Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu"

Transkrypt

1 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu

2 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski standardowe Pasek Exploratora

3 Pasek Menu 3 Zawiera takie polecenia jak: -Wytnij -Kopiuj -Wklej Zawiera takie polecenia jak: -.DQDá\ - Dodaj do ulubionych 6áX*\ SRPRF Z UR]ZL]\ZDQLX napotkanych problemów Zawiera takie polecenia jak: -Otwórz - Zapisz jako - Drukuj - :ádflzrfl Zawiera takie polecenia jak: - Zatrzymaj - 2GZLH* - Rozmiar tekstu - 3HáQ\ HNUDQ Zawiera takie polecenia jak: - Synchronizuj - Opcje internetowe Zawiera wszystkie polecenia potrzebne do uzyskania dostpu do stron WWW i poruszania si wród nich, dostosowywania Internet Explorera do konkretnych potrzeb oraz uzyskania pomocy.

4 Pasek Menu - Plik 4 Nowy Otwórz Edytuj Zapisz Zapisz jako Ustawienia strony Drukuj :\OLM Importuj i eksportuj :ádflzrfl Pracuj w trybie offline Zamknij

5 Nowy 5 Wywietla podmenu Nowy Otwiera nowe okno przegldarki Internet Explorer Otwiera nowy formularz wiadomoci, *eby mo*na byáo napisaü wiadomoü Otwiera nowy formularz wiadomoci, *eby mo*na byáo ogáosiü artykuá w grupie dyskusyjnej Uruchamia NetMeeting, aby mo*na byáo wykonaü wywoáanie internetowe

6 6 Otwórz Miejsce gdzie VL ZSLVXMH adres strony -H*HOL SRVLDGDP\ ]DSLVDQ VWURQ WR PR*HP\ SRGDü MHM FLH*N GRVWSX Otwórz... wywietla okno dialogowe, w którym nale*y podaü adres URL strony WWW, któr chce zobaczyü za pomoc Internet Explorera

7 Edytuj 7 Edytuj otwiera bie*c stron w programie FrontPage

8 Zapisz 8 Zapisz - zapisuje zmiany dokonane na bie*cej stronie WWW Zapisz jako... - zapisuje bie*c stron WWW na dysku twardym

9 Ustawienia strony 9 Wybór formatu arkusza papieru Wybór XNáDGX VWURQ\ do drukowania Ustawienie marginesów drukowania Ustawienia strony okrela sposób drukowania strony WWW

10 Drukuj 10 Wybór drukarki Ustawienia drukarki Wybór stron do druku,orü kopii Drukuje ]D]QDF]RQ UDPN Drukuj drukuje bie*c stron WWW

11 :\OLM 11 Stron poczt otwiera nowy formularz wiadomoci (w celu napisania wiadomoci), po czym doácza kopi strony WWW àcze poczt otwiera nowy formularz wiadomoci (celu napisania wiadomoci), nastpnie do wiadomoci doácza URL otwartej strony WWW Skrót na pulpit tworzy ikon skrótu prowadzc do otwartej strony WWW, po czym umieszcza j na pulpicie Wylij wywietla podmenu Wylij

12 :\OLMVWURQSRF]WH-mail 12 $GUHV JáyZQ\ Adresy docelowe Strony WWW GR Z\VáDQLD Miejsce na ZLDGRPRü

13 :\OLMáF]HVWURQH-mail 13 $GUHV JáyZQ\ Adresy docelowe Adres strony WWW do Z\VáDQLD Miejsce na ZLDGRPRü

14 14 :\OLMVNUyWQDSXOSLW Skrót umieszczony na pulpicie :\OLM- Skrót na pulpit tworzy ikon skrótu prowadzc do otwartej strony WWW, po czym umieszcza j na pulpicie

15 Importuj i eksportuj 15 Kreator importu/eksportu pozwala QD ádwzh LPSRUWRZDQLH L eksportowanie takich informacji jak Ulubione, Pliki cookie do innych aplikacji FLH*ND GRVWSX do wybranego pliku

16 :ádflzrfl 16 2JyOQHLQIRUPDFMHQDWHPDWSU]HJOGDQHMVWURQ\:::

17 Pracuj w trybie offline 17 Pracuj w trybie offline poleca programowi Internet Explorer wywietliü kopie stron WWW z pamici podrcznej, a nie cigaü je i wywietlaü ich nowe wersje

18 Zamknij 18 Polecenie Zamknij powoduje ]DNRF]HQLH SUDF\ ] SU]HJOGDUN

19 Pasek Menu - Edycja 19 Wytnij usuwa aktualne zaznaczenie i umieszcza je w schowku Kopiuj wykonuje kopi bie*cego zaznaczenia i umieszcza j w schowku. Wklej przenosi zaznaczenie aktualnie przechowywane w schowku do miejsca lub punktu wstawienia. Znajd( (na tej stronie)... wyszukuje wskazany temat na aktualnie wywietlanej stronie Zaznacz wszystko zaznacza caáy teks na oknie

20 Pasek Menu - Widok 20 Ka*e programowi Internet Explorer ponownie wczytaü stron WWW, po czym wywietliü now wersj w oknie Dodaje lub usuwa pasek stanu z okna Ka*e programowi Internet Explorer zaprzestaü wykonywania czynnoci, bez wzgldu na to, czego dotyczyáa Wykorzystuje prawie caáy ekran do wywietlania strony WWW poprzez usunicie paska menu programu Internet Explorer Wywietla instrukcje HTML, które tworz stron WWW

21 21 Pasek Menu - Ulubione Dodaj do ulubionych... dodaje lokalizacj bie*cej strony WWW do listy stron ulubionych Organizuj ulubione... wywietla okno dialogowe Organizuj ulubione, które mo*e posáu*yü do zmiany ustawienia, zmiany nazwy lub usunicia ulubionych stron WWW

22 22 Dodawanie do ulubionych 0R*QD XWZRU]\ü folder w którym ]DSLV]HP\ VWURQ WWW Dodaje lokalizacj bie*cej strony WWW do listy stron ulubionych

23 Organizuj ulubione 23 Tworzy nowy IROGHU QD OLFLH Ulubione =PLHQLD QD]Z IROGHUX QD OLFLH Ulubione Przenosi element listy Ulubione do podanego folderu Usuwa folder z listy Ulubione

24 Pasek Menu - 1DU]G]LD 24 Poczta i grupy dyskusyjne wywietla podmenu Poczta i grupy dyskusyjne Pobiera kopie stron WWW, które zostaáy skonfigurowane do przegldania w trybie offline Uruchamia klienta poczty Tworzy w programie pocztowym now wiadomoü Wywietla okno dialogowe Opcje internetowe, aby mo*na byáo okreliü sposób dziaáania przegldarki Tworzy now wiadomoü e- mail i wysyáa aktualnie wywietlan stron WWW Otwiera narzdzie do odczytywania wiadomoci z serwerów informacyjnych Tworzy wiadomoü z hiperáczem do aktualnie wywietlanej strony WWW

25 Dodawanie stron do listy Ulubione Pasek Adresu miejsce na adres strony WWW 2. 3ROHFHQLH WR RWZLHUD OLVW GR której zostanie dodana strona 3. 0LHMVFH QD QD]Z VWURQ\ QS Onet.pl 4. 3ROHFHQLH WR XPR*OLZLD VHJUHJDFM VWURQ ::: QD Uy*QH JUXS\ 5. 7ZRU]\ QRZ\ IROGHU QD OLFLH ulubione 6. 6WURQD NWyUD ]RVWDáD Z\EUDQD do przeniesienia do innego folderu 7. Polecenie przeniesienia wybranej strony WWW 8. Folder do którego zostanie przeniesiona strona Chip.pl

26 Polecenie Wyszukaj Polecenie Wyszukaj spowoduje otworzenie okna przeszukiwania sieci w celu ]QDOH]LHQLD V]XNDQHJR KDVáD 2. 0LHMVFH QD V]XNDQH KDVáR 3. 3ROHFHQLH UR]SRF]FLD wyszukania w zasobach sieci 4. :\ZLHWORQH VWURQ\ ]DZLHUDMFH V]XNDQH KDVáR 5. 'RVWSQH RSFMH Z\V]XNLZDQLD GDQHJR KDVáD

27 ciganie pliku z sieci :\ZRáDQLH PHQX kontekstowego przez NOLNQLFLH prawym klawiszem myszy na pustym obszarze strony wybór polecenia utworzenia skrótu strony WWW na pulpicie 2. Kategoria Download pliki GR FLJDQLD ] VLHFL 3. +LSHUáF]H SURZDG]FH GR FLJDQHJR SOLNX ] VLHFL 4. Polecenia zapisania pliku na QRQLNX GDQ\FK menu kontekstowe

28 Kopiowanie zbiorów w sesji FTP Pasek Adresu miejsce na adres serwera FTP 2. Plik do skopiowania 3. Menu kontekstowe Kopiuj do folderu Folder do którego zostanie skopiowany plik

29 Kopiowanie grafik ze stron WWW Wybór rysunku do skopiowania 2. Menu kontekstowe Kopiuj 3. Program do edycji plików graficznych Paint 4. Menu Edycja Wklej skopiowany rysunek zostanie umieszczony w programie w celu naniesienia zmian 5. Menu kontekstowe Zapisz obraz jako... RWZLHUD VL okno z wyborem folderu docelowego

30 30 Dostosowanie paska narzdzi Modyfikacja Paska zada Korzystanie z menu Widok Dostosowanie paska narzdzi

31 Witryna z ograniczeniami Wybór ikony Witryny z ograniczeniami 2. 2WZLHUD RNQR Z NWyU\P ZSURZDG]D VL adresy stron 3. 3HáQ\ DGUHV 85/ VWURQ\ ::: 4. 3U]\FLVN GRGDMF\ VWURQ GR JUXS\ ] ograniczeniami 5. 3U]\ZUyFHQLH GRP\OQHJR SR]LRPX EH]SLHF]HVWZD

32 32 Ustawianie strefy bezpieczestwa 1. :\ZRáDQLH RNQD Opcje internetowe 2. :\EyU ]DNáDGNL Zabezpieczenia 3. Wybór ikony, której ustawienia EG konfigurowane 4. :\EyU XVWDZLH X*\WNRZQLND 5. Grupa plików, NWyU\P ]RVWDQ zmodyfikowane prawa 6. 'RVWSQH RSFMH modyfikacji 7. Przywraca ustawienia GRP\OQH - standardowe

33 33 Okrelenie grupy bezpieczestwa 1. :\ZLHWOHQLH NDUW\ =DZDUWRü 3. Wybór kategorii, która zostanie skonfigurowana 2. :áf]hqlh NODV\ILNDWRUD WUHFL 2NUHOHQLH SR]LRPX NWyU\ EG]LH RERZL]\ZDá

34 Zabezpieczanie grupy 34 bezpieczestwa hasáem 5. :\ZLHWOHQLH NDUW\ 2JyOQH 6. Ramka w której jest zawarta informacja na temat ]DEH]SLHF]HQLD KDVáHP 7. Otwiera okno, w którym dokonujemy ustawienia KDVáD OXE MHJR ]PLDQ\ 8. 0LHMVFH QD ZSLVDQLH KDVáD

35 Dodawanie znaków narodowych :\ZLHWOHQLH NDUW\ 2JyOQH 2. :\EyU RSFML M]\NRZ\FK 3. 2WZDUFLH RNQD ] GRVWSQ\PL M]\NDPL 4. 'RGDQLH Z\EUDQ\FK M]\NyZ 5. 2SFMH ]ZL]DQH ]H ]PLDQ VSRVREX Z\ZLHWODQLD ]QDNyZ QD VWURQLH :::

36 Pasek Menu - Pomoc 36 Spis treci i indeks Porada dnia Dla u*ytkowników programu Netscape Samouczek Pomoc techniczna online Przelij opini Internet Explorer informacje Menu Pomoc - VáX*\ UR]ZL]\ZDQLX SUREOHPyZ LQIRUPXMH X*\WNRZQLND R ZHUVML SU]HJOGDUNL SR]ZDOD QD NRQWDNW ] REVáXJ WHFKQLF]Q,QWHUQHW ([SORUHUD - online

37 6SLVWUHFLLLQGHNV 37 :\ZLHWOD LQIRUPDFM QD WHPDW GDQHJR VáRZD QS SURJUDP SRF]WRZ\ 2WZLHUD OLVW GRVWSQHM SRPRF\ ]DZLHUDMFHM V]XNDQH VáRZR :\ZLHWOD OLVW tematów pomocy Spis treci i indeks uruchamia program pomoc

38 38 Porada dnia Porada dnia otwiera pasek wywietlajcy porady dotyczce korzystania z programu Internet Explorer

39 'ODX*\WNRZQLNyZSURJUDPX 39 Netscape :\ZLHWOD WHPDW\ pomocy dla X*\WNRZQLNyZ Netscape Navigator Dla u*ytkowników programu Netscape otwiera stron WWW przeznaczon dla u*ytkowników Netscape uczcych si programu Internet Explorer

40 Samouczek 40 Samouczek otwiera stron WWW GOD SRF]WNXMF\FK X*\WNRZQLNyZ V\VWHPX RSHUDF\MQHJR :LQGRZV MDN WH* i innych programów Microsoftu oraz pomaga w stawianiu pierwszych kroków w Internecie

41 Pomoc techniczna online 41 Pomoc techniczna online otwiera stron WWW Microsoftu pomocy technicznej dla wybranego regionu

42 42 3U]HOLMRSLQL Przelij opini otwiera stron WWW, która daje mo*liwoü przekazania firmie Microsoftu swoich uwag

43 Internet Explorer - informacje 43 Informacja o wersji SU]HJOGDUNL Informacja o licencji programu Informacja o sposobie szyfrowania SU]HV\áDQ\FK danych Internet Explorer informacje wywietla okno dialogowe przegldarki, oraz podaje informacje o iloci dostpnej pamici i zasobach systemu.

44 Przyciski standardowe 44 WSTECZ powrót do ostatnio przegldanej strony ZATRZYMAJ przerwanie aktualnego transferu danych START wywoáanie domniemane j strony tytuáowej ULUBIONE zawiera list stron WWW, które wedáug u*ytkownika s dla niego LQWHUHVXMFH, *e nakazaá programowi zapamitanie ich adresu POCZTA - uaktywnia moduá sáu*cy do obsáugi poczty elektronicznej i grup Dyskusyjnych DALEJ krok naprzód po uprzednim cofniciu strony ODWIE) ponowne zaáadowanie aktualnie ogldanej strony HISTORIA wywoáanie listy ostatnio odwiedzanych stron WYSZUKAJ wyszukiwanie stron o interesujcej nas tematyce DRUKUJ druk aktualnie ogldanej strony Pasek narzdzi Przyciski Standardowe w Internet Explorerze oferuje du*e mo*liwoci w zakresie QDZLJRZDQLD L ]DU]G]DQLD VWURQDPL :::. Pasek narzdzi odró*nia cie*ki dostpu do folderów od adresów stron WWW i wywietla te z nich, które s przydatne podczas przegldania bie*cego dokumentu. Przyciski przeznaczone do obsáugiwania stron WWW, pojawiaj si automatycznie na pasku w trakcie przegldania zawartoci sieci WWW.

45 Pasek Exploratora 45 Struktura (drzewo) ]DZDUWRFL G\VNX WZDUGHJR Z\ZLHWORQD Z RNQLH SDVND Exploratora :\ZLHWOD ]DZDUWRü IROGHUX Pasek Exploratora VáX*\ GR szybkiego SRUXV]DQLD VL po sieci jak i SR ]DZDUWRFL dysku twardego komputera.

46 46 Koniec 3UH]HQWDFM RSUDFRZDá w ramach pracy licencjackiej =LHPQLDN6áDZRPLU III WTdzL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo