Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej"

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Województwa wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawa ta stanowi, Ŝe począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budŝetową na dany rok budŝetowy Sejmik Województwa zobowiązany jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową. Wieloletnia prognozę finansową sporządza się na okres roku budŝetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognoza finansową nie moŝe być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego na lata sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 ww. ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata tj. do roku, w którym całkowicie spłacone zostanie zadłuŝenie Województwa. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budŝetu na 2012 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. PowyŜsze oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budŝetu. 2. ZałoŜenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłuŝenia i jego spłaty na lata oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieŝących i majątkowych na 2012 r. Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące załoŝenia: 1

2 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych: a) wydatki bieŝące nie mogą przekraczać dochodów bieŝących art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłuŝenia: - art. 21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie moŝe przekroczyć 15%. Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie moŝe przekroczyć 60%. - art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku. Zgodnie z ta ustawą od 2014 roku Sejmik Województwa nie moŝe uchwalić budŝetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budŝetowych) nadwyŝki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaŝy majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłuŝenia na dany rok). 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych nie przekraczano wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata ) Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia moŝliwe do pozyskania w latach środki europejskie. 3. Prognoza dochodów Dochody na lata zaprognozowane zostały indywidualnie dla kaŝdego roku przy załoŝeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dochody na lata przyjęto na poziomie roku 2015 nie uwzględniając ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania. 2

3 a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT W roku 2013 załoŝono wzrost tych dochodów z poziomu zł o 12,5% do kwoty zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie roku Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada poziom wzrostu dochodów z podatku CIT w 2013 rok o 17,5%, a w 2014 r. o 16,9%. b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT W latach załoŝono coroczny wzrost tych dochodów z poziomu zł w 2012 r. odpowiednio o 0,5%, 2,2% i 2,1% aŝ do kwoty zł w roku Na lata następne z uwagi na trudności prognozowania na dłuŝszy okres, przyjęto dochody na poziomie roku W tym miejscu naleŝy podkreślić, Ŝe przyjęte wskaźniki wzrostu dochodów z tego tytułu nie przekraczają wskaźników ujętych w wieloletnim planie finansowym państwa na , a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. c) dochody z pozostałych dochodów własnych Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budŝetowych, dochody z zasobu Województwa, dochody z opłat i usług, wpływy z pomocy finansowej gmin, środki z Funduszu Ochrony Środowiska, a od 2011 r. równieŝ dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych i dochody ze sprzedaŝy map i usług kartograficznych. Dochody te w 2012 roku załoŝono w wysokości zł, w roku 2013 r. w wysokości zł, a w latach następnych na zbliŝonym poziomie około 13 mln zł. Dochody te obejmują równieŝ sprzedaŝ majątku, która planowana jest w 2012 r. w kwocie zł (między innymi sprzedaŝ nieruchomości w Pogorzelicy i sprzedaŝ mieszkań), a w latach odpowiednio po zł (sprzedaŝ mieszkań z zasobu Województwa). d) dochody z subwencji ogólnej Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na kaŝdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2012 r. w stosunku do 2011 r. zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie około 5,8 mln wyŝszym. W 2013 zakłada się wzrost subwencji o 4,9%, a w 2014 roku o 10,0%. W 3

4 tych latach osiągnie ona poziom odpowiednio 100 mln zł i 110 mln zł. W latach przyjęto poziom roku 2014 tj. 110 mln zł. e) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich Dochody te obejmują środki europejskie, dotacje z budŝetu państwa, dotacje z j.s.t. oraz dotacje z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) otrzymywane w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich. Dochody te na lata zaprojektowano na poziomie wynikającym z podpisanych umów oraz planowanych montaŝy finansowych. Razem dochody te zaplanowano na poziomie: 2013 rok 138,4 mln zł, 2014 rok 101,1 mln zł, 2015 rok 16,8 mln zł. W latach z uwagi na brak danych dochodów z tego tytułu nie prognozowano. f) dochody z dotacji z budŝetu państwa Dochody te obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu melioracji wodnych, zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz dotacje na zadania własne (dotacje na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej). Dotacje te na rok 2013 i lata następne załoŝono na poziomie roku 2012 tj. 32,1 mln. g) dochody z dotacji z funduszy celowych Dochody te na lata 2013 i 2014 obejmują środki z funduszu kolejowego i wynoszą po zł rocznie. Podsumowując prognozę dochodów naleŝy stwierdzić, Ŝe dochody Województwa w latach będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu 403,1 mln zł w 2013 roku do 269,2 mln zł w roku 2016 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich. W przedstawionej prognozie nie 4

5 ujęto bowiem potencjalnych dochodów i wydatków związanych z przyszłymi okresami programowania. 4. Wydatki Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto załoŝenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyŝki dochodów bieŝących nad wydatkami bieŝącymi i wskaźników zadłuŝenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych. 1) Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące w 2012 osiągną poziom zł i w okresie do 2016 r. będą stopniowo maleć do kwoty zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizacje zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki te zmaleją z kwoty zł w 2012 r. do kwoty zł w 2015 r. Natomiast wydatki bieŝące na pozostałe zadania Województwa z poziomu zł w 2012 r. wzrosną do kwoty zł w roku Wzrost ten w roku 2013 wynika z moŝliwości finansowych budŝet Województwa, natomiast w latach załoŝono, Ŝe wzrost ten nie przekroczy 5% rocznie. W latach przyjęto je na niezmienionym poziomie roku 215 mln zł. W ramach wydatków bieŝących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono: a) Wydatki na funkcjonowanie organów Województwa. Wydatki te obejmują wydatki na działalność Sejmiku Województwa (dział 750, rozdział 75017) i Urzędu Marszałkowskiego (dział 750, rozdział 75018). Wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego nie obejmują wydatków na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranivcznej oraz innych projektów i 5

6 programów realizowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki te wyniosą w 2012 r zł i w latach utrzymają się na niezmienionym poziomie. ZałoŜono natomiast wzrost tych wydatków w roku 2015 i 2017 o 2,5% tj. do poziomu odpowiednio zł i zł. Wzrost ten nie przekracza poziomu wzrostu cen określonego w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budŝetowej na 2012 r. na poziomie zł. W latach utrzymają się na niezmienionym poziomie. ZałoŜono natomiast wzrost tych wydatków w roku 2015 i 2017 o 2,5% tj. do poziomu odpowiednio zł i zł. Wzrost ten nie przekracza poziomu wzrostu cen oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. c) Wydatki na obsługę długu Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych poŝyczek i wyemitowanych obligacji w okresie do 2011 r. oraz emisji obligacji planowanej w roku W 2012 r. wydatki te wyniosą 14,5 mln zł, a od 2013 r. będą systematycznie maleć, aŝ do całkowitej spłaty długu. d) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń W planie wydatków na 2012 rok oraz lata następne nie ujmowano wydatków na ten cel, poniewaŝ wszystkie poręczone przez Województwo zobowiązania są regulowane prawidłowo, a instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, którym udzielono poręczenia nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Posiadają stabilną sytuację finansową gwarantującą zdolność do regulowania zobowiązań z tytułu spłaty poŝyczek poręczonych przez Województwo. Wykaz instytucji, którym poręczono poŝyczki wraz z kwotami potencjalnych wydatków zamieszczono w załączniku nr 2 do 6

7 uchwały. Potencjalna kwota wydatków na ten cel wynosi w 2012 r zł i wraz ze spłatą poręczonych poŝyczek maleje systematycznie do zł w 2018 roku. e) Wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały. Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieŝących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2012 r. wydatki te wyniosą zł, a w roku zł. 2) Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w 2012 osiągną poziom zł i w okresie do 2016 r. będą stopniowo maleć do kwoty zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki te zmaleją z kwoty zł w 2012 r. do kwoty zł w roku Od 2016 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z moŝliwości budŝetu Województwa, tj. na poziomie od 35,6 mln w 2016 r. do 48,8 mln w roku Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2012 wydatki te wyniosą zł, a w roku zł. 5. Wynik budŝetu i przeznaczenia nadwyŝki Ustalona na rok 2012 nadwyŝka budŝetowa w wysokości zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłuŝenia. Wolne środki w 2012 r. stanowią róŝnice między przekazanymi, a wykorzystanymi środkami z: Funduszu Kolejowego, przeznaczonymi na zakup i modernizację taboru kolejowego; z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz zaliczek z budŝetu środków europejskich na realizację projektów własnych POKL. Środki te znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W latach następnych zaplanowano osiąganie przez Województwo nadwyŝki budŝetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. NadwyŜka ta została 7

8 zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budŝetowy. 6. Przychody Przychody na 2012 r. obejmują emisję obligacji w kwocie zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wolne środki w kwocie zł, omówione powyŝej, oraz zwroty udzielonych z budŝetu poŝyczek w kwocie zł (do wysokości rozchodów na ten cel). Od 2013 roku przychody obejmują tylko zwroty udzielonych z budŝetu poŝyczek ustalone w kwocie zł (do wysokości rozchodów na ten cel). 7. Rozchody Rozchody na 2012 r. obejmują spłatę wcześniej zaciągniętej poŝyczki w kwocie zł, wykup obligacji w kwocie zł oraz poŝyczki udzielane z budŝetu Województwa w kwocie zł. W latach następnych zaplanowane zostały: spłata poŝyczki z WFOŚiGW w kwocie zł rocznie i wykup obligacji w kwotach rocznych aŝ do ich całkowitej spłaty oraz poŝyczki udzielane z budŝetu Województwa w kwocie zł. 8. Kwota długu Poziom długu Województwa w latach prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2011 roku wyniesie zł. W 2012 roku z uwagi na planowaną emisję obligacji w wysokości zł i spłatę zobowiązań na poziomie zł zmaleje do kwoty zł. Począwszy od 2012 r. dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2025 roku. 9. Spłata długu i sposób jej finansowania W 2012 r. z budŝetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z emisji nowych obligacji w kwocie zł i dochodów własnych Województwa. W roku 2013 spłata długu wyniesie zł i sfinansowana zostanie w całości dochodami Województwa. Od 2013 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z nadwyŝki budŝetowej. 8

9 10. Wskaźniki zadłuŝenia określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. W latach obowiązują wskaźniki długu i obsługi długu określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. Zgodnie z tą ustawa wskaźnik obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie moŝe przekroczyć 15%. W latach wskaźnik ten dla Województwa Opolskiego ukształtuje się odpowiednio na poziomie 6,6%, 8,0% i 8,9%. Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego. Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie moŝe przekroczyć 60%. W latach wskaźnik ten dla Województwa Opolskiego ukształtuje się odpowiednio na poziomie 51,1%, 52,8% i 54,3%. Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego. 11. Wskaźnik zadłuŝenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Sejmik Województwa nie moŝe uchwalić budŝetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budŝetowych) nadwyŝki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaŝy majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłuŝenia na dany rok). NadwyŜka operacyjna liczona jest jako róŝnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi. W 2014 roku indywidualny limit zadłuŝenia dla Województwa Opolskiego wyniesie 9,65%, natomiast wskaźnik obsługi długu 9,35%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, Ŝe relacja ta zostanie spełniona równieŝ w latach 2013 i następnych. 9

10 II. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla kaŝdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialna za realizację, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, wykonanie w okresie do 2010 r. przewidywane wykonanie w 2011 r., limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. 1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich W załączniku ujęto przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok Ujęto w nim projekty własne realizowane przez Województwo, jak na przykład projekty drogowe oraz przedsięwzięcia związane z realizacją programów, jak na przykład projekty konkursowe w ramach RPO czy Pomoce Techniczne programów operacyjnych. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2012 r zł, a w roku zł. W latach następnych wydatki na te przedsięwzięcia będą maleć, aŝ do ich wygaszenia w 2015 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata ustalono na poziomie zł. Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych umów oraz planowanych montaŝy finansowych. 2. Zakup i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie za środowiska i opłaty produktowej. Zadanie realizowane w latach przez Urząd Marszałkowski. Łączne nakłady finansowe wyniosą zł, w tym w latach zł. 3. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe w latach wyniosą zł, a limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi zł. 4. Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą 10

11 komunikacyjną Miasta Opola. Zadanie realizowane w latach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe wyniosą zł, natomiast w latach wyniosą zł. 5. Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO). Zadanie realizowane w latach przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Łączne nakłady finansowe wyniosą zł, w tym w latach zł. Limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi zł. 6. Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna. Zadanie realizowane w latach przez Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek. Łączne nakłady finansowe wyniosą zł. 7. Modernizacja pojazdów szynowych. Zadanie realizowane w latach przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą zł, w tym w latach zł. 8. Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasaŝerskich na obszarze Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane w latach przez Urząd Marszałkowski. Łączne nakłady finansowe wyniosą zł, w tym w latach wyniosą zł. 9. Umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania i funkcjonowania jednostek budŝetowych Województwa Opolskiego. Są to wieloletnie umowy na wynajem pomieszczeń, konserwacji urządzeń, ochrony obiektów, dostępu do sieci Internet itp. Łączne nakłady finansowe wyniosą zł, w tym w latach wyniosą zł. 10. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie. Województwo Opolskie udzieliło poręczenia poŝyczek ośmiu instytucjom kultury i społecznym zakładom opieki zdrowotnej. Potencjalne wydatki z tego tytułu w latach mogą wynieść łącznie zł, w tym w roku zł. Wydatki te będą w latach stopniowo maleć proporcjonalnie do spłaty poręczonych poŝyczek. W załączniku wykazano wszystkie udzielone poręczenia wraz z pozostałymi do spłaty kwotami. 11

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 Na podstawie art.18 pkt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2014-2022 Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. Plan na 31.12.2012 r. Plan na 31.12.2013 r.

Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. Plan na 31.12.2012 r. Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie na 31.12.2009 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. Plan za III kw. 2011 r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala co następuje:

Rada Miejska uchwala co następuje: UCHWAŁA NR VII/20/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/211/2013 Rady powiatu Chełmińskiego z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013 2018 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr z dnia Rady Powiatu Wągrowieckiego

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr z dnia Rady Powiatu Wągrowieckiego Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr z dnia Rady Powiatu Wągrowieckiego OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA LATA 2013-2022 1. ZałoŜenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

TYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA POWIATU WEJHEROWSKIEGO

TYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA POWIATU WEJHEROWSKIEGO Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr IV/XXXI/363/13 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 2018 POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Uchwała Nr XXXVII/282/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036 1. Metodyka sporządzenia Wieloletniej prognozy finansowej Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2013-2032. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2014-2025.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2014-2025. Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2014-2025. Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój na

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój na Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2021 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Gminy Siemyśl z dnia.. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2012 2021 Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia.. grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia.. grudnia 2012 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia.. grudnia 2012 roku Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2013-2025 I. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) powiatu nowomiejskiego opracowane na lata 2012 do 2037 r.

Objaśnienia do przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) powiatu nowomiejskiego opracowane na lata 2012 do 2037 r. Objaśnienia do przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) powiatu nowomiejskiego opracowane na lata 2012 do 2037 r. Analiza przyjętych załoŝeń do prognozowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza UCHWAŁA NR XXXIII/253/3 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 3 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zaleŝnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/45/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/45/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r.

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. ZróŜnicowane zagroŝenia i oczekiwania miast w odniesieniu do obowiązującego przepisu art. 243 u.f.p. oraz do propozycji zmian tego przepisu Tomasz Bogucki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Projekt, druk Nr 1/IV/2015 UCHWAŁA Nr /IV/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 28 stycznia 2016 r. Objaśnienia przyjętych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo