Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych"

Transkrypt

1 Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych

2 MSSF obowiązujące w roku 2011 Obowiązujące od Od 1 stycznia 2011 Nowe standardy MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych Zmiany do standardów Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja : Prezentacja praw poboru Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Roczne ulepszenia 2010 Nowe interpretacje lub zmiany Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, wymogi minimalnego finansowania oraz ich wzajemne zależności KIMSF 19 Wygaśnięcie zobowiązania finansowego poprzez wydanie instrumentów kapitałowych Przyjęte przez UE Nie przyjęte jeszcze przez UE 2

3 MSSF obowiązujące w roku 2012 Obowiązujące od Zmiany do standardów Zmiana do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji : Przekazanie aktywów finansowych Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy : Poważna hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy : Realizacja wartości aktywów Od 1 lipca 2011 Od 1 stycznia 2012 Przyjęte przez UE Nie przyjęte jeszcze przez UE 3

4 MSSF obowiązujące w roku 2012 Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia dotyczące transferu aktywów finansowych Przed zmianą Po zmianie W bilansie WIĘCEJ Transferów objętych Wymaganych ujawnień Usunięte z bilansu TAK Jeżeli występuje ciągłe zaangażowanie Jak zdefiniowano w MSSF 7(A)! 4

5 MSSF obowiązujące w roku 2012 Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia dotyczące transferu aktywów finansowych Ujęcie Przed zmianą Po zmianie księgowe Należności w faktoringu z regresem Pożyczki przeniesione do SPE z gwarancją Nie następuje zaprzestanie ujmowania Nie następuje zaprzestanie ujmowania Aktywa, ryzyka, pożytki, wartość bilansowa Bez ujawnień + Powiązanie i restrykcje + Wartość godziwa i pozycja netto Należności w faktoringu bez regresu Zaprzestanie ujmowanie Bez ujawnień Bez ujawnień chyba że ciągłe zaangażowanie 5

6 MSSF obowiązujące w roku 2012 Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja wartości aktywów Zmiany dotyczą wyceny aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w odniesieniu do aktywów wycenianych według wartości godziwej zgodnie z MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne Domniemanie, że odzyskanie wartości aktywa (nieruchomości inwestycyjnej) następuje poprzez sprzedaż 6

7 MSSF obowiązujące w roku 2013 i później Obowiązujące od Nowe standardy MSSF 9, Instrumenty finansowe (aktywa finansowe i zobowiązania finansowe) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe MSSF 11 Wspólne porozumienia MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Od 1 Lipca 2012 Od 1 Stycznia 2013 Od 1 stycznia 2014 Od 1 stycznia 2015 Nowa interpretacja KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych Przyjęte przez UE Nie przyjęte jeszcze przez UE 7

8 MSSF obowiązujące w roku 2013 i później Obowiązujące od Zmiany MSR 19 Świadczenia pracownicze MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych : Pozostałe całkowite dochody MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja : Kompensowanie aktywów i zobowiązań fin. MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji : Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy : Kredyty rządowe Od 1 lipca 2012 Od 1 stycznia 2013 Od 1 stycznia 2014 Od 1 stycznia 2015 Przyjęte przez UE Nie przyjęte jeszcze przez UE 8

9 MSSF obowiązujące w roku 2013 MSR 19 Świadczenia pracownicze Świadczenia z tytułu zakończenia zatrudnienia: o Mniej świadczeń które spełnią definicje świadczenia z tytułu zakończenia zatrudnienia świadczenie, które zawiera obowiązek świadczenia pracy w przyszłości nie jest świadczeniem z tytułu zakończenia zatrudnienia, o Ujęcie zobowiązania na wcześniejszą z dat: (a) gdy jednostka nie może już wycofać oferty, i (b) gdy jednostka ujmuje koszty restrukturyzacji. Zmiany w ujęciu zysków i strat aktuarialnych przez pozostałe dochody całkowite Ujęcie kosztów przeszłego zatrudnienia oraz ograniczenia programu w okresie zmiany planu Rozróżnienia pomiędzy długo i krótkoterminowymi świadczeniami: o Dla celów wyceny gdy oczekiwana jest płatność o Dla celów klasyfikacji na bilansie gdy płatność może być wymagana 9

10 MSSF obowiązujące w roku 2013 Zmieniony MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Zmiana nazwy standardu Zmieniony standard dotyczy wyłącznie jednostkowych sprawozdań finansowych Dotychczasowe wytyczne oraz wymagane ujawnienia dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych pozostają bez zmian 10

11 MSSF obowiązujące w roku 2013 Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Zmiany wynikające z wydania MSSF 11 oraz MSSF 12 11

12 MSSF obowiązujące w roku 2013 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: pozostałe całkowite dochody Podzielenie pozycji prezentowanych w pozostałych całkowitych dochodach ( PCD ) na dwie grupy: przenoszone do wyniku finansowego w przyszłości i nie przenoszone Jeżeli PCD prezentowane są przed wpływem podatku, wówczas należy pokazać kwotę podatku dotyczącego każdej z grup Tytuł Sprawozdanie z całkowitych dochodów został zmieniony na Sprawozdanie z wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów (ale można używać innych nazw) 12

13 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej (od 1 stycznia 2013 r.) 13

14 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej MSSF13 definiuje wartość godziwą jako: cenę, jaką jednostka otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciła za przekazanie zobowiązania w rutynowej transakcji dokonanej pomiędzy uczestnikami rynku na dzień wyceny. Obecne MSSF definiują wartość godziwą jako: Kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na drodze przeprowadzonej na warunkach rynkowych transakcji, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami 14

15 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Wartość godziwa ogólne zasady Niezależna od jednostki Maksymalizacja czynników możliwych do zaobserwowania Wynik dnia pierwszego Wyłączenie kosztów transakcji Włączenie kosztów transportu Wartość dla optymalnego wykorzystania (Highest and Best Use) 15

16 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Wartość godziwa zasady ogólne Aktywa można sprzedać na dwóch rynkach o takim samym poziomie aktywności Rynek A Rynek B Cena Koszty transportu Koszty transakcji Wartość godziwa: 23 PLN Najkorzystniejszy rynek: 22 PLN Ile wynosi wartość godziwa? Koszty transakcji Wyłączone z wartości godziwej, ale Mają wpływ na wybór najkorzystniejszego rynku 16

17 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Wartość dla optymalnego wykorzystania (HABU Highest and Best Use) Nie jest to nowa koncepcja Optymalne wykorzystanie - Fizycznie możliwe - Prawnie dopuszczalne - Finansowo opłacalne - HABU może występować w połączeniu z innymi aktywami/zobowiązaniami Wartość godziwa jest równa wartości dla optymalnego wykorzystania, nawet jeśli intencja jest inna (np. aktywa ochronne) Bieżące wykorzystanie zazwyczaj jest uznawane za optymalne 17

18 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Co się zmieniło Instrumenty finansowe Obecne Nowe Marża miedzy ceną sprzedaży a ceną zakupu Aktywa Cena sprzedaży Zobowiązania Cena zakupu Marża miedzy ceną sprzedaży a ceną zakupu Najbardziej reprezentatywna cena Zobowiązania pochodne Transfer, rozliczenie lub wygaśnięcie Zobowiązania pochodne Transfer 18

19 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Co się zmieniło Aktywa i zobowiązania niefinansowe Obecne Hierarchia wartości godziwej Niewymagana Nowe Hierarchia wartości godziwej Wymagana 19

20 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Hierarchia wartości godziwej Wg mającego znaczenia Poziom 1 Nieskorygowane ceny z notowań na aktywnych rynkach Poziom 2 Dane wejściowe inne niż ceny notowań poziomu 1, które można bezpośrednio zaobserwować Poziom 3 Dane wejściowe niemożliwe do zaobserwowania 20

21 MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Informacje do ujawnienia 21

22 MSSF 9 Instrumenty finansowe (od 1 stycznia 2015 r.) 22

23 Zastąpienie MSR 39: harmonogram prac 4Q2009 4Q H2012 2HY ? Klasyfikacja i wycena MSSF 9 Aktywa finansowe MSSF 9 Zobow. finansowe MSSF 9 zmiana daty wdrożenia Utrata wartości wstępny projekt dokument dodatkowy wstępny projekt - 2 wersja Standard Rachunkowość zabezpieczeń: - ogólne zasady wstępny projekt projekt do dyskusji Standard Rachunkowość zabezpieczeń: - macro hedge wstępny projekt Standard zastosowanie: od

24 MSSF 9 klasyfikacja aktywów finansowych MSR 39: Instrumenty finansowe WGPWF (FVTPL) PIN (L&R) UDTZ (HTM) DDS (AFS) MSSF 9: Instrumenty finansowe Brak wydzielania wbudowanych wg zamortyzowanego kosztu (AC) w wartości godziwej WG (FV) WGPICD (FVTOCI) WGPWF (FVTPL) 24

25 MSSF 9 klasyfikacja aktywów finansowych Instrumenty dłużne MSR 32 Instrumenty kapitałowe 25

26 MSSF 9 instrumenty dłużne Czy celem modelu biznesowego jest utrzymywanie aktywów finansowych w celu uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy? Nie Tak Czy przepływy pieniężne wynikające z umowy dotyczącej danego instrumentu obejmują wyłącznie spłaty kapitału i odsetek? Nie Tak Czy jednostka zastosowała opcję wartości godziwej by zredukować niedopasowanie księgowe (tzw. accounting mismatch)? Tak Nie Zamortyzowany koszt (impairment) Wartość godziwa przez wynik finansowy (bez impairmentu) *Zmiana wartości godziwej ujęta w Rachunku zysków i strat poza instrumentami kapitałowymi ujętymi przez pozostałe całkowite dochody 26

27 MSSF 9 instrumenty kapitałowe Klasyfikacja Czy instrument kapitałowy jest przeznaczony do obrotu? Tak Nie Czy jednostka zdecydowała o wycenie do wartości godziwej przez inne dochody całkowite? Nie Tak Wartość godziwa przez pozostałe dochody całkowite: - bez utraty wartości - dywidendy przez P&L Wartość godziwa przez wynik finansowy (bez utraty wartości) Ograniczenie wyceny nienotowanych inwestycji kapitałowych po koszcie z uwzględnieniem utraty wartości 27

28 MSSF 9 instrumenty kapitałowe Instrumenty kapitałowe nienotowane wykorzystanie kosztu jako wartości godziwej jest znacznie ograniczone tylko wtedy, jeżeli nie są dostępne wystarczające bieżące informacje, aby ustalić wartość godziwą lub szeroki zakres potencjalnej wartości godziwej i koszt reprezentuje najlepszy szacunek wartości godziwej w tym zakresie przykłady sytuacji gdy koszt nie będzie reprezentatywny dla wartości godziwej istotne zmiany w wynikach działalności spółki w porównaniu do budżetu, zmiany na rynku i na świecie, istotne sprawy wewnętrzne (np. sprawy sporne) 28

29 MSSF 9 zobowiązania finansowe Zmiany do MSSF 9 wydane w październiku 2010 r. Brak istotnych zmian w odniesieniu do klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych Zmiany w zakresie ujmowania zmian wartości godziwej wynikających z własnego ryzyka kredytowego Praktycznie bez zmian przeniesiono również do MSSF 9 zapisy MSR 39 dotyczące ujmowania w bilansie oraz usuwania z bilansu 29

30 Planowane zmiany do MSSF 30

31 Plan prac RMSR na rok kwartał kwartał kwartał kwartał 2012 Planowana data standardu MSSF 9: -Utrata wartości -Rachunkowość zabezpieczeń Leasing (projekt standardu z sierpnia 2010 r.) Przychody (nowy projekt standardu z listopada 2011 r.) Omówione przy analizie MSSF 9 Nowy projekt standardu Do ustalenia Komentarze Publikacja 2012/2013 (nowy projekt standardu z listopada 2011 r.) do standardu? (stosowany po ) Umowy ubezpieczeniowe Nowy projekt Do ustalenia (projekt standardu z lipca 2010 r.) standardu Poprawki do MSSF 2011 Publikacja 2012 (stosowany (projekt standardu z czerwca 2011 r.) standardu od ) Poprawki do MSSF 2012 Projekt 2013 (stosowany standardu od ) Poprawki do MSSF 2013 Projekt 2013 (stosowany standardu od ) Konsolidacja jednostki inwestycyjne Komentarze Publikacja 2012 (data (projekt standardu z sierpnia 2011 r.) do standardu zastosowania -??) Zmiany do MSSF 10 Przepisy przejściowe Komentarze Publikacja 2012 (stosowany (projekt standardu z grudnia 2011 r.) do standardu od ) 31

32 Projekt standardu ujmowanie przychodów : Ujęcie przychodów na podstawie umowy: model aktywa i zobowiązania Ujęcie przychodu na podstawie zwiększenia aktywa lub zmniejszenia zobowiązania wynikających z umowy Sprzedawca umowa Klient aktywo (netto) wynikające z umowy - jeśli prawa > obowiązki (pozostałe) prawa i obowiązki lub zobowiązanie (netto) wynikające z umowy - jeśli prawa < obowiązki 32

33 Projekt standardu ujmowanie przychodów Zastąpienie modelu ryzyka i korzyści modelem kontroli Obecnie: Ujęcie przychodu jeśli Po zmianach: Ujęcie przychodu jeśli Transfer znaczących Sprzedaż towarów przekazanie 1 ryzyk i korzyści kontroli Świadczenie usług wypełnianie obowiązku wynikającego z umowy oraz spełnienie specyficznych 2 kryteriów 3 Prawdopodobny wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki Wiarygodna wycena przychodów i kosztów Towary i usługi wydzielone jeżeli możliwe, jeżeli nie zastosowanie kryteriów dla świadczenia usług 33

34 Projekt standardu ujmowanie przychodów Obecnie: Po zmianach : 4 Ujęcie przychodu z usługi, w tym budowlanej w odniesieniu do stopnia zaawansowania (MSR 11) Ujęcie przychodu zgodnie z zasadami dla towarów i usług W przypadku usług, ujęcie przychodów metodą zbliżoną do stopnia zaawansowania 5 Osobne ujęcie elementów umowy, jeżeli mają samodzielną wartość dla klienta Element ma inną funkcję i jest dostarczany w innym okresie Brak rozdzielania jeżeli zintegrowane w jeden produkt dostarczany klientowi 34

35 Projekt standardu ujmowanie przychodów Cena transakcyjna to kwota jaką jednostka oczekuje uzyskać od klientów w zamian za przekazane towary i usługi Cena transakcyjna uwzględnia wartość oczekiwaną płatności zmiennej (metodą średnioważoną lub według wartości oczekiwanej) Cena transakcji uwzględnia wartość pieniądza w czasie, gdy zawiera w sobie znaczący element finansowania Brak poparcia respondentów dla uwzględniania ryzyka kredytowego w wycenie przychodów z ujęciem zmian jako pozostały przychód/koszt: o Wycena przychodów bez efektu ryzyka kredytowego o Strata z tytułu utraty wartości należności prezentowana jako osobna pozycja przylegająca do przychodów 35

36 Inne planowane zmiany do standardów (po roku 2012) Prezentacja sprawozdań finansowych (zastąpienie MSR 1 i MSR 7) Zobowiązania (zmiany w MSR 37) Podatki dochodowe (zmiany w MSR 12) Instrumenty finansowe o cechach kapitału (zmiany do MSR 32) Programy handlu prawami emisji 36

37 Dziękuję za uwagę! Niniejsza publikacja została opracowana w celach informacyjnych i zawiera jedynie ogólne wskazówki odnośnie przedmiotu publikacji. Jej zadaniem nie było udzielenie specjalistycznej porady. Nie powinni Państwo działać na podstawie informacji zawartych w publikacji bez uzyskania odnośnej specjalistycznej porady. Nie udziela się żadnego oświadczenia ani gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w publikacji i w zakresie dozwolonym prawem PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnych zobowiązań i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku zachowania staranności w związku z konsekwencjami działań lub zaniechań Państwa lub dowolnej innej osoby na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji oraz wszelkich decyzji podejmowanych na jej podstawie PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PricewaterhouseCoopers oraz odnosi się do sieci firm członkowskich PricewaterhouseCoopers International Limited (IL). Każda z firm stanowi oddzielny i niezależny podmiot prawny i żadna nie jest przedstawicielem IL ani żadnej innej firmy członkowskiej. IL nie świadczy żadnych usług na rzecz klientów. IL nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych swoich firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania ich zawodowego osądu ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób. Żadna firma członkowska nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych innych firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania zawodowego osądu jakiejkolwiek innej firmy członkowskiej ani IL, ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób.

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu Michał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i Raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Lentex S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 20 marca 2015 roku I. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo