ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1

2 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania bezpieczeństwa dla systemów IT wyciąg SPIS TREŚCI 1 KONTROLA DOSTĘPU KRYPTOGRAFIA SIEĆ SERWERY STACJE ROBOCZE OCHRONA ANTYWIRUSOWA KOPIE ZAPASOWE MONITOROWANIE AUDYTY I TESTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO ZASADY ROZWOJU I WDRAŻANIA OPROGRAMOWANIA

3 1 KONTROLA DOSTĘPU 1. Uzyskanie dostępu do systemów informatycznych musi być poprzedzone pomyślnym przejściem identyfikacji i uwierzytelniania. 2. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualne konto, pozwalające go jednoznacznie zidentyfikować i rozliczyć z wykonanych działań. 3. Muszą być stosowane hasła dostępowe statyczne, zmieniane raz na miesiąc. 4. Musi istnieć możliwość założenia konta awaryjnego z prawami administratora. 5. Uwzględniona musi być zasada przyznawania minimalnych uprawnień. 6. Musi istnieć możliwość zaszyfrowania zasobów zawierających dane podlegające podwyższonej ochronie (Tajemnica PSE S.A.). 7. Wymagania odnośnie haseł: a) minimalna długość hasła wynosi osiem (8) znaków, b) hasło musi składać się z dużej i małej litery oraz cyfry lub znaku specjalnego, c) hasło musi być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni, d) hasło nie może być banalne i łatwe do odgadnięcia oraz być hasłem słownikowym, e) to samo hasło nie może być użyte w dziesięciu (10) kolejnych zmianach hasła, f) hasła nie mogą być włączone do skryptów login (zapisywanych na twardych dyskach) lub w aplikacjach, g) hasła muszą być przechowywane w formacie zaszyfrowanym. 8. Istnieje możliwość blokowania kont po nieudanych próbach zalogowania z możliwością dostosowania tych ustawień. 3

4 2 KRYPTOGRAFIA 1. System (aplikacja) musi umożliwiać zaszyfrowania informacji przesyłanych przez sieci publiczne, gwarantującej ich poufność i integralność. 2. Kryptograficzna ochrona informacji musi mieć zastosowanie w następujących przypadkach: a) zdalnego dostępu administracyjnego do serwerów i urządzeń sieciowych, b) transmisji informacji stanowiących tajemnicę firmy lub danych wymagających potwierdzenia integralności pomiędzy lokalizacjami, c) dostępu użytkowników do zasobów informacyjnych udostępnianych przez system (aplikację) poprzez sieci publiczne. 3. Zabezpieczenia, które są dopuszczone do stosowania w systemie i połączeniach do niego: Protokół AES wykorzystujący klucz o długości 256 bitów. Protokół 3DES o Dopuszczalny warunkowo: AES o długości klucza 192 lub 128 bitów. Funkcje skrótu: SHA-512, SHA-265 o Dopuszczalne warunkowo: SHA1, MD5. Dla protokołu SSL dopuszczana wersja to 3.0 lub wyższa (w przyszłości), TLS 1.0 lub wyższa. W PKI długość klucza prywatnego i publicznego o długości minimum 1024 bitów. 4

5 3 SIEĆ 1. Zdalny dostęp użytkowników PSE S.A. do wewnętrznych zasobów systemu (aplikacji) za pośrednictwem sieci publicznych będzie możliwy wyłącznie z wykorzystaniem protokołów zapewniających bezpieczną identyfikację, uwierzytelnianie oraz poufność i integralność przesyłanych danych z wykorzystaniem technologii szyfrowania transmisji danych. 5

6 4 SERWERY 1. Serwery nie będą udostępniać innych usług i zasobów, które nie są zgodne z ich przeznaczeniem. 2. Zdalny dostęp administracyjny do serwerów zawierających dane wrażliwe musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem mechanizmów kontroli dostępu oraz technologii szyfrowania. 3. Jeżeli system operacyjny serwera dysponuje możliwością wyświetlania banera informacyjnego, przed rozpoczęciem procesu identyfikacji i weryfikacji tożsamości użytkownika, mechanizm ten będzie stosowany. 4. Konfiguracje wszystkich serwerów musi przejść utwardzanie (hardening) na podstawie zaleceń producentów wykorzystywanego oprogramowania oraz ogólnie uznanych za poprawne zasad i standardów bezpieczeństwa. W szczególności hardening powinien obejmować: a) instalację wyłącznie niezbędnych pakietów oprogramowania (lub usunięcie zbędnych), b) określenie polityki haseł i polityki blokowania kont użytkowników, c) instalację i uruchamianie wyłącznie niezbędnych usług sieciowych (lub wyłączenie zbędnych), d) ustalenie restrykcyjnych praw dostępu do wszystkich krytycznych obiektów w systemie, e) ustalenie parametrów jądra systemu oraz stosu protokołów sieciowych (rejestry systemowe), f) parametry udostępnionych usług sieciowych. 5. Wszystkie serwery o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, powinny posiadać zaimplementowane narzędzia sprawdzające integralność systemu plików, pozwalające wykryć próby nieautoryzowanych zmian (w plikach konfiguracyjnych systemu operacyjnego, aplikacjach i danych). 6. Informacje limitowane i niejawne, przechowywane przez użytkowników na serwerach muszą być zabezpieczone mechanizmami kontroli dostępu wbudowanymi w system plików gwarantującymi ich poufność i dostępność wyłącznie dla ich właściciela, dane limitowane dodatkowo metodami kryptograficznymi. Wspomniane mechanizmy powinny też umożliwiać właścicielowi zabezpieczanych danych określenie innych użytkowników, którzy będą mieli do nich dostęp, oraz zapewnić ich odtworzenie w przypadku utraty hasła do danych. 7. Systemy operacyjne przechowujące limitowane i niejawne informacje powinny posiadać włączone mechanizmy śledzenia zdarzeń i rozliczalności (audyt i accounting) pozwalające jednoznacznie zidentyfikować użytkownika lub proces, który wykonał określone działania lub zmiany w systemie. 8. Systemy operacyjne serwerów muszą rejestrować wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdarzenia, w szczególności: udane i nieudane próby logowania użytkowników, zmiany haseł, próby przekraczania uprawnień. 9. Systemy operacyjne oraz aplikacje produkcyjne będą umożliwiać instalację poprawek, a szczególnie dotyczących bezpieczeństwa. Powinny też zapewniać możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa danych należących do programów systemowych i aplikacji produkcyjnych. 6

7 10. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności oraz wydajności serwerów, będą stosowane odpowiednie rozwiązania sprzętowe i programowe (macierze dyskowe, klastry). 7

8 5 STACJE ROBOCZE 1. Aplikacje klienckie na stacjach roboczych będą umożliwiać pracę z systemem dopiero po właściwym uwierzytelnieniu użytkownika (może być zintegrowane z mechanizmami systemowymi, domenowymi itp.). 8

9 6 OCHRONA ANTYWIRUSOWA 1. Na poziomie serwerów ochrona antywirusowa musi obejmować wszystkie ich zasoby, tj. pliki systemowe, uruchomione aplikacje oraz przetwarzane w nich dane. Dodatkowo muszą być uwzględnione specyficzne funkcje spełniane przez serwer. 2. Oprogramowanie antywirusowe musi być zainstalowane na wszystkich serwerach, lub jeśli nie jest to możliwe należy wyselekcjonować serwery, które zostaną objęte ochroną antywirusową. 3. Serwery będą umożliwiać aktualizację sygnatur programów antywirusowych. 9

10 7 KOPIE ZAPASOWE 1. Serwery muszą umożliwiać wykonywanie kopii zapasowej: systemu, zainstalowanego oprogramowania użytkowego oraz przetwarzanych danych. 10

11 8 MONITOROWANIE 1. Wszystkie systemy muszą posiadać włączone mechanizmy rejestrowania zdarzeń w zakresie wykrywania naruszeń bezpieczeństwa i awarii. 2. Wszystkie systemy informatyczne, w których rejestruje się zdarzenia muszą umożliwiać synchronizację czasu w domenie AD lub do serwera NTP. 3. Systemy oraz aplikacje informatyczne muszą posiadać możliwość przesyłania logów do zewnętrznego serwera syslog. 4. Systemy i aplikacje muszą umożliwiać przechowywanie logów przez okres co najmniej dwóch lat. 5. Do systemów, w których przetwarzane są dzienniki zdarzeń lub ich archiwa, mogą mieć dostęp wyłącznie osoby uprawnione. Systemy powinny zapewniać integralność dzienników zdarzeń. 11

12 9 AUDYTY I TESTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO 1. System informatyczny musi pomyślnie przejść wewnętrzny audyt bezpieczeństwa, w oparciu o opracowane założenia bezpieczeństwa. 2. Audyty bezpieczeństwa nowych systemów informatycznych muszą być elementem odbioru i akceptacji prac świadczonych przez firmy zewnętrzne. 12

13 10 ZASADY ROZWOJU I WDRAŻANIA OPROGRAMOWANIA 1. Systemy informatyczne o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa muszą zapewniać mechanizmy bezpiecznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości użytkowników. Domyślną metodą weryfikacji tożsamości w systemach informatycznych jest zastosowanie haseł dostępowych. Wymaganie zastosowania innej lub dodatkowej metody weryfikacji musi być określone na poziomie założeń bezpieczeństwa dla poszczególnych systemów informatycznych. 2. Dostęp użytkowników do wrażliwych funkcji oraz limitowanych i niejawnych informacji przetwarzanych w systemach informatycznych musi być kontrolowany i ograniczany z wykorzystaniem mechanizmów sterowania dostępem i gradacji uprawnień. 3. Dane wejściowe systemów informatycznych przetwarzających limitowane i niejawne informacje muszą podlegać potwierdzaniu ważności, kontroli i filtracji tak, aby zapewnić, że są poprawne i właściwe. Sprawdzanie wprowadzanych danych musi obejmować minimalnie wykrywanie następujących błędów: a) wartości spoza dopuszczalnego zakresu, b) niewłaściwe znaki w polach danych, c) brakujące lub niekompletne dane, d) przekraczanie górnych i dolnych ograniczeń wielkości danych, e) nieuprawnione lub niespójne dane kontrolne. 4. Systemy informatyczne przetwarzające wrażliwe informacje powinny posiadać włączony mechanizm szczegółowego audytu zdarzeń pozwalający jednoznacznie zidentyfikować użytkownika i administratora, który dokonał zmian w systemie lub danych. 5. Powinna powstać dokumentacja powykonawcza opisująca wszystkie zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa. Pozytywna ocena udokumentowanych mechanizmów bezpieczeństwa będzie jednym z warunków odbioru. 13

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wstęp...... 3 1.2. Nazwa i oznaczenie dokumentu... 3 1.3. Strony i środowisko działania...... 3 1.4. Zasady administrowania dokumentem......

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

Lista wymagań. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie. Załącznik nr 4

Lista wymagań. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie. Załącznik nr 4 Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski ystem Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Dotyczy projektu nr:

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 301/3 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wersja 8.0 Data opracowania: 07 września 2007 Data zatwierdzenia: 12 września 2007 Data wejścia w życie: 01 października 2007 Daty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Działając

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo