Umowy w procesie budowlanym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowy w procesie budowlanym"

Transkrypt

1 Umowy w procesie budowlanym Wykaz skrótów str. 13 Wprowadzenie str. 17 Rozdział 1 Umowa o roboty budowlane jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym str Geneza obecnego kształtu regulacji str Pojęcie umowy o roboty budowlane str Stosowanie przepisów o umowie o dzieło do umowy o roboty budowlane str Bezwzględne obowiązywanie przepisów ustawy - Prawo budowlane str PN-ISO Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach str Specyfika umów o roboty budowlane zawieranych w obrocie konsumenckim str Specyfika umów w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane str Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o roboty budowlane do remontu obiektu budowlanego str Zamówienia mieszane w prawie zamówień publicznych str. 38 Rozdział 2 Umowa o roboty budowlane na tle innych umów procesu inwestycyjnego str Determinanty zobowiązań umownych w przedmiocie procesu inwestycyjnego str Umowa o prace projektowe str Umowa o zastępstwo inwestycyjne str Umowa o wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, umowa o ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, umowa o badania archeologiczne str Umowa o nadzór autorski str Umowa o nadzór inwestorski str Umowa konsorcjum

2 str Umowa deweloperska str. 77 Rozdział 3 Rodzaje umów o roboty budowlane str Typologia umów o roboty budowlane str Umowa o generalne wykonawstwo str Umowa o wykonawstwo częściowe str Umowa podwykonawstwa robót budowlanych str Kontrakty EPC/pod klucz str Umowy ramowe str Rodzaje umów o roboty budowlane według PN-ISO str. 96 Rozdział 4 Ogólne wzorce umowne str Charakter prawny wzorców umownych, ich moc wiążąca oraz zastosowanie w procesie budowlanym str Niedozwolone postanowienia ogólnych wzorów umów str Postanowienia umowne stosowane standardowo w ogólnych wzorach umów o roboty budowlane str Klauzule niedozwolone w umowach o roboty budowlane str OWRI str Wzorce umowne stosowane w zakresie międzynarodowych umów dotyczących robót budowlanych - FIDIC str Niemieckie VOB str. 110 Rozdział 5 Forma i składniki umowy o roboty budowlane str Forma umowy o roboty budowlane str Dokumentacja techniczna jako część umowy

3 str Składniki dokumentu umowy str Przechowywanie dokumentów str Używanie dokumentów wykonawcy przez inwestora str. 118 Rozdział 6 Zawarcie umowy o roboty budowlane str Tryby zawarcia umowy str Zawarcie umowy w trybie ofertowym str Zawarcie umowy w trybie "milczącego" przyjęcia oferty lub przez przystąpienie do jej wykonania str Zawarcie umowy w drodze przetargu str Zawarcie umowy w drodze negocjacji str Określenie i reprezentacja stron przy zawieraniu umowy o roboty budowlane str Oświadczenia i zapewnienia stron umowy o roboty budowlane str. 128 Rozdział 7 Przedmiot umowy o roboty budowlane str Pojęcie inwestycji, przedsięwzięcia i zamierzenia budowlanego str Pojęcie obiektu budowlanego i robót budowlanych według prawa budowlanego str Obiekty budowlane jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości str Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych str Dokumentacja służąca opisowi przedmiotu robót str Projekt budowlany str Zasada odpowiedzialności projektanta za projekt str Dokumentacja projektowa str Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych str Opis przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane lub prace projektowe i roboty budowlane

4 str Domniemanie obowiązku wykonania wszystkich robót niezbędnych do oddania obiektu budowlanego str Roboty dodatkowe i uzupełniające str Umowny zakres robót a wynagrodzenie ryczałtowe str Zakres robót, które mogą zostać powierzone podwykonawcy str Materiały, surowce i paliwa, plan BiOZ i PZJ str Skutki prawne oświadczenia wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją i terenem budowy str Dopuszczalność modyfikacji przedmiotu umowy w toku budowy str Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie wyniku robót w toku budowy str. 162 Rozdział 8 Termin wykonania umowy o roboty budowlane str Określenie terminu rozpoczęcia wykonywania umowy - zdarzenia warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych str Określenie terminu zakończenia wykonania umowy - zdarzenia determinujące to zakończenie str Okoliczności wyłączające odpowiedzialność z tytułu przekroczenia terminu str Harmonogram robót a prawo do odbiorów i rozliczeń częściowych str Zwłoka a opóźnienie - skutki dla zastrzeganych kar umownych str Siła wyższa str Wezwanie do zmiany tempa prowadzenia robót str Kodeksowe i umowne wykonanie zastępcze str Zmiana terminu wykonania umowy a zakaz zmian umowy o realizację zamówienia publicznego str Wpływ upadłości inwestora albo generalnego wykonawcy na obowiązywanie umowy o roboty budowlane str. 188 Rozdział 9 Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane str Sposób określenia wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane

5 str Niezupełność kodeksowej regulacji umowy o roboty budowlane w zakresie wynagrodzenia za wykonanie tej umowy str Wynagrodzenie ryczałtowe i wynagrodzenie kosztorysowe str Kosztorys w zamówieniach publicznych str Świadczenia nieodpłatne str Szczególne przypadki płatności wynagrodzenia str Wynagrodzenie za przestój str Wynagrodzenie za roboty dodatkowe str Wynagrodzenie należne mimo zniszczenia lub uszkodzenia obiektu budowlanego str Wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania str Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło obowiązku zapłaty za wykonane roboty budowlane str Wynagrodzenie za prawa autorskie do wyników prac projektowych wykonawcy str Sposób określenia ceny w umowach w sprawie zamówień publicznych str Skutki podatkowe przyjęcia wadliwej stawki podatku od towarów i usług str Waloryzacja wynagrodzenia str Waloryzacja na podstawie klauzul waloryzacyjnych w umowie str Sądowa zmiana umowy jako tryb waloryzacji świadczenia wykonawcy str. 210 Rozdział 10 Płatność wynagrodzenia str Umowa o roboty budowlane jako transakcja handlowa str Dokumenty stanowiące podstawę płatności za wykonane roboty budowlane str Moment powstania przychodu w wykonaniu robót budowlanych str Zaliczki na poczet wynagrodzenia str Potrącenia str Odliczanie podatku VAT przy umowie z małym podatnikiem str. 223

6 10.7. Akredytywa i faktoring str Akredytywa rozliczeniowa str Faktoring str Zapłata wynagrodzenia a dyscyplina budżetowa. Umowa o roboty budowlane jako przedmiot przestępstwa oszustwa str. 229 Rozdział 11 Współdziałanie inwestora przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane str Źródło obowiązku współdziałania stron umowy o roboty budowlane str Zakres współdziałania inwestora przy wykonywaniu robót budowlanych str Potwierdzenie dopuszczalności wykonywania robót str Przekazanie wykonawcy terenu budowy str Piecza nad terenem budowy str Zagadnienia ze sfery współdziałania stron przy wykonaniu umowy o roboty budowlane - charakterystyka ogólna str Angażowanie podwykonawców str Koordynacja robót str BHP, ochrona przeciwpożarowa, substancje niebezpieczne, sprawność sprzętu str Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku str Procedury dotyczące ujawnienia przeszkód w realizacji prac lub błędów projektowych str Akceptacja i zapewnienie legalności zmian rozwiązań projektowych i zakresu robót str Dostęp do terenów sąsiednich dla potrzeb budowy, zajęcie pasa drogowego str Zaopatrzenie w media, rozliczanie mediów str Materiały budowlane str Obsługa geodezyjna budowy str Audyty wynikające z systemu zarządzania inwestora lub generalnego wykonawcy str Referencje, prawo do reklamy usług wykonawcy str Zasady i forma obiegu dokumentów, kontakt w bieżących sprawach wykonywania umowy

7 str. 265 Rozdział 12 Cesja wierzytelności wynikających z umowy o roboty budowlane str Przelew wierzytelności. Dopuszczalność cesji wierzytelności przyszłych str Umowny zakaz cesji wierzytelności wynikających z umowy o roboty budowlane. Cesje na rzecz instytucji finansowych str Skuteczność zakazu cesji w przypadku upadłości likwidacyjnej wierzyciela str Cesja wynagrodzenia należnego podwykonawcy str Cesja na zabezpieczenie str. 273 Rozdział 13 Odbiór robót budowlanych str Odbiory robót a prawo budowlane str Prawne znaczenie odbioru robót budowlanych str Protokół odbioru str Przedmiot odbioru str Atesty, aprobaty, instrukcje str Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających str Dokonanie odbioru str Specyfikacja techniczna odbioru robót budowlanych str Świadectwo przejęcia i świadectwo wykonania według FIDIC str Archiwizacja dokumentów budowy - przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane str Znaczenie odbioru dla dochodzenia roszczeń str. 293 Rozdział 14 Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane str Przedmiot i forma zabezpieczeń stosowanych w umowach o roboty budowlane str. 295

8 14.2. Zarachowanie wadium na poczet zabezpieczenia, zmiana formy zabezpieczeń str Zabezpieczenie należytego wykonania umowy według przepisów o zamówieniach publicznych str Gwarancja zapłaty za roboty budowlane str Kaucje gwarancyjne. Kwoty zatrzymania str Kaucje gwarancyjne str Kaucje a upadłość strony umowy o roboty budowlane str Gwarancja bankowa str Gwarancja ubezpieczeniowa str Weksel str Przewłaszczenie na zabezpieczenie str. 318 Rozdział 15 Gwarancja jakości robót, rękojmia za wady obiektu str Dokument gwarancji str Rękojmia str Cesja praw gwarancyjnych służących podwykonawcom str. 331 Rozdział 16 Ubezpieczenie terenu robót, OC wykonawcy, kontrakty CAR/EAR str Ryzyka dotyczące budowy podlegające ubezpieczeniu str Umowa ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu str Ubezpieczenie OC wykonawcy str Koszty ubezpieczenia, partycypacja w składce, wgląd do polisy str Kontrakty CAR/EAR str. 343 Rozdział 17 Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane str. 345

9 17.1. Kary umowne a roszczenie o odszkodowanie str Kary umowne według PN-ISO Potrącenie kar z wierzytelnością drugiej strony umowy str Rodzaje zdarzeń uprawniających do naliczenia kary umownej str Skutki podatkowe kar umownych str Kary umowne a dyscyplina budżetowa str. 353 Rozdział 18 Rozwiązanie umowy o roboty budowlane str Umowne prawo odstąpienia od umowy str Ustawowe prawo odstąpienia od umowy str Odstąpienie przez zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego str Inwentaryzacja robót w toku str Odstąpienie od umowy a inwestycje zaniechane. Skutki podatkowe str. 365 Rozdział 19 Zastrzeżenie właściwości umownej sądu. Arbitraż i mediacje gospodarcze str Pojęcie właściwości sądu str Właściwość ustawowa sądu powszechnego str Umowna właściwość sądu (umowa prorogacyjna i umowa derogacyjna) str Sąd polubowny (arbitraż) str Mediacje gospodarcze str Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane str. 377 Bibliografia str. 379 Orzecznictwo str. 383

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo