Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:"

Transkrypt

1 Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie / 5 2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego / 6 3. Kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego / 7 4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek / 8 5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro / Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek / Roczne sprawozdanie finansowe łączne / Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego / Badanie rocznego sprawozdania finansowego / Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego / Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego / Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego / Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe / 19 Roczne sprawozdanie finansowe zasady ogólne / Roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności / Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego / Nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego / Dane porównawcze i porównywalność / Jednostki powiązane / 38 Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego / 42 Bilans / 47 A. Wprowadzenie 1. Bilans i jego budowa / Ogólne zasady wyceny / Kategorie cen / Instrumenty finansowe / Dylematy kwalifikacji niektórych aktywów i pasywów do pozycji bilansu / Uwagi końcowe / 65 B. Aktywa trwałe 7. Wartości niematerialne i prawne / Rzeczowy majątek trwały / Należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe / 103 C. Aktywa obrotowe 10. Zapasy / Należności krótkoterminowe i roszczenia / Inwestycje krótkoterminowe / Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 161 D. Kapitał (fundusz) własny 14. Składowe kapitału (funduszu) własnego / 164 E. Zobowiązania 15. Rezerwy na zobowiązania / Zobowiązania / Bierne rozliczenia międzyokresowe / 192 Rachunek zysków i strat / 197

2 1. Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat / Wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów przychody / Wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów koszty / Wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług / 6 5. Szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży / Pozostałe przychody i koszty operacyjne / Przychody i koszty finansowe / Zyski i straty nadzwyczajne / Wynik finansowy brutto i netto / 237 Dodatkowe informacje i objaśnienia / Uwagi ogólne / Objaśnienia do bilansu / Objaśnienia do rachunku zysków i strat / Kursy przyjęte do wyceny / Objaśnienia do instrumentów finansowych / Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych / Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych / Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń / Objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej / Informacje o połączeniu spółek / Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności / Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki / Spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia / 269 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym / Ogólna charakterystyka sprawozdania / Stan początkowy kapitału (funduszu) własnego / Kapitał (fundusz) podstawowy / Kapitały (fundusze) wspomagające zapasowy i rezerwowe / Wyniki finansowe / Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / Stan końcowy kapitału (funduszu) własnego / Przykład / 279 KSR nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych z komentarzem / 283 I. Cel i zakres stosowania standardu / 283 II. Definicje / 284 III. Przepływy pieniężne i ich prezentacja / 285 IV. Przepływy działalności operacyjnej / 287 V. Przepływy działalności inwestycyjnej / 288 VI. Przepływy działalności finansowej / 289 VII. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych / 290 VIII. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (z uwagi na przedmiot książki rozdział ten pominięto) / IX. Przykłady liczbowe / 299 Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro / Wstęp / Informacja ogólna / Bilans. / Informacje uzupełniające / Rachunek zysków i strat / 315 Transakcje w walutach obcych różnice kursowe / Transakcje w walutach obcych / Swoboda obrotu walutami obcymi / Kursy walut obcych / Różnice kursowe / Kursy stosowane do wyceny transakcji w walutach obcych / Podstawy prawne / Ustawa o rachunkowości / 320

3 2.3. Oddział zagraniczny / Ustawy o podatku dochodowym / Ustawa o VAT / Zestawienie przepisów ustaw / Rozliczanie różnic kursowych / Rozliczanie różnic kursowych zgodnie z ustawą o rachunkowości / Rozliczanie różnic kursowych zgodnie z ustawami o podatku dochodowym / Rozliczanie niektórych transakcji wyrażonych w walutach obcych / Metody uzgadniania księgowych i podatkowych różnic kursowych / Różnice kursowe od przedpłat / Różnice kursowe w razie aktualizacji należności / Różnice kursowe od nieściągalnych należności oraz przedawnionych lub umorzonych rozrachunków / Różnice kursowe w razie konwersji zobowiązań / Kursy stosowane do opóźnionych faktur / Kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej / Kary umowne i odsetki w walucie obcej / Kursy stosowane przy wypłacie udziału w zysku w walucie obcej / Wynagrodzenia w walucie obcej / Kursy stosowane przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej / Różnice kursowe z tytułu finansowania zakupu lub budowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / Waluty obce w kasie i na rachunku bankowym / Stany środków pieniężnych w walucie obcej / Wpływ środków na walutowy rachunek bankowy / Rozchody środków z walutowego rachunku bankowego / Kursy walut stosowane do wyceny wpływów i rozchodów środków z walutowego rachunku bankowego / Rozrachunki na bazie waluty obcej / Klauzule walutowe / Kredyty złotowe denominowane w walucie obcej / Umowy o leasing denominowane w walucie obcej / Barter / 347 Odroczony podatek dochodowy / Istota odroczonego podatku / Różnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów / Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku / Przykłady obliczenia typowych różnic przejściowych / Korekty kosztów podatkowych nieopłaconych w terminie / Strata podatkowa jako aktywa z tytułu odroczonego podatku / Księgowe i bilansowe ujęcie bieżącego i odroczonego podatku / Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku rozliczane z kapitałem własnym / Odroczony podatek uwagi z praktyki / 368 KSR nr 9 Sprawozdanie z działalności / 371 I. Cel standardu / 371 II. Zakres standardu / 371 III. Definicje / 372 IV. Cel, charakter i cechy jakościowe sprawozdania z działalności / 372 V. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania z działalności / 374 VI. Zawartość sprawozdania z działalności / 375 Prezentacja sprawozdania finansowego. Aspekt merytoryczny, techniczny i artystyczny / Wprowadzenie / Merytoryczny aspekt prezentacji / Techniczny aspekt prezentacji / Elementy warstwy artystycznej prezentacji / 387 Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2014 r. / Uwagi wprowadzające / 392

4 2. Dochód podatkowy z działalności gospodarczej / Pojęcie dochodu do opodatkowania i zasady jego ustalania / Przychody, koszty i straty nieuwzględniane w dochodzie podatkowym / Przychody podatkowe z działalności gospodarczej / Pojęcie przychodów podatkowych / Przychody podatkowe z działalności gospodarczej na terenie kraju / Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów i świadczenia usług oraz ich korekty/ Przychody z odpłatnego zbycia (sprzedaży) składników majątku trwałego / Moment (data) powstania przychodu ze sprzedaży i świadczenia usług / Przychody z najmu składników majątku i innych usług ciągłych specyfika ich ustalania / Niektóre inne przychody z działalności gospodarczej / Otrzymane pieniądze lub wartości pieniężne / 405 1) Dotacje subwencje i inne dopłaty / 405 2) Kary umowne i odszkodowania / 406 3) Odsetki od należności oraz od udzielonych pożyczek (kredytów) / Otrzymane nieodpłatnie świadczenia (rzeczy, usługi i prawa) / Pozostałe rodzaje przychodów podatkowych / 409 1) Kwota umorzonych lub przedawnionych zobowiązań / 409 2) Przychody z tytułu zwrotu należności umorzonych lub odpisanych jako nieściągalne i odpisy aktualizujące takie należności / 410 3) Zwrot lub korekta VAT naliczonego / 411 4) Przychody z otrzymania i zwrotu pożyczek/kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej / Wyłączenia z przychodów podatkowych z działalności gospodarczej / Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej / Zakres i pojęcie kosztów podatkowych / Moment (data) powstania kosztów podatkowych / Koszty podatkowe działalności gospodarczej / Okres (moment) zaliczenia kosztów do rachunku dochodu / Koszty bezpośrednio związane z przychodami / Koszty pośrednio związane z przychodami / Koszty amortyzacji oraz wynagrodzeń i składek ZUS / Amortyzacja podatkowa zasady i metody / Koszty wynagrodzeń i składek ZUS / Korekty kosztów o wydatki i koszty nieuznawane za koszty uzyskania / Wydatki i koszty niespełniające definicji kosztów podatkowych / Korekty kosztów związanych z majątkiem rzeczowym / 425 1) Amortyzacja nieuznawana za koszt podatkowy / 425 2) Wydatki na ulepszenie środków trwałych / 427 3) Straty w majątku rzeczowym / Korekty kosztów o charakterze sankcyjnym / 430 1) Kary i odszkodowania / 430 2) Opłaty sankcyjne i odsetki zwłoki / Odpisane należności i odpisy aktualizujące / Koszty reprezentacji / Pozostałe tytuły kosztów i wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania / 435 1) Odpisy i wpłaty na różne fundusze / 435 2) VAT / 436 3) Koszty używania prywatnych samochodów / 437 4) Odsetki od pożyczek w razie niedostatecznej kapitalizacji spółek (wyłącznie u podatników pdop)/ Podstawowe limity wysokości kosztów obowiązujące w 2014 r. / Dochód stanowiący podstawę opodatkowania zasady ustalania / Uwagi ogólne / Elementy kształtujące podstawę opodatkowania (stratę podatkową) / Dochody zwolnione z opodatkowania / Straty podatkowe odliczane od dochodu / Wydatki ustawowo preferowane odliczane od dochodu / Dochody z działalności gospodarczej uzyskane poza granicami Polski / 446

5 5.3. Ustalenie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania przykład liczbowy / Prezentacja podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym / 458 Opodatkowanie dochodu z udziału w spółkach kapitałowej za 2014 r. / Opodatkowanie dochodów z objęcia lub zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych / Uwagi wstępne / Przychody podatkowe z objęcia udziałów/akcji / Przychody podatkowe ze sprzedaży (zbycia) udziałów/akcji / Koszty uzyskania przychodów i dochód podatkowy z objęcia udziałów/akcji / Koszty uzyskania przychodów i dochód podatkowy ze zbycia udziałów/akcji / Roczne rozliczenie dochodów z objęcia lub zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych / Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez krajowe spółki kapitałowe / Źródło i warunki wypłaty dywidend / Zasady i formy wypłaty (wydania) dywidend / Skutki podatkowe niewypłacenia dywidendy w terminie / Ogólne zasady opodatkowania dywidend / Podstawa opodatkowania i wysokość podatku / Zwolnienia od podatku dochodowego / Pobór i rozliczanie podatku / 475 Korekta kosztów z tytułu nieopłaconych faktur istota, ewidencja, orzecznictwo/ Ogólne zasady korekty kosztów / Próba oceny skutków przepisów o korekcie kosztów / Ewidencja dla celów korekty / Wybrane orzeczenia sądów i interpretacje IS / Ogólna wykładnia przepisów o korekcie kosztów / Co rozumie się przez uregulowanie zobowiązania / Spłata zobowiązania w ratach / Środki trwałe w leasingu finansowym / Swoboda stron przy ustalaniu terminu płatności / Czy potrącenie kaucji gwarancyjnej rodzi obowiązek korekty kosztów amortyzacji / W jakim momencie koryguje się koszty w razie otrzymania faktur korygujących (zmniejszających) zobowiązanie / 488 Wykaz obowiązków podatkowych podatnika i płatnika od grudnia 2014 r. do ostatecznego rozliczenia podatków za rok 2014 / 490

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo