Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane"

Transkrypt

1 Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik

2 Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2

3 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu ceny lub stóp, wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego, czy też innej zmiennej (niekiedy zwanej elementem podstawowym); który nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej, w stosunku do kwoty kontraktu, początkowej płatności; którego rozliczenie nastąpi w przyszłości. 3

4 Podstawowe instrumenty pochodne Do podstawowych instrumentów pochodnych należą: 1) Forward / Futures. 2) FRA (Forward Rate Agreement). 3) Interest Rate Swap. 4) Opcje. 4

5 Podstawowe instrumenty pochodne Forward / Futures Umowa forward dotyczy transakcji zawieranej w przyszłości, która zostanie dokonana po cenach ustalonych w momencie jej zawierania. Przykład: zakup 1 mln $ za 3 miesiące za złotówki po kursie 3 zł / 1 $. Rozróżniamy kontrakty z dostawą oraz bez dostawy w przypadku tych ostatnich w dacie transakcji, jedna ze stron (ta dla której wartość godziwa jest ujemna) przekazuje drugiej jedynie wartość godziwą kontraktu (nie następuje wymiana wartości nominalnych). Kontrakty forward są zazwyczaj zawierane z pośrednikami finansowymi i są dostosowane do potrzeb kontrahentów. Kontrakty futures są zestandaryzowane i zazwyczaj dostępne do zakupu i sprzedaży na rynkach zorganizowanych (giełdach). 5

6 Podstawowe instrumenty pochodne FRA (Forward Rate Agreement) Umowa dotyczy stopy procentowej po której jedna ze stron mogłaby złożyć depozyt lub wziąć kredyt od drugiej w przyszłości. Kontrakty zawierane są na określoną datę w przyszłości, na określony czas depozytu / lokaty oraz na określoną wartość nominalną. W określonej w kontrakcie dacie następuje rozliczenie kontraktu poprzez wypłatę kwoty wynikającej z różnicy między stopą procentową określoną w kontrakcie oraz aktualnie obowiązującą na rynku. Przykładowy kontrakt FRA: Spółka chce ulokować 5 mln zł za 6 miesięcy na 12 miesięcy i zawiera kontrakt typu FRA z bankiem blokując stopę procentową na określonym poziomie. 6

7 Podstawowe instrumenty pochodne Interest Rate Swap (IRS) Kontrakt polega na wymianie strumieni finansowych wynikających z obciążenia odmiennymi stawkami oprocentowania. Przykład: Kontrakt IRS floating-for-fixed, o wartości nominalnej 1 mln zł, z 12 miesięcznym okresem rozliczania odsetek, firma otrzymuje kurs zmienny LIBOR + 2 % oraz płaci 8 %. Firma co 12 miesięcy płaci zł oraz otrzymuje kwotę wynikającą ze stawki oprocentowania LIBOR (+ 2 %). Inne przykłady IRS: fixed-for-floating, floating-for-floating (dotyczące różnych zmiennych stawek). 7

8 Podstawowe instrumenty pochodne Opcje Opcja daje nabywcy prawo do zakupu (opcja call) lub sprzedaży (opcja put) przedmiotu umowy po z góry określonej cenie w jakimś momencie w przyszłości. Nabywca opcji płaci wystawcy za jej wystawienie. Przykład: Opcja FX dająca prawo do zakupu 1 mln $ za 3 miesiące po kursie 4 zł / 1 $. Rozróżniamy opcje europejskie i amerykańskie. Opcje europejskie można zrealizować tylko w dacie jej zapadalności, opcje amerykańskie można zrealizować w dowolnym terminie aż do daty zapadalności. 8

9 Wycena ujęcie początkowe Większość instrumentów finansowych nie jest wyceniana w momencie zawarcia transakcji (wartość godziwa = 0) Wyjątek stanowią opcje, które w momencie zawarcia transakcji ma wartość premii, którą zapłacono za zawarcie umowy. Wszystkie kontrakty powinny natomiast być ewidencjonowane pozabilansowo. 9

10 Wycena bilansowa i ujęcie zmian wartości Instrumenty pochodne: Instrumenty pochodne ujmowane są w bilansie; Z definicji zaliczane do kategorii przeznaczone do obrotu i wyceniane według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat; Wyjątek: w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych wycena instrumentu pochodnego w części efektywnej zabezpieczenia jest odnoszona na kapitał z aktualizacji wyceny; Wynik na instrumencie pochodnym określa się poprzez różnicę pomiędzy wyceną na koniec bieżącego okresu a wyceną dokonaną w poprzednim okresie. 10

11 Wycena bilansowa i ujęcie zmian wartości Instrumenty pochodne: Wycena na dzień bilansowy ujmowana jako: koszt finansowy (Wynik na działalności handlowej) (Dt) oraz zobowiązanie finansowe (Pochodne instrumenty finansowe) (Ct) w przypadku ujemnej wartości przychód finansowy (Wynik na działalności handlowej) (Ct) oraz inne aktywa finansowe (Pochodne instrumenty finansowe) (Dt) w przypadku dodatniej wartości W dniu rozliczenia ujęcie wyniku z rozliczenia, skorygowanego o ostatnią wycenę oraz wyksięgowanie wyceny z bilansu 11

12 Zasady wyceny Podstawowe formuły wyceny: 1) FX Forward = N * (X Ft) * DF 2) FRA = N * (X(r) F(r)) * DF 3) IRS = N * (R(fix)-R(fix))*Y(f)* DF 4) Opcje 12

13 Przykłady wyceny i ewidencji pochodnych FX Forward kontrakt zakupu/sprzedaży waluty w przyszłości 13

14 Wycena FX Forward Formuła wyceny: FX Forward = N * (X Ft) * DF, gdzie N nominał transakcji w walucie X kurs terminowy transakcji (tzw. strike ) Ft aktualny kurs terminowy na date wygaśnięcia (t) DF czynnik dyskontowy dla okresu t 14

15 Wycena FX Forward Kurs terminowy wyznaczanie: Ft = S * (1 + r) ^T / (1 + rf ) ^T, gdzie S kurs walutowy natychmiastowy (spot) r stopa procentowa wolna od ryzyka waluta lokalna rf stopa procentowa wolna od ryzyka waluta zagraniczna T czas do wygaśnięcia 15

16 Ewidencja instrumentów pochodnych FX Forward Przykład 1. Kontrakt FX Forward - z fizyczną dostawą: 28 marzec 2010 r. Kupno 1 mln USD po kursie 4.4 PLN/USD z datą wykonania 28 maj 2010 r. 30 kwiecień 2010 r. (dzień bilansowy) Kurs przyszły (Ft) = 4.5 PLN/USD Wycena kontraktu forward - zdyskontowany potencjalny zysk na kontrakcie 100 tys. PLN 16

17 Ewidencja instrumentów pochodnych FX Forward Przykład 1. (cd.) Kontrakt FX Forward - z fizyczną dostawą: 28 maj 2010 r. (dzień rozliczenia) Bieżący kurs PLN/USD wynosi 4.6 PLN/USD - firma dokonuje zakupu waluty po ustalonym kursie wynoszącym 4.4 PLN/USD Łączny zysk na kontrakcie to 200 tys. PLN (tyle firma zyskała na zakupie po korzystniejszym dla niej kursie) 17

18 Pytania? 18

19 Wbudowane instrumenty pochodne 19

20 Wbudowane instrumenty pochodne Instrument pochodny może być jednym z komponentów złożonego instrumentu finansowego zawierającego instrument pochodny oraz instrument zasadniczy (podstawowy). Taki instrument pochodny nazywamy instrumentem wbudowanym. Wbudowany instrument pochodny: Instrument pochodny powodujący, że część lub całość przepływów pieniężnych uzyskiwanych z danej umowy zmienia się w sposób podobny do tego, jaki powodowałby samodzielnie instrument pochodny. 20

21 Obszary występowania Wbudowane instrumenty finansowe możemy odnaleźć nie tylko w instrumentach finansowych, ale również w umowach niefinansowych np.: sprzedaży/ zakupu, wynajmu pomieszczeń, leasingu, umowach ubezpieczeniowych, transakcji kapitałowych. Slide 21

22 Jak je odnaleźć? Typowe sformułowania: prawo do odwołania/przedłużenia/zwrotu wymienny/-nie na indeksowany / korygowany limit cenowy cena oparta na formule Slide 22

23 Wbudowane instrumenty pochodne Przykłady: obligacje zamienne na akcje, kredyty o stałym oprocentowaniu z opcją skrócenia, przedłużenia okresu kredytowania, papiery wartościowe/lokaty gdy płatności odsetek/kapitału są uzależnione od indeksu giełdowego, kursów walutowych, cen towarów itp., transakcje kupna sprzedaży towarów w walucie nie będącej walutą żadnej strony ani walutą powszechną w danym obrocie i regionie, umowy leasingowe indeksowane wskaźnikami 23

24 Wbudowane instrumenty pochodne Czy kontrakt wykazywany w wartości godziwej przez RZiS? TAK NIE Czy TAK Czy jest wydzielony ściśle NIE byłby instrumentem pochodnym? powiązany z umową zasadniczą? NIE TAK Wykazuj oddzielnie Nie wydzielaj instrumentu wbudowanego 24

25 Ściśle powiązane? Ściśle powiązane Warunkowa opłata leasingową zależną od powiązanej sprzedaży lub warunkowa opłata leasingową zależną od zmiennych stóp procentowych Instrument na dolny lub górny pułap stóp procentowych, wbudowany w kontrakt dłużny lub ubezpieczeniowy, o ile górny pułap jest na poziomie lub powyżej rynkowej stopy procentowej, a kontrakt na dolny pułap stopy procentowej jest na poziomie lub poniżej poziomu stopy rynkowej w momencie zawarcia kontraktu. Nie powiązane ściśle Opcja konwersji na kapitał lub opcja put (sprzedaży) w instrumencie dłużnym Opcja przedłużenia okresu spłaty zadłużenia bez aktualizacji stopy procentowej PwC Slide 25

26 Wbudowane instrumenty pochodne Przykłady ścisłego powiązania (c.d.) Wbudowany instrument pochodny powoduje, że strumień przepływów pieniężnych z tytułu płatności części lub całości nominału lub odsetek jest wyrażany w walucie obcej, a powstałe na dzień wyceny różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych Walutowy instrument pochodny powodujący, że strumienie płatności kapitałowych lub odsetkowych są wyrażone w walucie obcej, wbudowany w dłużny instrument zasadniczy (np. obligacje dwuwalutowe) Wartość według jakiej nastąpi realizacja opcji wcześniejszej spłaty np. kredytu jest zbliżona do kosztu zamortyzowanego tego kredytu na moment realizacji tej opcji Inne 26

27 Pytania? 27

28 Dziękuję za uwagę! 28

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo