Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne"

Transkrypt

1 Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Renomowany wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych. Wykładowca na London Guidhall University oraz były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych. Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Data: , Szczawnica, Hotel Solar SPA**** ul. Zdrojowa 4 Koszt: 1890 PLN netto / 2324,70 PLN brutto, przy zgłoszeniach do 10 pażdziernika, po tym terminie cena wynosi 2190 PLN netto / 2693,70 PLN brutto Program Szkolenia: Moduł I Sprawozdanie finansowe 1. Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 2. Zakres i obowiązek stosowania MSSF/MSR 3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych - cel sprawozdań - zasada memoriału i kontynuacji działalności - cechy jakościowe sprawozdania - składniki sprawozdania finansowego - ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena - koncepcje kapitału i zachowania kapitału 4. MSR 1 prezentacja sprawozdań finansowych - cel i części składowe kompletnego sprawozdania finansowego - zasady ogólne sprawozdawczości - struktura i treść sprawozdania finansowego ( wstęp, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym) - case study na podstawie sprawozdań spółek giełdowych 5. MSR 8 zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów - polityka rachunkowości - zmiany wartości szacunkowych - retrospektywne zastosowanie 6. MSR 10 zdarzenia następujące po dniu bilansowym - kontynuacja działalności - ujawnianie informacji

2 Moduł II Charakterystyka wybranych standardów, pozycje bilansowe 7. MSSF 5 aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana - klasyfikacja aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży - wycena przeznaczonych do sprzedaży aktywów trwałych - prezentacja działalności zaniechanej - wyniki dotyczące działalności kontynuowanej 8. MSR 12 podatek dochodowy - wartość podatkowa - ujmowanie bieżących zobowiązań i należności podatkowych - ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu tego podatku - ujmowanie podatku bieżącego i odroczonego - prezentacja 9. MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe - definicje - wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych oraz nakłady w późniejszym terminie - wycena następująca po początkowym ujęciu 10. MSSF 2 płatność w formie akcji - transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych - transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych - transakcje płatności w formie akcji z alternatywą rozliczenia w środkach pieniężnych 11. MSR 2 zapasy - wycena zapasów - obciążanie kosztów okresu 12. MSR 19 świadczenia pracownicze - krótkoterminowe świadczenia pracownicze - świadczenia po okresie zatrudnienia: programy określonych składek i świadczeń - pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze - świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 13. MSR 20 dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej - dotacje i ich prezentacja 14. MSR 36 utrata wartości aktywów - identyfikacja aktywów, w przypadku których mogła nastąpić utrata wartości - wycena wartości odzyskiwalnej - odpis aktualizujący i jego odwrócenie 15. MSR 37 rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe - rezerwy a zobowiązania warunkowe - zmiany stanu rezerw i ich wykorzystanie 16. MSR 38 wartości niematerialne - ujęcie i wycena wartości niematerialnych - określony i nieokreślony okres użytkowania - odpisy aktualizujące - wycofanie z użytkowania i zbycie 17. MSR 40 nieruchomości inwestycyjne - wycena po początkowym ujęciu - przeniesienia, zbycie

3 18. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych Moduł III Instrumenty finansowe, wybrane standardy narzędziowe 19. MSSF 7 instrumenty finansowe ujawnianie informacji - kategorie instrumentów finansowy i zakres ujawnianych informacji - wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności - charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi 20. MSR 32 instrumenty finansowe : prezentacja,miejsca prezentacji instrumentów finansowych, klasyfikacja wg rodzajów i wg celów nabycia 21. MSR 39 instrumenty finansowe : ujmowanie i wycena - wycena bilansowa - wbudowane instrumenty pochodne - zabezpieczenia 22. MSSF 9 krótka charakterystyka 23. MSSF 13- wartość godziwa - wycena bilansowa 24. MSR 21 skutki zmian kursów wymiany walut obcych - wykazywanie transakcji w walutach obcych w walucie funkcjonalnej - stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna - skutki podatkowe różnic kursowych 25. MSR 23 koszty finansowania zewnętrznego - koszty finansowania zewnętrznego podejście wzorcowe i alternatywne 26. MSR 29 sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji - przekształcenie sprawozdań finansowych 27. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych Moduł IV Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, połączenia jednostek, transakcje z podmiotami powiązanymi 28. MSSF 3 połączenia jednostek gospodarczych - identyfikacja połączenia jednostek - metoda rozliczania - stosowanie metody nabycia 29. MSR 24 ujmowanie informacji na temat podmiotów powiązanych - cel ujawniania informacji na temat podmiotów powiązanych 30. MSR 27 jednostkowe sprawozdania finansowe 31. MSR 28 inwestycje wyceniane metodą praw własności - zastosowanie metody praw własności 32. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - prezentacja i zakres skonsolidowanego sprawozdania - procedury konsolidacyjne - definicje kontroli 33. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne - rodzaje współkonroli

4 34. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 35. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych Moduł V Pozostałe zagadnienia 36. MSSF 1 zastosowanie MSSF po raz pierwszy - bilans otwarcia według MSSF - zasady rachunkowości - zwolnienia i wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania innych MSSF - prezentacja i ujawnianie informacji (porównawczość, wyjaśnienia) 37. MSSF 4 umowy ubezpieczeniowe - zakres, ujmowanie, wycena 38. MSSF 6 poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych - ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych - wycena i prezentacja tych aktywów - utrata wartości 39. MSSF 8 segmenty operacyjne - segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze - ujmowanie informacji i wycena - ujawnienie informacji na temat jednostki jako całości 40. MSR 7 rachunek przepływów pieniężnych - korzyści z informacji o przepływach pieniężnych - prezentacja rachunku przepływów pieniężnych - sprawozdawczość dotycząca działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej - przepływy w kwotach netto, przepływy w walutach obcych - odsetki, dywidendy, podatek - transakcje bezgotówkowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 41. MSR 11 umowy o usługę budowlaną - łączenie i rozdzielanie umów o usługę budowlaną - przychody z umów i ich koszty - ujmowanie przewidywanych strat - zmiany szacunków 42. MSR 17 leasing - klasyfikacja leasingu - leasing u leasingobiorców - leasing u leasingodawców - sprzedaż i leasing zwrotny 43. MSR 18 przychody - ustalenie wysokości przychodów - identyfikacja transakcji - sprzedaż dóbr i świadczenie usług - odsetki, tantiemy, dywidendy 44. MSR 26 rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych - programy określonych składek - programy określonych świadczeń 45. MSR 33 zysk przypadający na jedną akcję - podstawowy zysk przypadający na jedną akcję - rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

5 - korekty retrospektywne 46. MSR 34 śródroczna sprawozdawczość finansowa - treść śródrocznego raportu finansowego 47. MSR 41 rolnictwo 48. Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji MSR oraz Stałego Komitetu ds. Interpretacji 49. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych Galicyjska Misja Gospodarcza s.c. Departament Szkoleń ul. Tuwima Kraków tel.: fax:

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok -Kraków, 20 marca 2014 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE CCC S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 Spis treści SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2011 według MSSF. W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2011 według MSSF. W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2011 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Luty 2012 1 Komentarz do Wzorcowego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

BENEFIT SYSTEMS SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

BENEFIT SYSTEMS SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU BENEFIT SYSTEMS SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WARSZAWA, 31 STYCZNIA 2013 SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 5 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK POZNAŃ, DNIA 18.03.2015 SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2013

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2013 Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2013 www.pwc.pl/mssf Grupa KASZUBY S.A. Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 PwC - Przykładowe skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo