Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl"

Transkrypt

1 Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

2 Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny 5.MySQL 6.PostgreSQL 7.Mini-słownik wybranych pojęć

3 1.Wstęp Panel administracyjny umoŝliwia konfigurację konta FTP. UŜytkownik moŝe dzięki panelowi administracyjnemu dodawać lub usuwać domeny. Korzystając z panelu moŝna teŝ logować się do konta mailowego. UŜytkownik moŝe równieŝ wprowadzać modyfikacje do bazy danych MySQL i PostgreSQL. 2.Konfiguracja Aby korzystać z udogodnień panelu administracyjnego, uŝytkownik musi dysponować zarejestrowaną domeną. Dopiero wtedy moŝna skonfigurować konto FTP. NaleŜy bardzo starannie ustalać parametry konta FTP (nazwa konta, limit zajętości, hasło). Pozwoli to uniknąć błędów w poŝniejszym zarządzaniu kontem FTP. ZuŜycie serwera to mówiąc ogólnie wykorzystanie limitu miesięcznego transferu danych. Pozwala określić, jaką ilość danych, mierzonych w bajtach, uŝytkownik wykorzystał (wysłał i otrzymał) w danym okresie czasu. Do wykorzystanych danych zalicza się: pobieranie i wysyłanie poczty mailowej, przeglądanie stron www, pobieranie plików ze stron www, połączenia z serwerem FTP. 3.Konto FTP UŜytkownik moŝe zmienić stare hasło, dzięki któremu loguje się do konta FTP. W tym celu naleŝy wpisać aktualne hasło w pole "stare hasło". Nastepnie w pole "hasło" trzeba wpisać nowe hasło (od 6 do 20 znaków; dla bezpieczeństwa konta zalecane jest, aby byla to kombinacja liter i cyfr; dla pewności hasło naleŝy zapamiętać lub gdzieś zapisać). Potem te same hasło trzeba powtórzyć w polu "powtórz hasło". Na koniec naleŝy kliknąć w pole "zmień hasło". Zmiana hasła nastąpi automatycznie. UŜytkownik moŝe sprawdzić parametry konta FTP korzystając z panelu. W tym celu w tabeli znajdującej się po lewej stronie strony naleŝy kliknąć w pole "parametry". Pojawi się tabela, która informuje o głównych parametrach, uprawnieniach i limitach wykorzystań.

4 4.Domeny a/ modyfikacja UŜytkownik moŝe usunąć domenę. NaleŜy w tym celu zaznaczyć pole obok "nazwy domeny", a następnie kliknąć "usuń zaznaczone". b/ dodaj subdomenę UŜytkownik moŝe stworzyć nową subdomenę. Aby dodać nową subdomenę, naleŝy w wolne pole "nazwa subdomeny" wpisać nazwę. Następnie trzeba kliknąć w "dodaj subdomenę".

5 Nowa subdomena moŝe mieć własne konto pocztowe. W tym celu naleŝy w pole "hasło" wpisać hasło dla konta pocztowego (nie mniej niŝ 6 znaków i nie więcej niŝ 20 znaków). Następnie naleŝy powtórzyć to samo hasło w polu "powtórz hasło". Potem trzeba kliknąć w pole "dodaj subdomenę". 3/ poczta mailowa W polu "proszę wybrać domenę" naleŝy wpisać nazwę domeny, na której posiadamy konto mailowe. Następnie naleŝy kliknąć w pole "zaloguj się". 4/ logi Kliknij w pole "proszę wybrać domenę". Następnie wybierz domenę. Potem kliknij w pole "pokaŝ logi". Na stronie wyświetli się rejestr logów z Ŝądanego okresu czasu. Logi to - mówiąc w uproszczony sposób - dziennik wszystkich zapytań do serwera www. 5.MySQL UŜytkownik moŝe sprawdzać i modyfikować parametry bazy danych MySQL. Jeśli uŝytkownik chce zmienić parametry w bazie danych, naleŝy kliknąć w pole "nazwa bazy". Wyświetli się tabela "Parametry główne bazy MySQL".

6 6.PostgreSQL Baza danych PostgreSQL działa według tego samego schematu co MySQL. PostgreSQL jest znacznie rzadziej uŝywany niŝ MySQL. 7.Mini-słownik wybranych pojęć Domena internetowa to element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w internecie. Mówiąc inaczej to niepowtarzalny adres, dzięki któremu dana strona odnajdywana jest w internecie. Przykładem takiej domeny jest greenlemon.pl czy google.pl. DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to system serwerów i protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych uŝytkownikom internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. FTP (ang. File Transfer Protocol) jest protokołem typu klient-serwer, który pozwala na przesyłanie plików z serwera i na serwer. Model relacyjny to model oparty na postulatach relacyjności. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (RDBMS ang. Relational Database Management Systems) - baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej. Relacja reprezentowana jest przez tablicę (tablica=relacja, stąd nazwa) a tablice są pewnym zbiorem rekordów o identycznej strukturze i wewnętrznie powiązanych za pomocą związków zachodzących pomiędzy danymi. Powoduje to ułatwienie zarządzania bazą danych w stosunku do tradycyjnego podejścia, gdzie dane są przechowywane w postaci strumienia. Większość współczesnych relacyjnych baz danych korzysta z jakiejś wersji języka SQL pozwalającego wprowadzać zmiany danych w bazie i wybieranie informacji z bazy danych. MySQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych. PostgreSQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są wykonywane automatycznie przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Serwer to komputer udostępniający swe zasoby innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami. Serwerem nazywa się teŝ systemy oprogramowania biorące udział w udostępnianiu zasobów. Przykładami udostępnianych zasobów są pliki, bazy danych, łącza internetowe, a takŝe urządzenia peryferyjne jak drukarki i skanery. SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w internecie. SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej jednego odbiorcę wiadomości (w większości przypadków weryfikowane jest jego istnienie), a następnie przekazuje treść wiadomości. SQL (ang.. Structured Query Language) to strukturalny, informatyczny język zapytań uŝywany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Jest to język opracowany w latach siedemdziesiątych w firmie IBM. Stał się on standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Wiele współczesnych systemów relacyjnych baz danych uŝywa do komunikacji z uŝytkownikiem SQL. Subdomena - W systemie DNS subdomena to adres internetowy, który przynaleŝy do domeny właściwej. Subdomena jest usługą przeznaczoną dla kaŝdego. KaŜdy, kto chce mieć własną subdomenę musi spełniać odpowiednie warunki nadane przez administratora. Subdomena jest kontem z własnym katalogiem www, posiada hasło, katalog CGL, program pocztowy. Dla przykładu: jest domena o nazwie Chcesz utworzyć subdomenę dla tej strony. Zakładasz subdomenę

7