Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej"

Transkrypt

1 Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki oferują pracownikom premie w postaci akcji własnych. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat ujmowania i rozliczania takich instrumentów. Kompleksowe szkolenie z zakresu ujmowania i wyceny instrumentów finansowych. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat informacji opisowych i liczbowych wymaganych w sprawozdaniach na temat instrumentów finansowych. Szczególny nacisk położono na ujawnienia dotyczące rodzajów ryzyka związanych z instrumentami finansowymi. Dostarczenie informacji na temat zmian w sprawozdawczości międzynarodowej. definicja typy programów wycena i ujmowanie okres ujmowania programy w grupach kapitałowych prezentacja i ujawnienia zobowiązanie a kapitał ujmowanie wycena w wartości godziwej wycena w zamortyzowanym koszcie usuwanie z bilansu prezentacja informacje na temat pozycji bilansowych informacje na temat pozycji wynikowych wartość godziwa ryzyko kredytowe ryzyko rynkowe ryzyko płynności rachunkowość zabezpieczeń zmiany w standardach nowe standardy i interpretacje

2 Opcje na nabycie/sprzedaż udziałów mniejszości Leasing MSR 17 / Ustawa o Rachunkowości Przychody MSR 18 Skutki zmian kursów walut MSR 21 Niektóre spółki nabywając pakiety kontrolne w innych jednostkach zostawiają dotychczasowym właścicielom opcję zbycia pozostałych posiadanych przez nich akcji. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat sposobów rozliczania takich opcji. Szkolenie dostarcza wiedzy o sposobie ujmowania umów leasingu w sprawozdaniach finansowych w zależności od parametrów zawartych umów. Szkolenie dotyczy podstawowych kwestii rachunkowości, czyli momentu ujęcia oraz określenia wartości przychodów ze sprzedaży dóbr i usług a także z innych źródeł. Szkolenie dostarczy wiedzy na temat ujmowania skutków zmian kursów walut w sprawozdaniach jednostkowych i skonsolidowanym. Ponadto pomoże spółce wybrać odpowiednią walutę funkcjonalną. przekazanie ryzyk i korzyści ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym typy leasingu ujmowanie zobowiązań, aktywów i wyniku przez leasingobiorcę ujmowanie aktywów i wyniku przez leasingodawcę leasing zwrotny przychody z dóbr przychody z usług ryzyko i korzyści związane ze składnikiem aktywów dywidendy, odsetki, tantiemy działalność deweloperska programy lojalnościowe waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skutki zmian kursów w sprawozdaniu jednostkowym przeliczanie jednostek zagranicznych

3 Koszty finansowania zewnętrznego MSR 23 Zysk na akcję MSR 33 Utrata wartości MSR 36 Segmenty operacyjne MSSF 8 Spółki finansujące działalność z kredytów i pożyczek, jeśli przystosowują środki trwałe do użytkowania, są zobowiązane do aktywowania kosztów obsługi zobowiązań. Szkolenie ma na celu wskazanie, które koszty kwalifikują się do aktywowania i w jaki sposób skalkulować ich kwotę. Zysk na akcję jest jednym z ważniejszych wskaźników, którymi posługują się inwestorzy. Szkolenie przybliża sposoby jego kalkulowania. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat przeprowadzania tzw. testów na utratę wartości aktywów oraz zasad ujmowania odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym. Raportowanie wyników w podziale na segmenty działalności nie jest zadaniem łatwym. Szkolenie wprowadza w tajniki wyznaczania segmentów i ustalania kwot, które należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym. elementy kosztów finansowania zewnętrznego kapitalizacja kosztów aktywa które podlegają finansowaniu zewnętrznemu ujmowanie kosztów zysk średnioważona liczna akcji wpływ instrumentów rozwadniających na zysk i liczbę akcji sposób ujęcia skutków przykładowych instrumentów test na utratę wartości ośrodek generujący środki pieniężne utrata wartości wartości firmy model wartości użytkowej model wartości godziwej ujmowanie w księgach odwracanie utraty wartości założenie sprawozdawczości wg segmentów kryteria wyodrębniania segmentów łączenie segmentów ujawniane informacje o segmentach

4 Rachunkowość zabezpieczeń Wartość godziwa nowy MSSF 13 MSSF 3 (2008) Połączenia jednostek gospodarczych MSR 27 (2008) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Wykorzystanie rachunkowości zabezpieczeń pozwala na księgowe ujęcie ekonomicznych skutków stosowania instrumentów pochodnych. Szkolenie przedstawia warunki, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z rachunkowości zabezpieczeń oraz zasady ujmowania instrumentów zabezpieczających. Nowy standard MSSF 13 wprowadza nowe zasady wyznaczania wartości godziwej. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nie chcą dać się zaskoczyć zmianom. Zapoznanie się z regulacjami międzynarodowymi w zakresie rozliczania połączeń jednostek. Prezentacja międzynarodowych regulacji w zakresie konsolidacji jednostek zależnych. koncepcja instrumenty zabezpieczające pozycje zabezpieczane zabezpieczenie wartości godziwej zabezpieczenie przepływów pieniężnych definicja wartości godziwej metody ustalania wartości godziwej podstawowe założenia hierarchia wartości godziwej aktywa niefinansowe informacje ogólne rozliczanie połączeń metodą przejęcia warunkowa zapłata za przejęcie podsumowanie najważniejszych regulacji MSSF 3 informacje ogólne procedury konsolidacji transakcje z podmiotami niekontrolującymi utrata kontroli inwestycje w jednostki zależne w jednostkowym sprawozdaniu finansowym podsumowanie najważniejszych regulacji MSR 27

5 MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Konsolidacja sprawozdań finansowych wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Nabycie kontroli w kilku transakcjach różnice w podejściu pomiędzy Ustawą o Rachunkowości a MSSF 3 (2008) Transakcje z mniejszością różnice w podejściu pomiędzy Ustawą o Rachunkowości a MSR 27 (2008) Zastosowanie metody praw własności do rozliczenia jednostek stowarzyszonych. Kompleksowe szkolenie z zakresu konsolidacji metodą pełną. Szkolenie dostarcza wiedzy w zakresie rozliczania kontroli obejmowanej w drodze kilku następujących po sobie transakcji. Szkolenie przedstawia sposób rozliczania transakcji z mniejszością. początkowe ujęcie ustalenie wartości firmy późniejsza wycena inwestycji wyłączenie niezrealizowanych marż utrata wartości inwestycji ustalenie składu GK metody konsolidacji ustalenie wartości firmy kilkuetapowe nabycie kontroli nabycie dodatkowych udziałów jednostki zależnej ujemny kapitał mniejszości (udziały niekontrolujące) sprzedaż udziałów jednostki zależnej wyłączenie marż ujętych w skonsolidowanych aktywach (zapasach i środkach trwałych) kilkuetapowe nabycie kontroli przykłady rozliczania transakcji wg MSSF 3 przykłady rozliczania transakcji wg UoR transakcje z mniejszością przykłady rozliczania transakcji wg MSR 27 przykłady rozliczania transakcji wg UoR

6 Przejęcia odwrotne w MSSF 3 Celem szkolenia jest przestawienie zagadnień z zakresu identyfikacji i sposobu rozliczenia przejęć odwrotnych. kto jest przejmującym przejęcie odwrotne sposobem na giełdowy debiut przykład ilustrujący uwaga na pułapki spółki uśpione Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Sprawozdawczości Finansowej podstawy Kompleksowe szkolenie z zakresu międzynarodowych regulacji dotyczących rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. MSR 1 MSR 2 MSR 7 MSR 8 MSR 10 MSR 11 MSR 12 MSR 16 MSR 17 MSR 18 MSR 20 MSR 21 MSR 23 MSR 24 MSR 27 MSR 28 MSR 32 MSR 33 MSR 34 MSR 36 MSR 37 MSR 38 MSR 39 MSR 40 MSSF 2 MSSF 3 MSSF 5 MSSF 8

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo