Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach"

Transkrypt

1 Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Warszawa, wrzesień 2016

2 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 9 Część II Wykonanie budżetów gmin Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budżetów gmin Część III Wykonanie budżetów powiatów Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budżetów powiatów Część IV Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budżetów miast na prawach powiatu Część V Wykonanie budżetów województw Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budżetów województw Część VI Spełnianie relacji z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...43 Część VII Wnioski Spis załączników:

3 Wprowadzenie Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach stanowiły: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198). Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego może być oceniana na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Pojęcie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w podziale na bieżące i majątkowe, zostało zdefiniowane w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), w latach do dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego były zaliczane paragrafy: , 087, 618, 620, 625, 626, , , , 656, i

4 Natomiast w latach do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczane były paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, , 625, 630, , i 680. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik budżetu operacyjnego wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Deficyt operacyjny oznacza, że wydatki bieżące realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Realizowanie zadań bieżących odbywa się kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. Może to być spowodowane na przykład nadmiernym wzrostem zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi lub niższym, niż zakładano, wzrostem dochodów jednostki. Podstawowym źródłem danych, dotyczących wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata , były sprawozdania z wykonania planów dochodów i wydatków oraz zobowiązań i należności tych jednostek, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 1 1 Obliczenia zostały wykonane w oparciu o sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego za 2013 r. według stanu bazy na dzień 28 marca 2014 r., za 2014 r. według stanu bazy na dzień 23 marca 2015 r. i za 2015 r. według stanu bazy na dzień 24 marca 2016 r. oraz dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego na lata według stanu bazy na dzień r. Dane te nie uwzględniają korekt nadesłanych po tych terminach. Wielkości ujęto w zaokrągleniu do tysiąca lub miliona złotych, na skutek czego powstały niewielkie rozbieżności w prezentowanych danych liczbowych. 3

5 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody bieżące W strukturze dochodów bieżących jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r., największy udział stanowiły: subwencja ogólna 29,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 21,6%, pozostałe dochody bieżące 18,5% oraz dotacje na zadania bieżące 15,4%. Dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego w latach Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,9 102,4 108,5 Dochody bieżące, z tego: ,2 102,5 107,9 PIT ,1 108,5 117,4 CIT ,2 109,9 112,3 Podatek od nieruchomości ,3 103,3 107,7 Dotacje na zadania bieżące ,6 96,2 102,6 Subwencja ogólna (część bieżąca) ,9 100,3 100,2 Pozostałe dochody bieżące ,6 103,1 115,1 4

6 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 2,5%, a w porównaniu do 2013 r. o 7,9%, podczas gdy dochody ogółem wzrosły odpowiednio o 2,4% i o 8,5%. W 2015 r., w porównaniu z 2014 r., wszystkie źródła dochodów bieżących wykazywały wzrost, poza dotacjami na zadania bieżące. Najwyższą dynamikę dochodów bieżących jednostki samorządu terytorialnego uzyskały z tytułu CIT (9,9%), PIT (8,5%). Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. wyniósł 88,5%. 5

7 2. Wydatki bieżące W 2015 r. w strukturze wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego przeważały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45,3%, zakup materiałów i usług 18,9% i pozostałe wydatki bieżące 25,5%. Wydatki te stanowiły łącznie 89,7% wydatków bieżących. Wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego w latach Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,0 99,8 106,8 Wydatki bieżące, z tego: ,4 101,6 106,1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 103,1 105,9 Zakup materiałów i usług ,1 100,0 112,2 Świadczenia społeczne ,4 99,3 100,7 Wydatki na obsługę długu ,2 83,8 72,2 Pozostałe wydatki bieżące ,5 102,0 106,6 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) 6

8 W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki bieżące wzrosły zbiorczo o 1,6%, a w porównaniu do 2013 r. o 6,1%, natomiast wydatki ogółem były niższe o 0,2% od wykonanych wydatków ogółem w 2014 r. i wyższe o 6,8% w porównaniu do 2013 r. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., najwyższa dynamika wydatków bieżących dotyczyła wydatków wynagrodzenia i pochodne (103,1%) i pozostałych wydatków bieżących (102,0 %). W 2015 r. wydatki na obsługę długu były niższe o 16,2% od wydatków na ten cel wykonanych w 2014 r. Wydatki na obsługę długu stanowiły 1,3% wydatków bieżących. W 2015 r. wydatki bieżące stanowiły 80,4% wydatków ogółem jednostek samorządu terytorialnego, z czego 45,3% tych wydatków zostało przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 7

9 3. Dochody majątkowe W strukturze dochodów majątkowych największy udział stanowiły w 2015 r. dotacje na zadania inwestycyjne 74,6%, a ich udział w dochodach majątkowych zwiększył się o 2,2 punktu procentowego w porównaniu do 2014 r. Udział dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach majątkowych zmniejszył się z 18,3% w 2014 r. do 16,0% w 2015 r. Udział środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł wyniósł w ,5% i pozostał na tym samym poziomie co w 2014 r. Dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,9 102,4 108,5 Dochody majątkowe, z tego: ,5 101,5 113,1 Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Dochody ze sprzedaży majątku ,1 104,6 122, ,4 102,4 103, ,6 88,8 90,2 Pozostałe dochody majątkowe ,2 102,3 83,1 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody majątkowe zwiększyły się o 1,5%, a w porównaniu do 2013 r. o 13,1%. 8

10 Spośród dochodów majątkowych w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., dochody uzyskane z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne zwiększyły się o 4,6% a dochody z tytułu środków na inwestycje uzyskane z innych źródeł zwiększyły się o 2,4%. Dochody ze sprzedaży majątku były niższe o 11,2% w stosunku do roku Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w latach przedstawiały się następująco: 2013 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki majątkowe zmniejszyły się o 6,7%, a w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 10,2%, zaś wydatki inwestycyjne odpowiednio o 6,8% i 11,1%. 5. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dochody, wydatki oraz wynik jednostek samorządu terytorialnego w latach w podziale na dochody oraz wydatki bieżące i majątkowe Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,9 102,4 108,5 I.1 Dochody bieżące ,2 102,5 107,9 I.2 Dochody majątkowe ,5 101,5 113,1 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,0 99,8 106,8 II.1 Wydatki bieżące ,4 101,6 106,1 II.2 Wydatki majątkowe ,1 93,3 110,2 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEŻĄCY (I.1 II.1) ,8 111,7 127,1 WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. zamknęły się nadwyżką w wysokości mln zł. 9

11 W latach dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego były wyższe od wydatków bieżących. Wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) zamknął się w tych latach deficytem. Deficyt ten był o mln zł niższy niż w 2014 roku. Dochody jednostek samorządu terytorialnego ogółem w roku 2015 wyniosły mln zł zaś wydatki ogółem wyniosły mln zł. 10

12 W 2015 roku dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego były wyższe od wydatków bieżących o mln zł. W 2015 r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 54,7%, mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. W poniższym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby jednostek samorządu terytorialnego według osiągniętego wyniku bieżącego w latach Wyszczególnienie Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) Ujemny wynik bieżący (deficyt operacyjny) Liczba jednostek samorządu terytorialnego wg osiągniętego wyniku bieżącego Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) Liczba jednostek wykazujących ujemny wynik bieżący w 2015 r. wyniosła 46 i była mniejsza w porównaniu do 2014 r. o 9 jednostek. *** 11

13 W dalszej części opracowania przeanalizowano dane z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w podziale na gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budżetów, dotyczące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiono w załącznikach. 12

14 Część II Wykonanie budżetów gmin 1. Dochody bieżące W strukturze dochodów bieżących gmin w 2015 r. największy udział stanowiły: subwencja ogólna 31,7%, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 19,1%, dotacje na zadania bieżące 17,2%. Dochody bieżące gmin w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,6 103,7 109,5 Dochody bieżące, z tego: ,6 103,2 108,9 PIT ,0 109,3 119,2 CIT ,5 107,3 101,4 Podatek od nieruchomości ,6 103,3 108,1 Dotacje na zadania bieżące ,1 98,6 107,5 Subwencja ogólna (część bieżąca) ,2 103,3 102,5 Pozostałe dochody bieżące ,4 100,8 114,3 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za lata (Min. Fin.) 13

15 W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody bieżące gmin wzrosły o 3,2%, a w porównaniu do 2013 r. o 8,9%, a dochody ogółem wzrosły odpowiednio o 3,7% i o 9,5%. W 2015 r. dochody gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 9,3% i podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o 7,3%. Udział dochodów bieżących gmin w strukturze dochodów ogółem gmin zmniejszył się z 92,0% w 2013 r. do 91,5% w 2015 r. 14

16 2. Wydatki bieżące W strukturze wydatków bieżących gmin w 2015 r. przeważały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46,3% oraz pozostałe wydatki 22,7%. Wydatki gmin w tych grupach stanowiły łącznie 69,0% wydatków bieżących. Wydatki bieżące gmin w latach przedstawia poniższa tabela Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł mln zł WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,1 101,0 108,2 Wydatki bieżące, z tego: ,0 102,6 107,8 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 103,2 106,4 Zakup materiałów i usług ,6 100,2 115,7 Świadczenia społeczne ,4 99,2 100,6 Wydatki na obsługę długu ,2 83,5 70,3 Pozostałe wydatki bieżące ,9 106,8 113,2 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za lata (Min. Fin.) 15

17 Wydatki bieżące wykonane w roku 2015 wyniosły mln zł i były wyższe w porównaniu do roku 2014 o mln zł. Wydatki ogółem gmin w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrosły o 1,0%. W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki bieżące gmin wzrosły o 2,6%, a w porównaniu do 2013 r. o 7,8%. Wśród wydatków bieżących gmin w 2015 r., największe tempo wzrostu wykazują pozostałe wydatki bieżące. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., wykonanie wydatków z tego tytułu było wyższe o 6,8%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które w strukturze wydatków bieżących stanowią 46,3% w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. były wyższe o 3,2%, a w porównaniu do 2013 r. o 6,4%. W 2015 r. wydatki na obsługę długu w stosunku do 2014 r. są niższe o 16,5%. 16

18 W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące w roku 2015 stanowiły 83,1%. 3. Dochody majątkowe W strukturze wykonanych dochodów majątkowych gmin w 2015 r. największy udział stanowiły dotacje na zadania inwestycyjne - 65,0%. 17

19 Dochody majątkowe gmin w latach przedstawia poniższa tabela Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,6 103,7 109,5 Dochody majątkowe, z tego: ,3 109,4 116,3 Dotacje na zadania inwestycyjne ,5 115,1 126,1 Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,7 113,0 125,1 Dochody ze sprzedaży majątku ,5 92,1 91,7 Pozostałe dochody majątkowe ,5 89,1 61,0 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody majątkowe wzrosły o 9,4%, a w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 16,3%. W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dotacje na zadania inwestycyjne wzrosły o 15,1%, środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł wzrosły o 13,0%, natomiast zmniejszyły się dochody ze sprzedaży majątku o 7,9%. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe gmin w latach przedstawiały się następująco: 2013 r r. 2015r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki majątkowe były niższe o 6,3%, a w porównaniu do 2013 r. wyższe o 10,0%, natomiast wydatki inwestycyjne w 2015 r., w odniesieniu do 2014 r., były niższe o 6,2%, a w stosunku do 2013 r. wyższe o 10,5%. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 16,9%. 18

20 5. Wynik budżetów gmin W poniższym zestawieniu przedstawiono dochody, wydatki oraz wynik gmin w latach w podziale na bieżący i majątkowy. Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,6 103,7 109,5 I.1 Dochody bieżące ,6 103,2 108,9 I.2 Dochody majątkowe ,3 109,4 116,3 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,1 101,0 108,2 II.1 Wydatki bieżące ,0 102,6 107,8 II.2 Wydatki majątkowe ,3 93,7 110,0 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEŻĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za lata (Min. Fin.) W 2015 r. gminy zamknęły budżety nadwyżką w wysokości mln zł. 19

21 Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące) w gminach w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. zwiększyła się o 634 mln zł, tj. o 7,8%. W 2015 r. wydatki majątkowe gmin zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 51,6% mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. 20

22 W 2015 r. w porównaniu do 2014 r. dochody majątkowe były wyższe o 9,4%, natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych wynosiło 6,3%. W poniższym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby gmin według osiągniętego wyniku bieżącego w latach Wyszczególnienie Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) Ujemny wynik bieżący (deficyt operacyjny) Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za lata (Min. Fin.) Liczba gmin wg osiągniętego wyniku bieżącego Liczba jednostek wykazujących dodatni wynik bieżący zwiększyła się w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., o 2 gminy, natomiast w porównaniu do 2013 r. zwiększyła się o 19 jednostek. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budżetów, dotyczące poszczególnych gmin, przedstawiono w załącznikach. 21

23 Część III Wykonanie budżetów powiatów 1. Dochody bieżące W strukturze dochodów bieżących powiatów w 2015 r., największy udział stanowiły: subwencja ogólna 46,1%, dochody uzyskiwane z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 19,3% oraz dotacje na zadania bieżące 18,3%. Dochody bieżące powiatów w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% DOCHODY ogółem ,1 99,6 102,6 Dochody bieżące z tego: ,2 99,3 101,5 PIT ,7 109,1 118,6 CIT ,8 107,9 102,3 Dotacje na zadania bieżące ,5 87,0 87,4 Subwencja ogólna ,7 99,1 97,8 Pozostałe dochody bieżące ,7 105,1 115,3 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za lata (Min. Fin.) 22

24 W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody bieżące powiatów były niższe o 0,7%, a w porównaniu do 2013 r. wzrosły o 1,5%. Dochody ogółem były niższe w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem w 2014 r. o 0,4% a w porównaniu do 2013 roku były wyższe o 2,6%. W 2015 r. najwyższą dynamikę dochodów bieżących powiaty uzyskały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 9,1%, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 7,9% oraz z pozostałych dochodów bieżących 5,1%, natomiast zmniejszyły się dotacje na zadania bieżące o 13,0% i subwencja ogólna o 0,9%. W strukturze dochodów ogółem powiatów udział dochodów bieżących w 2015 r. wynosi 91,3%, natomiast zwiększył się udział dochodów majątkowych z 7,6% w 2013 r. do 8,7% w 2015 r. 23

25 2. Wydatki bieżące Wśród wydatków bieżących zrealizowanych przez powiaty w 2015 r. przeważały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 61,5%, pozostałe wydatki - 22,6% oraz zakup materiałów i usług - 12,4%. Wydatki powiatów w tych grupach stanowiły łącznie 96,5% wydatków bieżących. Wydatki bieżące powiatów w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% WYDATKI ogółem ,8 98,6 102,3 Wydatki bieżące z tego: ,1 98,6 99,8 wynagrodzenia i pochodne ,0 101,2 103,3 zakup materiałów i usług ,5 92,7 95,1 świadczenia społeczne ,2 95,4 96,6 wydatki na obsługę długu ,2 82,6 67,0 pozostałe wydatki bieżące ,2 96,4 95,7 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., zarówno wydatki bieżące jak i wydatki ogółem powiatów zmniejszyły się o 1,4%. W porównaniu do 2013 r. wydatki bieżące zmniejszyły się o 0,2%, zaś wydatki ogółem wzrosły o 2,3%. 24

26 W omawianych latach zanotowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykonanie wydatków z tego tytułu w 2015 r. było wyższe o 1,2% w porównaniu z 2014 r. i o 3,3% w odniesieniu do 2013 r. W 2015 r. udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem powiatów zwiększył się w porównaniu do 2014 r. z 85,3% do 85,4%. 3. Dochody majątkowe 25

27 W dochodach majątkowych powiatów największy udział stanowiły w 2015 r. dotacje na zadania inwestycyjne 84,8% oraz dochody ze sprzedaży majątku - 7,3%. Udział środków na inwestycje uzyskane z innych źródeł w 2014 r. stanowił 3,2% dochodów majątkowych. W stosunku do roku 2014, w roku 2015 w strukturze dochodów majątkowych powiatów zwiększył się udział środków na inwestycje uzyskane z innych źródeł - z 2,0% r. do 3,2%. Dochody majątkowe powiatów w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% DOCHODY ogółem, w tym: ,1 99,6 102,6 Dochody majątkowe, z tego: ,4 102,8 116,6 dotacje na zadania inwestycyjne ,4 107,6 125,2 środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,8 162,4 90,6 dochody ze sprzedaży majątku ,1 77,2 80,3 pozostałe dochody majątkowe ,6 67,0 86,8 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za lata (Min. Fin.) W 2015 r. dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż w 2014 r. o 2,8%. Spośród dochodów majątkowych w 2015 r., w odniesieniu do 2014 r. zmniejszyły się dochody ze sprzedaży majątku o 22,8%. Natomiast dotacje na zadania inwestycyjne oraz środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł zwiększyły się w 2015 r. odpowiednio o 7,6% i 62,4% kwot tych dochodów uzyskanych w 2014 r. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe powiatów w latach przedstawiały się następująco: Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: inwestycyjne (mln zł) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki majątkowe powiatów zmniejszyły się o 1,9% a w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 20,1%. Wydatki inwestycyjne w 26

28 roku 2015 zmniejszyły się w stosunku do roku 2014 o 1,8%, zaś w porównaniu z rokiem 2013 zwiększyły się o 19,7%. 5. Wynik budżetów powiatów Dochody, wydatki oraz wynik powiatów w latach w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% I. DOCHODY ogółem ,1 99,6 102,6 I.1. Dochody bieżące ,2 99,3 101,5 I.2. Dochody majątkowe ,4 102,8 116,6 II. WYDATKI ogółem ,8 98,6 102,3 II.1. Wydatki majątkowe ,4 98,1 120,1 II.2. Wydatki bieżące ,1 98,6 99,8 III. WYNIK (I II) WYNIK BIEŻĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za lata (Min. Fin.) Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) w powiatach w 2015 r., w porównaniu z 2014 r., zwiększyła się o 117 mln zł, podczas gdy ujemny wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) zmniejszył się w tym czasie o 121 mln zł. 27

29 W 2015 r. budżety powiatów zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 237 mln zł. Dochody bieżące powiatów w 2015 r. zmniejszyły się o 0,7% w stosunku do 2014 r. W 2015 r. wydatki majątkowe w powiatach zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 59,9% mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. W poniższym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby powiatów według osiągniętego wyniku bieżącego w latach

30 Wyszczególnienie Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) Ujemny wynik bieżący (deficyt operacyjny) Liczba powiatów wg osiągniętego wyniku bieżącego Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za lata (Min. Fin.) Liczba jednostek wykazujących dodatni wynik bieżący zwiększyła się w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., o 8 jednostek. Zmniejszyła się tym samym liczba jednostek osiągających deficyt operacyjny. Część IV Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu 1. Dochody bieżące W strukturze dochodów bieżących miast na prawach powiatu w 2015 r. największy udział stanowiły: dochody uzyskiwane z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 27,7%, subwencja ogólna 21,9%, pozostałe dochody bieżące 24,6%. 29

31 Dochody bieżące miast na prawach powiatu w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% DOCHODY ogółem ,3 103,4 109,9 Dochody bieżące z tego: ,3 104,2 110,7 PIT ,3 107,7 115,6 CIT ,5 112,1 119,4 Podatek od nieruchomości ,8 103,2 107,1 Dotacje na zadania bieżące ,8 100,8 110,6 Subwencja ogólna ,2 102,4 102,6 Pozostałe dochody bieżące ,1 103,2 114,7 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody bieżące miast na prawach powiatu wzrosły o 4,2%, a w porównaniu do 2013 r. o 10,7%, podczas gdy dochody ogółem wzrosły odpowiednio o 3,4% i o 9,9%. W 2015 r. najwyższą dynamikę dochodów bieżących miasta na prawach powiatu uzyskały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 112,1% oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 107,7%. W strukturze dochodów ogółem w miastach na prawach powiatu udział dochodów bieżących w 2015 r. wzrósł o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do roku

32 2. Wydatki bieżące W 2015 r. w strukturze wydatków bieżących miast na prawach powiatu przeważały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41,3%, pozostałe wydatki bieżące 25,4% oraz zakup materiałów i usług 24,8%. Wydatki miast na prawach powiatu w tych grupach stanowiły łącznie 91,5% wydatków bieżących. Wydatki bieżące miast na prawach powiatu w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% WYDATKI ogółem ,2 100,2 107,5 Wydatki bieżące z tego: ,9 103,3 108,4 wynagrodzenia i pochodne ,7 104,2 107,0 zakup materiałów i usług ,7 102,0 115,0 świadczenia społeczne ,6 100,0 101,6 wydatki na obsługę długu ,3 83,1 73,4 pozostałe wydatki bieżące ,8 105,8 109,8 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki bieżące miast na prawach powiatu wzrosły zbiorczo o 3,3%, a w porównaniu do 2013 r. o 8,4%, a wydatki ogółem wzrosły odpowiednio o 0,2% i o 7,5%. 31

33 W omawianych latach najbardziej wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., wykonanie wydatków z tych tytułów było wyższe odpowiednio o 4,2% i 5,8%. W strukturze wykonanych wydatków ogółem miast na prawach powiatu udział wydatków bieżących zwiększył się z 79,1% w 2014 r. do 81,5% w 2015 r. 3. Dochody majątkowe 32

34 W 2015 r. w dochodach majątkowych miast na prawach powiatu największy udział stanowiły dotacje na zadania inwestycyjne 67,2% oraz dochody ze sprzedaży majątku 26,7%. Dochody majątkowe miast na prawach powiatu w latach przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% DOCHODY ogółem ,3 103,4 109,9 Dochody majątkowe w tym: ,2 97,3 103,4 dotacje na zadania inwestycyjne ,4 100,7 114,2 środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,5 83,1 60,2 dochody ze sprzedaży majątku ,4 88,6 89,8 pozostałe dochody majątkowe ,6 125,9 90,2 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody majątkowe miast na prawach powiatu zmniejszyły się o 2,7%, natomiast w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 3,4%. Spośród dochodów majątkowych w 2015 r., w porównaniu do 2014 r. wzrosły dotacje na zadania inwestycyjne o 0,7% i pozostałe dochody majątkowe o 25,9%, natomiast zmniejszyły się środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł o 16,9% oraz dochody ze sprzedaży majątku o 11,4%. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe miast na prawach powiatu w latach przedstawiały się następująco: 2013 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki majątkowe miast na prawach powiatu zmniejszyły się o 11,4%, a w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 3,9%. Wydatki inwestycyjne w porównaniu do roku 2014 zmniejszyły się o 10,4%, zaś w porównaniu do roku 2013 zwiększyły się o 6,6%. 33

35 5. Wynik budżetów miast na prawach powiatu Dochody, wydatki oraz wynik miast na prawach powiatu w latach w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie : 2 4 : 3 4 : 2 mln zł %% I. DOCHODY ogółem ,3 103,4 109,9 I.1. Dochody bieżące ,3 104,2 110,7 I.2. Dochody majątkowe ,2 97,3 103,4 II. WYDATKI ogółem ,2 100,2 107,5 II.1. Wydatki bieżące ,9 103,3 108,4 II.2. Wydatki majątkowe ,2 88,6 103,9 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEŻĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) Nadwyżka operacyjna w miastach na prawach powiatu w 2015 r. zwiększyła się w porównaniu do 2014 r. o 695 mln zł, a ujemny wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) zmniejszył się w tym czasie o mln zł. Budżety miast na prawach powiatu w 2015 r. zamknęły się nadwyżką w wysokości 736 mln zł. 34

36 W latach miasta na prawach powiatu wypracowały nadwyżkę operacyjną, która w 2013 r. wyniosła mln zł, w 2014 r mln zł i w 2015 r mln zł. W 2015 r. wydatki majątkowe w miastach na prawach powiatu zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 60,4% mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. W poniższym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby miast na prawach powiatu wg osiągniętego wyniku bieżącego w latach : 35

37 Wyszczególnienie Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) Ujemny wynik bieżący (deficyt operacyjny) Liczba miast na prawach powiatu wg osiągniętego wyniku bieżącego Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) W 2015 r. wszystkie 66 miast na prawach powiatu wykazało dodatni wynik bieżący. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budżetów dotyczące poszczególnych miast na prawach powiatu przedstawiono w załącznikach. Część V Wykonanie budżetów województw 1. Dochody bieżące W strukturze dochodów bieżących województw w 2015 r., największy udział stanowiły: dochody uzyskane z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 39,8%, dotacje na zadania bieżące 23,2%, subwencja ogólna 17,0%. 36

38 W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące wykonanych dochodów bieżących województw w latach Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,1 96,4 106,1 Dochody bieżące, z tego: ,5 95,9 99,3 PIT ,9 108,2 116,7 CIT ,5 109,6 112,4 Dotacje na zadania bieżące ,1 89,3 88,5 Subwencja ogólna (część bieżąca) ,4 68,3 74,7 Pozostałe dochody bieżące ,7 129,6 130,6 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody bieżące zmniejszyły się o 4,1%, a w porównaniu do 2013 r. o 0,7%. Dochody ogółem w 2015 r. zmniejszyły się w stosunku do 2014 r. o 3,6%, a w stosunku do 2013 r. wzrosły o 6,1%. Wśród dochodów bieżących zrealizowanych przez województwa w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., nastąpił spadek dochodów z tytułu subwencji ogólnej o 31,7%. Udział dochodów bieżących województw w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się z 71,7% w 2013 r. do 67,1% w 2015 r. 37

39 2. Wydatki bieżące W strukturze wydatków bieżących województw w 2015 r. przeważały pozostałe wydatki i stanowiły 53,2%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 27,5%, wydatki na zakup materiałów i usług 17,1%. Wydatki bieżące województw w latach przedstawia poniższa tabela Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,4 94,3 104,1 Wydatki bieżące, z tego: ,3 90,8 94,7 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 100,9 103,1 Zakup materiałów i usług ,2 94,6 96,7 Wydatki na obsługę długu ,4 89,9 80,4 Pozostałe wydatki bieżące ,5 85,4 91,0 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki bieżące województw zmniejszyły się o 9,2%, a w porównaniu do 2013 r. o 5,3%. Wydatki ogółem w 2015 r., w stosunku do 2014 r., zmniejszyły się o 5,7%, a stosunku do 2013 r. wzrosły o 4,1%. Wśród wydatków bieżących zrealizowanych przez województwa w 2015 r., w porównaniu z 2014 r., wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 0,9%, a zmniejszyły się pozostałe wydatki bieżące o 14,6%, wydatki 38

40 przeznaczone na obsługę długu o 11,1% i wydatki na zakup materiałów i usług o 5,4%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem województw zmniejszył się z 60,3% w 2013 r. do 54,9% w 2015 r. 3. Dochody majątkowe 39

41 W 2015 r. w dochodach majątkowych województw 94,% stanowiły dotacje na zadania inwestycyjne. Ich udział, w porównaniu do 2014 r., zwiększył się o 1,6 punktu procentowego. Dochody majątkowe województw w latach przedstawia poniższa tabela: Wykonanie Dynamika Wyszczególnienie (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,1 96,4 106,1 Dochody majątkowe, z tego: ,6 97,5 123,4 Dotacje na zadania inwestycyjne ,3 99,1 127,2 Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,4 44,7 64,5 Dochody ze sprzedaży majątku ,4 70,3 95,9 Pozostałe dochody majątkowe ,7 112,1 89,4 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody majątkowe województw zmniejszyły się o 2,5%, a w porównaniu do 2013 r. wzrosły o 23,4%. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe województw w latach przedstawiały się następująco: 2013 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki majątkowe województw zmniejszyły się o 1,1%, a w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 18,3%. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., zmniejszyły się o 3,8%, natomiast w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 16,7%. 40

42 5. Wynik budżetów województw Dochody, wydatki oraz wynik województw w latach w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,1 96,4 106,1 I.1 Dochody bieżące ,5 95,9 99,3 I.2 Dochody majątkowe ,6 97,5 123,4 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,4 94,3 104,1 II.1 Wydatki bieżące ,3 90,8 94,7 II.2 Wydatki majątkowe ,6 98,9 118,3 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEŻĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za lata (Min. Fin.) W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące) w województwach zwiększyła się o 463 mln zł. W 2015 r. budżety samorządów województw zamknęły się deficytem w wysokości 93 mln zł. 41

43 Nadwyżka bieżąca samorządów województw wzrosła w roku 2015 o 463 mln zł w stosunku do roku 2014 i wynosiła mln zł. W 2015 r. wydatki majątkowe województw zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 72,6% mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. 42

44 W poniższym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby województw wg osiągniętego wyniku bieżącego w latach : Wyszczególnienie Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) Ujemny wynik bieżący (deficyt operacyjny) Liczba województw wg osiągniętego wyniku bieżącego Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za lata (Min. Fin.) W latach 2013 i 2015 wszystkie województwa wykazały nadwyżkę operacyjną, natomiast w 2014 r. 15 województw wykazało nadwyżkę operacyjną a tylko jedno województwo wykazało deficyt operacyjny. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budżetów dotyczące poszczególnych województw przedstawiono w załącznikach. Część VI Relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych według danych z WPF Stosownie do art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 2015 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązane były stosować zasadę zrównoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w części bieżącej, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem przypadku realizacji zadań bieżących ze środków UE i EFTA. Wówczas, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją 43

45 wydatków bieżących z udziałem środków UE i EFTA, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - w latach jednostka samorządu terytorialnego ustalając relację z art. 242 wyłączała wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.14) w wysokości, w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa. Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi przedstawiono w poniższej tabeli: Wyszczególnienie Prognoza na rok 2015 liczba JST kwota (tys.zł) liczba JST Prognoza na rok 2016 kwota (tys.zł) liczba JST Prognoza na rok 2017 kwota (tys.zł) Prognoza na rok 2018 liczba JST kwota (tys.zł) WYNIK NADWYŻKA DEFICYT budżet zrównoważony Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata (Min. Fin.) W wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2015 planowały nadwyżkę bieżącą w wysokości mln zł. Różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, w szczególności powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli: Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza na rok 2015 na rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 Wyszczególnienie liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota JST (tys.zł) JST (tys.zł) JST (tys.zł) JST (tys.zł) WYNIK NADWYŻKA DEFICYT budżet zrównoważony Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata (Min. Fin.) 44

46 Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i zmniejszeń wydatków bieżących liczba jednostek, które planowały wyższe wydatki bieżące niż dochody bieżące na rok 2015 zmniejszyła się ze 141 do 3 jednostek a nadwyżka bieżąca wynosiła mln zł. Poniżej przedstawiono kwoty planowanej nadwyżki bieżącej oraz nadwyżki bieżącej z uwzględnieniem zwiększeń dochodów bieżących i zmniejszeń wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego w latach (poz i 8.2 z WPF): Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata (Min. Fin.) Na poniższych wykresach przedstawiono kwoty planowanej nadwyżki bieżącej oraz nadwyżki bieżącej z uwzględnieniem zwiększeń dochodów bieżących i zmniejszeń wydatków bieżących według kategorii jednostek samorządu terytorialnego w latach (poz i 8.2 z WPF): 45

47 Część VII Wnioski Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 2,4%, a wydatki ogółem zmniejszyły się o 0,2%. 46

48 W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 2,5%, a wydatki bieżące wzrosły o 1,6%. W latach dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego były wyższe od wydatków bieżących. Dochody i wydatki bieżące W 2015 r., w porównaniu z 2014 r., wszystkie źródła dochodów bieżących wykazywały wzrost poza dotacjami na zadania bieżące, które zmniejszyły się o 7,8%. 47

49 Najwyższą dynamikę dochodów bieżących jednostki samorządu terytorialnego uzyskały z CIT (9,9%) i PIT (8,5%). W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 2,5%. Najwyższa dynamika dochodów bieżących była w miastach na prawach powiatu (4,2%) i w gminach (3,2%). W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 1,6%. Najwyższy wzrost wydatków bieżących wystąpił w miastach na prawach powiatu o 3,3%. Najwyższy spadek zanotowano w województwach o 9,2%. 48

50 Dochody i wydatki majątkowe W strukturze dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. dotacje na zadania inwestycyjne stanowiły 74,6%, zostały wykonane w wysokości mln zł i były wyższe o 4,6% od dochodów z tego tytułu wykonanych w 2014 r. W 2015 r., w stosunku do 2014 r., dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego, wzrosły 1,5%, wzrost dochodów majątkowych, w powiatach 2,8%, w gminach 9,4%. Dochody majątkowe zmniejszyły się w miastach na prawach powiatu 2,7% i w województwach 2,5%. 49

51 W 2015 r. wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego były niższe niż w 2014 r. o 6,7%. Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2015 r. w stosunku do 2014 r., nastąpiło we wszystkich kategoriach jednostek samorządu terytorialnego. Najwyższy spadek wydatków majątkowych wystąpił w miastach na prawach powiatu - 11,4%. Wydatki inwestycyjne w 2015 r. stanowiły 96,5% wydatków majątkowych, a w latach odpowiednio 95,7% i 96,5%. 50

52 Wynik W 2015 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w wysokości mln zł. W 2015 r. dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego były wyższe niż wydatki bieżące o mln zł. 1. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego zwiększyła się o mln zł, tj. o 11,7% z tego w: 51

53 gminach o 634 mln zł, tj. o 7,8%, powiatach o 118 mln zł tj. o 7,9%, miastach na prawach powiatu o 695 mln zł, tj. o 13,5%, w województwach o 464 mln zł, o 29,5%. 2. W 2015 r jednostki samorządu terytorialnego (98,4% ogółu) osiągnęło dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3. Liczba jednostek wykazujących ujemny wynik bieżący wynosiła 46 i zmniejszyła się w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., o 9 jednostek. 4. W 2015 r. żadne z miast na prawach powiatu i żadne z województw nie wykazało ujemnego wyniku bieżącego. W 2015 r. we wszystkich kategoriach jednostek samorządu terytorialnego wynik majątkowy (dochody majątkowe wydatki majątkowe) był ujemny. W porównaniu do 2014 r. wynik majątkowy poprawił się we wszystkich kategoriach jednostek samorządu terytorialnego oprócz województw. 52

54 Spis załączników: Załącznik nr 1 Gminy, które wypracowały nadwyżkę operacyjną w 2015 r. Załącznik nr 2 Powiaty, które wypracowały nadwyżkę operacyjną w 2015 r. Załącznik nr 3 Miasta na prawach powiatu, które wypracowały nadwyżkę operacyjną w 2015 r. Załącznik nr 4 Województwa, które wypracowały nadwyżkę operacyjną w 2015 r. Załącznik nr 5 Gminy, które nie wypracowały nadwyżki operacyjnej w 2015 r. Załącznik nr 6 Powiaty, które nie wypracowały nadwyżki operacyjnej w 2015 r. 53

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 Warszawa 2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich IV. Wskaźniki dla gmin

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r. Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Trzebiechów: kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Podstawę prawną gospodarki finansowej jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2015-2029 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2016-2033 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata . PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.4.2014 Bielsk Podlaski, 2014-08-05 Rada Miasta Bielsk Podlaski W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Węgrowa z dnia OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA 2017-2021 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy przygotowana została na lata 2015 2024.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/I/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017roku.

Uchwała Nr 1/I/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017roku. Uchwała Nr 1/I/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo