Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

2 Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien okres czasu, w zamian za wynagrodzenie Definicja kryteria: Dostarczenie specyficznego aktywa Możliwości sprawowania kontroli nad użytkowaniem: Zdolność do podejmowania decyzji, które istotnie wpływają na korzyści ekonomiczne uzyskiwane z tego aktywa; Prawo do uzyskiwania zasadniczo całości potencjalnych korzyści z użytkowania aktywa przez okres umowy. + Sprawowanie kontroli Kierowanie użytkowaniem aktywa Uzyskiwanie korzyści z użytkowania aktywa 2

3 Kluczowe elementy nowego standardu Przykłady aktywów podlegające transakcji leasingu Budynki i budowle - Magazyny - Powierzchnie biurowe - Nieruchomości na wynajem Środki transportu - Tabor ciężarowy - Flota samochodowa Wyposażenie i infrastruktura - Sprzęt biurowy, komputery - Przyłącza energetyczne Grunty - Wieczyste użytkowanie - Dzierżawa 3

4 Rachunkowość leasingobiorcy 4

5 Rachunkowość leasingobiorcy Jeden model ujęcia leasingu dla leasingobiorcy Istotne zmiany w rachunkowości leasingobiorców: Model Prawo do użytkowania (ang. Right of use ) Każda umowa leasingowa będzie miała swoje odzwierciedlenie w bilansie leasingobiorcy (usunięcie dotychczasowego podziału na leasing operacyjny i finansowy); Ujęcie w bilansie na datę rozpoczęcia leasingu, tj. dzień w którym leasingodawca udostępnia składnik aktywów do użytkowania dla leasingobiorcy 1. Wg obecnego MSR 17 Dwa modele Leasing operacyjny Leasing finansowy 2. Wg Projektu Standardu Jeden model dla wszystkich umów Prawo do użytkowania

6 Projekt standardu leasing Jeden model ujęcia leasingu dla leasingobiorcy Bilans Aktywo z tytułu prawa do użytkowania przedmiotu Wycena początkowa w wartości bieżącej (zdyskontowanej) płatności leasingowych Kapitalizacja kosztów zawarcia umowy leasingu Zobowiązanie do zapłaty opłat leasingowych Wycena początkowa w wartości bieżącej (zdyskontowanej) płatności leasingowych Stopa procentowa umowy leasingu Można użyć krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy Komplikacje w oszacowaniu aktywa i zobowiązania Szacowanie okresu leasingu Szacowanie przepływów pieniężnych Opłata za wykup przedmiotu leasingu 6

7 Projekt standardu leasing Klasyfikacja umów leasingu u leasingobiorcy Dwa typy leasingu uzależnione od rodzaju aktywa Typ A Umowy nie dotyczące nieruchomości (tj. leasing samochodów, sprzętu) są klasyfikowane jako Typ A, chyba że: Okres leasingu stanowi nieznaczną część okresu ekonomicznej użyteczności aktywa Wartość bieżąca stałych płatności jest nieistotna w stosunku do wartości godziwej aktywa Umowa jest klasyfikowana jako Typ A również wtedy, gdy leasingobiorca ma istotne zachęty do skorzystania z opcji zakupu aktywa Typ B Umowy dotyczące nieruchomości (tj. gruntów i budynków) są klasyfikowane jako Typ B, chyba że: Okres leasingu stanowi większą część okresu ekonomicznej użyteczności aktywa Wartość bieżąca stałych płatności wynosi zasadniczo prawie tyle, ile wartość godziwa aktywa 7

8 Projekt standardu leasing Dwa podejścia do ujęcia kosztów leasingu u leasingobiorcy Typ A Amortyzacja prawa do używania przedmiotu Amortyzacja aktywa liniowo lub zgodnie ze sposobem użytkowania Aktywo jest analizowane pod kątem utraty wartości Koszt odsetek ustalony według zamortyzowanego kosztu Wycena zobowiązania metodą zamortyzowanego kosztu Koszt odsetek w rachunku zysków i strat Typ B Liniowe rozpoznawanie kosztu leasingu w rachunku zysków i strat, zbliżone do ujmowania kosztów w umowach leasingu operacyjnego na bazie przyszłych płatności leasingowych Amortyzacja aktywa wyliczana jako różnica pomiędzy kosztem leasingu a wartością odsetek Analiza pod kątem utraty wartości Wycena zobowiązania metodą zamortyzowanego kosztu Koszt odsetek w rachunku zysków i strat 8

9 Rachunkowość leasingodawcy 9

10 Rachunkowość leasingodawcy Modele prezentowane w Projektach Standardu Projekt standardu Obecna propozycja Obowiązek wykonania świadczenia Usunięcie (derecognition) Typ A Należność leasingowa i aktywo rezydualne Typ B Leasing operacyjny 10

11 Projekt standardu leasing Dwa podejścia do ujęcia leasingu u leasingodawcy Podejście leasingu operacyjnego Pozostawienie leasingowanego aktywa w bilansie Liniowe ujmowanie przychodu przez okres leasingu Koszty bezpośrednie są rozliczane przez okres leasingu Amortyzacja aktywa zgodnie z odpowiednim standardem 11

12 Rachunkowość leasingodawcy Dwa podejścia do ujęcia leasingu u leasingodawcy Należność leasingowa i aktywo residualne Bilans Leasingowane aktywo jest usuwane z bilansu i zastąpione należnością leasingowa i aktywem rezydualnym Należność jest wyceniana w wartości bieżącej przyszłych płatności powiększonej o koszty bezpośrednie Aktywo rezydualne jest wyceniane w wartości zdyskontowanej oczekiwanych korzyści z aktywa, powiększonej o ewentualną wartość bieżącą płatności zmiennych i część wyniku Rachunek zysków i strat Możliwe rozpoznanie przychodu w związku z usunięciem aktywa (różnica pomiędzy wartością należności a wartością usuwanego aktywa) Przychód odsetkowy (wycena należności metodą zamortyzowanego kosztu i wycena aktywa rezydualnego metoda zamortyzowanego kosztu) Test na utratę wartości należności leasingowych (MSR 39/MSSF 9) oraz aktywa rezydualnego (MSR 36) 12

13 Co dalej? 13

14 Co dalej? Wieloletnia huśtawka H H2 H1 H2 H1 H2 H H2 Projekt Standardu Nowy Standard Komentarze Dyskusje i zmiany do projektu Nowy Projekt? Stary Standard PwC

15 Co dalej? Kolejne dyskusje Ponad 600 komentarzy do nowego projektu standardu Trzy opcje: - Porzucić projekt? - Pozostawić jedynie ujawnienia (odłożyć kwestię wyceny na czas nieokreślony)? - Podjąć decyzję i wydać nowy standard? Opcje wyboru: - Kontynuować dotychczasowy projekt standardu? - Zostawić rachunkowość leasingodawców wg MSR 17, a zmienić tylko dla leasingobiorców? - Ujęcie w bilansie wszystkich umów leasingu, ale rachunek zysków i strat zgodnie z MSR 17? - Inne propozycje? 10

16 Kluczowe elementy Projektu standardu Podsumowanie różnic Model ujęcia leasingu Ujęcie w bilansie Okres leasingu Stopa leasingowa Płatności warunkowe (uwzględnienie w minimalnych płatnościach leasingowych) MSR 17 Dwa modele: - operacyjny - finansowy W zależności od modelu Zgodny z umową/ pewny Stopa zwrotu z umowy Nie Projekt standardu (2009) Jeden model (leasingobiorca) Dwa modele (leasingodawca) Tak Projekt standardu (2013) Dwa modele: - Typ A - Typ B Tak Oczekiwany Zgodny z umową / pewny Krańcowa stopa pożyczkowa Tak, wszystkie wg wartości oczekiwanej Obie Tak, ale tylko oparte na indeksie i stawce Opcja zakupu Uwzględnione w aktywie gdy pewna realizacja Nie uwzględniona w aktywie Uwzględnione w aktywie gdy pewna realizacja Zmiany szacunków Nowe standardy MSSF Nie wszystkie korygują SF Korygują sprawozdanie Korygują sprawozdanie 27 października

17 Implikacje biznesowe czyli o czym należy pamiętać! Wskaźniki finansowe i operacyjne Zmiany w systemach IT / księgowych Umowy podmiotami gospodarczymi Zatrudnienie, programy motywacyjne Zmiany w ujęciu leasingu Procedury kontrolne i procesy Proces pozyskiwania informacji Komunikacja z interesariuszami Podatki 17

18 Implikacje biznesowe Rynek polski leasing finansowy i operacyjny Rynek leasingowy firm leasingowych łączna wartość aktywnego portfela na koniec I półrocza 2013 r. to 62,3 mld zł (53,4 mld zł dla ruchomości i 8,9 mld zł dla nieruchomości). Dla porównania - wartość salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki: 82,0 mld zł, wg stanu na 30/06/2013. Rynek flotowy w Polsce (członkowie PZWLP i ZPL) łącznie po II kwartale 2013 r pojazdów (wartościowo ok. 5 mld zł). Rynek wynajmu powierzchni biurowej w samej Warszawie ok. 3,6 mln m2 powierzchni biurowej wynajętej na koniec II kwartału 2013 r., co oznacza rocznie ok. 3,2 mld zł (blisko drugie tyle rocznie w innych dużych miastach - Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź). 18

19 Dziękujemy za uwagę Niniejsza publikacja została opracowana w celach informacyjnych i zawiera jedynie ogólne wskazówki odnośnie przedmiotu publikacji. Jej zadaniem nie było udzielenie specjalistycznej porady. Nie powinni Państwo działać na podstawie informacji zawartych w publikacji bez uzyskania odnośnej specjalistycznej porady. Nie udziela się żadnego oświadczenia ani gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w publikacji i w zakresie dozwolonym prawem PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnych zobowiązań i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku zachowania staranności w związku z konsekwencjami działań lub zaniechań Państwa lub dowolnej innej osoby na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji oraz wszelkich decyzji podejmowanych na jej podstawie PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PricewaterhouseCoopers oraz PwC odnosi się do sieci firm członkowskich PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Każda z firm stanowi oddzielny i niezależny podmiot prawny i żadna nie jest przedstawicielem PwCIL ani żadnej innej firmy członkowskiej. PwCIL nie świadczy żadnych usług na rzecz klientów. PwCIL nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych swoich firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania ich zawodowego osądu ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób. Żadna firma członkowska nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych innych firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania zawodowego osądu jakiejkolwiek innej firmy członkowskiej ani PwCIL, ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób.

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych MSSF obowiązujące w roku 2011 Obowiązujące od Od 1 stycznia 2011 Nowe standardy MSR 24 Ujawnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Leasing uwagi już są

Aktualności MSSF. Leasing uwagi już są Aktualności MSSF W tym numerze: 1. Projekt RMSR dotyczący leasingu Listy z uwagami już są 2. Projekt RMSR dotyczący przychodów Czy to już meta? 3. Wiadomości z Cannon Street Zmiany o wąskim zakresie do

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe 2013 rok

Sprawozdanie finansowe 2013 rok INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony na podstawie statutu Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 30 marca 1989 roku (Rep. A Nr II 727/1989). Siedziba Spółki mieści

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce skonsolidowany raport Pragma Inkaso S.A. za rok 2013. Miniony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY SPIS TREŚCI DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo