Warszawa, kwietnia 2015 r. kod SBP 15091

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091"

Transkrypt

1 WYDARZENIE ROKU KONGRES BRANŻOWY Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - zawieranie i realizacja umów w procesie inwestycyjnym - kontrakty długoterminowe i działalność deweloperska w sprawozdaniu finansowym - nowelizacja przepisów podatkowych VAT i CIT we współpracy z: MIEJSCE I TERMIN: Warszawa, kwietnia 2015 r. kod SBP RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ: DZIEŃ powitalna kawa Zawieranie i realizacja umów w procesie inwestycyjnym (prowadzący: Tomasz Lenart) Pojęcia prawa budowlanego podstawowe definicje: budowa, roboty budowlane, dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, podstawy postępowania administracyjnego w zakresie wydawanych decyzji. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych: projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę. Zawieranie i realizacja umów w procesie inwestycyjnym: rodzaje umów: umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o prace projektowe i o nadzór autorski, umowa o roboty budowlane. proces zawarcia umów: strony umowy w procesie budowlanym, oferta i jej przyjęcie, aukcja, przetarg: przetarg na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego; organizacja przetargowego w firmie /komisja przetargowa: cele, zadania i odpowiedzialność/. procesu

2 proces realizacji umów: nadzór prawny, nadzór organizacyjno-techniczny, nadzór inwestorski, nadzór autorski przerwa kawowa Zawieranie i realizacja umów w procesie inwestycyjnym c.d. (prowadzący: Tomasz Lenart) 5. Odpowiedzialność stron umowy. 6. Rękojmi i Gwarancja w procesie inwestycyjnym: roszczenia z tytułu rękojmi: Inwestor-Wykonawca, Wykonawca-Podwykonawca, Inwestor-Projektant. roszczenia z tytułu gwarancji: Inwestor-Wykonawca, Wykonawca-Podwykonawca, Inwestor-Projektant. prawa i obowiązki stron, tryb zgłaszania roszczeń na gruncie umów w prawie budowlanym. 7. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego: obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowa deweloperska lunch Kontrakty długoterminowe w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: dr Jacek Kalinowski) 1. Wprowadzenie realizacja kontraktów długoterminowych i działalność deweloperska z punktu widzenia prezentacji finansowej podobieństwa i różnice. 2. Regulacje rachunkowości w działalności deweloperskiej nowy Krajowy Standard rachunkowości nr 8 Działalność deweloperska. 3. Główne problemy ujęcia i prezentacji działalności deweloperskiej w sprawozdaniu finansowym: identyfikacja momentu rozpoczęcia działalności deweloperskiej, klasyfikacja przedsięwzięć deweloperskich, grunt w przedsięwzięciu deweloperskim: wycena, klasyfikacja, podział, ujęcie (inwestycje w nieruchomości, towary handlowe, produkcja w toku), zakończenie przedsięwzięcia deweloperskiego. 4. Specyfika procesu zarządzania kosztami kontraktów długoterminowych w systemie informacyjnym rachunkowości: wielookresowe ujęcie i analiza przychodów, kosztów i wyników kontraktu, powiązanie i dostosowanie różnych narzędzi rachunkowości zarządczej do potrzeb i wymogów działalności budowlanej przerwa kawowa Kontrakty długoterminowe w branży budowlanej i deweloperskiej c.d. (prowadzący: dr Jacek Kalinowski) 5. Informacje z placu budowy o zaawansowaniu prac a ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej. 6. Specyfika kosztów w kontraktach długoterminowych. 7. Budżetowanie kontraktów długoterminowych: dwuwymiarowy przekrój budżetów przychodów i kosztów projektów długoterminowych, Strona 2

3 kosztorysy budowlane a budżet kosztów podobieństwa, różnice, wykorzystanie informacji z Działów Technicznych dla potrzeb tworzenia informacji o kosztach projektów długoterminowych. 8. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych metodą stopnia zaawansowania oraz metodą zysku zerowego. 9. Podsumowanie. DZIEŃ powitalna kawa VAT w 2015 r. w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Radosław Żuk) 1. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku realizacji kontraktów budowlanych: pojęcie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych na potrzeby stosowania szczególnego obowiązku podatkowego, usługa budowlana jako usługa ciągła? czy protokół może decydować o momencie wykonania usługi budowlanej? ustalenie momentu wykonania usługi w przypadku kontraktów realizowanych na bazie FIDIC, moment wykonania usług nadzoru inwestorskiego, możliwość uznania usług świadczonych na bazie FIDIC jako ciągłych, kiedy w przypadku sporu z inwestorem można uznać usługi jako wykonane? powstawanie obowiązku w przypadku refakturowania usług. 2. Zasady dokumentowania na potrzeby VAT usług budowlanych oraz budowlano-montażowych: zgodność treści faktury z treścią protokołu, jak prawidłowo określić w fakturze datę sprzedaż? czy konieczne jest podawanie w treści faktury PKOB lub PKWiU? poprawne rozliczenie wadium, kaucja dobrego wykonania a kwota należności w fakturze, jak zafakturować nadwykonania? najczęściej popełniane błędy dotyczące fakturowania, konsekwencje wadliwego oraz nierzetelnego wystawiania faktur. 3. Opodatkowanie VAT działalności konsorcjum budowlanego: czy konsorcjum może być podatnikiem VAT? fakturowanie działalności konsorcjum problemy z wzajemnym rozliczaniem usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum, powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności wykonywanych w ramach konsorcjum, odliczanie VAT przez uczestników konsorcjum przerwa kawowa VAT w 2015 r. w branży budowlanej i deweloperskiej c.d. (prowadzący: Radosław Żuk) 4. Miejsce świadczenia usług oraz dostawy towarów w przypadku kontraktów budowlanych realizowanych w obrocie międzynarodowym: świadczenie usług budowlanych/budowlano-montażowych na terytorium kraju i zagranicą, dostawa materiałów budowlanych sprzedaż krajowa oraz zagraniczna (eksport i WDT), dostawa towarów z instalacją lub montażem. 5. Stawka podatku VAT w przypadku usług świadczonych w ramach kontraktów budowlanych: Strona 3

4 kiedy stawka preferencyjna w wysokości 8% w przypadku świadczenia usług budowlanych, budowlano-montażowych, modernizacyjnych, termomodernizacyjnych? stawka preferencyjna w przypadku usług konserwacyjnych, stawka VAT na prace przygotowawcze do procesu budowlanego, inne istotne przypadki kontrowersji odnośnie właściwej stawki VAT przy zawieraniu umów o roboty budowlane. 6. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, krajowych sądów administracyjnych oraz praktyka organów podatkowych dotycząca VAT w przypadku kontraktów budowlanych. 7. Pytania i odpowiedzi lunch CIT w 2015 r. w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Marcin Zarzycki) 1. Zmiany w CIT w 2015 r. wpływ zmian na rozliczanie CIT w branży budowlanej i deweloperskiej: opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze omówienie problematyki dywidend rzeczowych, zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych, samochody służbowe na cele prywatne nowe zasady ustalania przychodu pracownika, zmiany w zakresie opodatkowania służebności przesyłu. 2. Przychody w branży budowlanej i deweloperskiej aktualne problemy praktyczne: usługi budowlane wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności), moment wykonania usługi budowlanej problemy praktyczne na gruncie CIT i VAT, sprzedaż lokali umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo odbiorczy, akt notarialny data powstania przychodu podatkowego, zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe, przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) moment powstania przychodu, przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych, inne zasady rozpoznawania przychodów: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych, refakturowanie a moment powstania przychodu, wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT, zasady dotyczące korygowania przychodów. 3. Koszty uzyskania przychodów w branży budowlanej i deweloperskiej problemy praktyczne: rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych), refakturowanie a moment rozpoznania kosztu, dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych, korygowanie kosztów, nowe regulacje (zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu; zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów) przerwa kawowa CIT w 2015 r. w branży budowlanej i deweloperskiej c.d. (prowadzący: Marcin Zarzycki) 4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży budowlano-deweloperskiej: Strona 4

5 usługi świadczone w ramach konsorcjum, a rozliczenia w ramach podwykonawstwa, sprzedaż lokali oraz czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania kosztów, koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z przebudową dróg publicznych, wycinką drzew i krzewów oraz budową infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej i energetycznej, roboty w toku rozliczenie podatkowe wynagrodzenia pracowników, gwarancje bankowe, ubezpieczenia a rozliczanie robót w toku, kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót oraz opóźnienia w ich realizacji), wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności). 5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży budowlanej i deweloperskiej omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. 6. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące branży budowlanej i deweloperskiej, w tym w szczególności w zakresie amortyzacji, różnic kursowych oraz podatku u źródła. 7. Pytania i odpowiedzi zakończenie Kongresu INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Koszt uczestnictwa w Kongresie: - jednej osoby 1490 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + VAT P R O M O C J A! przy zgłoszeniu do dn Koszt uczestnictwa w Kongresie: - jednej osoby 990 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + VAT Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat Godziny zajęć: 9:00 16:00 Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie Informacje: Joanna Domaszewska, tel. (022) /48, fax (022) ; Strona 5

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości 28.09 5.10.2015 r. SZKOLENIE WYJAZDOWE VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości zmiany w prawie podatkowym od 1 ipca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się więcej: www.akademiamddp.p

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o.

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o. Szkolenia organizowane przez Sp. Z o.o. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń - wybrane

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

Umowy w procesie budowlanym

Umowy w procesie budowlanym Umowy w procesie budowlanym Wykaz skrótów str. 13 Wprowadzenie str. 17 Rozdział 1 Umowa o roboty budowlane jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym str. 19 1.1. Geneza obecnego kształtu regulacji str. 19

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate

Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate Wszechstronne omówienie zagadnień prawnopodatkowych oraz finansowo-księgowych w procesie inwestycyjnym. Proces inwestycji

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY Termin szkolenia: 06 stycznia 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 57,08 zł. 228,31 zł. 285,39 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 85,62 zł. 199,77 zł. 285,39

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Działalność deweloperska charakterystyka i podstawowe pojęcia

Rozdział I. Działalność deweloperska charakterystyka i podstawowe pojęcia Rozdział I. Działalność deweloperska charakterystyka i podstawowe pojęcia 1. Specyfika działalności deweloperskiej W praktyce prowadzenia biznesu umowy deweloperskie są często stosowane zarówno w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo