AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)"

Transkrypt

1 Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: , działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36 ( Kielce), REGON: ; NIP: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w Kancelarii Notarialnej w Kielcach przed notariuszem Elżbietą Giedyk- Sierakowską w dniu r., za Rep. A nr 96/2014, która oświadcza, że pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane Spółka zwana jest dalej Deweloperem. oraz 2., syn... i..., PESEL:, zam , córka... i..., PESEL:, zam Stawający ad. 2 i ad. 3 zwani są dalej Nabywcą Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych serii i nr: UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U z dnia 28 października 2011 r.)

2 I.Oświadczenia stron 1 1. Deweloper oświadcza, że: ) Spółka pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach jest właścicielem nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Wojszyce, przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 43/7 o powierzchni (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych numer WR1K/ /2, ) Działy III i IV księgi wieczystej WR1K/ /2, wolne są od wpisów Opisane wyżej prawo własności nie jest obciążone długami, prawami oraz roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu nieujawnionymi w księdze wieczystej. 3. Deweloper w dniu 8 listopada 2013 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wyodrębnienie działki ewidencyjnej numer 43/7 do odrębnej księgi wieczystej, wniosek ten został zarejestrowany za numerem DZ. KW. / WR1K / / 13 / 1, ale do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany; W celu realizacji inwestycji, o której mowa w 2 ust. 3, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany treści wpisów w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości w ten sposób, że Deweloper upoważniony będzie do ustanowienia na przedmiotowej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw dostarczających media, które to prawa umożliwią położenie niezbędnych sieci doprowadzających media oraz wstęp przedstawicieli przedsiębiorstw przesyłowych na nieruchomość; W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany stanu działu IV księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości i jednocześnie zobowiązuje się, że uzyska od banku finansującego, na którego rzecz ustanowiona zostanie hipoteka, zezwolenie na bezobciążeniowe odłączenie nowopowstałej nieruchomości to jest Lokalu. Deweloper zobowiązuje się przenieść na rzecz Nabywcy własność przedmiotowego Lokalu mieszkalnego wolnego od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych Ponadto Deweloper oświadcza, że: na mocy 14 ust. 4 Statutu Spółki Dewelopera zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy ani innej zgody, Deweloper prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie zmierzające do zabudowy nieruchomości opisanej w 1 budynkami opisanymi w ust. 4 (zwane dalej Przedsięwzięciem Deweloperskim ); Zagospodarowanie nieruchomości objętej Przedsięwzięciem Deweloperskim uwidocznione jest na Załączniku numer 1 Koncepcja zagospodarowania nieruchomości; Strona 2 z 14

3 3. dnia 11 października 2013 roku Prezydent Miasta Wrocławia wydał decyzję numer 5041/2013, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalno usługowego i mieszkalnego, z garażami podziemnymi, z dobudowanym budynkiem kotłowni, niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną (w tym skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych) w obrębie działek 33/5, 31/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 1, 26, 27, AM-10, obręb Wojszyce, działki 116/4, AM-8, obręb Ołtaszyn, przy ulicy Grota Roweckiego/Gerberowej we Wrocławiu. Powyższa decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę jest ostateczna i prawomocna i nie jest zaskarżona, na mocy decyzji opisanej w ust. 3 powyżej, realizuje 2 (dwa) budynki wielorodzinne mieszkalno usługowy i mieszkalny oznaczone jako B1 i B2 zlokalizowane na działce 43/7 o 3-4 kondygnacjach naziemnych posadowiony na wspólnej kondygnacji podziemnej stanowiącej garaż z pomieszczeniami pomocniczymi garażu, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz pomieszczeniami przynależnymi 6 072,5 m 2 (sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe pięć dziesiątych metra kwadratowego) (dalej Budynki ); przedmiot niniejszej umowy wykonany będzie stosownie do postanowień niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień 4 ust. 3; Deweloper zastrzega sobie ponadto uprawnienie do wprowadzania zmian w lokalach nie stanowiących przedmiotu niniejszej Umowy oraz prawo włączenia powierzchni wspólnych do powierzchni lokali; w Budynku oznaczonym projektowym numerem znajdować się będzie lokal mieszkalny oznaczony projektowym numerem ( ), usytuowany na ( ) kondygnacji nadziemnej Budynku, w klatce schodowej nr ( ), składający się z:, oraz przynależności to jest pomieszczenia pomocniczego garażu o powierzchni m 2, usytuowanego na kondygnacji minus 1, oznaczonego numerem, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej m 2 ( metrów kwadratowych); do którego przylegać będzie balkon / loggia / taras (zwany dalej Lokalem ) Deweloper rozpoczął realizację opisanego w ust. 3 Przedsięwzięcia Deweloperskiego w dniu roku i zobowiązuje się zakończyć realizację tego przedsięwzięcia do dnia roku, z zastrzeżeniem prac dotyczących zagospodarowania zieleni, które to prace mogą być przeprowadzane w najbliższym okresie wegetacyjnym po zakończeniu budowy Nabywca oświadcza, że: (Stan cywilny, ustrój majątkowy) Otrzymał od Dewelopera prospekt informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią, w prospekcie informacyjnym doręczonym w dniu nie dokonano żadnych zmian do dnia zawarcia niniejszej umowy, co Deweloper potwierdza; Został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z: Strona 3 z 14

4 a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości; b) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera; c) kopią pozwolenia na budowę; d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata; e) projektem architektoniczno budowlanym II.Przedmiot umowy 4 1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynków, wyodrębnienia Lokalu i przeniesienia prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w 8 ust. 1 na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa Nabywcy Lokalu przysługiwać będzie z mocy art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali współwłasność przymusowa nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz wszystkie powierzchnie w budynku przeznaczone do wspólnego użytku, nie związane wyłącznie z własnością konkretnego lokalu W przypadku gdy faktyczna powierzchnia Lokalu będzie mniejsza niż wskazana w 2 ust. 6 Nabywca może żądać zwrotu nadpłaty ceny sprzedaży pomiędzy powierzchnią określoną w 2 ust. 6 a powierzchnią wyliczoną na podstawie obmiaru, przy przyjęciu, że cena jednego metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wynosi PLN, zaś cena jednego metra kwadratowego pomieszczenia przynależnego wynosi PLN. W przypadku gdy odpowiednie powierzchnie będą większe niż wskazane w ust.1 Deweloperowi nie przysługują wobec Nabywcy żadne roszczenia Ostateczna powierzchnia oraz cena sprzedaży zostanie określona w umowie, o której mowa w 6 ust Obmiar lokali do rozliczenia oraz obmiar lokali powykonawczy (dla wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej) dokonywany będzie według normy PN-ISO 9836: Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu opisanego w 2 ust. 6 (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego na parkingu podziemnym oznaczonego numerem wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking, a przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel lokalu opisanego w 2 ust. 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji z Strona 4 z 14

5 obrysem miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskiej określa usytuowanie miejsc postojowych Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel lokalu opisanego w 2 ust. 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z miejsc postojowych na parkingu podziemnym i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych znajdujących się na terenie wspólnego parkingu podziemnego. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania 1. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji z obrysem miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskiej określa usytuowanie miejsc postojowych Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z: miejsca postojowego oznaczonego numerem, zlokalizowanego na parkingu usytuowanym na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną a przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking naziemny. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel lokalu opisanego w 2 ustęp 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Plan miejsc postojowych naziemnych z obrysem miejsca postojowego określa usytuowanie miejsc postojowych Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie parkingu usytuowanego na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do miejsc postojowych. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi miejscami postojowymi, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania 2. Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Plan miejsc postojowych naziemnych z obrysem miejsca postojowego określa usytuowanie miejsc postojowych. 8. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu opisanego w 2 ust. 6 powyżej (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego przylegającego do Lokalu, a oznaczonego na Załączniku numer do niniejszej Umowy Szkic ogródków przydomowych, wynikającego z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa prawo do miejsca postojowego czy nie 2 Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa prawo do miejsca postojowego czy nie 3 Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa lokal na parterze czy nie Strona 5 z 14

6 Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu opisanego w 2 ust. 6 w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na podział do używania części nieruchomości wspólnej to jest gruntu, celem częściowego przeznaczenia go na ogródki przydomowe i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do obszaru ogródków, wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważniają nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 4 do niniejszej Umowy Szkic ogródków przydomowych określa usytuowanie ogródków przydomowych Deweloper zobowiązuje się przekazać Nabywcy L o k a l po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Budynków na 7 dni przed dniem zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Do protokołu Deweloper dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność, a także wniosek o zawarcie przez Dewelopera w imieniu Nabywcy Umowy sprzedaży energii elektrycznej do przedmiotowego lokalu wraz ze wskazaniem stanu licznika energii elektrycznej zainstalowanego w lokalu O terminie przekazania lokalu Deweloper poinformuje Nabywcę na 5 dni roboczych przed proponowana datą w drodze zawiadomienia mailowego na adres / faksowego na numer /listem poleconym/ telefonicznie na numer W odbiorze lokalu uczestniczy Nabywca i przedstawiciel lub przedstawiciele Dewelopera Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 Nabywcy może zgłosić wady lokalu mieszkalnego, zaś Deweloper zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach Deweloper zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego albo wskazać inny termin na usuniecie tych wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia terminu 30 dniowego Termin rękojmi rozpoczyna bieg w dacie podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust Do dnia roku Strony zobowiązują się, zawrzeć umowę, na mocy której Deweloper ustanowi odrębną własność Lokalu i przeniesie własność tego Lokalu oraz prawa niezbędne do korzystania z Lokalu na Nabywcę Deweloper zawiadomi Nabywcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o czasie i miejscu zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 (dzień, godzinę i kancelarię 4 Opcja do wyboru Strona 6 z 14

7 notarialną). Zawiadomienie powyższe może być dokonane w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, listownie, itp.) W przypadku zwłoki w zapłacie przez Nabywcę którejkolwiek z wymagalnych płatności określonych w 9 ust. 3 termin zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania przedmiotu umowy ulega przesunięciu do czasu dokonania przez Nabywcę tychże płatności. Dopiero po dokonaniu płatności Deweloper wskaże czas i miejsce zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania lokalu Lokal mieszkalny wykonany będzie zgodnie ze standardem wykończenia określonym w Załączniku numer 5a) do niniejszej umowy Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego zawiera Załącznik numer 5 b) do niniejszej Umowy Nabywca może zgłaszać Deweloperowi zamiar wprowadzenia zmian w nabywanym lokalu. Szczegółowe warunki i terminy zgłaszania zmian określa Załącznik numer 6 do niniejszej umowy III. Cena Strony zgodnie ustalają łączną cenę brutto przedmiotu umowy na kwotę złotych. 2. Na cenę powyższą składają się następujące elementy: a) cena netto Lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości wspólnej (częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu) to jest łącznie kwota złotych; b) kwota podatku złotych naliczona w stawce 8% od wartości lokalu W przypadku zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - zostanie zastosowana właściwa stawka podatku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami W przypadku gdy w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa wzrośnie stawka podatku VAT o którym mowa powyżej i w związku z powyższym Deweloper oświadczy Nabywcy, że zwiększa się cena określona w ust. 1 oraz w ust. 2 lit. b) Nabywca może w terminie 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Dewelopera o zwiększeniu ceny, jednak nie później niż do daty określonej w 6 ust. 1, od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z powodu zmiany stawki podatku VAT, Nabywcy nie przysługują wobec Dewelopera żadne roszczenia, z zastrzeżeniem 12 pkt 3) Do odstąpienia o jakim mowa w ust. 4 stosuje się postanowienia 11 ust Strona 7 z 14

8 9. 1. W celu doprowadzenia do zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, Nabywca zobowiązuje się do spełnienia ustalonych w 9 ust. 5 terminów ratalnych płatności Deweloper w dniu 14 listopada 2011 roku zawarł z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa: Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem ) Umowę Mieszkaniowego Otwartego Rachunku Powierniczego Nr PL , na podstawie której został otwarty rachunek powierniczy prowadzony dla realizacji wskazanego wyżej Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Zgodnie ze wskazaną Umową Deweloper (zwany Powiernikiem) wskaże każdemu z nabywców (zwanemu Powierzającym) indywidualny rachunek (określony dalej jako Subkonto ) powiązany z Rachunkiem Powierniczym do dokonywania wpłaty środków tytułem rozliczenia zobowiązań z Umowy Deweloperskiej, a Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego z Nabywców. Strony ustalają, że płatności poszczególnych rat ceny następować będą na wskazane przez Dewelopera Subkonto dla Nabywcy o numerze. 3. Stosownie do Umowy Mieszkaniowego Otwartego Rachunku Powierniczego z dnia 14 listopada 2013 roku Bank wypłaci środki z Rachunku Powierniczego pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków wypłaty: ) otrzymania przez Bank harmonogramu Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz aktualnego prospektu informacyjnego dotyczącego Przedsięwzięcia Deweloperskiego (część ogólna), ) Stwierdzenie przez Bank zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego na podstawie: a) pisemnego raportu okresowego złożonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (Project Monitor), zawierającego jednoznaczne i bezwarunkowe (bez zastrzeżeń i uwag) potwierdzenie zakończenia danego etapu Przedsięwzięcia i dokonanie odpowiednich, związanych z tym wpisów kierownika budowy w dzienniku budowy a także rekomendację do wypłaty Deweloperowi odpowiadającej temu etapowi części powierzonych środków w przypadku wcześniejszych niż ostatni etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego, b) oryginału ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku objętego Przedsięwzięciem - w przypadku ostatniego etapu Przedsięwzięcia, Koszty prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Dewelopera Ustala się następujące wielkości i terminy wnoszenia rat wchodzących w skład ceny określonej w 8 ust.1: a) pierwsza rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 4% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia roku b) druga rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 8% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 30 września 2014 roku; c) trzecia rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 31 października 2014 roku; Strona 8 z 14

9 d) czwarta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 28 listopada 2014 roku; e) piąta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 10% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 30 stycznia 2015 roku; f) szósta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 31 marca 2015 roku; g) siódma rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 29 maja 2015 roku; h) ósma rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015 roku; i) dziewiąta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 11% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 roku j) dziesiąta rata w kwocie złotych brutto, stanowiąca 12% ceny sprzedaży płatna najpóźniej do dnia 31 lipca 2015 roku Raty płatności obejmują podatek VAT w stawce 8%. Zmiana stawki VAT w trakcie wykonywania niniejszej umowy spowoduje po stronie Dewelopera obowiązek dostarczenia listem poleconym nowego harmonogramu wpłat w wysokości kwot brutto, co nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy Przez datę płatności rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy beneficjenta tej płatności W przypadku opóźnienia we wpływie na rachunek Dewelopera odpowiedniej płatności Deweloper ma prawo naliczyć od każdej zaległej płatności lub jej brakującej części odsetki ustawowe. Deweloper ma prawo zaliczyć każdą wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki i płatności najdalej wymagalne Deweloper wystawi Nabywcy odpowiednie dowody finansowe (faktury VAT lub korekty tych dokumentów) na każdą kolejną wpłatę dokonywaną na podstawie niniejszej umowy - odpowiedni dokument zostanie przesłany Nabywcy niezwłocznie po wpływie środków z tytułu każdej wpłaty na rachunek Dewelopera. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy:... W przypadku wysłania przez Dewelopera faktury drogą elektroniczną, za datę doręczenia faktury elektronicznej Strony uznają datę wysłania faktury mailem do Nabywcy Wpłata zaliczki na poczet ceny nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem kwoty złotych, która po jej wpłacie na rzecz Dewelopera traktowana będzie przez Strony jak zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego Wszelkich płatności na rzecz Dewelopera nie stanowiących ceny lokalu, a w szczególności odsetek za zwłokę w płatności należy dokonywać na rachunek Dewelopera numer Strona 9 z 14

10 IV. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ponoszą wzajemnie odpowiedzialność za niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, jak następuje: ) za zwłokę Dewelopera w dotrzymaniu terminu określonego w 6 ust. 1, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,03% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, ) za zwłokę Nabywcy w zawarciu Umowy, o której mowa w 6 ust. 1; Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną w wysokości 0,03% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej Nabywca ma prawo w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: ) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; ) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik numer 3 do niniejszej umowy lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; ) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; ) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niezawarcia przez Dewelopera umowy, o której mowa w 6 ust. 1 w terminie określonym w 6 ust. 1 przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany jest wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę zobowiązania do wpłat ceny sprzedaży w terminie lub w wysokości określonej w 9 ust. 3, mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcy, chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej. -- Strona 10 z 14

11 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania umowy, o której mowa w 6 ust. 1 pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym W razie odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują roszczenia z tytułu kar umownych określonych w W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie, roszczenia wynikającego z niniejszej Umowy. Niniejszym Nabywca udziela Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie w sytuacji, odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy Przenoszącej Prawo Własności Lokalu Mieszkalnego Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślnie roszczenia przed upływem 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez Dewelopera W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Deweloper oraz Bank prowadzący Rachunek, zwrócą Nabywcy w terminie 21 dni od odstąpienia od umowy dokonane wpłaty: ) po potrąceniu przysługującego Deweloperowi zadatku oraz kar umownych gdy od umowy odstąpił Deweloper na podstawie 11 ust. 3 lub 4; ) z uwzględnieniem przysługującego Nabywcy zadatku oraz kar umownych gdy od umowy odstąpił Nabywca w przypadku określonym w 11 ust.1 lub 2, ) w wysokości wartości nominalnej gdy od Umowy odstąpił Nabywca w przypadku określonym w 8 ust Strona 11 z 14

12 V. Zarząd nieruchomością wspólną 13. Zarząd nieruchomością wspólną sprawować będzie Deweloper, do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu. Określenie podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną nastąpi w umowie, o której mowa w 6 ust. 1. Z dniem powstania Wspólnoty, Zarząd Wspólnoty zleci zarządzanie budynkiem profesjonalnej firmie zarządzającej za wynagrodzenie wynoszące nie więcej niż 1 zł/m2 (jeden złoty za jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej samodzielnych lokali VI. Postanowienia końcowe Deweloper ma prawo cesji wierzytelności i przeniesienia długów wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, będącej spółką zależną od Dewelopera, pod warunkiem, że cesjonariusz nabędzie własność nieruchomości opisanej w 1 ust. 1 niniejszego aktu i będzie kontynuował realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na co Nabywca wyraża niniejszym zgodę Strony potwierdzają, że umowa niniejsza jest kompletna, a Strony nie dokonywały żadnych ustaleń, które nie byłyby zawarte w niniejszej umowie Zmiana albo rozwiązanie niniejszej umowy wymaga formy aktu notarialnego, a odstąpienie formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 11 ust Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Strony powinny składać sobie oświadczenia związane z Umową pod adresem podanym w Umowie Nabywcy upoważniają... (imię i nazwisko jednego z Nabywców lub osoby trzeciej, którą upoważniono do odbioru oświadczeń w imieniu Nabywców) do odbioru oświadczeń związanych z Umową w imieniu wszystkich Nabywców Oświadczenia składane w związku z niniejszą umową traktowane będą jako złożone z chwilą, gdy doszły do odbiorcy oświadczenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Deweloper zobowiązuje się, że w razie otrzymania stosownego wniosku Nabywcy przygotuje niezwłocznie wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Nabywcę kredytu bankowego na zakup lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy, których to dokumentów Nabywcy nie jest w stanie uzyskać bez pomocy Dewelopera Deweloper ma prawo przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Opcja w przypadku kilku Nabywców Strona 12 z 14

13 15. Wszelkie opłaty (np. notarialne, sądowe, koszty wypisów oraz wpisów w księdze wieczystej) związane z zawarciem niniejszej umowy ponoszą Strony po połowie. Koszty zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 poniesie Nabywca Stawający wnoszą do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości opisanej w 1 roszczenia na rzecz, PESEL, o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego lokalu mieszkalnego typu, o projektowanej powierzchni użytkowej m 2, usytuowanego na piętrze ( kondygnacji), w klatce numer, we Wrocławiu przy ulicy Gen. Stefana Grota - Roweckiego i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na Nabywcę w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Załączniki do umowy: Koncepcja zagospodarowania nieruchomości. 2. Rzut kondygnacji z obrysem miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskiej; Plan miejsc postojowych naziemnych, z obrysem miejsca postojowego; Szkic ogródków przydomowych; Prospekt informacyjny wraz z załącznikami: a) Opis standardu wykończenia lokalu, b) Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, c) Wzór Umowy deweloperskiej Warunki i terminy zgłaszania zmian Lokalu Pobrano: a) opłatę sądową na podstawie art.43 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167 poz z późn. zm.) - kwocie zł b) z 2, 3 Rozporz. Min. Spraw. z dn r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U nr 148 poz 1564 z późn. zm.) kwotę: zł c) na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług podatek VAT (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% od kwoty wymienionej w pkt. b) kwotę: zł Strona 13 z 14

14 Razem: - zł Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż umowa deweloperska nie podlega dyspozycji przepisów ustawy z dnia r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649). Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. Strona 14 z 14

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się:-------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy niniejszej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: ------------------- --- 1. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2017 r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem.

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem.

AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem. Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1...., - działająca w imieniu i na rzecz spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY

Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi

Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi Repertorium A nr /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we..

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1. UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące szesnastego roku (.2016r.) w Kancelarii Notarialnej Urszula Gniewek Aleksandra Kanas Spółka Cywilna we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej numer 9, przed

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2016 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące czternastego roku (.-.-2014) przed notariusz w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 40/3 stawili się:

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną,

Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną, Repertorium A nr /2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:---------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia 2014 roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. Zapis o ile przedmiotowe wzmianki pojawią się w księdze wieczystej 2

UMOWA DEWELOPERSKA. Zapis o ile przedmiotowe wzmianki pojawią się w księdze wieczystej 2 UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY zawarta w Łodzi, w dniu. 2014 r. pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr.. /2014

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr.. /2014 1 Repertorium A nr.. /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... 2014 roku (.. 2014r.) w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przy ulicy Jagiellończyka 13/10, przed notariuszem Katarzyną Szulik-Dudek prowadzącą Kancelarię

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. I. Definicje

UMOWA DEWELOPERSKA. I. Definicje UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. zamieszkały: -------------------------------------------- legitymująca się dowodem osobistym serii numer, ważnym do dnia

AKT NOTARIALNY. zamieszkały: -------------------------------------------- legitymująca się dowodem osobistym serii numer, ważnym do dnia Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia roku (2015-), przed notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy, stawili się: ----------------------- 1... córka, -------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

IBD LIBERTY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

IBD LIBERTY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 1 - Załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer.../2015 AKT NOTARIALNY Dnia...dwa tysiące piętnastego roku /...2015r./ w Kancelarii Notarialnej w Brzegu przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r. PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) pomiędzy: Echo Przy Słowiańskim Wzgórzu Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia.. 2017 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Projekt Echo 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. legitymujący się dowodem osobistym serii numer, ważnym do dnia

AKT NOTARIALNY. legitymujący się dowodem osobistym serii numer, ważnym do dnia Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( - -2015), przed Krzysztofem Nurkowskim notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Postępu 18 B, stawili

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia.. 2016 roku pomiędzy: Projekt Naramowice EBR GLOBAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Nr NIP i REGON Nr

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY Zawarta w dniu dwa tysiące jedenastego roku (2011-..) w Warszawie, pomiędzy: 1. Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo