Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice"

Transkrypt

1 Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska Katwice Tel.: (32) Faks: (32) Internet: KRS Sąd Rejnwy Katwice-Wschód w Katwicach Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg Katwice, dnia 16 maj 2010 r.

2 Prównywalnść danych Dane zawarte w sprawzdaniu SA-Q4/2010 są prównywalne. 1. Zasady przyjęte przy sprządzeniu raprtu Raprt kwartalny za I kwartał 2011 rku zstał sprządzny zgdnie z bwiązującymi zasadami rachunkwści z uwzględnieniem współmiernści przychdów i ksztów, ujmwanych według zasady memriałwej z zachwaniem zasady strżnści wyceny aktywów i pasywów. Omówienie zastswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz pmiaru wyniku finansweg: Aktywa trwałe D aktywów trwałych jednstka zalicza aktywa nadające się d gspdarczeg wykrzystania, których kres użytecznści eknmicznej jest dłuższy niż jeden rk. D aktywów trwałych jednstka zalicza: wartści niematerialne i prawne, rzeczwy majątek trwały wraz ze śrdkami trwałymi w budwie, należnści długterminwe, długterminwe rzliczenia międzykreswe raz inwestycje bejmujące nieruchmści, akcje, udziały, bligacje. Wartści niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub ksztów wytwrzenia pmniejszne amrtyzację z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Śrdki trwałe wycenia się p cenie nabycia, bądź kszcie wytwrzenia pmniejszając dpisy amrtyzacyjne z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Odpisów amrtyzacji dknuje się metdm liniwą w parciu kresy eknmicznej użytecznści śrdków trwałych. Śrdki trwałe w budwie wycenia się według cen nabycia lub ksztu wytwrzenia zwiększając ich wartść VAT nie pdlegający zwrtwi, dsetki d kredytów wykrzystywanych na ich budwę, różnic kurswych ustalnych d czasu ddania śrdków trwałych d użytku. Należnści długterminwe w walucie plskiej wykazuje się w kwcie wymaganej zapłaty p uwzględnieniu dpisów z tytułu aktualizacji wyceny. Należnści w walucie bcej wycenia się p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Inwestycje długterminwe wycenia się w cenie nabycia, uwzględniając ich trwałą utratę wartści w parciu uzyskane infrmacje sytuacji finansw-gspdarczej Spółek, w których jednstka aktywa pwyższe psiada. Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg ujmuje się w wyskści kwty przewidzianej w przyszłści d dliczenia d pdatku dchdweg w związku z ujemnymi różnicami przejściwymi, które spwdują w przyszłści zmniejszenie pdstawy bliczania pdatku dchdweg. Inne długterminwe rzliczenia międzykreswe bejmują wartść rzeczywistych ksztów dtyczącą przyszłych kresów sprawzdawczych dpisanych stswnie d upływu czasu lub wielkści świadczenia z zachwaniem zasady strżnści. Aktywa brtwe Aktywa brtwe bejmują: zapasy, należnści krótkterminwe, inwestycje krótkterminwe, śrdki pieniężne, krótkterminwe rzliczenia międzykreswe ksztów. Zapasy rzeczwych składników aktywów brtwych bjęte są ewidencją ilściw-wartściwą i bejmują: materiały, twary, prdukty gtwe, półfabrykaty raz prdukcję w tku. Zapasy materiałów zakupinych na własne ptrzeby wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu z uwzględnieniem dpisu z tytułu utraty wartści. Prdukcję w tku na dzień bilanswy wycenia się według techniczneg ksztu wytwrzenia, uwzględniając stpień przetwrzenia w wyskści ksztów bezpśrednich (materiały, płace) + narzut uzasadninych ksztów pśrednich. MOJ S.A. SA-Q 1/2011: Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I kwartał 2011 r. Strna 2 z 6

3 Prdukty gtwe wycenia się według rzeczywisteg techniczneg ksztu wytwrzenia z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Twary wycenia się według cen zakupu nie wyższych d cena sprzedaży nett z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. D należnści krótkterminwych zalicza się wszystkie należnści z tytułu dstaw i usług z terminem wymagalnści pniżej rku. W księgach rachunkwych należnści są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem dpisów aktualizujących. Należnści w walucie bcej wycenia się p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Odpisy aktualizujące należnści są dnszne w ciężar pzstałych ksztów peracyjnych. Inwestycje krótkterminwe wycenia się w cenie nabycia alb ceny rynkwej, zależnie d teg, która z nich jest niższa, uwzględniając ich trwałą utratę wartści w parciu uzyskane infrmacje sytuacji finanswgspdarczej Spółek, w których jednstka aktywa pwyższe psiada. Aktywa pieniężne stanwią krajwe i zagraniczne śrdki płatnicze raz naliczne dsetki d aktywów finanswych. Śrdki pieniężne krajwe wykazuje się w wartści nminalnej, w walucie bcej wyceniane są p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Czynne rzliczenia międzykreswe bejmują: wydatki lub zużycie składników majątkwych dtyczące późniejszych kresów, niż ten w którym je pniesin raz nakłady na prace badawcze i rzwjwe d czasu siągnięcia stateczneg rezultatu. Kapitały własne Kapitały własne stanwią kapitały twrzne przez Spółkę zgdnie z bwiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Kapitał akcyjny Spółki wykazany jest w wyskści zgdnej ze Statutem Spółki raz z wpisem d rejestru według wartści nminalnej. Kapitał zapaswy twrzny jest zgdnie ze Statutem Spółki. Wynik finanswy nett rku brtweg stanwi zysk lub strata wynikająca z rachunku zysków i strat. Zysk nett jest różnicą przychdów i dpwiadających im ksztów wytwrzenia, strat i zysków nadzwyczajnych pmniejsznych bwiązkwe bciążenia wyniku finansweg. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg wykazywana jest w wyskści kwty pdatku dchdweg, wymagającej w przyszłści zapłaty w związku z występwaniem ddatnich różnic, które spwdują zwiększenie pdstawy bliczania pdatku dchdweg w przyszłści. Rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne bejmują rezerwy twrzne na przyszłe zbwiązania z tytułu wypłaty świadczeń należnych pracwnikm tj. dpraw emerytalnych i jubileusze. Pzstałe rezerwy stanwią wiarygdnie szacwane wartści przyszłych zbwiązań. Zbwiązania długterminwe są t zbwiązania, których kres spłaty na dzień bilanswy jest dłuższy niż jeden rk. i bejmują: zbwiązania z tytułu dstaw i usług. Zbwiązania krótkterminwe są t zbwiązania, których kres spłaty na dzień bilanswy jest krótszy niż jeden rk i bejmują zbwiązania z tytułu dstaw i usług, zbwiązania wbec budżetu, wbec ZUS, a także kredyty i pżyczki. Zbwiązania są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z dsetkami przypadającymi d zapłaty na dzień bilanswy. Zbwiązania przedawnine lub umrzne zwiększają pzstałe przychdy peracyjne lub przychdy finanswe. Szczególnym zbwiązaniem jest Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych twrzny przez dpisy w ciężar ksztów działalnści według zasad kreślnych w ustawie Zakładwym Funduszu Świadczeń Scjalnych. Rzliczenia międzykreswe przychdów bejmują zarachwane przychdy przyszłych kresów, rzliczenie dtyczy trzymanej w pprzednim kresie dtacji. MOJ S.A. SA-Q 1/2011: Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I kwartał 2011 r. Strna 3 z 6

4 Inwentaryzacja Składniki majątku Spółki są inwentaryzwane: śrdki trwałe c 4 lata prdukcja w tku na kniec rku brtweg, należnści i zbwiązania w ciągu rku brtweg, śrdki pieniężne na kniec rku brtweg, zapasy materiałwe, wyrby gtwe i inne wytypwane składniki majątku w ciągu rku brtweg. Zasady ustalania wyniku finansweg Wynik finanswy rku brtweg stanwi zysk lub strata wynikająca z rachunku zysków i strat jak rezultat następujących przedziałów działalnści jednstki: działalnści peracyjnej, pzstałej działalnści peracyjnej, działalnści finanswej, zdarzeń nadzwyczajnych. Osiągniętym przychdm przeciwstawia się pniesine dla ich uzyskania kszty wg rdzajów działalnści. Przychdy i kszty wykazywane są zgdnie z zasadą memriału w wartści nett, nie uwzględniając pdatku VAT. Rachunek zysków i strat sprządza się w wersji prównawczej i kalkulacyjnej. Wynik finanswy uwzględnia: bwiązkwe bciążenia pdatkiem dchdwym d sób prawnych w kwcie wymagającej zapłaty raz część drczneg pdatku dchdweg rezerwy i aktywa na drczny pdatek dchdwy twrzy się w związku z przejściwą różnicą spwdwaną dmiennścią mmentu uznania przychdu za siągnięty lub ksztu za pniesiny w myśl przepisów pdatkwych. Rachunek przepływów śrdków pieniężnych sprządza się na pdstawie bilansu raz rachunku zysków i strat metdą pśrednią. Oprócz wyżej wymieninych sprawzdań jednstka sprządza zestawienie zmian pszczególnych pzycji kapitału własneg według zasad przyjętych dla bilansu. W przypadku peracji związanych z zapłatą należnści i zbwiązań w walutach bcych stsuje się kurs średni NBP z dnia pprzedzająceg dzień trzymania zapłaty. W przypadku wystawienia faktury sprzedaży, bądź trzymania faktury zakupu w walucie bcej stsuje się średni kurs NBP z dnia pprzedzająceg datę wystawienia faktury. Odpisy aktualizujące należnści Stan dpisów aktualizujących należnści na dzień r. wynsił gółem 595 tys. zł. Obejmwały ne należnści d dłużników: zalegających z zapłatą pwyżej 12 miesięcy raz niezależnie d kresów zalegania w stsunku, c d których uzyskan infrmację głszeniu upadłści, twarciu pstępwania układweg, likwidacji, naliczne i nie zapłacne dsetki d przeterminwanych należnści. utwrzenie 28 tys. zł, rzwiązanie 91 tys. zł. MOJ S.A. SA-Q 1/2011: Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I kwartał 2011 r. Strna 4 z 6

5 Aktywa z tyt. drczneg pdatku dchdweg Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg: Stan na dzień r. 192 tys. zł. Stan na dzień r. 208 tys. zł. utwrzenie 68 tys. zł, rzwiązanie 52 tys. zł. Rezerwy z tyt. drczneg pdatku dchdweg Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg: Stan na dzień r. 334 tys. zł. Stan na dzień r. 339 tys. zł. utwrzenie 22 tys. zł, rzwiązanie 17 tys. zł. 2. Opis isttnych dknań lub niepwdzeń Emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dtyczących W kresie sprawzdawczym pmim stagnacji w górnictwie węgla kamienneg raz przemyśle maszynwym prdukującym na ptrzeby górnictwa Spółka siągnęła wzrst wartści sprzedaży w stsunku d analgiczneg kresu rku 2010 i wypracwała zysk nett w wyskści 350,9 tys. zł. Pdpisała dwie znaczące umwy sprzedaży swich prduktów i twarów Najbliższy kres czasu pkaże czy pprawa kniunktury i przełamanie kryzysu bserwwane w gspdarce będzie trwałe. 3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia nietypwym charakterze, mające znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe. 4. Objaśnienia dtyczące seznwści lub cyklicznści działalnści Emitenta w prezentwanym kresie Zjawisk seznwści lub cyklicznści w kresie sprawzdawczym nie wystąpił. 5. Infrmacje dtyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałwych i kapitałwych papierów wartściwych W kresie sprawzdawczym nie przeprwadzan, ani nie pdjęt decyzji przeprwadzeniu teg typu działań. 6. Infrmacje dtyczące wypłacnej (lub zadeklarwanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z pdziałem na akcje zwykłe i uprzywilejwane MOJ S.A. SA-Q 1/2011: Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I kwartał 2011 r. Strna 5 z 6

6 W kresie sprawzdawczym nie wypłacn dywidendy ani nie zadeklarwan jej wypłacenia. 7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły p dniu, na który sprządzn kwartalne sprawzdanie finanswe, nieujętych w tym sprawzdaniu, a mgących w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe Emitenta Nie wystąpiły takie zdarzenia. 8. Infrmacje dtyczące zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg Należnści warunkwe: Stan na r tys. zł. Stan na r tys. zł. utwrzenie tys. zł, Zbwiązania warunkwe: Stan na r tys. zł. Stan na r tys. zł. utwrzenie 1084 tys. zł, rzwiązanie 1081 tys. zł. 9. Pzstałe infrmacje ---- MOJ S.A. SA-Q 1/2011: Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I kwartał 2011 r. Strna 6 z 6

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-Q4-2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA IFRMACJA DDATKWA I BJAŚIEIA D SPRAWZDAIA FIASWEG ZA 2014 RK MIEJSKIEG PRZEDSIĘBIRSTWA KMUIKACYJEG SPÓŁKA Z.. WE WŁCŁAWKU IFRMACJA DDATKWA i bjaśnienia d sprawzdania finansweg za rk 2014 Miejskieg Przedsiębirstwa

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15182 Białystk Sprawzdanie finanswe za kres d 1 stycznia d 31 marca 2012 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA 1 I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2012 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-R 2012 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-R 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółdzielnia MiesZkaniwa nfracja ddatkwa PRW ZE E SPRAWZAA FASWEG 1) azwa (fira) i siedziba, pdstawwy przedit działalnści jednstki raz wskazanie właściweg sądu lub inneg rganu prwadząceg rejestr. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-Q1-2018 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2009 Wiedza, rozwój, jakość życia. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI BRE BANKU 2009 2 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego fundacji BRE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2014 Sprawzdanie finanswe Fundacji Wspierania Rzwju Wspinaczki Wspinka za rk 2014 Infrmacje gólne: 1) nazwa rganizacji, siedziba i adres alb miejsce zamieszkania i adres raz numer we właściwym rejestrze sądwym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-Q3-2018 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R... - 3 - I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY w II Kw. 2008

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku materiałów reklamwych na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. Raprt Kwartalny a kres d Premium Fund Spółka Akcyjna 01.01.201 7 r. d 31.03.201 7 r. za kres d 1 lipca 2017 r. d 30 września 2017 r. Spis treści. 1. Pdstawwe infrmacje Spółce. 2 1.1. Kapitał zakładwy.

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2011 rku d 31 grudnia 2011 rku Białystk, luty 2012 1. Infrmacje prządkwe 1.1. Nazwa(firma) i siedziba

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Raprt Kwartalny Premium Fund Spółka Akcyjna a kre s d 1. 1.2 17 r. 31.3.217 r. d za kres d 1 lipca 218 r. d 3 września 218 r. Spis treści. 1. Pdstawwe infrmacje Spółce. 2 1.1. Kapitał zakładwy. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2015 rku d 31 grudnia 2015 rku Białystk, marzec 2016 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. 1 Spis treści Informacje ogólne...3 1. Informacje o Fundacji...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2009 rok. Sprawzdanie finanswe Stwarzyszenia 61 za 2009 rk. 1 Wprwadzenie 1.1 Nazwa, siedziba i adres rganizacji Stwarzyszenie 61 Siedziba: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa. Biur: ul. Kszykwa 10/5, 00-564 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Premium Fund Spółka Akcyjna. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. za okres od r. do

Raport Kwartalny. Premium Fund Spółka Akcyjna. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. za okres od r. do Raprt Kwartalny Premium Fund Spółka Akcyjna za kres d 01.01.2017 r. d 31.03.2017 r. za kres d 01 stycznia 2018 r. d 31 marca 2018 r. Spis treści. 1. Pdstawwe infrmacje Spółce. 2 1.1. Kapitał zakładwy.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-Q1-2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Raprt Kwartalny Premium Fund Spółka Akcyjna a kre s d 01.0 1.20 17 r. 31.03.2017 r. d za kres d 1 kwietnia 2017 r. d 30 czerwca 2017 r. Raprt Kwartalny za IIQ 2017 r. Spis treści. 1. Pdstawwe infrmacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA 2007 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. Raprt Kwartalny Premium Fund Spółka Akcyjna a kres d 01.01.2 017 r. d 31.03.2 017 r. za kres d 1 stycznia 2017 r. d 31 marca 2017 r. Raprt Kwartalny za IQ 2017 r. Spis treści. 1. Pdstawwe infrmacje Spółce.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

-"'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

-'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 ~ródrczne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Unima2000 za kres zakńczny 31.12.2013 rku zawierające skrócne jednstkwe sprawzdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinfrmatyczne S.A. sprządzne w tysiącach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-P 2016 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2016 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, ul. Szturmowa 9 lok. 4. Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, Szczuczyn: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN Numer głszenia: 135822-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrwy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo