Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa"

Transkrypt

1 Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma Dell ). Kupując Usługi (w rozumieniu niniejszego dokumentu) od firmy Dell, Klient potwierdza, że jest związany wszystkimi warunkami i postanowieniami sformułowanymi w niniejszym dokumencie. Firma Dell udostępnia niniejsze Warunki świadczenia usług w powiązaniu z odpowiednią umową o świadczenie usług zawartą między Klientem i firmą Dell, która jednoznacznie reguluje kwestie dotyczące zakupu i świadczenia Usługi, lub, w przypadku braku takiego dokumentu, Umową główną o świadczenie usług firmy Dell, która jest dostępna pod adresem i została przez odwołanie w całości uwzględniona w niniejszym dokumencie. Używanie Oprogramowania w powiązaniu z Usługami przez Klienta podlega warunkom dotyczącym korzystania z Oprogramowania. Oprogramowanie obejmuje programy zainstalowane lokalnie w systemach Klienta oraz oprogramowanie, do którego Klient uzyskuje dostęp zdalny za pośrednictwem Internetu lub przy użyciu innych metod (m.in. za pośrednictwem witryn i portali internetowych oraz usług rozproszonych typu chmura obliczeniowa ). W przypadku braku takich warunków użytkowanie Oprogramowania przez Klienta podlega Umowie licencyjnej o świadczenie usług firmy Dell oraz Zasadom dopuszczalnego użytkowania usług ( AUP ) dostępnym pod adresem Usługa aktywnej obsługi serwisowej umożliwia klientom firmy Dell skorzystanie ze zdarzenia serwisowego ( Usługa lub Usługi ) w odniesieniu do objętych usługą produktów, zgodnie z informacjami znajdującymi się dalszej części tych Warunków świadczenia usług. Ma ona na celu pomoc w utrzymaniu wydajności oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia przyszłych awarii w związku z niezgodnością sprzętu, oprogramowania, systemu BIOS i oprogramowania wewnętrznego. Usługa będzie świadczona w trzech etapach: badanie, analiza i realizacja. Może być realizowana zdalnie. Obsługiwane produkty Macierze Dell EMC (zob. Sekcja 1) Serwery Dell PowerEdge (zob. Sekcja 2) Pamięć masowa Dell PowerVault (zob. Sekcja 2) Opis oferty usługowej* Ma zastosowanie dla środowisk sieci pamięci masowej (SAN) i systemów dołączanych bezpośrednio (DAS) złożonych z pojedynczej macierzy pamięci masowej firmy Dell EMC oraz maksymalnie 23 hostów (serwerów) w regionach ABU i EMEA; 10 hostów w regionie APJ. Usługa obejmuje następujące elementy:: Analiza dzienników środowiska SAN lub DAS i związanych z nim składników, takich jak hosty Dell, przełączniki i adaptery magistrali hosta ( HBA ) obsługiwane przez firmę Dell oraz obudowy macierzy dyskowych Dell EMC ( DAE ) Uaktualnienie i/lub aktualizacja programowych składników macierzy Identyfikacja wszelkich problemów wpływających na prawidłowe działanie macierzy i nawiązanie kontaktu z Centrum ekspertów firmy Dell w celu rozwiązania znalezionych problemów Usługa dotyczy określonych serwerów Dell PowerEdge lub PowerEdge SC. Usługa obejmuje następujące elementy: Uaktualnienie i/lub aktualizacja oprogramowania BIOS, oprogramowania wewnętrznego i sterowników Identyfikacja wszelkich problemów wpływających na prawidłowe działanie serwera i nawiązanie kontaktu z Centrum ekspertów firmy Dell w celu rozwiązania znalezionych problemów Usługa dotyczy określonych urządzeń Dell PowerVault do tworzenia kopii zapasowych na pojedynczej taśmie ( TBU ), urządzeń pamięci masowej NAS z serii PowerVault NXxxx oraz urządzeń pamięci masowej DAS PowerVault. Usługa obejmuje następujące elementy: Uaktualnienie i/lub aktualizacja oprogramowania BIOS, oprogramowania wewnętrznego i sterowników Identyfikacja wszelkich problemów wpływających na prawidłowe działanie serwera i nawiązanie kontaktu z Centrum ekspertów firmy Dell w celu wersja 2.0, 3/012/10 Strona 1 z 12

2 rozwiązania znalezionych problemów Macierze Dell PS oraz połączone urządzenia SAN iscsi (zob. Sekcja 3) Usługa dotyczy sieci pamięci masowej (SAN) składającej się z macierzy Dell PS obsługującej maksymalnie 23 hosty fizyczne (serwery) oraz maksymalnie 4 maszyny wirtualne na host fizyczny w grupie pamięci masowej w środowisku zreplikowanym. Zakres usługi jest ograniczony do Oprogramowania dołączonego przez firmę Dell, zalecanych przełączników, serwerów z zatwierdzonymi inicjatorami oraz wszystkich modeli macierzy Dell PS * Usługa obejmuje następujące elementy: Pamięć masowa Analiza plików diagnostycznych i plików archiwów SAN HQ z macierzy PS z uwzględnieniem ponownych transmisji sieciowych, programowych błędów dysków i wersji oprogramowania wewnętrznego. Usługa obejmuje również analizę wykorzystania miejsca w celu monitorowania ilości dostępnego miejsca. Przydzielenie migawek i sprawdzenie harmonogramu Serwer Usługa obejmuje sprawdzenie inicjatorów, kart HBA (system BIOS lub sterowniki) lub kart sieciowych (sterowniki) we wszystkich serwerach fizycznych i wirtualnych w celu upewnienia się, że zatwierdzone wersje zostały zainstalowane i prawidłowo skonfigurowane Konfiguracja DSM i/lub ustawienia MPIO Przełącznik Analiza konfiguracji przełączników SAN iscsi na podstawie zalecanych procedur firmy Dell. Sieć SAN Określenie zalecanych uaktualnień, poprawek i/lub aktualizacji oprogramowania macierzy, serwerów i przełączników oraz udzielenie wskazówek dotyczących sposobu wdrożenia tych uaktualnień przez Klienta Określenie problemów wpływających na prawidłowe działanie sieci SAN oraz przekazanie zgłoszenia do Centrum ekspertów firmy Dell w zakresie produktów objętych oddzielną umową serwisową w celu rozwiązania wykrytych problemów. W przypadku produktów firm innych niż Dell Klient powinien skontaktować się z odpowiednim producentem Utworzenie we współpracy z Klientem i dostarczenie w ramach usługi schematu logicznego środowiska objętego usługą W przypadku włączonej funkcji replikacji (wymagana aktywna obsługa serwisowa wszystkich macierzy w grupie lokalizacji głównej oraz wszystkich macierzy w grupie lokalizacji docelowej) Przydzielenie zasobów i planowanie replikacji Sprawdzenie przepustowości i opóźnień sieci WAN * Problemy nieobjęte zakresem tej Usługi muszą zostać rozwiązane przez Klienta zgodnie z procedurami serwisowymi firmy Dell. Procedury świadczenia pomocy technicznej Aby zaplanować świadczenie usługi, klienci mogą kontaktować się z zespołem Proactive Maintenance firmy Dell pocztą Usługi mogą być świadczone całodobowo i przez siedem dni w tygodniu, w zależności od dostępności zasobów Klienta i firmy Dell. wersja 2.0, 3/012/10 Strona 2 z 12

3 Zakres i główne etapy realizacji usługi Macierze Dell EMC. elementy: Sekcja 1: Konserwacja sieci SAN Usługa aktywnej obsługi serwisowej macierzy Dell EMC obejmuje m.in. następujące 1. Badanie. Do analizy zostaną zebrane następujące informacje: dzienniki zdarzeń procesora pamięci masowej, dzienniki konfiguracji procesora pamięci masowej, dzienniki zdarzeń i konfiguracji przełącznika oraz związane z macierzą pamięci masowej informacje o hoście: wersja sieciowego systemu operacyjnego i dodatków Service Pack, wydanie sterownika karty HBA, oprogramowanie wewnętrzne karty HBA (konieczne może być użycie programu narzędziowego lub czasowe wyłączenie serwera), wersja oprogramowania do obsługi przełączania awaryjnego i informacje o stanie ścieżek, wersje oprogramowania Navisphere Agent /CLI. 2. Analiza. Zostaną przeanalizowane wymienione poniżej dzienniki, a także zostaną zidentyfikowane istniejące lub potencjalne problemy, które mogą wystąpić w środowisku i mieć wpływ na działanie i niezawodność: Dzienniki zdarzeń procesora pamięci masowej informacje o zdarzeniach związanych z macierzą, które mogą mieć wpływ na urządzenia DPE i DAE. Dzienniki konfiguracji procesora pamięci masowej informacje o potencjalnych problemach, wersjach oprogramowania macierzy i stanie połączeń z hostami z perspektywy macierzy. Dzienniki konfiguracji i zdarzeń przełącznika analiza każdego portu pod kątem błędów, które mogą wskazywać na awarię lub potencjalną awarię urządzeń poza hostem bądź urządzeniem DPE (np. uszkodzenie kabla lub podzespołu przełącznika). Informacje o hoście związane z macierzą pamięci masowej analiza wersji oprogramowania związanego z macierzą pamięci masowej, stan ścieżek, dzienniki zdarzeń (m.in. zdarzenia sterownika kontrolera HBA i oprogramowania do obsługi przełączania awaryjnego, przerwy w pracy jednostek LUN lub zdarzenia odczytu/zapisu w jednostkach LUN macierzy pamięci masowej). Powiadomienie Klienta o działaniach wymaganych do wykonania Usługi, w tym o przygotowaniach, czasie potrzebnym do zrealizowania Usług i potencjalnych problemach. 3. Realizacja usługi Uaktualnienie lub aktualizacja oprogramowania macierzy i jej oprogramowania wewnętrznego, takiego jak: Navisphere Manager Navisphere Agent Kod podstawowy macierzy, oprogramowanie Flare Sterownik HBA Oprogramowanie wewnętrzne karty HBA Aktualizacja następującego oprogramowania w przypadku jego zakupienia i zaimplementowania przez klienta: Access Logix MirrorView /A i MirrorView/S Navisphere Analyzer wersja 2.0, 3/012/10 Strona 3 z 12

4 PowerPath/ATF Replication Manager SE CLARiiON SANCopy SANCopy /E do urządzeń AX100, AX150 i CX300 SnapView Visual SAN MirrorView CE Jeśli zostaną wykryte problemy wpływające na funkcjonalność i niezawodność macierzy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell dla systemów pamięci masowej, aby rozpocząć ich rozwiązywanie. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty, o ile nie są one uwzględnione w istniejącej umowie dotyczącej pomocy technicznej zawartej z Klientem. 4. Zamknięcie projektu Zweryfikowanie następujących elementów: Pomyślne ponowne uruchomienie macierzy pamięci masowej. Sprawdzenie, czy jednostki LUN i dyski wirtualne są widoczne dla odpowiednich hostów. Sprawdzenie systemu poczty . Dostarczenie dokumentacji informującej o pracach wykonanych podczas projektu. Uzyskanie od Klienta potwierdzenia odbioru usługi. Usługa nie obejmuje następujących elementów: 1. Wiele macierzy (wymagana jest odrębna umowa serwisowa dla każdej macierzy). 2. Wszelkie działania dotyczące sprzętu lub oprogramowania innego niż wymieniony w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Dotyczy to m.in. następujących elementów: urządzenia i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych na taśmach; obudowy dysków firm innych niż Dell EMC; wszelki sprzęt i oprogramowanie dostawców innych niż Dell; sprzęt NAS inny niż Dell PowerVault ; takie aplikacje, jak Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle oraz rozwiązania back office ; sieciowe systemy operacyjne hostów wraz z aktualizacjami, poprawkami i dodatkami Service Pack; optymalizacja wydajności; dezinstalacja bądź ponowna instalacja produktów lub aplikacji. 3. Wszelkie zmiany konstrukcyjne i usługi doradcze (np. dotyczące najlepszego sposobu wykorzystania udoskonaleń zawartych w nowych wersjach oprogramowania). 4. Ponowna konfiguracja jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania Klienta. 5. Zaawansowana pomoc techniczna dla nieobsługiwanego oprogramowania. 6. Dostarczenie dodatkowego sprzętu lub licencji na oprogramowanie. 7. Jakiekolwiek czynności niewymienione wyraźnie w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Obowiązki klienta 1. Klient zobowiązuje się zapewnić firmie Dell (lub jej autoryzowanym przedstawicielom) potrzebne przerwy konserwacyjne, biorąc pod uwagę poniższe warunki: Klient będzie wspierał wszelkie wymagane działania związane ze zdalnym gromadzeniem wszystkich danych niezbędnych do obsługi etapu analitycznego procesu. W przypadku zamówienia dodatkowego sprzętu lub oprogramowania etap badania nie zostanie rozpoczęty, dopóki sprzęt lub oprogramowanie nie znajdzie się na miejscu świadczenia Usługi. Harmonogram realizacji Usługi można zmienić, ale nie po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy. Podczas etapu realizacji Usługi uaktualnienie oprogramowania może spowodować chwilową utratę łączności z wszystkimi podłączonymi hostami. wersja 2.0, 3/012/10 Strona 4 z 12

5 Po przeprowadzeniu uaktualnienia oprogramowania host musi zostać ponownie uruchomiony oraz musi zostać sprawdzone jego prawidłowe działanie. 2. Jeśli jakiekolwiek czynności wymagają użycia oprogramowania firmy EMC, identyfikator lokalizacji klienta musi być zarejestrowany w witrynie EMC Powerlink. Zakończenie procesu rejestracji może wymagać do czterech dni roboczych. 3. Sieciowy system operacyjny na każdym z hostów podłączonych do macierzy Dell EMC musi być zaopatrzony w odpowiednie dodatki Service Pack i poprawki zgodnie z instrukcjami w dostarczonym przewodniku projektowym dotyczącym zakresu prac. 4. Pożądana konfiguracja musi spełniać minimalne wymagania systemowe dostawcy pod względem konfiguracji sprzętu i oprogramowania (dodatki Service Pack, jądro, system BIOS itp.). 5. Klient zaprzestanie wprowadzania jakichkolwiek zmian w systemie między etapem badania a realizacji usługi. 6. Klient zobowiązuje się zapewnić zgodność sprzętu i oprogramowania innych firm z wszelkimi uaktualnieniami dokonanymi w środowisku macierzy Dell EMC, a także w razie potrzeby nabyć dodatkowe usługi i/lub sprzęt/oprogramowanie od tych firm lub firmy Dell w celu zagwarantowania zgodności operacyjnej systemu pamięci masowej. 7. Klient pomoże wykonać czynności związane ze zdalnym gromadzeniem danych podczas etapu badania, łącznie z uruchomieniem narzędzi do zbierania danych. 8. Klient udostępni stację zarządzającą, aby umożliwić wykonanie usługi. wersja 2.0, 3/012/10 Strona 5 z 12

6 Zakres i główne etapy realizacji usługi Sekcja 2: Konserwacja urządzeń PowerEdge i PowerVault Konserwacja urządzeń PowerEdge/PowerVault. Realizacja Usługi aktywnej obsługi serwisowej serwerów i rozwiązań pamięci masowej obejmuje m.in. następujące czynności: 1. Badanie. Do analizy zostaną zebrane informacje dotyczące: oprogramowania wewnętrznego Embedded Systems Management (ESM) urządzenia, oprogramowania wewnętrznego kontrolera Dell Remote Access Controller (DRAC), oprogramowania wewnętrznego kontrolera Embedded Remote Access ( ERA ), sterowników kart sieciowych Broadcom i Intel, oprogramowania wewnętrznego i sterowników kontrolera PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC), oprogramowania wewnętrznego i sterowników kontrolera Cost-Effective RAID Controller (CERC), sterowników kontrolera IDE, oprogramowania wewnętrznego kontrolera Baseboard Management Controller (BMC), oprogramowania wewnętrznego kontrolera SCSI Backplane (BP), oprogramowania wewnętrznego kontrolera SAS BP. 2. Badanie/Analiza Zebrane dane zostaną przeanalizowane w celu ustalenia następujących informacji: Bieżąca wersja systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego i sterowników działających na serwerach i urządzeniach pamięci masowej. Jeśli sprzęt serwera nie jest w pełni sprawny, należy przeprowadzić konieczne działania naprawcze w celu usunięcia problemów. Powiadomienie Klienta o działaniach wymaganych do wykonania Usługi, w tym o przygotowaniach, czasie potrzebnym do zrealizowania Usług i potencjalnych problemach oraz możliwości skorzystania z dodatkowych odpłatnych usług w celu rozwiązania problemów. 3. Realizacja usługi Uaktualnienie lub zaktualizowanie systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego i/lub sterowników serwerów bądź urządzeń pamięci masowej. W przypadku wykrycia problemów wpływających na działanie i niezawodność serwera lub pamięci masowej firma Dell będzie współpracować z Klientem nad ich rozwiązaniem. 4. Zamknięcie projektu Sprawdzenie, czy wszystkie serwery i urządzenia pamięci masowej zostały zaktualizowane do ostatniego znanego firmie Dell dobrego stanu. Sprawdzenie, czy zaktualizowane urządzenia działają tak samo, jak przed wykonaniem usługi. Dostarczenie dokumentacji informującej o pracach wykonanych podczas projektu. Uzyskanie od Klienta potwierdzenia odbioru usługi. Usługa nie obejmuje następujących elementów: Wszelkie działania wykraczające poza zakres usług określony w niniejszych Warunkach świadczenia usług, w tym: instalacja nowego sprzętu; aktualizacja systemów operacyjnych (np. instalacja dodatków Service Pack i poprawek zabezpieczeń); konserwacja serwerów (bez ważnego numeru seryjnego usługi firmy Dell), które nie są objęte usługami; konserwacja sprzętu niezatwierdzonego przez dział inżynieryjny firmy Dell. wersja 2.0, 3/012/10 Strona 6 z 12

7 Obowiązki klienta 1. Klient zobowiązuje się zapewnić firmie Dell (lub jej autoryzowanym przedstawicielom) potrzebne przerwy konserwacyjne, biorąc pod uwagę poniższe warunki: Klient będzie wspierał wszelkie wymagane działania związane ze zdalnym gromadzeniem wszystkich danych niezbędnych do obsługi etapu analitycznego procesu. W przypadku zamówienia dodatkowego sprzętu lub oprogramowania etap badania nie zostanie rozpoczęty, dopóki sprzęt lub oprogramowanie nie znajdzie się na miejscu świadczenia Usługi. Klient umożliwi inżynierowi podłączenie notebooka do sieci wewnętrznej z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi. Harmonogram realizacji Usługi można zmienić, ale nie po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy. Podczas etapu realizacji Usługi uaktualnienie oprogramowania może spowodować chwilową utratę łączności z wszystkimi podłączonymi hostami. Po przeprowadzeniu uaktualnienia oprogramowania host musi zostać ponownie uruchomiony oraz musi zostać sprawdzone jego prawidłowe działanie. 2. Pożądana konfiguracja musi spełniać minimalne wymagania systemowe dostawcy pod względem konfiguracji sprzętu i oprogramowania (dodatki Service Pack, jądro, system BIOS itp.). 3. Klient zaprzestanie wprowadzania jakichkolwiek zmian w systemie między etapem badania a realizacji usługi. wersja 2.0, 3/012/10 Strona 7 z 12

8 Zakres i główne etapy realizacji usługi Sekcja 3: Konserwacja urządzeń SAN EqualLogic Macierze Dell PS. Jeśli klient używa więcej niż jednej macierzy w grupie udostępniającej usługę pojedynczej pamięci masowej, grupa ta nie może zostać objęta aktywną obsługą serwisową, chyba że klient zakupił takie usługi dla wszystkich macierzy w grupie. Usługa aktywnej obsługi serwisowej macierzy Dell PS obejmuje m.in. następujące elementy: Usługa aktywnej obsługi serwisowej macierzy Dell PS obejmuje m.in. następujące elementy: 1. Badanie. Następujące informacje zostaną zgromadzone w celu sprawdzenia przez Klienta: Dane diagnostyczne na temat wszystkich elementów. Archiwum SANHQ i wygenerowane raporty. Uruchomienie dostarczonego narzędzia analitycznego macierzy Dell PS w celu zarejestrowania konfiguracji. Konfiguracje przełączników, wersje oprogramowania wewnętrznego oraz informacje o połączeniach typu punkt-punkt. Jeśli funkcja replikacji jest włączona, wymagane są takie same informacje z innej lokalizacji Uwzględnione konfiguracje serwerów: Wersje inicjatorów Wersje sterowników kart sieciowych Wersje sterowników kart HBA Wersje systemu BIOS kart HBA Konfiguracja sieciowa serwera wirtualizacji (serwer VMware, Hyper-V lub Xen) Harmonogramy migawek lub oprogramowania Smart Copy oraz przydzielone zasoby wolnego miejsca Konfiguracja DSM, jeśli została wdrożona Konfiguracja ASM/ME lub ASM/VE Sprawdzenie ilości wolnego miejsca w macierzy W przypadku włączonej funkcji replikacji Harmonogramy replikacji, w tym wymagania RTO i RPO w zakresie aplikacji biznesowych z uwzględnieniem różnych reguł dla poszczególnych aplikacji lub grup użytkowników. Procedury powrotu do normalnego trybu pracy Sprawdzenie sieci WAN 2. Analiza. Zostaną przeanalizowane wymienione poniżej dzienniki, a także zostaną zidentyfikowane istniejące lub ewentualne problemy, które mogą wystąpić w środowisku i mieć wpływ na działanie i niezawodność: Diagnostyka macierzy PS zdarzenia dotyczące macierzy mogą wpływać na niezawodność sieci SAN. Sprawdzenie archiwum SANHQ po względem objawów wąskich gardeł wydajności i dużych opóźnień na podstawie błędów woluminów lub pakietów sieciowych Analiza danych wyjściowych dostarczonego narzędzia analitycznego macierzy Dell PS w celu wykrycia i uniknięcia ewentualnych problemów Konfiguracje przełączników i dzienniki zdarzeń analiza każdego portu pod względem błędów lub nieprawidłowych ustawień, które mogą wskazywać na awarię lub potencjalną awarię urządzeń poza hostem lub urządzeniem DPE (np. uszkodzenie kabla lub podzespołu przełącznika) wersja 2.0, 3/012/10 Strona 8 z 12

9 Upewnienie się, że sieć VLAN skonfigurowana na potrzeby protokołu iscsi nie jest domyślną siecią VLAN. Wyszukiwanie potencjalnych pętli oraz prawidłowa konfiguracja protokołu STP (Spanning Tree Protocol) w środowisku Informacje hosta powiązane z macierzą pamięci masowej analiza wersji oprogramowania, stanów ścieżek i dzienników zdarzeń (m.in. dotyczących inicjatorów, sterowników kart HBA lub NIC albo wysokich współczynników retransmisji, które wymagają uwagi). Sprawdzenie harmonogramów migawek lub oprogramowania Smart Copy w celu sprawdzenia, czy spełniają one oczekiwania Klienta Uwzględnienie odpowiednich wykluczeń w konfiguracji DSM Sprawdzenie konfiguracji ASM/ME lub ASM/VE Zapewnienie dostępności wolnego miejsca W przypadku włączonej funkcji replikacji Sprawdzenie harmonogramów replikacji i miejsca przydzielonego na potrzeby szybkiego powrotu do normalnego trybu pracy, skonfigurowanego jako część strategii przywracania ośrodka głównego po awarii Sprawdzenie procedur przełączania awaryjnego i powrotu do normalnego trybu pracy Określenie, czy wymagane jest zaplanowanie okresu odbierania w zdalnej macierzy Sprawdzenie wydajności sieci WAN oraz opóźnień na podstawie danych dostarczonych przez usługodawcę 3. Realizacja usługi Udokumentowanie konfiguracji sieci SAN Sprawdzenie i przygotowanie zaleceń w zakresie następującego oprogramowania wdrożonego przez Klienta: SANHQ Narzędzia do integracji hostów, takie jak DSM, ASM/ME i ASM/VE Udokumentowanie etapów niezbędnych do skorygowania wszelkich anomalii Udokumentowanie problemów, które powinny zostać rozwiązane przez zgłoszenie do Centrum pomocy technicznej firmy Dell Udokumentowanie problemów, które powinny zostać rozwiązane przez zgłoszenie do centrum pomocy technicznej innego dostawcy Powiadomienie Klienta o etapach niezbędnych do wdrożenia zalecanych zmian Jeśli zostaną wykryte problemy wpływające na funkcjonalność i niezawodność macierzy Dell PS, przełącznika Dell PowerConnect lub serwera Dell PowerEdge, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy, aby rozpocząć ich rozwiązywanie. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty, o ile nie są one uwzględnione w istniejącej umowie dotyczącej pomocy technicznej zawartej z Klientem Jeśli Klient wymaga od firmy Dell zdalnego wprowadzenia zalecanych zmian, natychmiastowe wykonanie czynności w przypadku dostępności systemu lub skontaktowanie się z kierownikiem projektu w celu określenia harmonogramu 4. Zamknięcie projektu Zweryfikowanie następujących elementów: Potwierdzenie wykonania wszystkich zalecanych działań naprawczych (może być wymagane wykonanie czynności w terminie późniejszym niż moment początkowego kontaktu) Sprawdzenie archiwum SANHQ po realizacji usługi w celu potwierdzenia odpowiedniego wykonania działań naprawczych Dostarczenie dokumentacji informującej o pracach wykonanych podczas projektu. Uzyskanie zatwierdzenia Klienta i podpisanie potwierdzenia realizacji wskazanych usług wersja 2.0, 3/012/10 Strona 9 z 12

10 Usługa nie obejmuje następujących elementów: 1. Wiele macierzy (wymagana jest odrębna umowa serwisowa dla każdej macierzy). 2. Jakiekolwiek macierze lub urządzenia nieobjęte aktualną umową o świadczenie usług ProSupport. 3. Wszelkie działania dotyczące sprzętu lub oprogramowania innego niż wymieniony w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Dotyczy to m.in. następujących elementów: urządzenia i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych na taśmach; jakikolwiek sprzęt i oprogramowanie firmy innej niż Dell lub macierze pamięci masowej nieobjęte gwarancją; sprzęt NAS inny niż Dell PowerVault ; takie aplikacje, jak Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle oraz rozwiązania back office ; sieciowe systemy operacyjne hostów wraz z aktualizacjami, poprawkami i dodatkami Service Pack; optymalizacja wydajności aplikacji; dezinstalacja lub ponowna instalacja produktów lub aplikacji. Konfiguracja funkcji replikacji. Przełączniki, routery i urządzenia optymalizujące działanie sieci WAN poza środowiskiem sieci SAN Dell EqualLogic iscsi. 1. Wszelkie zmiany konstrukcyjne i usługi doradcze (np. dotyczące najlepszego sposobu wykorzystania udoskonaleń zawartych w nowych wersjach oprogramowania). 2. Ponowna konfiguracja jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania Klienta. 3. Zaawansowana pomoc techniczna dla nieobsługiwanego oprogramowania. 4. Dostarczenie dodatkowego sprzętu lub licencji na oprogramowanie. 5. Jakiekolwiek czynności niewymienione wyraźnie w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Obowiązki klienta 1. Szybkie udostępnienie oczekiwanych informacji na temat systemu, przełączników i macierzy Klient będzie wspierał wszelkie wymagane działania związane ze zdalnym gromadzeniem wszystkich danych niezbędnych do obsługi etapu analitycznego procesu. Dotyczy to m.in. wszystkich zidentyfikowanych serwerów połączonych z siecią SAN w ramach niniejszej Usługi aktywnej obsługi serwisowej, grupy macierzy i powiązanych elementów w ramach niniejszej Usługi aktywnej obsługi serwisowej, wszystkich przełączników SAN iscsi łączących zidentyfikowane serwery i elementy grupy pamięci masowej. 2. W przypadku jakichkolwiek działań wymagających oprogramowania Dell PS Array identyfikator ośrodka Klienta musi być zarejestrowany w witrynie EqualLogic pod adresem Zakończenie procesu rejestracji może wymagać do dwóch dni roboczych. 3. Klient zobowiązuje się zapewnić zgodność sprzętu i oprogramowania innych firm z wszelkimi uaktualnieniami dokonanymi w środowisku macierzy Dell EqualLogic, a także w razie potrzeby nabyć dodatkowe usługi i/lub sprzęt/oprogramowanie od tych firm lub firmy Dell w celu zagwarantowania zgodności operacyjnej systemu pamięci masowej. 4. Klient pomoże wykonać czynności związane ze zdalnym gromadzeniem danych podczas etapu badania, łącznie z uruchomieniem narzędzi do zbierania danych i ręcznym zarejestrowaniem informacji o macierzach, przełącznikach i serwerach. wersja 2.0, 3/012/10 Strona 10 z 12

11 Ważne informacje dodatkowe i obowiązki dotyczące wszystkich Klientów Dodatkowe obowiązki Klienta 1. Klient musi zachować poufność numeru zamówienia dostarczonego przez firmę Dell w związku z tymi Usługami. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie numeru umowy lub zlecenia Klienta. 2. Klient musi zapewnić i posiadać ważne licencje na cały sprzęt i oprogramowanie, uaktualnienia i aktualizacje. 3. Klient musi zapewnić, że przed przystąpieniem firmy Dell do realizacji Usługi cały sprzęt działa i nie ma żadnych otwartych zgłoszeń pomocy technicznej. 4. Klient musi posiadać ważne umowy pomocy technicznej w zakresie sprzętu (takie jak Usługa ProSupport dla przedsiębiorstwa) dla wszystkich objętych urządzeń. 5. Wyznaczyć przynajmniej jedną osobę kontaktową sprawującą funkcje administracyjne w zakresie IT i posiadającą odpowiednie uprawnienia dostępu do systemów i informacji. Wykonanie kopii zapasowych oprogramowania/danych. Obowiązkiem klienta jest wykonanie pełnej kopii zapasowej wszystkich danych i programów z objętych produktów przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek Usług przez firmę Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB KONIECZNOŚĆ PRZYWRÓCENIA DANYCH ALBO PROGRAMÓW LUB UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW BĄDŹ SIECI wynikające ze świadczenia usług, pomocy technicznej lub jakichkolwiek działań, w tym zaniedbań, ze strony firmy Dell lub uprawnionych zewnętrznych usługodawców. Rozwiązanie. Firma Dell może zaprzestać świadczenia Usługi w dowolnym momencie okresu jej obowiązywania z następujących przyczyn: klient nie zapłacił łącznej ceny za Usługę na warunkach podanych na fakturze; klient błędnie przedstawił fakty firmie Dell lub pośrednikom działającym w jej imieniu; klient odmówił współpracy z serwisantem albo formułował pod jego adresem groźby; klient kilkakrotnie wykorzystał Usługę w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; klient złamał lub w inny sposób nie przestrzegał postanowień określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług. W przypadku rozwiązania Umowy firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. Zawiadomienie będzie zawierało przyczyny rozwiązania oraz datę jego wejścia w życie, która nie może być wcześniejsza niż trzydzieści (30) dni od dnia wysłania zawiadomienia, chyba że lokalne przepisy prawa określają inne warunki rozwiązywania umów, nadrzędne wobec postanowień niniejszej umowy. Wysokość zwrotu jest ustalana według uznania firmy Dell na podstawie ilości pozostałego czasu i/lub liczby zgłoszeń serwisowych. Okres obowiązywania. Termin ważności Usługi wygasa z chwilą zakończenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z danymi na fakturze klienta lub po zrealizowaniu odpowiednich Usług w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Brak możliwości przeniesienia. Usługi nie podlegają przeniesieniu. Klient nie może korzystać z Usług w ramach świadczenia usług innym podmiotom ani w ramach jakiejkolwiek umowy dystrybucyjnej lub dotyczącej udostępniania, na rzecz stron trzecich lub w stosunku do sprzętu lub oprogramowania, które nie stanowi jego bezpośredniej własności. Poufność. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (1) firma Dell może uzyskać dostęp do dowolnych informacji (w tym informacji osobowych) znajdujących się w środowisku informatycznym Klienta w związku z realizacją Usług, a ponadto Klient może przekazywać firmie Dell informacje (w tym informacje osobowe) przez telefon lub w inny sposób; (2) Klientowi przysługuje prawo udostępniania informacji firmie Dell; oraz (3) Firma Dell będzie uzyskiwać dostęp do środowiska informatycznego Klienta z terenu Stanów Zjednoczonych lub innych regionów. Firma Dell będzie przetwarzać dane osobowe ujawnione przez Klienta lub używane przez firmę Dell w związku z realizacją Usług zgodnie z polityką prywatności firmy Dell dostępną pod adresem wersja 2.0, 3/012/10 Strona 11 z 12

12 Upoważnienie do przechowywania i wykorzystania danych i zasobów Klienta za pośrednictwem technologii zdalnych. Nabywając Usługi, Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Dell będzie uzyskiwać dostęp do urządzeń i zarządzać nimi przy użyciu technologii zdalnych (z wyjątkiem sytuacji zabronionych prawem), w tym do pamięci masowej zawierającej dane identyfikacyjne i hasła Klienta. Firma Dell zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Usługi, jeśli uzna, że zadania tego nie można wykonać zdalnie. Klient zaświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę dla siebie i firmy Dell na użytkowanie i dostęp do całego sprzętu, oprogramowania i danych dla celów związanych ze świadczeniem niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze stosownej zgody, jego obowiązkiem jest jej uzyskanie na własny koszt przed zwróceniem się do firmy Dell o wykonanie niniejszych Usług. * Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell, aby uzyskać aktualne informacje o obsługiwanych przełącznikach, serwerach i inicjatorach. Microsoft i SQL są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Oracle jest znakiem towarowym firmy Oracle Corporation. Broadcom jest znakiem towarowym firmy Broadcom Corporation. Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation. EMC, CLARiiON, Navisphere, VisualSRM, Access Logix, MirrorView, PowerPath, SAN Copy, SnapView i VisualSAN są znakami towarowymi firmy EMC Corporation.. wersja 2.0, 3/012/10 Strona 12 z 12

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RAS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i rozruchu pamięci masowych z rodziny HP MSA

Usługa instalacji i rozruchu pamięci masowych z rodziny HP MSA Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu pamięci Usługi HP Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Opis usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa Opis usługi Zdalna usługa doradztwa Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług Zdalne usługi doradztwa (Remote Advisory Services RAS ) zapewniają zdalną pomoc podczas wykonywania niektórych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje zdalne wdrożenie jednego środowiska macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowo-systemowej : Usługi wsparcia technicznego świadczone będą na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Usługa wdrożenia sieci SAN HP

Usługa wdrożenia sieci SAN HP Dane techniczne Usługa wdrożenia sieci SAN HP Usługi HP Care Pack Zalety usługi Usługa obejmuje implementację przełączników pamięci masowej w środowisku sieci SAN z zachowaniem standardów jakościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługa polega na zdalnej konfiguracji kopii

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Usługa ponownego równoważenia obciążeń macierzy HP 3PAR

Usługa ponownego równoważenia obciążeń macierzy HP 3PAR Dane techniczne Usługa ponownego równoważenia Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu informatycznego na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania

Usługa instalacji i uruchamiania Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania pamięci masowej HP 3PAR StoreServ 7000 Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu informatycznego na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje instalację jednego kontrolera pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń Oxeris to e-usługa, która ma na celu ochronę i zarządzanie zasobami informacyjnymi urządzeń mobilnych, zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, oraz aktywne zapobieganie skutkom kradzieży urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo