Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów Warszawa, r.

2 Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji pomiędzy poszczególnymi systemami rachunkowości 3. Przykłady różnic w sprawozdawczości pomiędzy systemami 4. Wielowymiarowość a audyt wewnętrzny/audyt zewnętrzny/controling 5. Dyskusja 2

3 3

4 Źródła przepisów prawa 1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) standardy MSR/MSSF publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów rachunkowości (specyfika zakładów - MSSF 4 Umowy ubezpieczenia (w trakcie głębokich zmian), MSR 32 i 39, MSSF 7, MSSF 9 dotyczące instrumentów finansowych) standardy MSR/MSSF opublikowane w formie Dyrektyw Unii Europejskiej Dodatkowy dualizm stosowanych standardów MSSF dla podmiotów prowadzących działalności na terenie UE nie wszystkie standardy opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości są przyjmowane przez Komisję Europejską (patrz przykład implementacji MSR 32 i MSR 39) 4

5 Źródła przepisów prawa 2. Polskie Standardy Rachunkowości (PSR) Przepisy prawa krajowego (Ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości zakładów ) umożliwiające również bezpośrednie stosowanie MSSF Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) w zakresie nie uregulowanym przez polskie przepisy prawa Prawo do stosowania MSSF w zakresie nie uregulowanym przez PSR i KSR Dyrektywy Rady UE (Dyrektywa Rady UE z 1991 r. w sprawie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów Przepisy prawa krajowego nie mogą być sprzeczne z dyrektywami UE 5

6 Źródła przepisów prawa 3. Solvency II Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) Regulacje techniczne EIOPA Obecnie w trakcie przygotowania projekt tzw. dyrektywy Omnibus II mający na celu: - ułatwienie zakładom przejścia do funkcjonowania w systemie Wypłacalność II - ustanowienie delegacji dla Komisji Europejskiej do przyjmowania aktów poziomu 2 i 3 (wiążących prawnie) w zakresie systemu Wypłacalność II m.in. standardów technicznych przygotowywanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) 6

7 Źródła przepisów prawa 3. Podatki Przepisy prawa krajowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Przepisy prawa krajowego w zakresie podatku od towarów i usług Przepisy prawa krajowego w zakresie innych typów podatków 7

8 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 1. MSSF vs PSR Definicja umowy ubezpieczenia generująca różnice w ewidencji składki przypisanej powodująca dualizm w ewidencji przychodów z umów ubezpieczenia Inna definicja zobowiązań wynikająca z zawartych umów ubezpieczenia nie wszystkie rezerwy techniczno ubezpieczeniowe tworzone przez zakłady spełniają warunki MSSF Dyskontowanie rezerw techniczno ubezpieczeniowych wg MSSF w ubezpieczeniach majątkowych dla zobowiązań innych niż renty Wycena rezerw techniczno ubezpieczeniowych - wycena wg wartości godziwej Inne zasady tworzenia rezerwy składek 8

9 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 1. MSSF vs PSR c.d. Powiązanie klasyfikacji i wyceny lokat z prezentacją i wyceną rezerw techniczno ubezpieczeniowych Kosztów akwizycji prezentacja w sprawozdaniu finansowym i rozliczanie w czasie Specyfika formy i zakresu sprawozdania finansowego 9

10 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 1. MSSF vs PSR - wpływ MSSF 9 Nowa klasyfikacja i wycena lokat zakładów Istotny wpływ na klasyfikację ma biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi Zmiana podejścia w stosunku do dłużnych papierów wartościowych obecnie klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży (AFS) Ujęcie różnic z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych w wyniku finansowym lub w innych całkowitych dochodach Znacznie przewidywanych przepływów pieniężnych - Wpływ różnych terminów wymagalności na wycenę aktywów i rezerw technicznych Nie ma możliwości wyceny instrumentów kapitałowych wg kosztu historycznego Wpływ zmian zasad wyceny lokat na wycenę rezerw dla produktów z udziałem w zyskach dodatkowe znaczenie shadow accounting 10

11 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 1. MSSF vs PSR - wpływ MSSF 4 Zmiana podejście w stosunku do momentu ujęcia składki z tytułu umów ubezpieczenia (moment rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej) Dodatkowo odmienne podejście w stosunku do kontraktów inwestycyjnych Wycena rezerw techniczno ubezpieczeniowych wg wartości godziwej rozumianej jako uwzględnienie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, stóp dyskontowych opartych na warunkach rynkowych oraz aktualizacji czynników ryzyka, Ujmowanie różnic z tytułu zastosowania aktualnej stopy dyskontowej w wycenie rezerw w innych całkowitych dochodach 11

12 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 1. MSSF vs PSR - wpływ MSSF 4 Nowa definicja składki zarobionej opartej na zdyskontowanych przyszłych przepływach pieniężnych z umowy ubezpieczenia Marża krańcowa (residual margin) oraz jej zmiany ujmowany w innych całkowitych dochodach Istotna kwestia rozróżniania zmian tytułu ryzyk ubezpieczeniowych traktowanych jako zmianę marży krańcowej ujmowanych w innych całkowitych dochodach a zmian wynikających z rozwoju ryzyk ubezpieczeniowych ujmowanych w wyniku finansowym Klasyfikacja kosztów akwizycji jako bezpośrednio związane z produktem Nie przewiduje się rozliczania w czasie kosztów akwizycji poprzez aktywa 12

13 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 1. MSSF vs PSR - wpływ MSR 18 Nowa definicja przychodów Znaczenie przeniesienia ryzyka i korzyści dla: prezentacji przychodów i kosztów z umowy ubezpieczenia, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający przychodów z lokat oraz kosztów działalności lokacyjnej, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 13

14 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 2. PSR vs przepisy dyrektyw EU Ewidencja składki przypisanej w ubezpieczeniach działu II w zakresie umów zawartych na czas określony rezultat? - wysoki poziom należności i rezerwy składek w sprawozdaniach finansowych polskich zakładów Ewidencja odszkodowań wypłaconych ewidencja odszkodowań wyłącznie faktycznie wypłaconych przez polskie zakłady vs ewidencja odszkodowań zatwierdzonych do wypłaty w ramach pozycji Odszkodowania wypłacone technicznego rachunku Prezentacja przychodów i kosztów działalności lokacyjnej 14

15 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 3. PSR vs Solvency II Solvency II koncentruje się na określeniu nowych zasad kalkulacji wypłacalności i sprawozdawczości z tym związanej Regulacje techniczne Solvency II nie określają zasad rachunkowości zakładów, ale ustala ją zasady wyceny jedynie częściowo zgodne z MSSF Regulacje techniczne a zapisy Dyrektywy Solvency II Zgodnie z Dyrektywą Solvency II (nota wprowadzająca 46) Standardy wyceny do celów nadzoru powinny być w możliwie największym stopniu zgodne ze zmieniającymi się międzynarodowymi regulacjami w dziedzinie rachunkowości, tak aby ograniczyć obciążenia administracyjne dla zakładów i zakładów reasekuracji. 15

16 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 3. PSR vs Solvency II Inne zasady wyceny rezerw techniczno ubezpieczeniowych Stosowanie innych zasad wyceny aktywów i pasywów do kalkulacji wypłacalności Całkowicie odmienna koncepcja sprawozdawczości oparta na: prezentacji pozycji w ramach transakcji kasowych zgodnie z podejście do zobowiązań od strony dyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, podejścia od strony aktywów i pasywów zamiast od strony prezentacji współmierności przychodów i kosztów, Prezentacji bardziej zmian w stanie aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym aniżeli przychodów i kosztów danego okresu sprawozdawczego Prezentacji bilansu od strony bardziej struktury pozycji aktywów netto aniżeli typowego bilansu 16

17 Przykłady różnic w w zasadach rachunkowości 3. PSR vs Solvency II c.d. Całkowicie odmienna koncepcja sprawozdawczości oparta na: Prezentacji bardziej zmian w stanie aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym aniżeli przychodów i kosztów danego okresu sprawozdawczego Prezentacji bilansu od strony bardziej struktury pozycji aktywów netto aniżeli typowego bilansu Dualizm danych finansowych przekazywanych do organu nadzoru (KNF) w okresie przejściowym, a w przyszłości bezpośrednio do EIOPA 17

18 Przykłady różnic w w zasadach rachunkowości 3. MSSF vs Solvency II Ogólne założenia spójne w zakresie: Podejścia do wyceny wg wartości godziwej aktywów i zobowiązań Podejście do prezentacji składki zarobionej z punktu widzenia przyszłych przepływów pieniężnych z kontraktu Kalkulacja najlepszego oszacowania tzw. best estimate rezerw techniczno ubezpieczeniowych Znaczenie informacji w zakresie rozwoju rezerw techniczno ubezpieczeniowych (ujawnianie informacji dot. przepływów z kontraktu poprzez pryzmat zmiany stanu rezerw techniczno ubezpieczeniowych 18

19 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 3. MSSF vs Solvency II Istotne różnice pomiędzy zasadami rachunkowości i sprawozdawczości wg MSSF i wg Solvency II obejmujące m.in..: Klasyfikację umów ubezpieczenia (znaczenie kontraktów inwestycyjnych) Ujęcie składki przypisanej Różnice w wycenie rezerw techniczno ubezpieczeniowych Ujmowanie różnic w wycenie rezerw częściowo w kapitałach własnych częściowo w wyniku finansowym Różnice w ujęciu i klasyfikacji kosztów akwizycji Residual margin ujęcie i rozliczanie w czasie Całkowicie odmienna sprawozdawczość 19

20 Przykłady różnic w zasadach rachunkowości 3. MSSF vs Solvency II Regulacje techniczne a zapisy Dyrektywy Solvency II Zgodnie z Dyrektywą Solvency II (nota wprowadzająca 46) Standardy wyceny do celów nadzoru powinny być w możliwie największym stopniu zgodne ze zmieniającymi się międzynarodowymi regulacjami w dziedzinie rachunkowości, tak aby ograniczyć obciążenia administracyjne dla zakładów i zakładów reasekuracji. Dualizm podejścia do zapisów dyrektywy Solvency II ustalanie nowych zasad wyceny aktywów i pasywów istotnych z punktu widzenia EIOPA w regulacjach technicznych 20

21 Przykłady różnic w ewidencji pomiędzy poszczególnymi systemami rachunkowości 3. Podatki vs MSSF Rodzaje rezerw i ich wycena jako koszt uzyskania przychodu w działalności ubezpieczeniowej 21

22 Wielowymiarowość a audyt wewnętrzny/audyt zewnętrzny/controling 3. Wielowymiarowość a audyt wewnętrzny Wielowymiarowość powoduje dodatkowe obowiązki w zakresie audytu zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez zakłady Rozwój nowych narzędzi i metod w zakresie sprawdzania przyjętych metodologii do sporządzania sprawozdań finansowych oraz prawidłowości ustalani źródeł danych do sprawozdania Rozwój nowych narzędzi i metod w zakresie weryfikacji procesu przygotowania sprawozdań finansowych 22

23 Wielowymiarowość a audyt wewnętrzny/audyt zewnętrzny/controling 3. Wielowymiarowość a audyt zewnętrzny Odpowiedzialność audytora za dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym Projektowana odpowiedzialność audytora za sporządzane sprawozdanie finansowe wg zasad Solvency II i kalkulację wypłacalności Podejście audytora do prezentowania wielowymiarowych danych w różnych sprawozdaniach finansowych sporządzanych na ten sam dzień bilansowy Nowe narzędzie do przeprowadzania audytu w tak zróżnicowanym środowisku Wzrost roli aktuariuszy przygotowujących opinię niezbędną przy badaniu sprawozdań finansowych 23

24 Wielowymiarowość a audyt wewnętrzny/audyt zewnętrzny/controling 3. Wielowymiarowość a controlling Nowe podejście do rachunkowości zarządczej Nowe narzędzie do analizy danych wielowymiarowych Nowe podejście do zarzadzania kosztami w zakładzie Nowe podejście do budżetowania w układzie wielowymiarowym Nowe narzędzia do analiz wielowymiarowych budżetów 24

25 Dyskusja Przykładowe pytania 1. Jak radzić sobie dzisiaj z wielowymiarowością zasad rachunkowości w odniesieniu do MSSF, PSR, podatki? 2. Jak radzić sobie dzisiaj z wielowymiarowością zasad rachunkowości w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ramach Grupy kapitałowej działającej na terenie UE? 3. Jak sobie dzisiaj radzić ze sprawozdawczością na potrzeby wypłacalności? 4. Jakie działania podjąć, aby być przygotowanym na wejście sprawozdawczości wg zasad Solvency II?. 25

26 Dyskusja Dziękuję za uwagę. 26

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r. WPROWADZENIE W ramach prowadzenia przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działań mających na celu przygotowanie podmiotów sektora ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU BIELSKOBIAŁA, 10 kwiecień 2012 roku 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE CCC S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 Spis treści SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5

Bardziej szczegółowo

Katowice 15 marzec 2013. Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012

Katowice 15 marzec 2013. Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012 Katowice 15 marzec 2013 Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2013 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe..... 4 I. Dane jednostki... 5 II. Czas trwania Jednostki... 5

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2011 według MSSF. W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2011 według MSSF. W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2011 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Luty 2012 1 Komentarz do Wzorcowego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 Umowy ubezpieczeniowe CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest uszczegółowienie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo