SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak MSR 17 KSR 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak MSR 17 KSR 5"

Transkrypt

1 SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 5. Pomiar i ujmowanie aktywów i zobowiązań Zakres wykładu: MSR 17 LEASING KSR nr 5 LEASING, NAJEM I DZIERŻAWA Zakres porównań Cel standardu Zakres standardu MSR 17 KSR 5 Określa prawidłowe zasady rachunkowości Określa zasady wyceny i ujęcia w księgach oraz obowiązujące leasingobiorców i kryteria prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu leasingodawców oraz zakres ujawnianych finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów informacji dotyczących leasingu. i przychodów wynikających z umów leasingu, najmu i dzierżawy. Do wszystkich umów leasingu, za wyjątkiem: - dotyczących poszukiwania lub wykorzystywania minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego i innych nieodnawialnych zasobów oraz - dotyczących takich pozycji, jak filmy kinowe, nagrania wideo, sztuki teatralne, rękopisy, patenty i prawa autorskie Nie stosuje się standardu także do wyceny: a) nieruchomości będących w posiadaniu leasingobiorców jako nieruchomości inwestycyjne (MSR 40), b) nieruchomości inwestycyjnych oddawanych przez leasingodawców na podstawie umów leasingu operacyjnego (MSR 40), c) aktywów biologicznych będących w posiadaniu leasingobiorcy na podstawie leasingu finansowego lub operacyjnego (MSR 41) Dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu, nazwanych w KC, najmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są środki trwałe oraz WNIP, za wyjątkiem umów wynikających z komercjalizacji i prywatyzacji. KSR 5 stosuje się do umów leasingu, które powodują przeniesienie na korzystającego prawa do użytkowania aktywów, nawet jeśli na finansującym nadal spoczywa obowiązek wykonywania usług związanych z obsługą lub użytkowaniem takich aktywów. Nie stosuje się standardu do: a) wyceny nieruchomości i praw będących w posiadaniu korzystających jako inwestycje w nieruchomości i wycenianych w cenie rynkowej lub inaczej ustalonej wartości godziwej, b) wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa oddanych przez finansującego w leasing operacyjny, w cenie rynkowej lub inaczej ustalonej wartości godziwej, c) umów, które są umowami o świadczenie usług i nie powodują przeniesienia prawa do użytkowania aktywów między stronami RÓŻNICE MSR 17 i KSR nr 5 Najważniejsze różnice pomiędzy MSR 17 i KSR 5 polegają na tym, że KSR: a) bardziej szczegółowo wyjaśnia niektóre zagadnienia (np. opłat wstępnych, opłat podstawowych, wyceny wartości początkowej przedmiotu leasingu), b).., Sopot, kwiecień

2 c).., d) umożliwia stosowanie uproszczonych rozwiązań przy podziale opłat na część dotyczącą gruntów i część dotyczącą budynków (leasing nieruchomości), e).., f) przewiduje odmienny sposób ujmowania skutków transakcji leasingu zwrotnego DEFINICJE (MSR 17 i KSR nr 5): Definicje związane z LEASINGIEM W MSR 17 podano definicje: umowy leasingowej leasingu finansowego, operacyjnego, nieodwoływalnego rozpoczęcia leasingu rozpoczęcia okresu leasingu okresu leasingu minimalnych opłat leasingowych ekonomicznego okresu użytkowania gwarantowanej i niegwarantowanej wartości końcowej początkowych kosztów bezpośrednich inwestycji leasingowej brutto i netto stopy procentowej leasingu i krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy warunkowej opłaty leasingowej W KSR 5 podano definicje: umowy leasingowej leasingu finansowego, operacyjnego rozpoczęcia leasingu rozpoczęcia leasingu i rozpoczęcia okresu leasingu okresu leasingu opłat leasingowych, opłaty manipulacyjnej, opłaty wstępnej, opłat podstawowych i opłaty końcowej ekonomicznego okresu użytkowania gwarantowanej i niegwarantowanej wartości końcowej początkowych kosztów bezpośrednich inwestycji leasingowej brutto i netto stopy procentowej leasingu i stopy procentowej korzystającego warunkowej opłaty leasingowej Umowa leasingu jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serie opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony czas. Leasing finansowy Leasing operacyjny umowa leasingowa, na mocy której umowa leasingu, która spełnia przynajmniej następuje przeniesienie całego ryzyka i jeden z warunków określonych w UoR. pożytków wynikających z tytułu posiadania Przedmiot umowy leasingu finansowego jest aktywów. Ostateczne przeniesienie tytułu zaliczany do środków trwałych lub WNIP prawnego może, lecz nie musi nastąpić korzystającego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych. jest to umowa leasingowa różna od umowy leasingu finansowego Leasing zwrotny Określony szczegółowo w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego Brak regulacji w UoR; regulacje zawarte w KSR nr 5 Sopot, kwiecień

3 Leasing nieodwoływalny jest to umowa leasingowa, którą można rozwiązać jedynie w wypadku: Brak definicji. a) zaistnienia bardzo mało prawdopodobnego zdarzenia, b) za zgodą leasingodawcy, c) zawarcia przez leasingobiorcę z tym samym leasingodawcą nowej umowy na taki sam lub równoważny składnik aktywów lub d) dokonania przez leasingobiorcę w momencie rozpoczęcia leasingu dodatkowej opłaty, która powoduje, iż kontynuacja leasingu jest wystarczająco pewna LEASING FINANSOWY WARUNKI ZALICZENIA Leasing finansowy jeśli spełniony jest przynajmniej 1 z poniższych warunków: jeśli spełniony jest przynajmniej 1 z poniższych warunków: 1. przeniesienie własności przedmiotu umowy na leasingobiorcę, przed zakończeniem okresu, na który umowę zawarto, 1. przeniesienie własności przedmiotu umowy na korzystającego, po zakończeniu okresu, na który umowę zawarto, 2. leasingobiorca ma możliwość zakupu składnika aktywów za cenę, która będzie na tyle niższa od wartości godziwej na dzień wykupu, iż w chwili rozpoczęcia leasingu istnieje pewność, iż leasingobiorca z 2. umowa zawiera prawo do nabycia przedmiotu umowy przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od jego wartości rynkowej z dnia nabycia, tej możliwości skorzysta, 3. okres, na jaki umowa została zawarta, 3. okres, na jaki umowa została zawarta, odpowiada przeważającej części przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu, odpowiada przeważającej części przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu, przy czym nie może być krótszy niż ¾ tego okresu, 4. wartość bieżąca minimalnych opłat 4... leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu, leasingobiorca ma możliwość kontynuowania leasingu przez.., dodatkowy okres za opłatą, która jest znacznie niższa od opłat obowiązujących na rynku, 5. umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o 6. oddanie w odpłatne użytkowanie tego... samego przedmiotu lub przedłużenie umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych niż dotychczasowe,.., 6. przewidziana jest możliwość wypowiedzenia umowy, z 7. aktywa będące przedmiotem leasingu mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z nich zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, korzystać bez dokonywania większych modyfikacji, 7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego i bez wprowadzania w nim istotnych zmian nie może być Sopot, kwiecień

4 użytkowany przez inny podmiot, DEFINICJE (MSR 17 i KSR nr 5) cd.: Rozpoczęcie leasingu Okres leasingu Rozpoczęcie okresu leasingu Opłaty leasingowe Jest to wcześniejsza z dwóch dat: zawarcia umowy leasingowej lub zobowiązania się stron umowy do przestrzegania zasadniczych jej postanowień. Na ten dzień: a).., b) w przypadku leasingu finansowego następuje określenie kwot, które zostaną wykazane w momencie rozpoczęcia leasingu Jest to nieodwoływalny okres, na który leasingobiorca zobowiązał się umową do leasingu danego składnika aktywów, wraz z wszelkimi dodatkowymi okresami, w których leasingobiorca ma prawo kontynuować leasing składnika aktywów, za wniesieniem (lub nie) dodatkowych opłat, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leasingu jest wystarczająco pewne, że leasingobiorca skorzysta z tego prawa Jest to data, od której leasingobiorcy przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Na tę datę następuje początkowe ujęcie leasingu w księgach rachunkowych (tj. ujęcie aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów z tytułu leasingu). Są to opłaty wnoszone w trakcie okresu leasingu, do których uiszczenia leasingobiorca jest lub może być zobowiązany, z wyłączeniem warunkowych opłat leasingowych oraz kosztów usług i podatków płaconych przez leasingodawcę i zwracanych mu. Definicja zgodna z MSR 17. Definicja zgodna z MSR 17.. Wartość końcowa przedmiotu leasingu (KSR 5) jest to kwota, jaką strona umowy zgodnie ze swoimi przekonaniami, mogłaby uzyskać obecnie za składnik aktywów stanowiący przedmiot umowy leasingu, uwzględniając jego wiek i stan, jaki będzie on reprezentował na koniec okresu jego ekonomicznej użyteczności. Opłata manipulacyjna (KSR 5). Opłata wstępna (inicjalna) (KSR 5).. Opłaty podstawowe (KSR 5) są to opłaty wnoszone przez korzystającego na rzecz finansującego w okresie leasingu za prawo do używania lub używania i pobierania pożytków z przedmiotu umowy. Sopot, kwiecień

5 Opłata końcowa (KSR 5) jest to opłata wnoszona przez korzystającego po momencie zakończenia leasingu, stanowiąca cenę, za jaką korzystający nabywa przedmiot leasingu. LESING OPERACYJNY U KORZYSTAJĄCEGO: Opłaty leasingowe (za zawarcie umowy, wstępna, podstawowa) zalicza się do kosztów (działalności operacyjnej lub pozostałej działalności operacyjnej - w razie stosowania wariantu porównawczego RZIS - lub do kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej działalności operacyjnej - w razie stosowania kalkulacyjnego RZIS - zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu). Opłaty te ustala się metodą liniową, w jednakowej wysokości i zalicza równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu. Korzystający... Opłata za zawarcie umowy (manipulacyjna) jest ujmowana w taki sam sposób jak opłaty podstawowe. Wymaga to ujęcia tej opłaty jako czynnego rozliczenia międzyokresowego kosztów i rozliczania jej w czasie przez okres leasingu. Opłata wstępna jest ujmowana w taki sam sposób jak opłaty podstawowe. Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu następuje na podstawie oddzielnej umowy kupna/sprzedaży. Korzystający wprowadza dotychczasowy przedmiot leasingu do swoich ksiąg w cenie zakupu (opłata końcowa powiększona o ewentualne opłaty dodatkowe) i amortyzuje na zasadach ogólnych. Przykład (KSR 5) Korzystający zawarł umowę leasingu operacyjnego na 10 lat. W myśl umowy wysokość rocznych opłat leasingowych jest następująca (w zł): 1. Opłata wstępna: Opłata podstawowa: Rok ; Rok ; Rok ; Rok ; Rok ; Rok ; Rok ; Rok ; Rok ; Rok , Razem Dokonaj rozliczenia opłaty wpływające na wynik finansowy w każdym roku obowiązywania umowy, ustalonej metodą równomierną. Rozwiązanie: Sopot, kwiecień

6 LEASING FINANSOWY U KORZYSTAJACEGO: Przedmiot umowy leasingu finansowego wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako., zaś drugostronnie jako.. Wartość początkową przedmiotu leasingu ustala się jako niższą z (KSR nr 5): a) wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu (zwykle jest to wartość wskazana w umowie), lub b) wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy % leasingu lub stopy % korzystającego. Natomiast zgodnie z MSR 17, ujęcie początkowe przedmiotu leasingu (i zobowiązani) następuje według niższej z: a) wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu, lub b) kwoty równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu (stopą dyskontową jest tu stopa leasingu, a jeśli jej ustalenie nie jest możliwe krańcowa stopa procentowa leasingobiorcy). Wszelkie początkowe koszty bezpośrednie leasingobiorcy zwiększają kwotę wykazywaną jako składnik aktywów. AKTYWO/ ZOBOWIĄZANIE Niższa z: - wartość godziwa lub - wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych = ustalone na dzień rozpoczęcia leasingu (wcześniejsza z dwóch + dat: - zawarcia umowy leasingu, lub - zobowiązania się stron umowy do przestrzegania zasadniczych jej postanowień) Początkowe koszty bezpośrednie Krańcowa stopa procentowa leasingobiorcy Stopa procentowa, jaką leasingobiorca musiałby zapłacić na podstawie podobnej umowy leasingowej JEŚLI MOŻNA JĄ USTALIĆ LUB Stopa procentowa, na dzień rozpoczęcia leasingu, przy jakiej leasingobiorca musiałby pożyczyć środki niezbędne do zakupu danego składnika aktywów, na podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach Sopot, kwiecień

7 Amortyzacja według KSR nr 5 i MSR 17: Korzystający uzyska na moment zakończenia leasingu tytuł własności przedmiotu umowy Korzystający nie uzyska na moment zakończenia leasingu tytułu własności przedmiotu umowy Amortyzacja przedmiotu leasingu Składnik aktywów amortyzuje się przez okres jego ekonomicznej użyteczności zgodnie z zasadami stosowanymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów.... Przykład (KSR 5) (amortyzacja przedmiotu leasingu) Korzystający zawarł umowę o leasing finansowy nowego, specjalistycznego samochodu ciężarowego. Okres trwania umowy leasingu wynosi 4 lata. Wartość początkowa przedmiotu umowy wynosiła zł. Umowa leasingu zapewnia przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego po zakończeniu okresu jej obowiązywania. W takim przypadku okres amortyzacji przedmiotu leasingu powinien odpowiadać okresowi stosowanemu przy ustalaniu amortyzacji własnych podobnych środków trwałych. Przyjmując, że korzystający amortyzuje własne pojazdy metodą liniową przez okres pięciu lat (stawka 20%), odpisy amortyzacyjne wyniosą: Rozwiązanie: Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową: Jeżeli umowa leasingu zarówno podatkowo jak i księgowo jest umową leasingu finansowego finansujący zwykle osobno zgłasza do rozrachunku część kapitałową i odsetkową opłaty podstawowej. Jeśli leasing jest podatkowo operacyjny a księgowo finansowy, to zazwyczaj finansujący fakturuje opłatę podstawową w jednej pozycji (kwocie). Korzystający powinien natomiast podzielić opłatę podstawową na część kapitałową i odsetkową, gdyż część odsetkowa opłaty podstawowej stanowi dla korzystającego koszt finansowy, zaś cześć kapitałowa - przypadającą na dany okres sprawozdawczy spłatę zobowiązania wobec finansującego. Podział opłaty podstawowej na część kapitałową (wartość przedmiotu leasingu, równa w zasadzie - sumie opłat leasingowych, podlega amortyzacji) i odsetkową przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, np. IRR. Opłatę wstępną i końcową zalicza się z reguły w całości do części kapitałowej (Wn Zobowiązania, Ma Rachunek bankowy ). Opłata za zawarcie umowy zwiększa wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego. Standard dopuszcza również stosowanie uproszczonych metod podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową. Sopot, kwiecień

8 Przykład (KSR 5) podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową Wybrane elementy umowy leasingu finansowego: 1. Umowę leasingu zawarto na 3 lata, 2. Wartość netto przedmiotu umowy ,00 zł, 3. Harmonogram opłat (w zł): - opłata wstępna (netto) ,00 - suma opłat podstawowych przypadająca na jeden rok umowy ,00 - opłata końcowa ,00. Wewnętrzna stopa zwrotu jest równa stopie dyskontowej, która zrównuje wartość przedmiotu umowy, pomniejszoną o opłatę wstępną ( ,00 zł ,00 zł = ,00 zł) z sumą opłat leasingowych (30 000,00 zł za pierwszy rok umowy, ,00 zł za drugi rok, ,00 zł ,00 zł za trzeci rok). Do przeprowadzenia obliczeń można wykorzystać funkcję IRR (w przykładzie IRR = 7, %). Rok trwania umowy Zobowiązanie BO Opłata leasingowa Część kapitałowa (3-5) 0 Moment rozpoczęcia okresu leasingu Moment zakończenia okresu leasingu Część Zobowiązanie odsetkowa BZ 5 (2xIRR) 6 (2-4) Ewidencja: Sopot, kwiecień

9 Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu Jeśli umowa leasingu nie przewiduje przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego, to korzystający po zakończeniu okresu leasingu (spłacie zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu) - zwraca przedmiot leasingu finansującemu i zaprzestaje wykazywania tego składnika aktywów w swoich księgach (przedmiot leasingu powinien na moment zakończenia okresu leasingu być w pełni zamortyzowany). Jeżeli za zwrot przedmiotu leasingu w dobrym stanie korzystający otrzymuje od finansującego rekompensatę, to zalicza ją do pozostałych przychodów operacyjnych. Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu W przypadku nabycia przedmiotu leasingu za opłatę końcową jest on w dalszym ciągu wykazywany w aktywach korzystającego, który kontynuuje dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych przez oszacowany okres ekonomicznej użyteczności. Opłata końcowa stanowi w całości część kapitałową i służy spłacie zobowiązania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu (Wn konto Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu umowy, Ma konto Rachunek bankowy ). LEASING ZWROTNY (KSR 5): Sprzedaż i leasing zwrotny polega na sprzedaży składnika aktywów i jednoczesnym przejęciu w leasing tego składnika aktywów. W przypadku pierwszego etapu transakcji leasingu zwrotnego, zbywca przedmiotu umowy wykazuje wyłącznie zysk lub stratę na transakcji. W sensie ekonomicznym nie dochodzi do typowej umowy sprzedaży. Przyjęcie sprzedanego środka trwałego do użytkowania na podstawie umowy leasingu i dalsza jego ewidencja zależą od klasyfikacji leasingu (na finansowy i operacyjny) i wyniku na sprzedaży. Leasing zwrotny finansowy: UoR MSSF Wynik na sprzedaży koryguje wartość środka trwałego w leasingu Wynik na sprzedaży podlega rozliczeniu w czasie jako osobna pozycja Leasing zwrotny operacyjny: Wynik na sprzedaży Sprzedaż i leasing na warunkach rynkowych (wartość godziwa) Cena sprzedaży większa od wartości godziwej Cena sprzedaży mniejsza od wartości godziwej Wartość godziwa mniejsza od wartości bilansowej Niezwłoczne ujęcie zysku lub straty Odroczone ujęcie nadwyżki ze sprzedaży Niezwłoczne ujęcie zysku lub straty (z wyjątkiem sytuacji, gdy stratę kompensują przyszłe opłaty leasingowe) Niezwłoczne ujęcie jako strata Zadanie 1: (B. Molenda Zalewska, W. Molenda) Spółka zawarła umowę leasingu finansowego jako korzystający. Przedmiotem umowy jest składnik aktywów, a jej rozpoczęcie nastąpiło 1 stycznia 20X1 roku. Warunki umowy to: - wpłata w dniu zawarcia umowy bezzwrotnej kaucji w wysokości zł, - wpłata z dołu 4 rocznych rat w wysokości zł. Wartość godziwa przedmiotu leasingu wynosi zł, a bieżąca wartość minimalnych opłat leasingowych wynosi zł. Sopot, kwiecień

10 Stopa procentowa dla odsetek zawartych w wysokości rat leasingowych wynosi 10%. Polecenie: Ustal wysokość kosztów odsetkowych oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na dzień bilansowy X1 roku i X2 roku. Rozwiązanie: Zadanie 2: (B. Molenda Zalewska, W. Molenda) Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Spółka zawarła umowę leasingu finansowego jako korzystający. Leasing dotyczy maszyny produkcyjnej. Rozpoczęcie leasingu X1 roku na okres 5 lat, roczne raty po zł płatne z góry. Wartość godziwa przedmiotu leasingu wynosi zł i jest niższa od bieżącej wartości minimalnych opłat leasingowych. Okres użytkowania maszyny ustalono na 8 lat. Stopa procentowa leasingu wynosi 12%. Odsetki płatne są na początku następnego roku. Polecenie: Zaprezentuj w odpowiednich pozycjach sprawozdania finansowego wartości dotyczące zawartej umowy leasingu za rok kończący się 31 grudnia 20X1 roku. Rozwiązanie: Sopot, kwiecień

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Leasing. Katarzyna Petelska, FCCA Instytut Rachunkowości, SGH

Leasing. Katarzyna Petelska, FCCA Instytut Rachunkowości, SGH Katarzyna Petelska, FCCA Instytut Rachunkowości, SGH Przepisy: MSR 17 Leasing (1982, kilkakrotnie modyfikowany) MSSF 16 Leasing (2016) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu... 21 Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu... 23 1.1. Uwagi wstępne... 23 1.2. Pojęcie umowy leasingu...

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ NA 1

WIĘCEJ NA  1 WIĘCEJ NA WWW.EMSR.PL 1 O klasyfikacji leasingu decyduje ekonomiczna istota transakcji, a nie sama forma prawna Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/83

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/83 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/83 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 17 Leasing CEL 1 Celem niniejszego standardu jest określenie prawidłowych zasad rachunkowości obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

LEASING. według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych. Biblioteka Finansowo-Księgowa nr 6/2013

LEASING. według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych. Biblioteka Finansowo-Księgowa nr 6/2013 LEASING 203 według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych Biblioteka Finansowo-Księgowa nr 6/203 Leasing 203 według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych Biblioteka Finansowo-Księgowa nr 6/203 Redaktor

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

Leasing zmiany wynikające z MSSF 16

Leasing zmiany wynikające z MSSF 16 Leasing zmiany wynikające z MSSF 16 Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Autor: Katarzyna Szaruga, biegły rewident w UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. ISBN: 978-83-269-6265-0

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa

KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa Spis treści I. Cel i zakres stosowania Standardu... II. Definicje... III. Klasyfikacja leasingu, najmu i dzierżawy oraz zagadnienia wspólne. IV. Leasing operacyjny -

Bardziej szczegółowo

LEASING, NAJEM I DZIERŻAWA W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

LEASING, NAJEM I DZIERŻAWA W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH Dwutygodnik nr 8 (392) ISSN 1429-396X 20.04.2015 r. 7 LEASING, NAJEM I DZIERŻAWA W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I. KLASYFIKACJA LEASINGU, NAJMU I DZIERŻAWY NA PODSTAWIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ORAZ KSR NR 5...

Bardziej szczegółowo

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Leasing zadania - rozwiązania

Leasing zadania - rozwiązania Leasing zadania - rozwiązania Zadanie 1 Spółka Alfa (korzystający) zajmująca się produkcją zabawek zawarła umowę leasingu operacyjnego na 5 lat ze spółką Beta (finansujący) zajmującą się produkcją odzieży

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Autor: Michał Czerniak, 4Audyt 10.10.2011. Portal finansowy IPO.pl Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości. Różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1. Komitet przyjmuje krajowy standard rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Komitet przyjmuje krajowy standard rachunkowości nr 5 Leasing, najem i dzierżawa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 2/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11.03.2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" Dz. Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 4, poz. 35

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB)

Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB) www.pwc.com Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB) ZPL, 29 marca 2011 Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych inne

Bardziej szczegółowo

Leasing. Warszawa,

Leasing. Warszawa, Leasing Warszawa, 01.06.2017 Plan szkolenia 1. Rodzaje leasingów, ich charakterystyka i porównanie 2. Kiedy warto wziąć leasing - leasing, czy kredyt? 3. Problemy z uzyskanie leasingu 4. Co można leasingować?

Bardziej szczegółowo

LEASING ZWROTNY A KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

LEASING ZWROTNY A KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Rozdział 6 Mikołaj Turzyński * LEASING ZWROTNY A KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wprowadzenie Leasing zwrotny obejmuje dwie następujące po sobie umowy: umowę sprzedaży i umowę leasingu. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 9 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 grudnia 2011 r.

KOMUNIKAT Nr 9 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 grudnia 2011 r. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 9 219 Poz. 52 52 KOMUNIKAT Nr 9 MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania IT

Leasing jako forma finansowania IT Leasing jako forma finansowania IT Adam Surowski 1 Plan prezentacji Leasing w Europie Rynek leasingu w Polsce Umowa leasingu w polskim prawie: cywilnym, podatkowym i rachunkowym Własność, a prawo do używania-

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nrl Rachunek przepływów pieniężnych"

Spis treści. KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nrl Rachunek przepływów pieniężnych Spis treści KOMUNIKAT Nr 5 MINISTRA FINANSÓW w sprawie przyjęcia poprawionego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych" 9 UCHWAŁA Nr 5/11 KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Michał Czerniak. W Polsce do chwili obecnej Komitet Standardów Rachunkowości opublikował sześć krajowych standardów rachunkowości 1 :

Michał Czerniak. W Polsce do chwili obecnej Komitet Standardów Rachunkowości opublikował sześć krajowych standardów rachunkowości 1 : OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KRAJOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI. RÓŻNICE POMIĘDZY KRAJOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI A MIĘDZYNARODOWYMI STAN- DARDAMI RACHUNKOWOŚCI. Michał Czerniak Wraz z postępem procesów

Bardziej szczegółowo

Wycena i sprawozdawcze ujęcie transakcji leasingowych

Wycena i sprawozdawcze ujęcie transakcji leasingowych ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, tom 53 (109), Warszawa 2009 Wycena i sprawozdawcze ujęcie transakcji leasingowych Anna Kuzior 1. Wprowadzenie Obrót operacyjnymi aktywami trwałymi odbywa się tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

UMOWY LEASINGOWE PRZEDMIOTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

UMOWY LEASINGOWE PRZEDMIOTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 16 Mirosław Adamczyk UMOWY LEASINGOWE PRZEDMIOTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wprowadzenie Wprowadzone w roku 2002 w ustawie o rachunkowości przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Aktywa inwestycyjne Inwestycje definicja (art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa: Wealth Bay Spółka Akcyjna Adres: ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Warszawa, 21 października 2015 r. prowadzący: Barbara Dąbrowska Manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości Zeszyty Naukowe nr 861 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010.

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. Chorzów, dnia 18.08.2010r. ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. W związku z pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik do Uchwały Nr XXV/214/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 roku WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba. GMNNA BBLOTEKA PUBLCZNA 2) nformacje wstępne. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE UMÓW LEASINGU

ROZLICZANIE UMÓW LEASINGU 20.07.2017 r. 21 ROZLICZANIE UMÓW LEASINGU VAT, PODATEK DOCHODOWY I EWIDENCJA KSIĘGOWA I. UMOWY LEASINGU ZAGADNIENIA OGÓLNE...str. 3 1. Kwalifikowanie umów leasingu...str. 3 1.1. Kwalifikacja umów leasingu

Bardziej szczegółowo