STRUKTURA HIPERTEKSTU A STRUKTURA SYSTEMU WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURA HIPERTEKSTU A STRUKTURA SYSTEMU WWW"

Transkrypt

1 STRUKTURA HIPERTEKSTU A STRUKTURA SYSTEMU WWW Hipertekst, struktura hipertekstu, system WWW, struktura systemu WWW, odsyłacze hipertekstowe. Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki i Zarzdzania Politechniki Wrocławskiej 1. WPROWADZENIE Idea hipertekstu została po raz pierwszy przedstawiona przez Vannevar Busha w 1945 roku [10]. Jednake dynamiczny rozwój koncepcji hipertekstu nastpił dopiero w latach osiemdziesitych i dziewidziesitych. Opracowano wtedy wiele modeli hipertekstu, jak np. Dexter [27], HDM [24], Proxhy [30], Microcosm [28] czy bardziej formalny - XHMBS [38]; nadal prowadzone s badania w tym zakresie. Napisanych zostało take duo ksiek i artykułów w czasopismach naukowych, jak równie cyklicznie odbywaj si wielkie midzynarodowe konferencje z tej dziedziny, np. ACM International Hypertext Conference czy International WWW Conference. Jako szczególny przykład systemu hipertekstowego mona wymieni system WWW, który wraz z poczt elektroniczn, jest najwaniejsz usług dostpn w sieci Internet. Ze wzgldu na swój dynamiczny rozwój system WWW stanowi pole badawcze wielu naukowców na całym wiecie. Do pocztków lat dziewidziesitych badania z dziedziny hipertekstu ograniczały si głównie do modeli teoretycznych i prototypowych systemów autorskich. Obecnie mona zaobserwowa olbrzymie zainteresowanie problemami, które wi si bezporednio z WWW. Dotyczy to zwłaszcza wyszukiwania i wydobywania informacji (ang. data mining), komunikacji uytkownika z systemem i prezentacji danych (ang. user interface), modelowania zainteresowa uytkowników i personalizacji systemu WWW (ang. user profile, user preference) oraz zarzdzania informacj udostpnian w systemie. 2. ELEMENTY STRUKTURY SYSTEMÓW HIPERTEKSTOWYCH

2 System hipertekstowy jest zbiorem powizanych ze sob dokumentów hipertekstowych. Składa si on z 2 zasadniczych elementów (rys. 1): Wzłów zwanych take dokumentami lub ramkami (ang. node, document, frame) zawierajcych zwykle tekstow porcj informacji. Odsyłaczy, połcze, linków (ang. link) tworzcych powizania midzy poszczególnymi dokumentami lub nawet midzy czciami tego samego wzła. Wzeł ródłowy (startowy) Wzeł docelowy (kocowy) Odsyłacz B Odsyłacz A Rys. 1. Elementy struktury systemu hipertekstowego. W schemacie przedstawionym na rys. 1 odsyłacz A łczy dokument ródłowy (ang. source node) z dokumentem docelowym (ang. destination node), za odsyłacz B róne czci tego samego dokumentu. Wzły prócz swojej treci tekstowej (w szczególnym przypadku, np. indeksu, jego cz tekstowa moe by pusta) zawieraj take elementy odsyłaczy, tzn. przynajmniej ich punkt zaczepienia startowy oraz cz prezentujc odsyłacz uytkownikowi - zwykle jest to nazwa wzła docelowego, do którego odsyłacz si odnosi. Jednostk informacji prezentowan jednorazowo uytkownikowi jest włanie wzeł w swej treci tekstowej wraz z wychodzcymi z niego odsyłaczami. W przypadku systemu WWW wzły nazywaj si stronami WWW (ang. pages). O strukturze hipertekstu przesdzaj odsyłacze, tj. miejsca ich umieszczenia w systemie, gdy bez nich przekształciłby si on w system linearny. Zbiór wzłów i odsyłaczy tworzy system hipertekstowy (rys. 2).

3 System hipertekstowy Rys. 2. Struktura systemu hipertekstowego. W przykładowym systemie z rys. 2 niektóre dokumenty nie posiadaj odsyłaczy (3, 5, 7), a do niektórych one nie prowadz (4, 7). Wzły 1, 4, 6 posiadaj odsyłacze prowadzce na zewntrz systemu (linie przerywane), za do dokumentów 3 i 5 odsyłaj zewntrzne systemy. Dokument 7 nie posiada odsyłaczy i do niego nie prowadz odsyłacze. Taki dokument moe istnie w systemie, cho jego uyteczno jest duo mniejsza. W wzłach hipertekstowego systemu WWW (na stronach WWW) prócz tekstu wystpuj take inne media: dwik, sekwencje wideo a przede wszystkim grafika obrazy. Dlatego te w stosunku do niego bardziej adekwatnym okreleniem byłoby hipermedialny. Jeeli chodzi o zawarto informacyjn systemu, to inne media pełni ogromnie wan rol [17]. Std te w ostatnich latach, w dobie społeczestwa informacyjnego, mona zaobserwowa olbrzymi rozwój technologii multimedialnych, w tym take systemu WWW. Istnienie innych mediów nie ma jednak zasadniczego znaczenia dla jego struktury. Elementy multimedialne, które nie s zwizane z odsyłaczami nic nie wnosz do struktury systemu, za sytuacja, w której ródłem odsyłacza jest obraz (np. ikona) lub jego fragment (np. cz klikowalnej mapy) w zasadzie niczym si nie róni od tej, gdy pocztkiem odsyłacza jest jego nazwa czyli tekst. Zreszt i tak na wielu stronach WWW istniej prócz odsyłaczy graficznych take odpowiadajce im odsyłacze tekstowe po to, aby umoliwi korzystanie ze stron równie uytkownikom posiadajcym jedynie tekstowe wersje przegldarek. Dotyczy to np. wikszoci przegldarek dla systemu UNIX. Wielu badaczy z dziedziny hipertekstu termin hipertekstowy i hipermedialny uywa zamiennie [8]. Istniej systemy hipertekstowe (dotyczy to zwłaszcza systemu WWW), w których odsyłacze mog take prowadzi do rónych czci tego samego dokumentu (patrz: dokumenty 2 i 6 na rys. 2). Mona wymieni równie inne elementy struktury hipertekstowej, np. cieka (ang. path) czyli droga, jak pokonuje uytkownik poprzez wzły i odsyłacze, perspektywa czyli

4 cało informacji jaka jest zawarta w zadanej ciece [9] czy trasa (ang. tours) czyli sugerowana przez autorów cieka [47]. W terminologii systemów hipertekstowych wykorzystywane jest take pojcie punktu zaczepienia, miejsce zakotwiczenia (ang. anchor) oznaczajce albo dokument ródłowy (punkt startowy odsyłacza) albo dokument docelowy (punkt kocowy odsyłacza). Na rys. 1 startowe punkty zaczepienia oznaczone s czarnymi prostoktami w wle ródłowym. 3. RODZAJE SYSTEMÓW HIPERTEKSTOWYCH Ze wzgldu na sposób tworzenia mona wyróni zasadniczo dwa rodzaje systemów hipertekstowych: Systemy autorskie tworzone s przez jednego autora lub grup cile współpracujcych ze sob autorów. Słu one zwykle do zaprezentowania wiedzy z jakiej wybranej, wskiej dziedziny, w której s oni specjalistami. Autorskimi mona nazwa np. ksiki ukazujce si od kilku lat jako systemy hipertekstowe lub hipermedialne (np. [41]), czasami nawet bez formy drukowanej. Systemem autorskim bdzie take pojedynczy serwis WWW tworzony przez firm komercyjn, a słucy np. do zaprezentowania oferty produkowanych wyrobów. Serwis taki jest opracowywany i utrzymywany przez jej pracowników lub przez wynajt, inn, wyspecjalizowan firm. Systemy otwarte tworzone s przez wielu autorów, którzy ze sob nie współpracuj lub współpracuj bardzo mało. Mona je zwykle take traktowa jako zbiór słabo zalenych od siebie systemów autorskich. Wan ich cech jest stosunkowo dua elastyczno wykorzystywanego modelu i narzdzi. Zwykle w systemie otwartym istniej jedynie nieliczne sztywne reguły (w wypadku WWW bdzie to jzyk opisu strony - HTML) a kady z autorów moe dodawa do tego swoje elementy. Innymi słowy - system jest otwarty, jeli posiada jak najmniejsz liczb reguł i dopuszcza jak najwicej elastycznoci. Najwikszym, hipertekstowym systemem otwartym jest WWW w sieci Internet. Kady moe w nim stworzy i zaprezentowa swój system autorski. Wystarczy jedynie wykorzysta jedno z wielu umoliwiajcych to narzdzi. Systemy autorskie charakteryzuj si spójnoci i dotycz jednego zagadnienia (jednej dziedziny wiedzy, jednej firmy), za odsyłacze midzy dokumentami tworzone s przez autorów rozwanie i najczciej odzwierciedlaj powizania treciowe midzy dokumentami. Tych cech nie musz posiada systemy otwarte. Powizania midzy dokumentami czasami bywaj w nich przypadkowe a nawet pozbawione wyranego zwizku, np. odsyłacze reklamowe na rys. 5. Na rys. 2 został przedstawiony prosty, otwarty system hipertekstowy, w którym istniej powizania (narysowane lini przerywan) z innymi systemami hipertekstowymi lub innymi czciami wikszego systemu. Przykładem takiego systemu moe by w sieci WWW pojedynczy serwis informacyjny. Posiada on zwykle wyrónion stron główn (domow, pocztkow). Serwis taki utrzymywany jest np. przez jedn firm lub jedn osob. Cały system WWW mona traktowa jako połczenie takich pojedynczych serwisów informacyjnych (rys. 3). Poszczególne serwisy informacyjne mog, ale nie musz posiada powiza midzy sob.

5 Strona główna (domowa) Strona główna (domowa) Serwis informacyjny WWW nr 1 Serwis informacyjny WWW nr 2 Strona główna (domowa) Serwis informacyjny WWW nr 3 Rys 3. Struktura systemu WWW. Lini przerywan zaznaczono odsyłacze łczce poszczególne serwisy midzy sob. Ze wzgldu na umiejscowienie systemy hipertekstowe mona podzieli na: Skupione cały system znajduje si w jednym miejscu, np. na płycie CD lub pojedynczym serwerze plikowym w sieci lokalnej. Przykładowo mona tutaj wymieni multimedialne firmowe systemy prezentacyjne oraz ksiki wydane w formie papierowej i równoczenie w postaci komputerowego systemu hipertekstowego (np. [41]). Rozproszone elementy systemu s rozproszone przede wszystkim poprzez sie komputerow, tzn. dokumenty znajduj si na rónych, oddalonych od siebie komputerach. WWW jest włanie przykładem takiego systemu. 4. RODZAJE WZŁÓW

6 Wzły systemu hipertekstowego (dokumenty hipertekstowe) zawieraj porcj informacji, do której mog za pomoc odsyłaczy odwoływa si inne wzły. W systemie WWW wzłem jest strona WWW. Niektórzy badacze z dziedziny hipertekstu wyróniaj róne rodzaje wzłów, dzielc je najczciej na podstawie wzajemnych relacji, jakie zachodz pomidzy zawartoci informacyjn wzłów. Mona wic wyróni rodzica i potomka, cało i cz, nastpc i poprzednika. Trigg w 1983 roku [45] dla potrzeb hipertekstowych dokumentów naukowych wyrónił dwa główne rodzaje tekstów tworzcych system hipertekstowy: Tekst zwykły (ang. normal text) Komentarz, uwagi (ang. comments and criticism) Zarówno ten podział jak i inne, stworzone dla potrzeb tradycyjnych systemów hipertekstowych, nie wydaje si odpowiedni dla systemu WWW, gdy nie uwzgldnia jego specyfiki wynikajcej z dynamiki i otwartoci tego systemu. W systemie WWW z cał pewnoci mona wymieni cztery rodzaje wzłów, które w tradycyjnych systemach hipertekstowych albo w ogóle nie wystpuj albo nie s tak wyrónione. S to: Strony główne, domowe (ang. home pages) bdce korzeniami drzewiastych struktur pojedynczych serwisów WWW (patrz rys. 3). Strony dynamiczne, których zawarto ulega zmianom wskutek działania uytkownika lub pod wpływem zewntrznych okolicznoci. Strony narzdziowe umoliwiajce dostp do instalacji niezbdnego oprogramowania. Przykładowo moe to by strona udostpniajca instalacj aplikacji do odtwarzania dwików na ywo (ang. real audio), która jest niezbdna przy słuchaniu radia przez sie Internet. Bramki do innych usług. W systemie WWW wzłami mog by take inne usługi dostpne w sieci Internet, np. poczta elektroniczna [34], transfer zbiorów FTP [32], zdalny terminal telnet [31] czy wejcia (bramki) do innych systemów, np. wirtualnej rzeczywistoci VRML [14]. W tradycyjnych systemach hipertekstowych wzły maj zasadniczo statyczn, niezmienn posta. W systemie WWW istnieje wiele stron, których zawarto zmienia si dynamicznie, np.: Strony zawierajce wyniki wyszukiwania np.: wyszukiwarek internetowych (systemy wyszukiwania informacji na stronach WWW za pomoc słów kluczowych, np. Altavista - innych systemów np. bibliotecznych (zobacz: Katalogi biblioteki PWr - Strony zawierajce dynamiczne elementy pobierane z baz danych, których zawarto zmienia si w czasie [36]. Strony umoliwiajce dostp do czsto zmieniajcej si treci gazet czy biuletynów, np. Rzeczpospolita (patrz rys. 4) a take udostpniajce online serwisy informacyjne, np. Reuters (http://www.reuters.pl) czy Giełda Papierów Wartociowych (np. Serwis Giełdowy OLIMP -

7 Odsyłacze nawigacyjne umoliwiajce szybkie przemieszczanie si po całym serwisie Uszczegółowienie, tre wspomnianego tutaj artykułu Powikszenie zdjcia pierwszej strony aktualnego wydania Przejcie do wypełniania obowizkowego formularza Rys 4. Dynamiczna strona gazety Rzeczpospolita (http://www.rzeczpospolita.pl), której zawarto jest uaktualniana co najmniej raz dziennie. Oczywicie mona take wyrónia strony, midzy którymi zachodz rónego rodzaju relacje i które, podobnie jak w tradycyjnych systemach hipertekstowych, tworz całe struktury - hierarchie, grafy. Na rys. 5 przedstawiony został przykładowy serwis informacyjny Inside Poland, który posiada struktur hierarchiczn. Od strony głównej odchodz 22 wzły niszego poziomu, w tym m.in. Miasta. Dalej, poniej Miast znajduj si kolejne wzły, w tym take ten umieszczony na rys. 5 - Zakwaterowanie. Cało składa si z 2 hierarchicznie zbudowanych serwisów: w jzyku polskim i angielskim. Biorc wic pod uwag miejsce w strukturze informacyjnej serwisu, wzajemne relacje oraz analogie do stosunków panujcych miedzy członkami rodziny, mona wyodrbni nastpujce rodzaje stron WWW: Strony główne, strony domowe, korzenie hierarchii, pocztki systemów, głowy rodziny. Poprzednicy, rodzice strony, które zawieraj inne strony podległe im w hierarchii. Nastpcy, potomkowie strony podlegajce innym stronom w hierarchii. Strony równorzdne, rodzestwa strony pozostajce na tym samym poziomie w hierarchii. Strony duplikaty, bliniacy strony o takiej samej zawartoci informacyjnej, ale wyraonej w inny sposób, np. te same strony w rónych jzykach (zobacz np. odsyłacz zmiany jzyka na rys. 6).

8 Strony skrone, dalecy krewniacy - strony tego samego systemu, lecz odległe od siebie w hierarchii, niezwizane blisko ze sob. Strony porednie lub obowizkowe, porednicy, np. strony z informacj prawn o dostpnoci nastpnej strony lub strony sprawdzajce uprawnienia, itp. Komentarze, uzupełnienia, strony z pomoc. Indeksy, spisy treci, listy. Naley zauway, e wiele tego typu relacji midzy wzłami hipertekstowego systemu WWW bardzo czsto trudno wyodrbni, zwłaszcza w sposób automatyczny. Hierarchie i relacje midzy wzłami najczciej nie s take prezentowane uytkownikom. Nie widzc struktury serwisu uytkownik gubi si w nim i nie bardzo wie czego moe si spodziewa po wybraniu poszczególnych odsyłaczy. Systemy takie jak na rys. 5 i 6, które posiadaj widoczn hierarchi stron, s rzadkoci. Inny przykładowy serwis z rys. 4 nie ma ju tak oczywistej budowy hierarchicznej. Mona w nim jedynie wyróni pewne zorganizowane hierarchicznie podsystemy. Przykładem aktualnych prac badawczych majcych na celu automatyczne wyodrbnianie hierarchii w serwisach WWW na podstawie analizy powiza midzy stronami jest system MAPA [20]. Odsyłacze do systemów reklamodawców Odsyłacze do stron poprzedzajcych aktualn w hierarchii Powrót do strony głównej (korzenia hierarchii) Odsyłacze do stron mieszczcych si poniej w hierarchii Odsyłacz do akcji rejestracji swojej strony w serwisie Odsyłacz do strony autora serwisu Lista odsyłaczy do wzłów na poziomie poniej strony głównej

9 Rys 5. Hierarchiczna struktura przykładowego serwisu WWW o Polsce Inside Poland (http://www.insidepoland.pl/pl/html/accommodation.html). Dojcie do tej strony moliwe jest poprzez dwie cieki prowadzce od strony głównej: Miasta: Zakwaterowanie lub Podróe: Zakwaterowanie. Interesujcy podział stron WWW dla potrzeb wyszukiwania informacji poprzez sortowanie odpowiedzi od wyszukiwarek internetowych (np. Altavista) został zaproponowany i zaimplementowany w systemie ARC przez Kleinberga, a potem przez zespół badawczy IBM [13, 35]. Polega on na automatycznym wyodrbnieniu z dokumentów zwracanych przez wyszukiwarki nastpujcych rodzajów stron WWW: Strony autorytatywne (ang. authority pages) zawierajce duo informacji na jaki temat. Miernikiem tego czy strona jest autorytatywna jest to, e wiele stron koncentratorów posiada do niej odsyłacze. Strony - koncentratory (ang. hub pages), które zawieraj duo odsyłaczy do stron autorytatywnych czyli takie, które s dobrym indeksem, magazynem punktów startowych dla uytkownika w celu pozyskania informacji z wybranej dziedziny. Dobre koncentratory posiadaj wiele odsyłaczy do stron autorytatywnych. Podział ten uwzgldnia jedynie struktur hipertekstu (wana jest liczba odsyłaczy łczcych odpowiednie strony) i w ogóle nie obejmuje treci zawartej w dokumentach. Oczywicie mona domniemywa, e tre jest uwzgldniona poprzez odsyłacze, które przecie zwykle łcz porcje informacji powizane ze sob znaczeniowo. Niestety istniejce czsto w systemie WWW odsyłacze nawigacyjne (patrz niej) fałszuj taki podział. 5. ODSYŁACZE W SYSTEMACH HIPERTEKSTOWYCH Elementem kluczowym systemów hipertekstowych s odsyłacze łczce wzły midzy sob. Mog one pełni w systemie róne funkcje. Na odsyłacz składaj si nastpujce elementy: Typ odsyłacza Wzeł ródłowy, pocztkowy. Wzeł docelowy, kocowy. Atrybuty odsyłacza, np. identyfikator i hasło dostpu do docelowej strony WWW. Mona to wyrazi za pomoc formalizmu zaproponowanego przez Freia i Stiegera [23], w którym odsyłacz λ Λ składa si z nastpujcych elementów: s d λ t, n, n, A, c = λ λ λ λ λ gdzie: tλ Tλ to typ odsyłacza, n s λ N oznacza jego ródłowy wzeł, n d λ N - * wynikowy wzeł odsyłacza, Aλ = { a 1,, a n } jest zbiorem atrybutów odsyłacza, c λ A jest adnotacj, komentarzem do odsyłacza ROLA ODSYŁACZY HIPERTEKSTOWYCH

10 Odsyłacze pełni w systemie hipertekstowym dwie podstawowe role (wg [24]): reprezentacyjn - ujmuj i prezentuj relacje midzy porcjami informacji w tekcie; nawigacyjn obejmuj cieki poruszania si uytkownika po systemie. Czasami te dwie role przenikaj si nawzajem, czasem s rozdzielone. Moe si na przykład zdarzy, e istniejce zwizki miedzy poszczególnymi rodzajami informacji umieszczonymi na rónych stronach nie s odpowiednie dla konkretnej koncepcji nawigacji po systemie ustalonej przez autorów, a jednoczenie odsyłacze słuce poruszaniu si łcz ze sob dokumenty o słabych zwizkach semantycznych. Naley jednak zauway, e im bardziej znaczenie odsyłacza odzwierciedla oczywiste dla uytkownika relacje, tym łatwiej temu uytkownikowi porusza si po systemie z wykorzystaniem takich odsyłaczy. Bloomfield [9] twierdzi, e odsyłacze w swojej roli nawigacyjnej mog słuy do: Przegldania hipertekstu przez uytkownika, przy czym rozrónia si tutaj przegldania celowe (ang. purposeful browsing), w którym umoliwia ono wiadome dotarcie do informacji poszukiwanej przez uytkownika i niecelowe (ang. aimless browsing), w którym uytkownik nie posiada cile sprecyzowanego celu, np. przeglda hipertekst dla zabawy. Rys. 4 zawiera przykład kilku tego typu odsyłaczy ułatwiajcych jedynie poruszanie si po systemie (przyciski po lewej stronie). Instruowania uytkownika czyli prezentacji uytkownikowi cile okrelonej cieki po systemie hipertekstowym. Wanymi odsyłaczami tutaj s: dokument nastpny, dokument poprzedni oraz pocztek. Tego typu interakcja wykorzystywana jest szczególnie czsto w systemach prezentacyjnych (np. prezentacja o robotach w sieci Internet - jak równie w hipertekstowych systemach komputerowego wspomagania nauczania (CAL Computer Assisted/Aided Learning) [1, 40], np. system StrathTutor [37]. Na ogólnym poziomie odsyłacze łcz ze sob porcje informacji. W zwizku z tym mog one (wg [15, 7]): Łczy odnoniki (np. przypisy) z tekstem właciwym, przy czym zarówno odnoniki oraz tekst tworz jedn cało [15], np. powikszenia rysunków. Łczy komentarz z dokumentem właciwym [15]. Łczy dokumenty midzy sob. W ten sposób powstaje hierarchia dokumentów lub inna struktura, np. graf [15]. Łczy tekst z nastpnikiem (potomkiem, dzieckiem) [15]. By powizane z jak akcj [7], np. wysłanie wypełnionego formularza, rozpoczcie wyszukiwania, wygenerowanie indeksu, itd. By raczej wnioskiem wynikajcym z treci lub struktury ni bezporednio istniejce w hipertekcie [7]. Ta ostatnia rola pokazuje, e teoretyczne modele hipertekstu uwzgldniaj prócz odsyłaczy wprowadzonych do struktury przez autorów take te, które mog faktycznie nie istnie a w zwizku z tym nie bd dostpne w trakcie przegldania hipertekstu przez uytkowników. Odsyłacze te jednak istniej w sposób wirtualny i łcz porcje informacji zwizane semantycznie. Tego rodzaju połczenia hipertekstowe mog by udostpniane

11 uytkownikom w wyniku dynamicznego tworzenia hipertekstu, np. poprzez wyszukiwanie. Rozwizanie takie zaproponował Golovschinsky w pracy [25]. W systemie WWW w zwizku z otwart struktur oraz dynamik mona wyróni nastpujce specyficzne zadania jakie spełniaj odsyłacze: Akcja, np. uaktualnienie aktywnych danych, wyszukiwanie, wysłanie formularza, przejcie do innej usługi sieci Internet, np. napisania listu (zobacz np. odsyłacz rejestracji własnej strony z rys. 5 czy przejcie do wypełniania formularza z rys. 4). Przeniesienie do stron domowych autorów stron (zobacz np. rys. 5). Aktywne powizania uaktualniajce zawarto całych stron lub ich czci, np. serwisy informacyjne, notowania giełdowe czy walutowe, statystyki, dostp do baz danych, wyszukiwanie. Zobacz np. stron z rys. 4, której zawarto zmienia si minimum raz dziennie. Przejcie do innej czci tej samej strony (tego samego dokumentu) nawigacja w ramach jednej, wikszej strony podzielonej zakładkami. Przejcie do innego systemu, np. strony domowej innej instytucji lub zewntrznego systemu wyszukiwania informacji (np. wyszukiwarki). Przejcie do stron domowych firm umieszczajcych reklamy (patrz np. rys. 5). Przejcie do innej czci tego samego systemu czyli np. w ramach serwisu jednej firmy. Mona tutaj wyróni przemieszczenia: w dół - do strony bardzie szczegółowej; w gór - do strony ogólniejszej; dalej - do strony kontynuujcej dany temat; wstecz - powrót z kontynuacji; na pocztek - powrót do strony głównej (ang. home page); do innego tematu zupełnie inne zagadnienie wci w ramach tego samego systemu informacyjnego, np. na rys. 6 bdzie to przejcie do Centralnego Biura Maklerskiego CBM; do pomocy, do komentarza, do wyjanienia, np. przejcie do systemu pomocy, słownika trudniejszych terminów, blisze sprecyzowanie poj, w tym take np. powikszenie rysunku (zobacz rys. 4 powikszenie zdjcia pierwszej strony gazety). Przejcie do strony bliniaczej, np. takiej samej ale w innym jzyku lub na serwerze lustrzanym (kopii w innym miejscu). W wielu serwisach WWW mona obecnie zaobserwowa denie do umieszczania na stronach uproszczonej struktury danego systemu, bdcej czym w rodzaju indeksu odsyłaczy. Umoliwia to lepsz orientacje uytkownika w systemie oraz zmniejsza poczucie jego zagubienia - odpowied na problem zagubienia w hiperprzestrzeni (ang. lost in hyperspace ). Przykładowo na rys. 6 s to odsyłacze umieszczone w lewej czci a na rys. 5 w prawej czci oraz odsyłacze do stron umieszczonych na wyszych poziomach hierarchii serwisu (Miasta, strona główna). Problemem wizualizacji hierarchii istniejcych w serwisach WWW zajmuje si m.in. praca Duranda i Khana [20].

12 Aktualna strona Przejcie do strony głównej Uszczegółowienie informacji Przejcie do innej wersji jzykowej Indeks, schemat systemu Odsyłacz organizacyjny nie zwizany z aktualn stron Dodatkowa inf.. o aktualnie podwietl. odsyłaczu Przejcie do innej czci tej samej strony (na pocztek) Rys 6. Przykładowa strona serwisu informacyjnego Wielkopolskiego Banku Kredytowego o rachunkach bankowych dla ludnoci (http://www.wbk.com.pl). W hierarchii tego serwisu bdzie to miejsce: UsługiDla ludnocirachunki Bankowe. Cech charakterystyczn w systemie WWW s stosunkowo dobrze rozwinite mechanizmy umoliwiajce przemieszczanie si po systemie zgodnie z yczeniem uytkownika a nie tylko autora hipertekstu. Słu temu rónego rodzaju funkcje dostpne w przegldarkach internetowych, które s cile zwizane z konkretnym uytkownikiem lub nawet konkretn sesj jego pracy. Mona tutaj wymieni: Histori sesji czyli list kolejno odwiedzanych przez uytkownika wzłów cieka nawigacji. Za pomoc tej historii uytkownik moe cofa si i wraca do dowolnego miejsca, które odwiedzał. W ramach tego mieszcz si take opcje takie, jak wstecz czy dalej. Adresy stron WWW wpisywane rcznie przez uytkownika umoliwiajce przeskok do dowolnego wzła w systemie WWW (w tym take historia poprzednio wpisanych adresów), do którego moe nawet nie prowadzi aden odsyłacz z innych wzłów. Zakładki (ang. bookmarks) czyli hierarchicznie zbudowana baza wanych dla uytkownika adresów stron WWW. Przejcie do strony startowej, od której przegldarka zawsze rozpoczyna prac. W systemie WWW uytkownik ma wic do dyspozycji nie tylko odsyłacze umieszczone w strukturze systemu przez autorów, ale take takie, które wynikaj z

13 konkretnej cieki przegldania hipertekstu, a które mog nawet nie istnie w tym systemie TYPY ODSYŁACZY Wielu autorów biorc pod uwag dwie wczeniej wymienione zasadnicze role (reprezentacyjna i nawigacyjn), jakie odgrywaj odsyłacze, rozrónia dwa główne typy połcze hipertekstowych: Znaczeniowe (ang. semantic) [22, 23], bazujce na treci (ang. content-based) [4], majce za zadanie wiza dokumenty mieszczce si w tej samej lub pokrewnej tematyce. Przykładowo na rys. 4 bdzie to odesłanie do powikszenia rysunku lub pełnej treci wspomnianego na danej stronie artykułu. Na rys. 5 bd to odsyłacze do stron mieszczcych si poniej i powyej w hierarchii serwisu informacyjnego. Wiksza cz naukowców z dziedziny hipertekstu zajmuje si jedynie odsyłaczami znaczeniowymi. Organizacyjne (ang. organizational) [4], odsyłajce (ang. referential) [22, 23], których celem jest lepsza (szybsza, łatwiejsza) nawigacja po systemie zobacz np. listy odsyłaczy na rys. 4, 5, 6. Jeden z pierwszych podziałów odsyłaczy zaproponował Trigg w pracy [45]. Sklasyfikował on odsyłacze, jakie powinny by dostpne w naukowych dokumentach hipertekstowych. Był to wic podział jedynie w ramach odsyłaczy znaczeniowych. Trigg podzielił wszystkie odsyłacze tego typu na 2 główne grupy: zwykłe (ang. normal links) i komentarze (ang. commentary links) zawierajce łcznie 75 kategorii. Pierwsza grupa ma za zadanie łczy róne czci jednej pracy naukowej. Mona w niej wyróni nastpujce kategorie odsyłaczy: cytowania (ang. citations) czyli odsyłacze do cytowa umieszczonych w pracy, 5 dodatkowych podkategorii; tło (ang. background) okrelajce bliej kontekst naukowy pracy, np. odsyłacze do prac przekrojowych innych autorów; przyszłe prace (ang. future work) bliej opisujce dalsze badania; odparcie zarzutów (ang. refutations) zgłoszonych przez innych autorów; poparcia (ang. support) wspierajce tezy wygłoszone przez innych; metodologie (ang. methodologies) opisujce przyjte metodologie; dane (ang. data) np. pochodzce od innych autorów, na których opiera si praca; generalizacja (ang. generalize) i specjalizacja (ang. specialize) opisujca szczegóły lub elementy bardziej ogólne; elementy oderwane (ang. abstractions) i przykłady (ang. examples); formalizmy (ang. formalizations) i zastosowania (ang. applications); argumenty (ang. arguments) zawierajce 5 dodatkowych podkategorii; podsumowania (ang. summarizations) i szczegóły (ang. details) odnoszce do bardziej ogólnych lub szczegółowszych opisów; inne spojrzenia (ang. alternate-views) opisujce pomysły naukowe w inny sposób; inne słowa (ang. rewrite) opisujce to samo za pomoc innych słów; wyjanienia (ang. explanations) dotyczce pewnych czci wzła ródłowego; uproszczenia (ang. simpfications) i skomplikowania (ang. complications) odsyłajce do bardziej uproszczonego lub skomplikowanego spojrzenia na tekst ródłowy; uaktualnienia (ang. update) czyli odesłania do nowszych wersji tekstu; korekty (ang. corrections) czyli odesłania do poprawek; kontynuacje (ang. continuations) łczce dwa wzły nastpujce po sobie w obranym toku mylenia.

14 Druga grupa kategorii odsyłaczy zaproponowanych przez Trigga obejmuje połczenia z komentarzami i uwagami krytycznymi lub popierajcymi, dotyczcymi pracy ródłowej. Dzieli si ona na nastpujce kategorie: komentarze (ang. comments) dwie podkategorie (krytyczne i popierajce), prace zwizane (ang. related work, environment) 7 podkategorii, postawione problemy (ang. problem posing) 6 podkategorii, tezy (ang. thesis, points) 11 podkategorii, argumenty (ang. arguments) czyli punkty popierajce wygłoszone tezy 6 podkategorii, dane (ang. data) czyli np. dane dla eksperymentów 6 podkategorii, style (ang. style) komentujce styl pisania pracy 6 podkategorii. Inny wany podział odsyłaczy zaproponował De Rose [19] tworzc drzewo typów odsyłaczy (rys. 7). Uwzgldnia on nastpujce rodzaje odsyłaczy: Rozwinite (ang. extensional), które, poniewa nie mog by wywnioskowane z treci dokumentów, s zapamitane bezporednio w systemie hipertekstowym. Conklin [15] nazywa je odnonikowe (ang. referential). S to odsyłacze najbardziej powszechne. De Rose dzieli je na pokrewne i zbiorcze. Pokrewne, wzgldne (ang. relational) odzwierciedlaj relacj 1 do 1 łczc np. dwa dokumenty o jednakowym znaczeniu i miejscu w hierarchii. Podzielone s one na dwie kategorie: skojarzone oraz komentujace. Odsyłacze Rozwinite (zapamietane) Mocne (nie pamitane) Pokrewne (1 do 1) Zbiorcze (1 do wielu) Wywołane (przez nazw) Wyszukiwawcze Skojarzone Komentujce (samowolne) (systematycz.) Taksonomiczne (nieuporzd.) Sekwencyjne (uporzdkow.) Domylne (z treci) Rys 7. Hierarchia podziału typów odsyłaczy wg DeRose. Izomorficzne (przez nazw) Skojarzone, zwizane (ang. association), samowolne (ang. arbitrary) oznaczaj odsyłacze dowolnie utworzone przez autora hipertekstu i niekoniecznie łczce dokumenty posiadajce zwizki treciowe. Garzotto [24] nazywa je odsyłaczami zastosowania (ang. application links). Wynikaj one z sugerowanej przez autora trasy przegldania hipertekstu. Komentujce, przypisane (ang. annotative), systematyczne (ang. systematic), których zadaniem jest odsyłanie do informacji objaniajcej tekst ródłowy, np. skierowanie do wyjanienia danego terminu w słowniku.

15 Zbiorcze (ang. inclusive), które ułatwiaj poruszanie si po hipertekcie i które przedstawiaj struktur systemu. S to np. indeksy (patrz rys. 4, 5, 6). Conklin [15] nazywa je organizacyjnymi (ang. organisational links). Podzielone s one na dwie kategorie: taksonomiczne oraz sekwencyjne. Taksonomiczne, chaotyczne (ang. taxonomic), nieuporzdkowane (ang. unordered) łczce z nieuporzdkowanym zbiorem wzłów systemu, np. odsyłacze do przykładów pojawiajcych si czsto w systemie, w systemie WWW mog to by odsyłacze do usługi pisania listów poczty elektronicznej do twórców czy administratorów systemu (patrz rys. 5). Sekwencyjne (ang. sequential), uporzdkowane (ang. ordered) czyli ułatwiajce poruszanie si po strukturze hipertekstu z wykorzystaniem uporzdkowanej listy odsyłaczy (patrz rys. 4, 5). Mocne, intensywne, silne (ang. intensional), które wynikaj z treci dokumentów i z tego powodu nie musz by w sposób bezporedni pamitane w systemie hipertekstowym. Nie s one projektowane i umieszczane w systemie przez autorów. Przykładem mog by tutaj powizania poprzez słowa kluczowe. Odsyłacze mocne dziel si na wywołane oraz wyszukiwawcze. Wywołane (ang. vocative) które przywołuj poszczególne elementy dokumentów poprzez nazwy. Dziel si one na domylne oraz izomorficzne. Domylne, domniemane, ukryte, dajce si wywnioskowa (ang. implicit) tzn. takie, które łcz dokument ródłowy zawierajcy nazw dokumentu kocowego, np. opis słowa w słowniku. Izomorficzne, równopostaciowe (ang. isomorphic), które potrafi rozróni charakterystyczne nazwy wystpujce w dokumencie ródłowym i połczy je z odpowiednim dokumentem kocowym. Przykładem moe tutaj by termin biblia, który wystpuje wielokrotnie w rónych znaczeniach, za odpowiedni odsyłacz zawsze skieruje uytkownika do właciwej biblii. Wyszukiwawcze (ang. retrieval) czyli odsyłacze, które wywołuj mechanizmy wyszukiwania dokumentów z całej ich kolekcji. Baron i inni w pracy [4] zaproponowali odmienny podział odsyłaczy opartych na treci (znaczeniowych). Wyróniaj oni nastpujce ich kategorie (tab. 1): Semantyczne (ang. semantic) zwizane z rónym znaczeniem słów i odzwierciedlajce relacje: podobiestwa, przeciwiestwa, cz / cało. Retoryczne (ang. rethorical) oparte na rónych sposobach komunikacji midzyludzkiej, szczególnie na tej, która ma na celu przekonanie innych. Wszystkie wczeniej wymienione rodzaje odsyłaczy proponowane przez Trigga mieszcz si w kategorii retoryczne. Baron i inni dziel t grup na 5 typów: definicje, wyjanienia, kontynuacje, ilustracje, podsumowania. Pragmatyczne (ang. pragmatic) wynikajce ze wzgldów praktycznych i wyraajce relacje midzy tekstem i jego wykorzystaniem lub midzy tekstem a sytuacj w jakiej znajduje si uytkownik aktualnie korzystajcy z hipertekstu. Zostały tutaj wyodrbnione nastpujce typy: ostrzeenia, informacje wczeniej niezbdne (ang. pre-requisite), sposoby uycia, przykłady.

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Redakcja: in". Micha# Okulewicz Magda Zió#kowska Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Zuzanna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo