznych Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i Leksykon Poszukiwanie informacji sieć Internet Komputerowe pisanie

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Program do tworzenia projektu strony - Microsoft SharePoint Designer 2007 Kliknij > aby dowiedzieć się o nowej aplikacji do tworzenia stron

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo