AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)"

Transkrypt

1 Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: , działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36 ( Kielce), REGON: ; NIP: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w Kancelarii Notarialnej w Kielcach przed notariuszem Elżbietą Giedyk- Sierakowską w dniu r., za Rep. A nr 96/2014, która oświadcza, że pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane Spółka zwana jest dalej Deweloperem. oraz 2., syn... i..., PESEL:, zam , córka... i..., PESEL:, zam Stawający ad. 2 i ad. 3 zwani są dalej Nabywcą Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych serii i nr: UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U z dnia 28 października 2011 r.)

2 I.Oświadczenia stron 1 1. Deweloper oświadcza, że: ) Spółka pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach jest właścicielem nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Wojszyce, przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 43/7 o powierzchni (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych numer WR1K/ /2, ) Działy III i IV księgi wieczystej WR1K/ /2, wolne są od wpisów Opisane wyżej prawo własności nie jest obciążone długami, prawami oraz roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu nieujawnionymi w księdze wieczystej. 3. Deweloper w dniu 8 listopada 2013 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wyodrębnienie działki ewidencyjnej numer 43/7 do odrębnej księgi wieczystej, wniosek ten został zarejestrowany za numerem DZ. KW. / WR1K / / 13 / 1, ale do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany; W celu realizacji inwestycji, o której mowa w 2 ust. 3, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany treści wpisów w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości w ten sposób, że Deweloper upoważniony będzie do ustanowienia na przedmiotowej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw dostarczających media, które to prawa umożliwią położenie niezbędnych sieci doprowadzających media oraz wstęp przedstawicieli przedsiębiorstw przesyłowych na nieruchomość; W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany stanu działu IV księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości i jednocześnie zobowiązuje się, że uzyska od banku finansującego, na którego rzecz ustanowiona zostanie hipoteka, zezwolenie na bezobciążeniowe odłączenie nowopowstałej nieruchomości to jest Lokalu. Deweloper zobowiązuje się przenieść na rzecz Nabywcy własność przedmiotowego Lokalu mieszkalnego wolnego od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych Ponadto Deweloper oświadcza, że: na mocy 14 ust. 4 Statutu Spółki Dewelopera zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy ani innej zgody, Deweloper prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie zmierzające do zabudowy nieruchomości opisanej w 1 budynkami opisanymi w ust. 4 (zwane dalej Przedsięwzięciem Deweloperskim ); Zagospodarowanie nieruchomości objętej Przedsięwzięciem Deweloperskim uwidocznione jest na Załączniku numer 1 Koncepcja zagospodarowania nieruchomości; Strona 2 z 14

3 3. dnia 11 października 2013 roku Prezydent Miasta Wrocławia wydał decyzję numer 5041/2013, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalno usługowego i mieszkalnego, z garażami podziemnymi, z dobudowanym budynkiem kotłowni, niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną (w tym skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych) w obrębie działek 33/5, 31/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 1, 26, 27, AM-10, obręb Wojszyce, działki 116/4, AM-8, obręb Ołtaszyn, przy ulicy Grota Roweckiego/Gerberowej we Wrocławiu. Powyższa decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę jest ostateczna i prawomocna i nie jest zaskarżona, na mocy decyzji opisanej w ust. 3 powyżej, realizuje 2 (dwa) budynki wielorodzinne mieszkalno usługowy i mieszkalny oznaczone jako B1 i B2 zlokalizowane na działce 43/7 o 3-4 kondygnacjach naziemnych posadowiony na wspólnej kondygnacji podziemnej stanowiącej garaż z pomieszczeniami pomocniczymi garażu, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz pomieszczeniami przynależnymi 6 072,5 m 2 (sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe pięć dziesiątych metra kwadratowego) (dalej Budynki ); przedmiot niniejszej umowy wykonany będzie stosownie do postanowień niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień 4 ust. 3; Deweloper zastrzega sobie ponadto uprawnienie do wprowadzania zmian w lokalach nie stanowiących przedmiotu niniejszej Umowy oraz prawo włączenia powierzchni wspólnych do powierzchni lokali; w Budynku oznaczonym projektowym numerem znajdować się będzie lokal mieszkalny oznaczony projektowym numerem ( ), usytuowany na ( ) kondygnacji nadziemnej Budynku, w klatce schodowej nr ( ), składający się z:, oraz przynależności to jest pomieszczenia pomocniczego garażu o powierzchni m 2, usytuowanego na kondygnacji minus 1, oznaczonego numerem, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej m 2 ( metrów kwadratowych); do którego przylegać będzie balkon / loggia / taras (zwany dalej Lokalem ) Deweloper rozpoczął realizację opisanego w ust. 3 Przedsięwzięcia Deweloperskiego w dniu roku i zobowiązuje się zakończyć realizację tego przedsięwzięcia do dnia roku, z zastrzeżeniem prac dotyczących zagospodarowania zieleni, które to prace mogą być przeprowadzane w najbliższym okresie wegetacyjnym po zakończeniu budowy Nabywca oświadcza, że: (Stan cywilny, ustrój majątkowy) Otrzymał od Dewelopera prospekt informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią, w prospekcie informacyjnym doręczonym w dniu nie dokonano żadnych zmian do dnia zawarcia niniejszej umowy, co Deweloper potwierdza; Został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z: Strona 3 z 14

4 a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości; b) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera; c) kopią pozwolenia na budowę; d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata; e) projektem architektoniczno budowlanym II.Przedmiot umowy 4 1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynków, wyodrębnienia Lokalu i przeniesienia prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w 8 ust. 1 na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa Nabywcy Lokalu przysługiwać będzie z mocy art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali współwłasność przymusowa nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz wszystkie powierzchnie w budynku przeznaczone do wspólnego użytku, nie związane wyłącznie z własnością konkretnego lokalu W przypadku gdy faktyczna powierzchnia Lokalu będzie mniejsza niż wskazana w 2 ust. 6 Nabywca może żądać zwrotu nadpłaty ceny sprzedaży pomiędzy powierzchnią określoną w 2 ust. 6 a powierzchnią wyliczoną na podstawie obmiaru, przy przyjęciu, że cena jednego metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wynosi PLN, zaś cena jednego metra kwadratowego pomieszczenia przynależnego wynosi PLN. W przypadku gdy odpowiednie powierzchnie będą większe niż wskazane w ust.1 Deweloperowi nie przysługują wobec Nabywcy żadne roszczenia Ostateczna powierzchnia oraz cena sprzedaży zostanie określona w umowie, o której mowa w 6 ust Obmiar lokali do rozliczenia oraz obmiar lokali powykonawczy (dla wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej) dokonywany będzie według normy PN-ISO 9836: Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu opisanego w 2 ust. 6 (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego na parkingu podziemnym oznaczonego numerem wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking, a przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel lokalu opisanego w 2 ust. 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji z Strona 4 z 14

5 obrysem miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskiej określa usytuowanie miejsc postojowych Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel lokalu opisanego w 2 ust. 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z miejsc postojowych na parkingu podziemnym i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych znajdujących się na terenie wspólnego parkingu podziemnego. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania 1. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji z obrysem miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskiej określa usytuowanie miejsc postojowych Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z: miejsca postojowego oznaczonego numerem, zlokalizowanego na parkingu usytuowanym na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną a przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking naziemny. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel lokalu opisanego w 2 ustęp 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Plan miejsc postojowych naziemnych z obrysem miejsca postojowego określa usytuowanie miejsc postojowych Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie parkingu usytuowanego na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do miejsc postojowych. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi miejscami postojowymi, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania 2. Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Plan miejsc postojowych naziemnych z obrysem miejsca postojowego określa usytuowanie miejsc postojowych. 8. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu opisanego w 2 ust. 6 powyżej (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego przylegającego do Lokalu, a oznaczonego na Załączniku numer do niniejszej Umowy Szkic ogródków przydomowych, wynikającego z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa prawo do miejsca postojowego czy nie 2 Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa prawo do miejsca postojowego czy nie 3 Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa lokal na parterze czy nie Strona 5 z 14

6 Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu opisanego w 2 ust. 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na podział do używania części nieruchomości wspólnej to jest gruntu, celem częściowego przeznaczenia go na ogródki przydomowe i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do obszaru ogródków, wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważniają nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 4 do niniejszej Umowy Szkic ogródków przydomowych określa usytuowanie ogródków przydomowych Deweloper zobowiązuje się przekazać Nabywcy L o k a l po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Budynków na 7 dni przed dniem zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Do protokołu Deweloper dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność, a także wniosek o zawarcie przez Dewelopera w imieniu Nabywcy Umowy sprzedaży energii elektrycznej do przedmiotowego lokalu wraz ze wskazaniem stanu licznika energii elektrycznej zainstalowanego w lokalu O terminie przekazania lokalu Deweloper poinformuje Nabywcę na 5 dni roboczych przed proponowana datą w drodze zawiadomienia mailowego na adres / faksowego na numer /listem poleconym/ telefonicznie na numer W odbiorze lokalu uczestniczy Nabywca i przedstawiciel lub przedstawiciele Dewelopera Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 Nabywcy może zgłosić wady lokalu mieszkalnego, zaś Deweloper zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach Deweloper zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego albo wskazać inny termin na usuniecie tych wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia terminu 30 dniowego Termin rękojmi rozpoczyna bieg w dacie podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust Do dnia roku Strony zobowiązują się, zawrzeć umowę, na mocy której Deweloper ustanowi odrębną własność Lokalu i przeniesie własność tego Lokalu oraz prawa niezbędne do korzystania z Lokalu na Nabywcę Deweloper zawiadomi Nabywcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o czasie i miejscu zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 (dzień, godzinę i kancelarię 4 Opcja do wyboru Strona 6 z 14

7 notarialną). Zawiadomienie powyższe może być dokonane w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, listownie, itp.) W przypadku zwłoki w zapłacie przez Nabywcę którejkolwiek z wymagalnych płatności określonych w 9 ust. 3 termin zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania przedmiotu umowy ulega przesunięciu do czasu dokonania przez Nabywcę tychże płatności. Dopiero po dokonaniu płatności Deweloper wskaże czas i miejsce zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania lokalu Lokal mieszkalny wykonany będzie zgodnie ze standardem wykończenia określonym w Załączniku numer 5a) do niniejszej umowy Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego zawiera Załącznik numer 5 b) do niniejszej Umowy Nabywca może zgłaszać Deweloperowi zamiar wprowadzenia zmian w nabywanym lokalu. Szczegółowe warunki i terminy zgłaszania zmian określa Załącznik numer 6 do niniejszej umowy III. Cena Strony zgodnie ustalają łączną cenę brutto przedmiotu umowy na kwotę złotych. 2. Na cenę powyższą składają się następujące elementy: a) cena netto Lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości wspólnej (częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu) to jest łącznie kwota złotych; b) kwota podatku złotych naliczona w stawce 8% od wartości lokalu W przypadku zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - zostanie zastosowana właściwa stawka podatku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami W przypadku gdy w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa wzrośnie stawka podatku VAT o którym mowa powyżej i w związku z powyższym Deweloper oświadczy Nabywcy, że zwiększa się cena określona w ust. 1 oraz w ust. 2 lit. b) Nabywca może w terminie 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Dewelopera o zwiększeniu ceny, jednak nie później niż do daty określonej w 6 ust. 1, od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z powodu zmiany stawki podatku VAT, Nabywcy nie przysługują wobec Dewelopera żadne roszczenia, z zastrzeżeniem 12 pkt 3) Do odstąpienia o jakim mowa w ust. 4 stosuje się postanowienia 11 ust Strona 7 z 14

8 9. 1. W celu doprowadzenia do zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, Nabywca zobowiązuje się do spełnienia ustalonych w 9 ust. 5 terminów ratalnych płatności Deweloper w dniu 14 listopada 2011 roku zawarł z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa: Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem ) Umowę Mieszkaniowego Otwartego Rachunku Powierniczego Nr PL , na podstawie której został otwarty rachunek powierniczy prowadzony dla realizacji wskazanego wyżej Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Zgodnie ze wskazaną Umową Deweloper (zwany Powiernikiem) wskaże każdemu z nabywców (zwanemu Powierzającym) indywidualny rachunek (określony dalej jako Subkonto ) powiązany z Rachunkiem Powierniczym do dokonywania wpłaty środków tytułem rozliczenia zobowiązań z Umowy Deweloperskiej, a Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego z Nabywców. Strony ustalają, że płatności poszczególnych rat ceny następować będą na wskazane przez Dewelopera Subkonto dla Nabywcy o numerze. 3. Stosownie do Umowy Mieszkaniowego Otwartego Rachunku Powierniczego z dnia 14 listopada 2013 roku Bank wypłaci środki z Rachunku Powierniczego pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków wypłaty: ) otrzymania przez Bank harmonogramu Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz aktualnego prospektu informacyjnego dotyczącego Przedsięwzięcia Deweloperskiego (część ogólna), ) Stwierdzenie przez Bank zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego na podstawie: a) pisemnego raportu okresowego złożonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (Project Monitor), zawierającego jednoznaczne i bezwarunkowe (bez zastrzeżeń i uwag) potwierdzenie zakończenia danego etapu Przedsięwzięcia i dokonanie odpowiednich, związanych z tym wpisów kierownika budowy w dzienniku budowy a także rekomendację do wypłaty Deweloperowi odpowiadającej temu etapowi części powierzonych środków w przypadku wcześniejszych niż ostatni etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego, b) oryginału ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku objętego Przedsięwzięciem - w przypadku ostatniego etapu Przedsięwzięcia, Koszty prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Dewelopera Ustala się następujące wielkości i terminy wnoszenia rat wchodzących w skład ceny określonej w 8 ust.1: a) pierwsza rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 4% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia roku b) druga rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 8% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 30 września 2014 roku; c) trzecia rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 31 października 2014 roku; Strona 8 z 14

9 d) czwarta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 28 listopada 2014 roku; e) piąta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 10% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 30 stycznia 2015 roku; f) szósta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 31 marca 2015 roku; g) siódma rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 29 maja 2015 roku; h) ósma rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015 roku; i) dziewiąta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 roku j) dziesiąta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 12% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 31 lipca 2015 roku Raty płatności obejmują podatek VAT w stawce 8%. Zmiana stawki VAT w trakcie wykonywania niniejszej umowy spowoduje po stronie Dewelopera obowiązek dostarczenia listem poleconym nowego harmonogramu wpłat w wysokości kwot brutto, co nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy Przez datę płatności rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy beneficjenta tej płatności W przypadku opóźnienia we wpływie na rachunek Dewelopera odpowiedniej płatności Deweloper ma prawo naliczyć od każdej zaległej płatności lub jej brakującej części odsetki ustawowe. Deweloper ma prawo zaliczyć każdą wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki i płatności najdalej wymagalne Deweloper wystawi Nabywcy odpowiednie dowody finansowe (faktury VAT lub korekty tych dokumentów) na każdą kolejną wpłatę dokonywaną na podstawie niniejszej umowy - odpowiedni dokument zostanie przesłany Nabywcy niezwłocznie po wpływie środków z tytułu każdej wpłaty na rachunek Dewelopera. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy:... W przypadku wysłania przez Dewelopera faktury drogą elektroniczną, za datę doręczenia faktury elektronicznej Strony uznają datę wysłania faktury mailem do Nabywcy Wpłata zaliczki na poczet ceny nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem kwoty złotych, która po jej wpłacie na rzecz Dewelopera traktowana będzie przez Strony jak zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego Wszelkich płatności na rzecz Dewelopera nie stanowiących ceny lokalu, a w szczególności odsetek za zwłokę w płatności należy dokonywać na rachunek Dewelopera numer Strona 9 z 14

10 IV. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ponoszą wzajemnie odpowiedzialność za niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, jak następuje: ) za zwłokę Dewelopera w dotrzymaniu terminu określonego w 6 ust. 1, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,03% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, ) za zwłokę Nabywcy w zawarciu Umowy, o której mowa w 6 ust. 1; Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną w wysokości 0,03% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej Nabywca ma prawo w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: ) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; ) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik numer 3 do niniejszej umowy lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; ) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; ) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niezawarcia przez Dewelopera umowy, o której mowa w 6 ust. 1 w terminie określonym w 6 ust. 1 przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany jest wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę zobowiązania do wpłat ceny sprzedaży w terminie lub w wysokości określonej w 9 ust. 3, mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcy, chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej. -- Strona 10 z 14

11 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania umowy, o której mowa w 6 ust. 1 pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym W razie odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują roszczenia z tytułu kar umownych określonych w W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie, roszczenia wynikającego z niniejszej Umowy. Niniejszym Nabywca udziela Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie w sytuacji, odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy Przenoszącej Prawo Własności Lokalu Mieszkalnego Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślnie roszczenia przed upływem 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez Dewelopera W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Deweloper oraz Bank prowadzący Rachunek, zwrócą Nabywcy w terminie 21 dni od odstąpienia od umowy dokonane wpłaty: ) po potrąceniu przysługującego Deweloperowi zadatku oraz kar umownych gdy od umowy odstąpił Deweloper na podstawie 11 ust. 3 lub 4; ) z uwzględnieniem przysługującego Nabywcy zadatku oraz kar umownych gdy od umowy odstąpił Nabywca w przypadku określonym w 11 ust.1 lub 2, ) w wysokości wartości nominalnej gdy od Umowy odstąpił Nabywca w przypadku określonym w 8 ust Strona 11 z 14

12 V. Zarząd nieruchomością wspólną 13. Zarząd nieruchomością wspólną sprawować będzie Deweloper, do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu. Określenie podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną nastąpi w umowie, o której mowa w 6 ust. 1. Z dniem powstania Wspólnoty, Zarząd Wspólnoty zleci zarządzanie budynkiem profesjonalnej firmie zarządzającej za wynagrodzenie wynoszące nie więcej niż 1 zł/m2 (jeden złoty za jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej samodzielnych lokali VI. Postanowienia końcowe Deweloper ma prawo cesji wierzytelności i przeniesienia długów wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, będącej spółką zależną od Dewelopera, pod warunkiem, że cesjonariusz nabędzie własność nieruchomości opisanej w 1 ust. 1 niniejszego aktu i będzie kontynuował realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na co Nabywca wyraża niniejszym zgodę Strony potwierdzają, że umowa niniejsza jest kompletna, a Strony nie dokonywały żadnych ustaleń, które nie byłyby zawarte w niniejszej umowie Zmiana albo rozwiązanie niniejszej umowy wymaga formy aktu notarialnego, a odstąpienie formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 11 ust Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Strony powinny składać sobie oświadczenia związane z Umową pod adresem podanym w Umowie Nabywcy upoważniają... (imię i nazwisko jednego z Nabywców lub osoby trzeciej, którą upoważniono do odbioru oświadczeń w imieniu Nabywców) do odbioru oświadczeń związanych z Umową w imieniu wszystkich Nabywców Oświadczenia składane w związku z niniejszą umową traktowane będą jako złożone z chwilą, gdy doszły do odbiorcy oświadczenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Deweloper zobowiązuje się, że w razie otrzymania stosownego wniosku Nabywcy przygotuje niezwłocznie wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Nabywcę kredytu bankowego na zakup lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy, których to dokumentów Nabywcy nie jest w stanie uzyskać bez pomocy Dewelopera Deweloper ma prawo przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Opcja w przypadku kilku Nabywców Strona 12 z 14

13 15. Wszelkie opłaty (np. notarialne, sądowe, koszty wypisów oraz wpisów w księdze wieczystej) związane z zawarciem niniejszej umowy ponoszą Strony po połowie. Koszty zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 poniesie Nabywca Stawający wnoszą do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości opisanej w 1 roszczenia na rzecz, PESEL, o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego lokalu mieszkalnego typu, o projektowanej powierzchni użytkowej m 2, usytuowanego na piętrze ( kondygnacji), w klatce numer, we Wrocławiu przy ulicy Gen. Stefana Grota - Roweckiego i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na Nabywcę w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Załączniki do umowy: Koncepcja zagospodarowania nieruchomości. 2. Rzut kondygnacji z obrysem miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskiej; Plan miejsc postojowych naziemnych, z obrysem miejsca postojowego; Szkic ogródków przydomowych; Prospekt informacyjny wraz z załącznikami: a) Opis standardu wykończenia lokalu, b) Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, c) Wzór Umowy deweloperskiej Warunki i terminy zgłaszania zmian Lokalu Pobrano: a) opłatę sądową na podstawie art.43 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167 poz z późn. zm.) - kwocie zł b) z 2, 3 Rozporz. Min. Spraw. z dn r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U nr 148 poz 1564 z późn. zm.) kwotę: zł c) na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług podatek VAT (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% od kwoty wymienionej w pkt. b) kwotę: zł Strona 13 z 14

14 Razem: - zł Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż umowa deweloperska nie podlega dyspozycji przepisów ustawy z dnia r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649). Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. Strona 14 z 14

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo